Steven Maijoor vanuit Parijs (ESMA) weer terug naar Nederland als directeur bij DNB

19 maart 2021

Steven Maijoor zal per 1 april 2021 toetreden tot de directie van De Nederlandsche Bank (DNB). De heer Maijoor is momenteel voorzitter van de European Securities and Markets Authority (ESMA) in Parijs. Hij wordt in zijn nieuwe functie als directielid verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Banken. De benoeming gaat in per 1 april 2021 en geldt voor de duur van 7 jaar. Op aanbeveling van de raad van commissarissen van DNB heeft minister Hoekstra van Financiën de heer Maijoor voorgedragen voor benoeming tot directeur DNB. Maijoor neemt de portefeuille over van Frank Elderson, die per 15 december 2020 is benoemd als lid van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB). Maijoor wordt binnen de DNB-directie verantwoordelijk voor onder meer het bankentoezicht (Europese banken, nationale instellingen en on site toezicht en bancaire expertise), toezicht horizontale functies en integriteit, en juridische zaken.

Lees meer…

Personalia

Marc van der Veen

Registeraccountant (RA) en Register Operational Auditor (RO)
Marc ondersteunt zijn klanten door ze bewuster en transparanter met risico’s om te laten gaan. Hij doet dit met een hands-on en no-nonsense mentaliteit als kennispartner op het gebied van audit en risicomanagement vraagstukken.
Personalia

Frank Staelens

Managing Director Whistleblowing Management
Voor diensten en technologie die garant staan voor een compliant aanpak van de nieuwe Europese klokkenluidersregels.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Ed Jansen

Organisatie adviseur, Certified Public Controller en Accountant in Business
Zijn deskundigheid betreft de gebieden governance, bestuurlijke informatieverzorging, internal control, bedrijfsvoering, evaluaties en toezicht.
Personalia

Ken van Ierlant

Digital Thought Leader
Lid Raad van Bestuur UpGen. Ervaren CEO/ CDO/ CIO op het gebied van transformatieprocessen binnen internationaal georiënteerde ondernemingen.
Johan de Kruijf

Johan de Kruijf

Docent bestuurskunde aan de Radboud Universiteit

Tijd voor een ‘Bad Bank’ Belastingdienst?

18 maart 2021

Begin maart 2021 meldde het Tax Justice Network dat Nederland op de vierde plaats van landen die als belastingparadijs kwalificeren staat. Dat Nederland fiscaal op zijn zachtst gezegd vriendelijk is voor multinationals is al vaker aangekaart. Tegelijkertijd is er een dubbele moraal want de verontwaardiging was hoog toen bleek dat NS Financial Services wegens fiscale redenen in Ierland was gevestigd. Zoals de Toeslagenaffaire laat zien is de belastingwetgeving en de uitvoering daarvan in relatie tot de burger als belastingplichtige zodanig rigide dat de menselijke maat uit het oog is verloren. Kortom de Belastingdienst en het onderliggende fiscale beleid staan volop in de schijnwerpers. In meer algemene zin zijn er ter voorbereiding op de komende kabinetsformatie de nodige rapporten verschenen waarin nadrukkelijk de oproep staat om het belastingstelsel na ruim 20 jaar opnieuw grondig op de schop te nemen. Jan Donders en Flip de Kam publiceerden recent een bundel ‘Geven en nemen’ waarin zowel problemen als oplossingsrichtingen voor het belastingstelsel zijn benoemd. Aantrekkelijke voorstellen, zij het dat er een hele belangrijke randvoorwaarde is: de Belastingdienst moet het wel ‘aankunnen’. De staatssecretaris van Financiën erkent dat ook en stelt dat verbetering van de systemen van de Belastingdienst nog wel enige jaren in beslag zal nemen. Lees meer…

Huis voor Klokkenluiders wil wetsverbeteringen om de positie van melders te verbeteren

17 maart 2021
Kennisbank

Het Huis voor Klokkenluiders heeft vorig jaar ingezet op een gerichte aanpak bij het voorkomen en oplossen van werkgerelateerde misstanden en van benadeling van de melder. De samenwerking met instanties op nationaal en internationaal niveau versterkt. Begin 2020 werd de toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd. Hierover is al uitgebreid melding gemaakt op ons platform. Uitgangspunt is dat Het Huis een autoriteit voor integriteit en klokkenluiden wil zijn. Met een heldere rol en positie in advisering en onderzoek, vroegtijdig en op maat gekozen optreden en Het Huis als centraal kennisinstituut en knooppunt in het Nederlandse integriteitssysteem met betrekking tot werkrelaties. Deze toekomstvisie leidde in 2020 tot een nieuwe werkwijze, gericht op de-escalatie en conflictoplossing, het voorkomen van verdere schade aan zowel melder(s) als werkgever(s) en het bijdragen aan een effectieve aanpak van misstanden. De eerste resultaten van deze aanpak zijn bemoedigend, aldus voorzitter Wilbert Tomesen (zie bovenstaande foto) in het jaarverslag over 2020 dat onlangs verscheen.
Lees meer…

Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

Reactie op artikel “De butlers van de Zuidas”

16 maart 2021
Kennisbank

Anton Weenink

Ik werd onlangs gegrepen door een artikel in De Groene Amsterdammer van 25 februari jongstleden met als titel de “De butlers van de Zuidas”. Dat artikel ging over over advocaten die tegen forse honoraria de belangen van machtige cliënten behartigen, hetgeen natuurlijk hun goed recht is. Ik meende toch hier een ingezonden brief aan te moeten wijden, om enige duidelijkheid te scheppen rond de werkelijke gang van zalen in de Legio Lease Affaire. De brief acht ik van belang voor een zo breed mogelijk publiek en daarom ben ik blij dat het Risk & Compliance Platform Europe mijn brief van 10 maart 2021 over deze zaak onder de aandacht brengt.
Lees meer…

Photo: DE BEELDREDAKTIE / MARIJN FIDDER T.B.V. FLYNTH BLOG CO-BERICHT ERMELO D.D. 10.02.2021 MARK SPIJKER

Mark Spijker : “Geen kale audit, maar controle met oprechte aandacht”

14 maart 2021

Flynth Audit groeit. En niet bescheiden. Het onderdeel van Flynth dat zich bezighoudt met de uitvoering van controle en aanverwante opdrachten, is zowel in 2019 als in 2020 met 20% gegroeid. Registeraccountant Mark Spijker werkt nu anderhalf jaar bij Flynth Audit en richt zich met name op de dienstverlening aan woningcorporaties. Daarbij staan de kernwaarden van Flynth Audit altijd voorop: relevant zijn voor de klant en aandacht tonen. We spraken onlangs met Mark over zijn ambities en over zijn rol als sparring partner voor woningcorporaties.
Lees meer…

Petitie aangeboden aan de Belgische regering tegen bancaire digidwang

12 maart 2021
Kennisbank

Wie geld wil afhalen, rekeninguittreksels wil afprinten of nog een papieren overschrijving wenst te doen, moet daar steeds vaker en steeds meer voor betalen. Banken dwingen de consument steeds meer om bankzaken digitaal te doen en tevens af te zien van cashbetalingen. Voor Test Aankoop gaat deze evolutie veel te snel en talrijke mensen zijn niet mee met deze evolutie. Twee jaar geleden startte de consumentenorganisatie daarom een petitie om enerzijds de bevriezing van de banktarieven te vragen en anderzijds een uitbreiding van de basis bankdienst te verzoeken. Om haar eisen kracht bij te zetten, overhandigde Test Aankoop dit pamflet met een kleine 28 000 handtekeningen onlangs aan minister Dermagne en staatssecretaris De Bleeker. Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten: alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren.  Lees meer…

Informatiebeveiliging; de mens als zwakste schakel

11 maart 2021
Kennisbank

Marc van der Veen

Het beveiligen van informatie. Het was al geen sinecure, maar gelet op de vele incidenten die de afgelopen tijd de media halen, lijken organisaties informatiebeveiliging wat minder hoog op de agenda te hebben staan. De coronacrisis met het op afstand werken, lijkt een speeltuin voor kwaadwillenden die maar al te graag organisaties een voet dwars willen zetten. Berichten over datalekken, ransomware en DDOS-aanvallen zijn momenteel niet van de lucht en het lijkt op een epidemie van incidenten op dat gebied. Het gaat cybercriminelen in veel gevallen niet zozeer om de inhoud van de informatie, maar wel om met het ontoegankelijk maken van gegevens. Organisaties kunnen dan pas weer over de gegevens beschikken op het moment dat zij de cybercriminelen daarvoor een ‘tegemoetkoming’ betalen. Ondanks dat de werking van informatietechnologie vaak als complex en ondoorzichtig wordt beschouwd, is het beveiligen van informatie niet per definitie rocket science. Dat neemt niet weg dat een organisatie dat nog wel moet doen, zoals onder andere autorisaties in de informatietechnologie goed en bewust inregelen, back ups maken, data versleutelen, enzovoort. Maar hoe komt het dan dat we toch zoveel incidenten zien de laatste tijd? Nemen we informatiebeveiliging dan niet serieus? Of liggen er andere oorzaken aan ten grondslag? In dit artikel wordt het gedrag van mensen en hoe wij als mensen met risico’s omgaan als mogelijke reden beschouwd.
Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Pleidooi voor vertrek van de Toeslagenboys

10 maart 2021
Kennisbank

Caroline Raat

De ontwikkelingen in de Toeslagenaffaire (inmiddels een eigennaam met hoofdletter) lijken niet aan een einde te komen. Dankzij het niet aflatende journalistieke doorzettingsvermogen van Pieter Klein van RTL kwam er onlangs weer de nodige informatie boven tafel. Nog merkwaardiger is het uitgebrachte advies van procureur-generaal (p-g) van de Hoge Raad. Op basis van een ongeldig protocol heeft de p-g alvast maar even gemeld aan de minister wat hij ervan vindt: niet vervolgen van zijn collega’s. Hier leg ik uit wat daar het probleem mee is en geef een mogelijke oplossing: een grote schoonmaak. Sans rancune en elegant. Over de inhoud van het advies kunnen staats- en strafrechtgeleerden nog een boom opzetten. Lees meer…

Het KCAF komt met manifest over funderingsaanpak

09 maart 2021
Kennisbank

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) heeft onlangs haar manifest gepubliceerd. Zoals bekend is het KCAF in Nederland het centrum dat al jarenlang onderzoek doet en adviezen geeft op het gebied van funderingsschade en de verzakking van onroerend goed. Ondertussen wordt er in Nederland volop gesproken wordt over de bouw van extra woningen, maar er dreigt een aanzienlijk deel van de bestaande woningvoorraad te bezwijken door schade aan de funderingen. De schattingen lopen op richting 1 miljoen kwetsbare woningen. De aanpak van de funderingsproblematiek komt echter niet van de grond. Vandaar dat het KCAF de nieuwe regering op om niet langer weg te kijken van deze ramp in slow motion maar de funderingsaanpak aan te grijpen als kans voor behoud van de bestaande woningvoorraad, inclusief erfgoed, en de toekomstbestendigheid ervan.  Lees meer…