Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


DNB boekte verlies van 3,5 miljard euro in 2023

01 maart 2024
Kennisbank

De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, mocht over het afgelopen jaar 2023 een verlies bijschrijven van bijna 3,5 miljard euro. Het grootste deel hiervan, ruim 2,3 miljard euro, wordt opgevangen door de voorziening voor financiële risico’s. Het resterende verlies van ruim 1,1 miljard euro gaat ten laste van kapitaal en reserves. Volgens DNB zijn deze cijfers in lijn met eerdere verwachtingen. De buffers van DNB zijn naar verwachting groot genoeg om toekomstige verliezen op te vangen. De vraag blijft hoe het mogelijk is dat met ruim tweeduizend hooggekwalificeerde medewerkers een negatief resultaat per werknemer van  circa 1.750.000 euro verklaarbaar is. Hieronder vindt u de uitleg.
Lees meer…

Zorgt AI voor de herbouw van onze middenklasse?

29 februari 2024
Kennisbank

Hans Timmerman

De geïndustrialiseerde wereld kampt met een tekort aan banen. Dit is geen voorspelling maar een demografisch feit. Alle mensen die in 2053 dertig worden, zijn al geboren en we kunnen er niet meer bij maken. Tenzij er een verandering plaatsvindt in het immigratiebeleid (waarbij de focus ligt op hoger opgeleiden), zullen alle geïndustrialiseerde landen een tekort aan goed opgeleide werknemers ervaren. AI kan daar enorm bij helpen. In een uitgebreide blog getiteld ‘AI could actually help rebuild the middle class‘ van David Autor, hoogleraar aan het MIT, betoogt hij dat AI niet per se banen hoeft te vernietigen. Integendeel, het biedt ons de mogelijkheid om onze expertise uit te breiden naar een bredere groep werknemers. Uit een recente Gallup enquête bleek dat 75% van de Amerikaanse volwassenen gelooft dat AI tot minder banen zal leiden. Davis denkt dat deze angst misplaatst is en dat het tegenovergestelde mogelijk is. Lees meer…

Ellen Timmer: “Er wordt onnodig veel geld verspild als gevolg van de Wwft”

28 februari 2024
Kennisbank

Michel Klompmaker

Rond de Wwft is nog steeds veel te doen. Wie herinnert zich niet de enorme boetes die een paar jaar geleden uitgedeeld zijn aan enkele grootbanken. Het een en ander had tot gevolg dat veel topmanagers van financiële instellingen zich flink achter de oren gingen krabben, met als uitvloeisel een aanscherping inzake acceptatie van nieuwe klanten bij met name de banken. Duizenden nieuwe banen werden gecreëerd, de digitalisering werd versneld doorgezet en het aantal bankkantoren nam verder af. Al de hierboven genoemde issues hebben de vertrouwensband tussen de bank en de gemiddelde bank klant bepaald niet bevorderd. Het verschijnsel ongebruikelijke transactie deed zijn intrede, maar wie bepaalt eigenlijk wat ongebruikelijk is? We spraken onlangs met de Rotterdamse jurist Ellen Timmer over de Wwft. Lees meer…

Over NIS2, de nieuwe EU-richtlijn voor cyberbeveiliging

27 februari 2024
Kennisbank

Het in Groningen gevestigde softwarebedrijf Perium heeft per 1 januari 2024 NIS2 toegevoegd aan haar platform voor risicomanagement. De NIS2 is de nieuwe EU richtlijn inzake cyberbeveiliging. Het schrijft strengere maatregelen voor om het algemene niveau van cyberbeveiliging in de EU te verhogen. De NIS2 is een herziene Europese richtlijn gericht op het versterken van cybersecurity binnen de EU en is van toepassing op veel bedrijven, met strengere beveiligingsnormen en meldingsvereisten voor cyberincidenten. Het bevordert samenwerking en informatie-uitwisseling tussen lidstaten en introduceert strengere toezicht- en handhavingsmaatregelen. Het doel is om de cyberweerbaarheid in de EU te verbeteren tegen de groeiende dreiging van cyberaanvallen, essentieel in de huidige digitale economie. Lees meer…

Willen jullie meer of minder rechtsbescherming…?

26 februari 2024
Kennisbank

Rob van Gestel & Elbert de Jong

Er is politiek iets merkwaardigs gaande rond de burgerlijke rechter. Enerzijds valt in het eindverslag van informateur Plasterk te lezen dat de politieke partijen PVV, VVD, BBB en NSC het eens zijn over het feit dat wetsvoorstellen niet in strijd met de Grondwet en internationale verdragen mogen zijn, dat rechterlijke uitspraken nageleefd moeten worden door de overheid en dat de positie van de onafhankelijke rechter versterking behoeft. Anderzijds hebben de fracties van NSC, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, FVD en PVV op 13 februari jongstleden vóór een motie van SGP-er Van Dijk gestemd om binnen zes weken te onderzoeken of de ontvankelijkheidseisen voor belangenorganisaties die een zogeheten algemeen belang actie bij de burgerlijke rechter starten aangescherpt kunnen worden. Hoewel in algemeen belang acties vaak juist effectief kan worden opgekomen tegen de aantasting van grondrechten en mensenrechten door de overheid, zijn in de ogen van sommigen deze organisaties niet representatief.
Lees meer…

Klaas Knot voor het eerst op bezoek bij collega’s in Suriname

21 februari 2024
Kennisbank

Tijdens zijn bezoek aan Suriname was Klaas Knot, president van de Nederlandsche Bank, afgekort DNB, op 13 februari te gast in het Torarica hotel in Paramaribo waar hij sprak over de rol van centrale banken in de samenleving. Het doel van de reis was om het belang van een goede samenwerking tussen centrale banken te benadrukken, kennis te nemen van de economische ontwikkelingen in Suriname vanuit de rol van de centrale bank en ook om persoonlijk meer te horen en te zien over de doorwerking van het slavernijverleden in Suriname. Een concreet voorbeeld van een uitdaging die de centrale bank en de overheid alleen samen kunnen aanpakken is het bestrijden van witwassen. Dat kunnen ze overigens niet zonder de hulp en inzet van private financiële instellingen. Zij zijn cruciaal als poortwachters om witwassen en terrorismefinanciering buiten het financiële stelsel te houden. Financiële integriteit waarborgen is immers niet makkelijk. Lees meer…

Over boeren en burgers

19 februari 2024
Kennisbank

Tony de Bree

Vorige week heb ik naar het debat in de Tweede Kamer over de mogelijke formatie van een nieuw kabinet gekeken. Normaal doe ik dat niet, maar nu even wel. Om te kijken of er toch iets van echte verandering aan zit te komen in onze huidige vorm van parlementaire democratie en rond het ‘groeien moet de economie’. Nee dus. Het oude systeem dendert gewoon door. Wie zijn de belangrijkste spelers op dit moment? Dat zijn uiteraard de politici, maar vooral ook ‘de Haagse journalisten’ zoals Pieter Omtzigt ze in zijn boek noemt: de duiders en de spindokters die de Nederlandse mainstream media beheersen. Hun invloed is enorm. Op allerlei manieren.  Er worden vaak eigen ongefundeerde meningen verkondigd, soms gebaseerd op onjuiste informatie. Lees meer…

Gita Salden volgt Else Bos op bij De Nederlandsche Bank

16 februari 2024
Kennisbank

Gita Salden treedt toe tot de directie van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB. Zij is momenteel CEO van BNG Bank. In haar nieuwe functie als directielid wordt ze verantwoordelijk voor de portefeuille Toezicht Pensioenfondsen en Verzekeraars en Toezicht Functies en Integriteit. De benoeming gaat in per 1 juni 2024 en geldt voor de duur van 7 jaar. Gita Salden heeft veel ervaring in de sector financiële markten. Recentelijk als bestuurder van BNG Bank en daarvoor onder andere als directeur Financiële Markten en plaatsvervangend Thesaurier-Generaal bij het ministerie van Financiën. Al met al meer dan twintig jaar relevante ervaring. Lees meer…

ECB voert klimaatinspanningen uit met focus op transitie-, klimaat- en natuurrisico’s

15 februari 2024
Kennisbank

De ECB is vastberaden om haar klimaatplannen verder uit te voeren en zal deze regelmatig evalueren. Er zijn drie aandachtsgebieden voor 2024 en 2025 vastgesteld, te weten de gevolgen van de groene transitie, de fysieke impact van klimaatverandering en de natuurrisico’s voor economie en het financiële stelsel. Wat de transitie naar een groene economie betreft, zal de ECB meer onderzoek doen naar de effecten van transitiefinanciering, groene investeringsbehoeften, transitieplannen en de invloed van de groene transitie op aspecten van onze economie zoals arbeid, productiviteit en groei. De ECB zal de resultaten daarvan ook in aanmerking nemen in haar macro-economische modellen. Ook gaat de ECB binnen haar mandaat onderzoeken of ze in het licht van deze transitie haar monetaire beleidsinstrumenten en portefeuilles verder moet bijsturen.
Lees meer…

CoSP10 – de december conferentie van het VN anti-corruptieverdrag: deels succesvol

12 februari 2024
Kennisbank

Tussen 11 en 15 december jongstleden vond de tiende Conferentie van de Staten (CoSP) plaats in Atlanta, Verenigde Staten. De deelnemende landen zijn met elkaar verbonden via UNCAC en strijden tegen corruptie. UNCAC is de afkorting van United Nations Convention Against Corruption. Het Verdrag van de Verenigde Naties tegen corruptie is het enige legaal bindende multilaterale anti-corruptieverdrag ter wereld. Het verdrag werd ondertekend in 2003 door de Algemene Vergadering van de VN, en trad in werking in 2005. Ondertussen zijn 185 VN-landen Partij. De plenaire bijeenkomst, in de vorm van de Conferentie van de Staten die Partij zijn, is opgericht om de capaciteit van, en samenwerking tussen, de Staten te verbeteren. Daarbij wordt de implementatie van de UNCAC geanalyseerd en actief gepromoot. Tijdens elke bijeenkomst van de CoSP, welke voor het eerst in 2006 plaatsvond, kunnen er daarnaast resoluties aangenomen worden die artikelen uit het verdrag verder uitwerken of nieuwe punten toevoegen. Lees meer…