Europese GDPR stresstest vanuit België

29 mei 2020
Kennisbank

Recentelijk is door CTG in België een stresstest rond GDPR ontwikkeld. De nieuwe dienst moet ervoor zorgen dat GDPR-procedures bij bedrijven in Europa geen dode letter blijven. Aan de hand van levensechte simulaties testen privacy-experts of ondernemingen er in de praktijk in slagen een datalek of gegevensverzoek van a tot z aan te pakken volgens de in de wet voorgeschreven procedures en binnen de wettelijke deadlines. 85% van de inbreuken op GDPR gebeurt zonder kwade opzet en door de eigen medewerkers. Maar ze tasten het vertrouwen dat partners en klanten in bedrijven stellen wel ernstig aan. Een simpel voorbeeld is de receptionist(e) die een vraag tot verwijdering uit de bestanden vergeet door te geven of een medewerker die per ongeluk op een phishing mail klikt waardoor gevoelige data op straat komt te liggen.

Lees meer…

Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed

27 mei 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De coronacrisis heeft het pijnlijk duidelijke gemaakt. Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden. Voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis geldt dat daar men als bestuurder nog kan aanvoeren dat het onverwachts kwam. Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact! Hoe anders is dat bij de bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed.  Al vele jaren worden er wetenschappelijke studies gepubliceerd rond de risico’s van klimaatverandering in de wereld, dus ook in Nederland met enerzijds de stijging van de zeespiegel en anderzijds de daling van de grond. Kijk naar de foto hierboven, gemaakt in Flevoland een paar weken geleden. Komt bij een specifiek Nederlands probleem: de verzakking van vastgoed!   Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Datageletterdheid

26 mei 2020

Dit is mijn allereerste bijdrage voor het Risk & Compliance Platform Europe. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Hans Timmerman en ik ben, zeggen de kenners om mij heen, een echte kenner op het gebied en trendwatcher. In ieder geval heb ik tientallen jaren ervaring en voel ik mij, kort na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd nog kwiek en monter. Bovendien vind ik het fijn om mijn gedachten ‘op papier’ te kunnen formuleren, maar dat doen we nu anno 2020 online. Mijn eerste bijdrage gaat over datageletterdheid. Dat is de vaardigheid om databronnen te kunnen ‘lezen’, te kunnen ‘beargumenteren’ en uiteindelijk ‘ermee te kunnen werken’. Deze vaardigheid helpt bij het maken van keuzes, door aan de hand van grote hoeveelheden data, voorspellingen te geven van mogelijke uitkomsten. Omdat geletterd met data omgaan een systematische aanpak vereist, kwam ik in mijn zoektocht op deze leuke zijstap over een systematisch ingedeelde encyclopedie. Naast het alfabet, waar we symbolen (letters) definiëren om woorden, begrippen en daarmee zinnen en boodschappen te kunnen vormen, kennen we ook een digibet. Een set symbolen (bits) waar we digitaal woorden, begrippen en daarmee zinnen en boodschappen kunnen vormen. Net als een alfabeet het alfabet kent, kent een digibeet het digibet. En analfabeet en adigibeet hebben die vaardigheid dus niet . . .In onze digitaliserende wereld is de taal van data steeds belangrijker. Wat is de oorspronkelijke bron en bijbehorende brondata? Welke kopieën zijn ervan gemaakt? En nog belangrijker, hoe is de data aangepast voor verschillende gebruiksdoelen?

Lees meer…

Tussenbalans USA: 39 miljoen werklozen en bijna 100.000 doden…

24 mei 2020

Michel Klompmaker

Afgelopen week is het aantal geregistreerde werklozen (zij die een uitkering hebben aangevraagd) in de USA gestegen naar 39 miljoen. De voorzitter van de FED verwacht voor de komende maand een verdere stijging. Ondertussen opent vandaag, zondag 24 mei 2020, de New York Times met een meer dan serieus bericht over de hele voorpagina. Bepaald geen fake news. De kop over 6 kolommen luidt  “US DEATHS NEAR 100,000, AN INCALCULABLE LOSS”.  De volledige voorpagina is gevuld met zo’n duizendtal namen met korte beschrijvingen van overledenen als gevolg van Covid-19 gebaseerd op overlijdensberichten. Slechts 1 procent van het totaal. En ondertussen gaat de president van dit land als een soort ‘aap op de rots’ rustig door met het onheus bejegenen van vooral vrouwelijke journalisten van serieuze media… We herhalen het nogmaals, politieke risico’s behoren de komende jaren tot de grootste risicofactoren.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 28-01-2020. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën.

Het zijn echt rare tijden: Ministerie van Financiën doet aangifte tegen eigen Belastingdienst

20 mei 2020

Michel Klompmaker

Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft gisteren aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de fraudeonderzoeken met de kinderopvangtoeslag: het ambtsmisdrijf knevelarij (wie kent deze bijna Middeleeuwse term nog in dit Instagram / TikTok tijdperk?) en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Dat het al jaren niet helemaal lekker loopt bij de Belastingdienst, nota bene onderdeel van het ministerie van Financiën zelf, is een publiek geheim. De directe aanleiding voor deze aangifte is het advies van een onafhankelijke deskundige, mr. Hendrik-Jan Biemond, sinds 2007 partner bij Allen & Overy. Biemond bestudeerde sinds 20 maart jongstleden na vragen van de Tweede Kamer en op verzoek van het ministerie van Financiën de openbare stukken rondom de fraudeonderzoeken met de kinderopvangtoeslag.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 11-03-2020. Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Jaarverslag 2019 Kifid: bijna 500 meer klachten inhoudelijk behandeld dan in 2018

19 mei 2020
Kennisbank

Uit het jaarverslag 2019 van het klachteninstituut Kifid blijkt dat er in 2019 door het Kifid bijna 500 klachten meer inhoudelijk zijn behandeld dan in 2018. In totaal zijn 3.412 klachten van consumenten gericht tegen hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener afgerond. Meer dan de helft van de klachten is via bemiddeling en / of schikking opgelost. Evenwel, in 1.290 klachtzaken is er door het Kifid een uitspraak gedaan. Daarbij is voor meer dan 200 klachtzaken de consument deels of geheel in het gelijk gesteld, daarentegen is in ruim 1.000 klachtzaken de klacht van de consument ongegrond verklaard. In meer dan de helft van de behandelde klachten (1.973 klachten) is een bemiddelresultaat of schikking bereikt. Kifid wist in 2019 opnieuw meer consumenten en financiële dienstverleners bij elkaar te brengen om hun klacht op te lossen via bemiddeling en schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten dan betreft het bijna de helft (48%) klachten over verzekeraars. Banken en financiële tussenpersonen waren betrokken bij respectievelijk 27 procent en 24 procent van het totaal aantal bemiddelresultaten en schikkingen.  Lees meer…

Medisch onverantwoord, zoals zoveel andere dingen

18 mei 2020

Stefan Duchateau

Bij deze historische beproeving hebben vele aspecten ons zo mogelijk zelfs aangenaam verrast, enkele echter ook erg onaangenaam. De tweede categorie vegen we voorlopig even onder de mat, bij de eerste onthouden we vooral de gedreven inzet van zorgverleners en de distributiesector. Maar blijven we ons tegelijk in positieve zin verbazen over het kranige verweer van de meeste wereldbeurzen. Dit heldhaftige verzet tegen het nochtans voor de hand liggende defaitisme is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds steunt men hierbij op de overtuiging dat de lage rente en de ongeziene monetaire en economische stimuli in staat moeten zijn om zelfs een morsdood paard terug tot leven te schoppen. Anderzijds is er de onverbloemde hoop dat het virus kortelings onder controle wordt gebracht dankzij de draconische maatregelen. Of het zelf voor bekeken houdt … Maar stijgende aandelenkoersen bij een zinkende economie zijn van aard om vragen op te roepen en beide pijlers regelmatig te testen op hun robuustheid. Een dergelijke toetsing gaat gepaard met de nodige beursvolatiliteit waarbij de fundamentele elementen waarop de stijging is gebaseerd in vraag worden gesteld. Het antwoord op de existentiële vraag of de huidige waardering al dan niet gebaseerd is op een overmatig optimistisch toekomstbeeld, is echter nooit evident. Zeker nu niet. 
Lees meer…

Eindelijk Europese duidelijkheid over reisvouchers

15 mei 2020

De Europese Commissie is dankzij EU Commissaris Margrethe Vestager (zie foto) recentelijk met aanbevelingen gekomen voor de lidstaten in het kader van de reis – en de passagiersrechten. De Commissie raadt aan om zowel voor pakketreizen als voor passagiersrechten alleen met een vrijwillig vouchersysteem te werken en de vigerende Europese wetgeving steeds te respecteren. Bijkomend wordt onderstreept dat de vouchers, wanneer ze worden uitgegeven, gedekt moeten worden tegen faillissement en dat ze zo flexibel mogelijk moeten worden toegepast. De Europese belangenverenigingen voor consumenten, zoals Test Aankoop in België, juichen de beslissing van de Commissie toe, maar ook zij zijn zich er ten volle van bewust dat de reissector zich in een moeilijke situatie bevindt. In dit verband biedt Test Aankoop zowel de federale regering als de reissector zijn diensten aan om mee te werken aan een communicatieplan. 

Lees meer…

MIFID II

COVID-19 en MiFID II richtlijnen

14 mei 2020
Kennisbank

De MiFID II-richtlijn en de teksten die deze in Belgisch recht omzetten, voorzien in de verplichting voor gereglementeerde ondernemingen om (onder meer) de telefoongesprekken op te nemen waarin hun cliënten orders doorgeven. Die verplichting is onder andere bedoeld om te kunnen controleren of de onderneming haar verplichtingen ten aanzien van haar cliënten naleeft. Gelet op de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-epidemie, bestaat de kans dat het voor bepaalde ondernemingen, ondanks alle genomen maatregelen en voorzorgen, niet meer mogelijk is om die telefoongesprekken op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval waarin een groot aantal personeelsleden van de onderneming telewerkt. Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Onze Minister snapt niet veel van de levensloop van broncodes

13 mei 2020

Software is gewoon een product, maar veel mensen zien dat nog niet zo. Ook onze Minister van Volksgezondheid die een corona appje dacht te bestellen, snapt nog niet veel van de product kenmerken. De zoektocht naar software, of de ontwikkeling ervan, begint met het vaststellen van de gewenste functionaliteit. Op basis daarvan wordt voor nieuwe software door een programmeur een broncode geschreven. Niet met een pen maar met behulp van software: de programmagenerator. In de broncode wordt exact bepaald welke gegevens worden vastgelegd en hoe deze worden bewerkt en gebruikt. Vervolgens wordt deze broncode en toebehoren met behulp van een vertaalprogramma, de compiler, omgezet in de digitale vorm. Die gaat in een apparaat van de gebruikers. En daar (of op afstand in een datacenter) worden gegevens vastgelegd. Het levenseinde van een broncode is aangebroken, als besloten wordt het onderhoud ervan te stoppen. Want software is zeer onderhoudsgevoelig. Voor het stoppen met onderhoud kunnen veel redenen zijn, maar één daarvan is, dat de software (eigenlijk de broncode) “versleten” is.  Lees meer…