Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Hoe overijverige KYC Officers van ABN Amro Bank een belangrijke klant tot wanhoop drijft

13 april 2021
Kennisbank

Het oorspronkelijke, volledig bizarre verhaal staat op onze Engelstalige website, maar we willen u de korte samenvatting daarvan niet onthouden omdat het om een Nederlandse bank gaat en een in Nederland gevestigde onderneming uit 1879, ja u leest het goed uit 1879, met de naam HVA International bv. De CEO van deze onderneming  Miltiadis Gkouzouris kon zijn verbazing en woede niet onderdrukken en hij besloot het gehele verhaal in chronologische volgorde aan het papier toe te vertrouwen. Op jacht naar verdachte transacties, dat is het credo van menige KYC-Officer, met weinig ervaring in het bedrijfsleven. Maar wat levert die strijd op als het gezonde verstand achterwege blijft? We verwijzen graag naar het volledige verhaal in het Engels, verplichte kost voor elke KYC-Officer die op jacht moet van zijn / haar superieuren naar verdachte transacties. Zelfs het dreigen met de beëindiging van de bankrelatie kwam om de hoek kijken.

 

Annotatie-plus en juridische kwaliteitszorg bij de rechtspraak

05 april 2021
Kennisbank

Caroline Raat

Een collega-jurist wees mij op een bericht in het Advocatenblad: alleen advocaten mogen in het kader van de door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) opgezette ‘zelfreflectie’ reageren. Zij mogen alleen maar “knellende wetgeving” melden. Die is er ongetwijfeld en advocaten zullen die wel eens ervaren. Maar waarom wordt dit niet gevraagd aan particuliere rechtzoekenden, bedrijven en verleners van rechtsbijstand in het bestuursrecht? Zijn die niet goed genoeg? Waarom mogen alleen advocaten alleen maar knellende wetgeving melden, terwijl de wetgeving op zich vaak niet het probleem is, maar de vaak onbegrijpelijke en harde manier waarop de overheid daarmee omgaat (zonder verplichte evenredigheidstoets, zonder gezond verstand, zonder empathie) en deze zelfs overtreedt, de bestuursrechter die niet of nauwelijks doorziet en de burger feiten moet bewijzen die hij niet kan bewijzen? In zaken waarin de wetgever heeft bepaald dat burgers geen advocaat nodig hebben, en doorgaans ook niet krijgen? Wie mag er meedoen?
Lees meer…

Dertig jaar Verdrag van Maastricht

01 april 2021
Kennisbank

Volgend jaar, om precies te zijn op 7 februari 2022 is het dertig jaar geleden dat het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Om dat te eren zal er volgend jaar een herdenkingsmunt verschijnen over deze mijlpaal in de Europese geschiedenis. Dat heeft de Nederlandse staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën besloten. Jaarlijks brengt de Staat twee bijzondere herdenkingsmunten voor verzamelaars uit: vanaf heden kunnen mensen meedenken over het thema van de tweede munt die in 2022 zal worden uitgebracht. Tot het uitbrengen van een herdenkingsmunt over 30 jaar Verdrag van Maastricht werd besloten naar aanleiding van een gezamenlijk verzoek van de Gouverneur van de Koning in de provincie Limburg, de burgemeester van Maastricht en de voorzitter van het College van Bestuur van Maastricht University. Met het Verdrag van Maastricht werd in 1992 de Europese Unie opgericht en de introductie van de Economische en Monetaire Unie (EMU).

Lees meer…

Belangrijkste vragen en antwoorden in verband met de nieuwe klokkenluidersregeling

31 maart 2021
Kennisbank

Frank Staelens

In onderstaand artikel ga ik nader in op de nieuwe Europese klokkenluidersregeling die uiterlijk op 17 december 2021 omgezet moet worden in nationale wetgeving. Voor wie is deze regeling van toepassing? Wat zijn de vereisten? Wat zijn de risico’s?  Wat kunnen de overwegingen zijn om het klokkenluidersmanagement uit te besteden? Kortom, genoeg stof om alle argumenten af te wegen om de juiste beslissing te kunnen nemen. December lijkt nog ver weg maar wilt u het onnodige risico wel lopen?

Lees meer…

Netwerkcorruptie op Europese schaal (deel 1)

29 maart 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Dit is het eerste deel van een serie artikelen over netwerkcorruptie op Europese schaal. In een volgend artikel gaan we nader in op het fenomeen netwerkcorruptie. In de artikelen die daarna volgen zullen we de inhoudelijke kant behandelen van een concreet geval van mogelijke netwerkcorruptie, dat aanhangig is gemaakt door mevrouw Reggie de Jong. Zij is namelijk een bodemprocedure gestart tegen Airbus SE, Deutsche Bank AG, Clearstream Banking AG, Deutsche Börse AG en Insinger Gilissen Bankiers nv. De advocaat van Airbus SE, Mr. J.B.R. Regouw, advocaat bij Clifford Chance was vanmorgen 29 maart 2021 als beklaagde gedagvaard voor de Raad van Discipline Amsterdam door mevrouw De Jong. Het dossier met onderliggende bewijsstukken ligt nu bij de Raad van Discipline en de Raad voorziet de uitspraak op 10 mei aanstaande.

Lees meer…

Huis voor Klokkenluiders wil wetsverbeteringen om de positie van melders te verbeteren

17 maart 2021
Kennisbank

Het Huis voor Klokkenluiders heeft vorig jaar ingezet op een gerichte aanpak bij het voorkomen en oplossen van werkgerelateerde misstanden en van benadeling van de melder. De samenwerking met instanties op nationaal en internationaal niveau versterkt. Begin 2020 werd de toekomstvisie van het Huis voor Klokkenluiders gepubliceerd. Hierover is al uitgebreid melding gemaakt op ons platform. Uitgangspunt is dat Het Huis een autoriteit voor integriteit en klokkenluiden wil zijn. Met een heldere rol en positie in advisering en onderzoek, vroegtijdig en op maat gekozen optreden en Het Huis als centraal kennisinstituut en knooppunt in het Nederlandse integriteitssysteem met betrekking tot werkrelaties. Deze toekomstvisie leidde in 2020 tot een nieuwe werkwijze, gericht op de-escalatie en conflictoplossing, het voorkomen van verdere schade aan zowel melder(s) als werkgever(s) en het bijdragen aan een effectieve aanpak van misstanden. De eerste resultaten van deze aanpak zijn bemoedigend, aldus voorzitter Wilbert Tomesen (zie bovenstaande foto) in het jaarverslag over 2020 dat onlangs verscheen.
Lees meer…

Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

Reactie op artikel “De butlers van de Zuidas”

16 maart 2021
Kennisbank

Anton Weenink

Ik werd onlangs gegrepen door een artikel in De Groene Amsterdammer van 25 februari jongstleden met als titel de “De butlers van de Zuidas”. Dat artikel ging over over advocaten die tegen forse honoraria de belangen van machtige cliënten behartigen, hetgeen natuurlijk hun goed recht is. Ik meende toch hier een ingezonden brief aan te moeten wijden, om enige duidelijkheid te scheppen rond de werkelijke gang van zalen in de Legio Lease Affaire. De brief acht ik van belang voor een zo breed mogelijk publiek en daarom ben ik blij dat het Risk & Compliance Platform Europe mijn brief van 10 maart 2021 over deze zaak onder de aandacht brengt.
Lees meer…

Petitie aangeboden aan de Belgische regering tegen bancaire digidwang

12 maart 2021
Kennisbank

Wie geld wil afhalen, rekeninguittreksels wil afprinten of nog een papieren overschrijving wenst te doen, moet daar steeds vaker en steeds meer voor betalen. Banken dwingen de consument steeds meer om bankzaken digitaal te doen en tevens af te zien van cashbetalingen. Voor Test Aankoop gaat deze evolutie veel te snel en talrijke mensen zijn niet mee met deze evolutie. Twee jaar geleden startte de consumentenorganisatie daarom een petitie om enerzijds de bevriezing van de banktarieven te vragen en anderzijds een uitbreiding van de basis bankdienst te verzoeken. Om haar eisen kracht bij te zetten, overhandigde Test Aankoop dit pamflet met een kleine 28 000 handtekeningen onlangs aan minister Dermagne en staatssecretaris De Bleeker. Parallel aan de vermindering van het aantal filialen en bankautomaten, is er een nieuwe vorm van discriminatie ontstaan in verband met de digitalisering van de bankdiensten: alle middelen worden gebruikt om klanten ervan te weerhouden zogenaamde manuele handelingen uit te voeren of te laten uitvoeren.  Lees meer…

Informatiebeveiliging; de mens als zwakste schakel

11 maart 2021
Kennisbank

Marc van der Veen

Het beveiligen van informatie. Het was al geen sinecure, maar gelet op de vele incidenten die de afgelopen tijd de media halen, lijken organisaties informatiebeveiliging wat minder hoog op de agenda te hebben staan. De coronacrisis met het op afstand werken, lijkt een speeltuin voor kwaadwillenden die maar al te graag organisaties een voet dwars willen zetten. Berichten over datalekken, ransomware en DDOS-aanvallen zijn momenteel niet van de lucht en het lijkt op een epidemie van incidenten op dat gebied. Het gaat cybercriminelen in veel gevallen niet zozeer om de inhoud van de informatie, maar wel om met het ontoegankelijk maken van gegevens. Organisaties kunnen dan pas weer over de gegevens beschikken op het moment dat zij de cybercriminelen daarvoor een ‘tegemoetkoming’ betalen. Ondanks dat de werking van informatietechnologie vaak als complex en ondoorzichtig wordt beschouwd, is het beveiligen van informatie niet per definitie rocket science. Dat neemt niet weg dat een organisatie dat nog wel moet doen, zoals onder andere autorisaties in de informatietechnologie goed en bewust inregelen, back ups maken, data versleutelen, enzovoort. Maar hoe komt het dan dat we toch zoveel incidenten zien de laatste tijd? Nemen we informatiebeveiliging dan niet serieus? Of liggen er andere oorzaken aan ten grondslag? In dit artikel wordt het gedrag van mensen en hoe wij als mensen met risico’s omgaan als mogelijke reden beschouwd.
Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Pleidooi voor vertrek van de Toeslagenboys

10 maart 2021
Kennisbank

Caroline Raat

De ontwikkelingen in de Toeslagenaffaire (inmiddels een eigennaam met hoofdletter) lijken niet aan een einde te komen. Dankzij het niet aflatende journalistieke doorzettingsvermogen van Pieter Klein van RTL kwam er onlangs weer de nodige informatie boven tafel. Nog merkwaardiger is het uitgebrachte advies van procureur-generaal (p-g) van de Hoge Raad. Op basis van een ongeldig protocol heeft de p-g alvast maar even gemeld aan de minister wat hij ervan vindt: niet vervolgen van zijn collega’s. Hier leg ik uit wat daar het probleem mee is en geef een mogelijke oplossing: een grote schoonmaak. Sans rancune en elegant. Over de inhoud van het advies kunnen staats- en strafrechtgeleerden nog een boom opzetten. Lees meer…