Bots for Humanity in de bres voor goede doelen via cryptocurrencies…

23 mei 2022

Voor zover bekend is het nu mogelijk om voor het eerst een goed doel te financieren via cryptocurrency. Bots for Humanity en DemaTrading maken giften via trading bots mogelijk. De bots gaan op het platform met de donaties aan de slag. Door op strategische momenten op de cryptocurrency markt te kopen en te verkopen, maakt de trade bot winst voor het goede doel en de donateurs, aldus de oprichters Reint Tiggelaar en Demian Voorhagen. Bots for Humanity start nu met een pilot, waarbij vijftig tot honderd mensen €100 of meer op hun account kunnen zetten. Daar blijft het bedrag zitten. De donateur levert de API-sleutels aan en DemaTrading gaat voor de betrokkenen handelen op hun eigen account. De bot wordt aan het account gekoppeld, waarna er gehandeld wordt en aan alle partijen uitgekeerd kan worden. DemaTrading doneert de helft van de omzet – namens de donateur – aan stichting Bots for Humanity. De stichting zal hiermee – naast de kosten dekken, vooral bijdragen aan het goede doel. Voorlopig kiest Bots for Humanity goede doelen in Nederland uit, zodat het geld makkelijker zichtbare resultaten kan opleveren en impact kan maken.
Lees meer…

Balans van De Nederlandsche Bank inmiddels naar 510 miljard euro…

20 mei 2022
Kennisbank

Commerciële banken sluiten elk jaar af met ofwel winst of verlies, maar hoe zit dat eigenlijk met een centrale bank? En wat gebeurt er als die centrale bank winst maakt, of als er – onverhoopt – verlies is? Houdt ze dan buffers aan om verliezen op te vangen? En wat staat er na 23 jaar euro onder de streep? De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, gaf onlangs inzicht in hoe de ontwikkeling is geweest. Enkele opmerkelijke details zijn dat sinds de invoering van de euro (in 1999) DNB in totaal 22,6 miljard euro winst gemaakt heeft, waarvan 16,2 miljard euro is uitgekeerd in de vorm van dividend aan de Nederlandse Staat en dat inmiddels het balanstotaal gestegen is naar maar liefst 510 miljard euro.  Lees meer…

Wat de nieuwe Due Dilligence wetgeving voor mensenrechten en milieu betekent voor uw organisatie

18 mei 2022
Kennisbank

Lise Alm

De Nederlandse overheid kondigde eind 2021 plannen aan voor de invoering van een nieuwe Due Dilligence wet voor mensenrechten en milieu. Duurzaamheid wordt met de dag meer mainstream, en daarmee worden zaken zoals mensenrechten en milieu Due Diligence ook steeds meer gemeengoed. Het grote aantal leveranciers, fabrikanten en distributeurs dat bij wereldwijde productieprocessen is betrokken, maakt het moeilijk om na te gaan wie er precies voor wie werkt en onder welke omstandigheden. Om mogelijke vergaande schendingen van mensenrechten, zoals kinderarbeid en gevaarlijke werkomstandigheden, te voorkomen nemen steeds meer bedrijven hun verantwoordelijkheid door Human Rights and Environmental Due Diligence (HREDD) risicoanalyses uit te voeren. Zo proberen zij de negatieve impact van hun toevoerketen op mensenrechten en milieu te identificeren, terug te dringen en te voorkomen. Lees meer…

In de touwen, maar nog lang niet verloren

16 mei 2022

Stefan Duchateau

Opgezweept door onheilstijdingen over de nakende evolutie van de inflatie-indicatoren sloeg een paniekerige meute beleggers vorige week een bres in haar eigen verdedigingsgordel, die tot dan relatief goed had standgehouden. De aandelenmarkten hadden de geopolitieke spanningen, de dreigende inflatie-indicatoren en het oorlogsgeweld redelijk goed verteerd maar moesten de afgelopen dagen toch enkele mokerslagen incasseren nadat er verregaande onrust was ontstaan over het toekomstige rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank. De al te doorzichtige pogingen van Fed-voorzitter Powell om toekomstige renteverhogingen met reuzenstappen van 75 basispunten uit de hoofden van beleggers te praten, leidden de volgende beursdag tot een zware afstraffing. Het wantrouwen in de Amerikaanse centrale bank is nog verder toegenomen en dat heeft veel te maken met de profileringsdrang van sommige Fed-gouverneurs, die met straffe uitspraken hengelen naar aandacht in de pers. Dat de Fed-voorzitter hen in het openbaar moest terugfluiten, ruikt naar paniek en duidt op interne muiterij en onenigheid over het te voeren beleid.

Lees meer…

Eindrapport sancties bekendgemaakt…

13 mei 2022
Kennisbank

Vandaag, vrijdag de dertiende, heeft de heer Stef Blok zijn eindrapport overhandigd aan minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken. Hierin staan zijn bevindingen van de afgelopen weken en aanbevelingen voor de langere termijn. De belangrijkste conclusie is dat er een verbeterslag nodig is in de handhaving van en het toezicht op de sancties. Tegelijkertijd is er geen aanwijzing dat er zaken gemist zijn in de bevriezingen van tegoeden van personen en entiteiten die op de sanctielijst staan. Het eindrapport wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanwege de omvang van de sancties tegen Rusland, raken deze vrijwel alle sectoren van de economie en zijn er veel ministeries, marktpartijen en uitvoerende diensten betrokken. De heer Blok heeft als nationale coördinator een aantal aanbevelingen op verschillende terreinen gedaan.

Lees meer…

Ethiekonderwijs: zin en onzin verkend, pleidooi voor brede, degelijke opleiding

12 mei 2022

Caroline Raat, Lourens Posthumus en Joop Remmé

Het Verkennend onderzoekmus educatie in ethiek en integriteit in het hoger onderwijs, Amsterdam van Transparency International Nederland riep bij ons grote vraagtekens op. De voornaamste punten bespreken wij in het white paper, dat u hier kunt downloaden. Samengevat vragen wij ons af in hoeverre het effectief en rechtvaardig is om (eerst) te focussen op ethiekonderwijs aan jongvolwassenen in het hoger onderwijs. Het gros van de jongeren volgt dit onderwijs helemaal niet, en heeft niet alleen evenveel recht op morele vorming, hun bijdragen aan de samenleving doen er minstens evenveel toe.
Lees meer…

Dividendbeleid Triodos Bank ter discussie

10 mei 2022
Kennisbank

Een groep certificaathouders van de Triodos Bank is van mening dat de bank over de brug moet komen met een beter dividendvoorstel. De bank vraagt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) op 20 mei aanstaande akkoord te gaan met een dividend van € 1,80 per certificaat. Dat is ongeveer 50% van de winst per certificaat, beduidend minder dan de 70% die Triodos zelf in het dividendbeleid zegt na te streven. Volgens Fons van der Velden schoffeert de bank daarmee opnieuw degenen die de bank sinds de oprichting in 1980 mogelijk hebben gemaakt: de certificaathouders. Het voorstel van de leiding van de Triodos Bank komt tegen de achtergrond dat de bank sedert maart 2020 certificaathouders in gijzeling houdt: certificaten zijn al lange tijd niet verhandelbaar. Bovendien heeft de bank de waarde van de certificaten per eind 2021 eigenhandig met 30% afgeboekt, aldus Van der Velden.
Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

De reis van web 2.0 naar web 3.0

04 mei 2022
Kennisbank

Hans Timmerman

Het internet is in volle ontwikkeling. Het oude statische net – dat we later web 1.0 noemden – is de afgelopen 20 jaar een dynamisch, wereldomvattend netwerk geworden. Van eerst tienduizenden gebruikers die statische pagina’s vulden vanuit bestandssystemen op lokale servers, naar miljarden gebruikers die op dynamische wijze web applicaties gebruiken van centrale aanbieders. Begin deze eeuw begon de ontwikkeling van web 2.0. Mede op basis van nieuwe webbrowsers die gebruikers in staat stelden gratis informatie te zoeken, te sorteren, collectief op te halen en te classificeren. Hierdoor werd participatie van deelnemers mogelijk op sociale media inclusief het ontstaan van virtuele gemeenschappen. Door eigen API’s te ontwikkelen konden verschillende software toepassingen via internet verbonden worden. Web 2.0 zoals we dat nu kennen, was de basis voor de ontwikkeling van de zogenaamde dot.com economie. Omdat web 2.0 applicaties prima direct met eindgebruikers kunnen communiceren, werd zaken doen op basis van die applicaties c.q. webwinkels mogelijk. Iedereen weet wat voor vlucht het huidige internet de afgelopen 20 jaar heeft doorgemaakt en hoe belangrijk web 2.0 is voor onze huidige economie en maatschappij. De laatste tellingen geven aan dat er nu 5 miljard internetgebruikers zijn, ongeveer 60% van de wereldpopulatie. En met een jaarlijkse groei van 4% krijgen per dag 27.000 mensen voor de eerste keer internettoegang tot de 1,8 miljard actieve websites die er zijn.
Lees meer…

Cosmo Schuurmans

Cosmo Schuurmans

Partner bij EBBEN Partners

De klant centraal

03 mei 2022

Weten medewerkers wat er van hen wordt verwacht? En handelen ze daarnaar? Zijn er geen tegenstrijdige belangen binnen de organisatie? Eilandjes, verkokering. Of spelen er tegenstrijdige belangen tussen medewerker en werkgever? Medewerkers die de kantjes ervan aflopen of juist medewerkers die zich in de kijker willen spelen bij het management. Hoe zorg je ervoor dat de neuzen dezelfde kant op staan? Namelijk richting de klant! Deze blog pretendeert niet compleet te zijn. Er zijn boeken vol geschreven met managementtheorieën. Ik kan u wel enkele ideeën aanreiken die u vandaag al kunt toepassen in de organisatie. Ik licht er hieronder graag de volgende drie toe: Geef helder aan wat er wordt verwacht, geef het goede voorbeeld en ga in gesprek. Lees meer…

Pinokkio

02 mei 2022
Kennisbank

Stefan Duchateau

Na het Roswell-incident in 1947, waarbij een vermeende UFO  in de woestijn van New Mexico neerstortte, haastte de Amerikaanse regering zich om het voorval toe te schrijven aan een weerballon die uit koers was geraakt (in een latere versie werd dat een spionageballon). Tegelijk richtte de overheid zich ook tot een selecte groep van wetenschappers. Niet om het fenomeen te verklaren, maar wel om zich in een eventueel voorkomend geval voor te bereiden op een buitenaardse visite. Uitgaande van de vermoedelijke technologische en militaire superioriteit van deze ongenode gasten en de onmacht om elkaars taal voldoende snel te begrijpen, leek het de beste optie om hen te verwelkomen met een film over de recente geschiedenis die de mensheid had doorgemaakt. Na een grondig verder onderzoek werd echter afgestapt van het idee om dergelijk beeldmateriaal te vertonen. De filmrollen die op dat moment ter beschikking waren, stonden immers bol van verschrikkingen. De Tweede Wereldoorlog was net achter de rug, met beelden van de atoombommen op Japan en de nazi concentratiekampen die nadrukkelijk op het collectieve netvlies gedrukt stonden. Vooruitblikken bracht weinig soelaas want het IJzeren Gordijn dat Europa in twee deelde, het ontluikende conflict in Korea en de bevrijdingsoorlog in Indochina voorspelden weinig goeds. Verder terugblikken kon je best ook niet doen want dat leverde vooral materiaal op over de wanhoop tijdens de Grote Depressie en de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog. Het zou bij de aliens wellicht geen al te fraai beeld opleveren over de mensensoort en hen misschien op verkeerde ideeën brengen. 
Lees meer…