Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

Toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?

11 mei 2020
Kennisbank

Caroline Raat & Jeroen Brabers

Met het oog op de geplande evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders (hierna: de wet) en de op handen zijnde implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (hierna: de Klokkenluidersrichtlijn) heeft het Huis voor Klokkenluiders (hierna: het Huis) eerder dit jaar een Toekomstvisie gepubliceerd. Deze visie geeft blijk van de nodige reflectie op problemen uit het verleden, maar in het licht van de kritiek van de laatste jaren op het functioneren van het Huis rijst de vraag wat vooral de klokkenluider uiteindelijk met die Toekomstvisie zal opschieten. In deze bijdrage bespreken wij daarom een aantal prangende kwesties.  Lees meer…

Slow Beleggen

Peter van der Slikke
Verschijningsatum:september 2016
Taal:Nederlands
ISBN:9789461261908
Prijs:Gratis verkrijgbaar: Royalty's van dit boek gaan naar Make-A-Wish Foundation van de Stichting Kuria in Amsterdam

Europese richtlijn voor kapitaalvereisten banken uit 2018 moet uiterlijk eind december omgezet zijn in Nederlandse wetgeving

09 mei 2020

De Europese richtlijn uit 2018 inzake de kapitaalvereisten voor banken moet in de Nederlandse wetgeving worden omgezet en uiterlijk 29 december 2020 in werking treden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën en het ter advisering naar de Raad van State gestuurd, opdat het op tijd behandeld kan worden door de Tweede en Eerste Kamer. Banken moeten namelijk een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend, de zogenaamde minimum leverage ratio. Daarbij komt een opslag voor de allergrootste banken. Deze afspraken vloeien voort uit in Europees verband gemaakte afspraken in 2018 onder de naam Bankenpakket. Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het gebied van systeem- en specifieke kapitaalbuffers en de liquiditeitsbuffers. Kapitaalvereisten moeten er voor zorgen dat banken voldoende buffers aanhouden om hun eigen verliezen te kunnen opvangen, met name om te voorkomen dat de overheid in tijden van crisis moet bijspringen. Lees meer…

Wie bestrijdt de maffia-magistraten?

08 mei 2020
Kennisbank

Allen Calberson

Rechters en procureurs die zich op een structurele manier schuldig maken aan omkoping en andere vormen van corruptie mogen we terecht als maffiosi omschrijven. Want het gaat tenslotte over georganiseerde misdaad met vertakkingen binnen het overheidsapparaat. En dat is maffia. De structurele corruptie van de maffia-magistraten binnen de Belgische justitie vreet aan onze rechtsstaat en heeft dramatische gevolgen. Deze vorm van criminaliteit moet absoluut worden aangepakt. Maar gebeurt dat ook? Wie bestrijdt de maffia-magistraten? Lees meer…

Raad voor het Openbaar Bestuur: “De staat is gebonden aan het recht”

06 mei 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Vorige maand in april 2020, is het rapport verschenen van de Raad voor het Openbaar Bestuur met als titel “Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.” De aanleiding was de toegenomen bezorgdheid vanuit verschillende geledingen over de staat van de rechtsstaat. Enkele voorbeelden zijn de bezorgdheid rond de dienstverlening van de overheid aan haar burgers (Belastingdienst), de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de invloed van de georganiseerde criminaliteit in de bovenwereld, onder andere bij advocaten en notarissen. Het rapport was voor ons aanleiding om een viertal vragen te stellen aan de Raad voor het Openbaar Bestuur en we zijn tevreden dat we de antwoorden mochten ontvangen, die we onverkort publiceren.  Lees meer…

Crelan veroordeeld door Hof van Beroep

04 mei 2020
Kennisbank

Crelan Bank is in 2013 ontstaan uit de fusie van Landbouwkrediet en Centea. Na deze fusie trachtte de directie van Crelan de handelsagentuurovereenkomsten van haar bankagenten te uniformiseren. Er werd daarbij getracht bankagenten te duwen in de richting van een nieuw commercieel beleid dat de directie van de bank uitstippelde. Belangrijk is dat het nieuwe beleid de onafhankelijkheid van de agenten op het vlak van krediet- en verzekeringsmakelarij probeert te ondergraven door hen te dwingen aan Crelan exclusiviteit te verlenen op vlak van kredieten en verzekeringen, wat uiteraard gevolgen heeft voor de consument. Elke noodzakelijke autonomie om hun krediet- en verzekeringscliënteel op de hun vertrouwde manier verder te kunnen bedienen, werd de agentschappen de facto onmogelijk gemaakt, gelet op de financiële penalisatie die Crelan hieraan verbond. Om dit beleid af te dwingen, werden agenten onder druk gezet door de kosten in sommige agentschappen substantieel te verhogen, commissies te reduceren of enkel nog uit te keren voor preferente producten (bijvoorbeeld complexe financiële producten zoals Notes). Het spreekt voor zich dat enkel de agentschappen die zich niet wensten te schikken naar het beleid werden geviseerd. Voormelde problematiek werd door een aantal agenten, na verwoede pogingen om in gesprek te gaan met de Crelan-directie, voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank en later het Hof van Beroep te Antwerpen.  Lees meer…

Geert Vermeulen: “In de huidige omstandigheden lijken er volop mogelijkheden te ontstaan voor minder integere praktijken”

30 april 2020
Kennisbank

Vanuit de Vereniging van Compliance Officers, afgekort VCO, zijn onlangs een aantal vragen gesteld aan Geert Vermeulen over de rol van compliance in deze bijzondere Covid-19 tijd. Geert heeft de tijd genomen en de vragen zorgvuldig en uitgebreid beantwoord. De drie vragen als ook de antwoorden zijn voor elke compliance officer relevant, vandaar dat wij als Risk & Compliance Platform Europe ons gelukkig prijzen om het geheel nogmaals te mogen publiceren.  Lees meer…

Anton van Putten: “De overheid gedraagt zich als boven de wet gesteld”

29 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs hadden we een gesprek met Prof. dr.ir. Anton van Putten over een toch wel precair onderwerp, namelijk de vraag of de Algemene wet bestuursrecht al dan als een verraad van de Nederlandse wetgever beschouwd mag en kan worden. Van Putten heeft enkele arresten en drie artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht in detail onderzocht in hoeverre er mogelijk sprake is van verraad en / of misleiding door de wetgever. Van Putten stelt dat nagenoeg iedere burger die in de juridische arena treedt over een geschil met de overheid hij/ zij bij voorbaat kansloos is. Dit is hoogst opmerkelijk omdat de rechter geacht wordt de burger te beschermen tegen een onredelijke overheid, die zoals bekend kan beschikken over allerlei dwang- en machtsmiddelen. Vandaar ons initiatief om eens met Van Putten van gedachten te wisselen.    Lees meer…

Whitepaper

Raad voor het Openbaar Bestuur

Een sterkere rechtsstaat

28 april 2020

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft een publieksversie gemaakt van het rapport “Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.”

Het rapport is in april 2020 gepubliceerd en nu is de verkorte versie voor het publiek beschikbaar. De aanleiding voor het rapport was de vanuit verschillende kanten toegenomen zorgen over de staat van de rechtsstaat, zoals de dienstverlening door de overheid aan haar burgers, de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de toegenomen invloed van de georganiseerde criminaliteit.

U kunt nu de publieksversie van dit rapport gratis downloaden. Lees meer…

Photo: Gebouw van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport torens.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: zo weinig mogelijk openbaar

25 april 2020
Kennisbank

Caroline Raat & Shanta Singh

Tijdens de coronacrisis heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)  een sturende rol. Het neemt nieuwe taken op zich, zoals het ontwikkelen van een app om nieuwe besmettingen te voorkomen. VWS wordt ook verantwoordelijk voor een beslismodel bij overbelasting van IC-capaciteit. Voor het draagvlak en controle door journalisten, burgers en de volksvertegenwoordiging is transparantie bij dit soort besluiten cruciaal. Maar het lijkt erop dat corona als een gemakkelijk criterium van overmacht erbij geroepen wordt om minder transparant te kunnen opereren. Het blijkt dat het ministerie van VWS zich beroept op overmacht en ze is niet van plan om op Wob-verzoeken te reageren.  Lees meer…