Gemeentebegrotingen: korte termijn knelpunten of structureel risico’s beheersen?

17 september 2020
Kennisbank

Johan de Kruijf

Hebt u het al gehoord? De minister van BZK stelt voor gemeenten een tweede tranche van coronasteun van 777 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft u vast in de krantenkoppen gezien. Maar heeft u ook de brief van de minister over dit onderwerp gelezen? En alle stukken in samenhang gezien? De nummering van kamerstukken op dit dossier blinkt niet uit in eenduidigheid: drie verschillende hoofdnummers om steun gaan gemeenten in verband met corona aan te kondigen maakt er een zoekplaatje van. Maar dat ligt eerder bij het Parlement dan bij de minister. Laten we eens kijken naar de inhoud van de brief (TK, 35420 nr. 104) van de minister. Pel de bedragen voor kostenvergoedingen af en dan valt op dat van de 777 miljoen euro meer dan de helft (415 miljoen euro) naar kosten GGD, extra toezicht en veiligheidsregio’s gaat. Daarnaast is er een stelpost en wat aanvullende maatregelen voor inkomensverliezen van gemeenten (170 miljoen euro), wordt er geld vrij gemaakt voor compensatie in de cultuur- en buurthuissector (85 miljoen euro), voor meerkosten rond verkiezingen (30 miljoen euro) en wordt de opschalingskorting 2020 (70 miljoen euro) en 2021 (70+90 miljoen euro) incidenteel niet toegepast.  Lees meer…

Risk & Resilience Festival van Twente University naar online

15 september 2020

We kunnen er niet omheen – de uitbraak van het coronavirus heeft de wereld aardig op zijn kop gezet. De impact was – en is nog steeds – enorm. Voor iedereen. Hadden wij dit kunnen verwachten? Hadden wij kunnen inschatten hoe groot de impact voor onze maatschappij, voor onze economie en voor onze organisaties was? Hadden wij beter op de hoogte kunnen en moeten zijn van de risico’s die deze pandemie met zich meebracht en onmiskenbaar nog meebrengt en mee gaat brengen? En wat kunnen we leren van de tijd die achter ons ligt? De Universiteit van Twente had grootse plannen voor het Risk & Resilience Festival van dit jaar. De Universiteit ging voor een bruisend festival, met als hoofdthema: ‘Big Data’. Maar dat thema past niet in deze tijd – net als een festival. Samen met de co-organisatoren PRIMO en het Genootschap voor Risicomanagement  is gekozen voor een thema dat nu veel beter past: “After the crisis? Implications for managing risk and resilience”. Een aangepast thema dus. En de vorm is ook anders. Twente University kiest dit jaar voor bruisende en inspirerende online sessies in plaats van een bruisend en inspirerend festival.  Lees meer…

COVID-19 voedingsbodem voor geopolitieke risico’s

14 september 2020
Kennisbank

Uit het onlangs gepubliceerde de Aon Risk Maps 2020 rapport blijkt dat de COVID-19 pandemie bestaande geopolitieke risico’s verstrekt.  Het economisch en politiek nationalisme groeit als gevolg van de maatregelen die de coronacrisis moeten bestrijden. De veerkracht van de toeleveringsketens wordt fors op de proef gesteld en het risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust neemt toe. Dit rapport werd ontwikkeld in samenwerking met The Risk Advisory Group en Continuum Economics. De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Het rapport van dit jaar bevat een speciale analyse van de impact van de coronapandemie op deze thema’s en bijbehorende risico’s.  Lees meer…

Ursula von der Leyen: “We hebben politieke leiders nodig met een brede en vooruitziende blik”

10 september 2020

De Europese Commissie heeft vandaag haar allereerste strategisch prognoseverslag aangenomen. Zij brengt daarin uitdagingen en kansen in kaart om beter sturing te kunnen geven aan de strategische keuzes van de Europese Unie. Strategische prognoses zullen als input dienen voor belangrijke beleidsinitiatieven. Deze aanpak helpt de Commissie bij het uitstippelen van toekomstbestendig beleid en toekomstbestendige wetgeving, als antwoord op de huidige behoeften en de verwachtingen op langere termijn van de Europese burgers. In het verslag van dit jaar wordt uiteengezet welke rol prognoses spelen bij de beleidsvorming van de EU en wordt de veerkracht van de EU als breed concept geïntroduceerd. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen: “In deze uitdagende tijden hebben politieke leiders een brede en vooruitziende blik nodig. Dit verslag laat zien hoe belangrijk veerkracht is voor een krachtig en blijvend herstel. We streven ernaar op duurzame, eerlijke en democratische wijze sturing te geven aan de noodzakelijke transities.”  Lees meer…

Lockdown of Knock-out ? Deel 10: De EU gaat met eenduidige maatregelen komen rond COVID-19 voor de Europese burgers

08 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De Europese Commissie heeft zeer recentelijk een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aangenomen. Het doel ervan is dat alle maatregelen die lidstaten nemen ter beperking van het vrije verkeer in verband met de coronapandemie, op EU-niveau worden gecoördineerd en duidelijk worden gecommuniceerd. Logisch want het is niet meer uit te leggen aan de Europese burger, al die verschillende COVID-19 maatregelen. In het voorstel van de Commissie worden vier gebieden genoemd waarop de lidstaten nauwer moeten samenwerken. Het gaat daarbij om de gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor beslissingen van de lidstaten over het invoeren van reisbeperkingen en de weergave van gemeenschappelijke criteria met een afgesproken kleurcode.  Lees meer…

Uit de accountantspraktijk, in aanloop naar het Accountancy Event (deel 1)

07 september 2020

In aanloop naar het Accountancy Event 2020 waar onderwerpen als audit matters en risicomanagement voor accountants en registercontrollers aan de orde komen publiceren we een serie van 4 artikelen met praktijkvoorbeelden die te maken hebben met het thema. Alle voorbeelden komen uit de accountantspraktijk. Het eerste artikel gaat over twee accountants uit Gelderland, over een groothandel in biologisch geproduceerde groenten die levert aan alle grote supermarkten, reformwinkels en natuurwinkels, hoofdzakelijk in Nederland, maar ook daarbuiten. De zoon van de eigenaar hield zich bezig met de automatisering, in eerste instantie als hobby, maar hoe nu verder?   Lees meer…

Jan van Koningsveld: Nog steeds ernstig gebrek aan kennis over offshore vennootschappen in relatie tot de Wwft

03 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Jan van Koningsveld is een autoriteit als het aankomt op kennis op het gebied van offshore vennootschappen. Van Koningsveld ziet dat deze vennootschappen nog steeds als instrument worden gebruikt voor het plegen van financieel economische criminaliteit. Dat is voor hem bepaald geen verrassing, want met zijn jarenlange ervaring constateert hij nu, anno 2020, dat er niet veel veranderd is. We spraken onlangs met Van Koningsveld, die in 2015 promoveerde op het proefschrift “De offshorewereld ontmaskerd. Een studie naar aard en omvang van het misbruik maken van offshore vennootschappen door Nederlandse (rechts-)personen”  bij de Universiteit van Tilburg .  Lees meer…

Professor Leen Paape als keynote op Accountancy Event 2020 over broncodes

02 september 2020

Op donderdag 24 september in de namiddag vanaf 14.00 uur zal Professor Leen Paape als eerste keynote aan het woord komen bij het Accountancy Event 2020 in Amersfoort. Het Accountancy Event 2020 staat die namiddag in het teken van de broncodes. Wat hebben accountants en register controllers eigenlijk te maken met een onderwerp als broncodes? Technisch gezien niet zo veel, het zijn immers geen programmeurs. Maar toch…de accountant moet er wel een oordeel over kunnen vellen. Sterker nog, de accountant is wettelijk verplicht conform artikel 393 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek hierover te rapporteren in het door hem / haar op te stellen jaarverslag. De continuïteit van de automatisering is voor allerlei bedrijven en organisaties steeds belangrijker. Eén van de basisprincipes van informatiebeveiliging is beschikbaarheid en de accountant dient daar een oordeel over te vellen! Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Duvelkeskermis

01 september 2020

Als crisissen inderdaad opportuniteiten zijn, dan vormt dit historische jaar hiervan wellicht de kwintessens. Enerzijds leidde het coronavirus, en vooral de extreme maatregelen om de verspreiding ervan tegen te gaan, tot de diepste economische terugval in bijna een eeuw. Anderzijds stegen belangrijke beursindices als de Amerikaanse NASDAQ en de Chinese CSI 300 tot een recordpeil, na een klim van respectievelijk 24 % en 12 % sedert het begin van 2020. In hun opwaartse bewegingen worden deze technologie-indices zelfs nog voorbijgesneld door de NYSE FANG en de CHINEXT, met reuzensprongen van 70 % en 42 %. (Telkens in uitgedrukt in euro). De laatstgenoemde indices bevatten bedrijven die zich reeds lang voor de pandemie uitbrak positioneerden voor een economische toekomst, gedomineerd door een verregaande digitalisering en automatisering. De uitbraak van het virus – en de onthutsende machteloosheid van de mensheid tegen een dergelijke vijand – heeft van de verdere digitalisering en automatisering de absolute prioriteit gemaakt in alle aspecten van de economie en de evolutie in deze richting met een decennium versneld. Het competitieve voordeel van digitalisering behoeft geen verder betoog maar dit moet gepaard gaan met verregaande inspanningen op het vlak van cyberveiligheid.  Lees meer…

Digitale Nudge om beter te beslissen

28 augustus 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Er is een grote markt voor de overheid (en voor bedrijfsleven en juridische dienstverlening) voor Business Process Managementsystemen (BPM). Daarmee worden werkprocessen van vaak juridische aard (vergunningen, uitkeringen, bezwaarschriften) gedigitaliseerd. De gegevens ten behoeve bijvoorbeeld een aanvraag worden hierin geïntegreerd bijgehouden, zoals NAW-gegevens en zaaknummer. Ook bieden zij ‘documentcreatie-ondersteuning’. Hiermee worden documenten aangemaakt waarbij vaste teksten of templates worden gecombineerd met de gegevens. Daarbij horen ook standaard keuzeblokken voor bijvoorbeeld de volgens de invuller toepasselijke wettelijke bepalingen en andere tekst onderdelen die de gebruiker moet invullen. Een nieuwere ontwikkeling betreft beslistools, die beslisbomen omzetten in gebruiksvriendelijke applicaties. Een leverancier schrijft hierover: “Digitale beslistools garanderen objectiviteit en uniformiteit, omdat de beslistool altijd dezelfde logica toepast.” Een beslistool is bedoeld als hulpmiddel. Net als een beslisboom werkt hij met gesloten vragen, waarop de invuller ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden, waarna hij naar de volgende gesloten vraag wordt geleid en uiteindelijk naar een uitkomst: iemand heeft wel of geen recht op een vergunning, vergoeding of subsidie. Beide systemen verhogen de efficiency enorm, en lossen veel problemen op. Maar niet alle, en ze hebben ook hun eigen beperkingen. In dit artikel ga ik daarop verder in, en geef een oplossingsrichting aan: Nudging for Ethics. Lees meer…