Laura van Geest nog vier jaren bij de AFM als voorzitter

29 september 2023

De huidige bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, Laura van Geest is herbenoemd als bestuursvoorzitter voor een periode van 4 jaren, met ingang van 1 februari 2024 door de raad van toezicht. Laura van Geest is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter van de AFM. In die functie is zij, naast eindverantwoordelijke voor de dagelijkse activiteiten, verantwoordelijk voor de afdelingen Communicatie, Interne Auditdienst, Juridische Zaken, Marktintegriteit & Handhaving, Expertisecentrum en Strategie, Beleid & Internationale Zaken.
Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Volharden in drie dimensies

28 september 2023

Je kunt centrale banken veel verwijten, maar een gebrek aan doorzettingsvermogen: dat niet. De ECB verhoogde recent opnieuw haar basistarief met 25 basispunten – ondanks het feit dat Europese bedrijven kreunen onder het gewicht van de sterk verhoogde financieringskosten, dat conjunctuurindicatoren verder terugvallen en de onweerswolken die steeds meer samentroepen in het luchtruim boven het Avondland. Onder meer ook door een verdere krimp in de exportmogelijkheden naar China, dat er maar niet in slaagt zich uit haar economische modder te hijsen. Alle stimulansen, subsidiëringen, rentedalingen en verdere versoepelingen bij kredietverstrekking ten spijt. Een indrukwekkende lijst van maatregelen met telkens evenveel effect als pleisters op een houten been. De Chinese economie bevindt zich in een houdgreep door haar dramatische demografische terugval. Ten eerste door haar onoverzienbare schuldenprobleem, dat alleen verergerd wordt door de opgelegde lagere rentetarieven en de toegekende soepelere kredietvoorwaarden voor banken. Denk vervolgens ook aan de wankele vastgoedbedrijven en obscure schaduwbanken, die buiten de controle van de centrale bank opereren. De laatste bittere pil die de Europese Centrale Bank aan haar economie opdrong, werd begeleid met een opvallende reeks vergoelijkende commentaren en een quasi belofte dat dit de laatste opsprong van de beleidsrente zou zijn. Waarom eigenlijk? Met een kerninflatie boven 5 % kan je bezwaarlijk beweren dat de doelstelling van 2 % op jaarbasis binnen bereik zou zijn, en evenmin dat het monetaire juk dat over de voorbije achttien maanden werd opgelegd, enig nut heeft gehad. Lees meer…

Photo: Auke Dirkmaat

Dapas Compliance Manager nu geïntegreerd in Hyarchis Comply

27 september 2023

Hyarchis zet een volgende stap in haar groeistrategie in de accountancymarkt. Vanaf 19 september jongstleden is het product Dapas Compliance Manager verdergegaan onder een nieuwe naam: Hyarchis Compliance Manager. De integratie van Dapas Compliance Manager, en daarmee het verdwijnen van de naam Dapas uit de markt, volgt op de overname door Hyarchis eerder dit jaar. Hyarchis voegt Compliance Manager samen met haar oplossing Document Manager tot Hyarchis Comply, een allesomvattende compliance-oplossing voor de accountancymarkt. Met Hyarchis Comply bestrijken kantoren het hele ken uw klantproces, van klantacceptatie en -continuatie tot monitoring en remediation.
Lees meer…

Data als bedrijfsmiddel

26 september 2023
Kennisbank

Hans Timmerman

Onlangs las ik een artikel in een vakblad waar data een bedrijfsmiddel werd genoemd: ‘een essentieel middel om een onderneming te laten functioneren’. Dit varieert normaal gesproken van complexe machines tot een simpele laptop. Maar is data een bedrijfsmiddel? Data in gemeenschappelijke processen verzameld, veilig opgeslagen en breed voor de organisatie bruikbaar. Als onderste laag in een informatie architectuur. Beschikbaar voor alle gebruikers en systemen die ze nodig hebben. Data voor applicaties, Machine Learning (ML) en moderne kunstmatige intelligentie (AI) om algoritmen en klantervaringen te creëren. Data is voor veel organisaties steeds vaker een strategisch bezit. Als dat zo is, dan hoort data zowel als asset maar dus ook als bedrijfsmiddel op de balans van een organisatie te staan. Ik heb hier eerder over geschreven. Feit is dat die data dan wel ‘gewaardeerde data’ moet zijn die een getrouw inzicht geeft van de waarde van de entiteit die wordt beschreven. Aan data zonder waarde heeft immer niemand iets. Als immateriële activa ook lastig te waarderen, vergelijkbaar met intellectuele rechten zoals licenties, concessies, merken en octrooien. Lees meer…

Tony de Bree

Tony de Bree

CEO Fintech Startup Partners

Schaf al die privileges en uitzonderingen voor jezelf maar af

24 september 2023

Kamerleden, ministers en staatssecretarissen nemen graag anderen de maat, maar zodra ze geen Kamerlid, minister of staatssecretaris meer zijn kunnen ze genieten van allerlei privileges die voor gewone stervelingen als u en ik niet gelden. Velen van hen zouden ‘het goede voorbeeld moeten geven’ net als Koning Willem Alexander overigens. Ik zou zeggen: schaf al die privileges en uitzonderingen af. ‘Verander de wereld en begin bij jezelf ‘, toch? Voortdurend anderen ‘de maat nemen’ maar niet jezelf is zo langzamerhand behoorlijk vermoeiend. Een bijkomend voordeel is dat de tekorten van de overheid dan substantieel teruglopen trouwens. Lees meer…

Airbus vangt weer bot in hoger beroep zaak tegen Reggie de Jong

21 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs diende bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden het hoger beroep dat Reggie de Jong had ingesteld tegen het vonnis dat de voorzieningenrechter op 26 juni 2023 had uitgesproken, waarbij zij op straffe van een behoorlijke dwangsom een uitingsverbod kreeg opgelegd. Airbus had dit in eerste instantie via een kort geding afgelopen juni voor elkaar gekregen via de Voorzieningenrechter. Dit is nu via het gewezen arrest van 12 september 2023 door de hogere rechter van tafel geveegd. Ondertussen is de bodemprocedure in hoger beroep nog hangende, waarbij De Jong een schadevergoeding eist. Voor het goede begrip is het nuttig om even terug te grijpen naar een aantal relevante feiten, zoals die in het arrest staan vermeld. Lees meer…

Risk in Focus 2024 rapport vanuit Internal Auditing beschikbaar

20 september 2023
Kennisbank

Gisteren is het Risk in Focus 2024 rapport openbaar gemaakt door maar liefst 16 Instituten van Internal Auditors. Grootschalige complexe risico’s zetten organisaties onder druk, waarbij de huidige economische onzekerheid een voortzetting lijkt van de crisistoestand die startte met de pandemie. Organisaties worden geconfronteerd met de toegenomen klimaat gerelateerde druk, grote geopolitieke onzekerheden en cyberrisico’s. Veel organisaties hebben uitdagingen in het aantrekken en behouden van talent en de vaardigheden die nodig zijn om met deze onzekerheden om te gaan. Het rapport is onderverdeeld is vijf zogenaamde ‘hot topics’ en u kunt het rapport  gratis downloaden via onze website. Vooruit durven kijken en veerkracht zijn momenteel de kritieke succes factoren. Lees meer…

De genomineerden voor de Anti Fraude Award 2023 zijn bekend, op naar 26 oktober voor de short list

19 september 2023
Kennisbank

Tijdens het Fraude Film Festival 2023 in Theater Tuschinski in Amsterdam op 2 en 3 november zal traditioneel de Anti Fraude Award worden uitgereikt op de donderdagavond. De jury heeft dit jaar een ruime keuze zoals blijkt uit de lijst met onderstaande organisaties en namen die ervoor in aanmerking komen. Maar uiteindelijk zal de jury haar keuze bepalen op basis van de short list met de drie overgebleven kandidaten, die op 26 oktober tot stand komt. Nu eerst de lijst in alfabetische volgorde met de kandidaten en een korte omschrijving over het waarom van de kandidatuur voor de Anti-Fraude Award 2023. Lees meer…

Uit de hand gelopen staatsschuld in de Verenigde Staten hangt als een zwaard van Damocles boven de markt

18 september 2023
Kennisbank

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met Twan Houben over de mogelijke impact van de enorm opgelopen staatsschuld in de Verenigde Staten. Twan Houben houdt zich bezig met crisismanagement, vandaar zijn bijzondere interesse voor het fenomeen staatsschuld aan de andere kant van de Oceaan. Wat is er dan aan hand? Momenteel bedraagt volgens Marketwatch de staatsschuld aldaar 33 biljoen US dollar. Om dat getal even in perspectief te plaatsen, drie jaren geleden was dat 23 biljoen US dollar. Het is geen hogere wiskunde om uit te rekenen dat met de gestegen intrestvoeten van de laatste periode er serieuze problemen kunnen ontstaan als nieuwe leningen ter financiering van de staatsschuld moeten worden gesloten. Maar wat zijn de gevolgen in Europa?
Lees meer…

Peter Blom, ex Triodos Bank, treedt terug al commissaris bij De Nederlandsche Bank

16 september 2023
Kennisbank

Peter Blom heeft aangegeven dat de aanleiding voor zijn besluit is het onduidelijke verloop van mogelijke procedures tegen Triodos Bank, waar hij tot 21 mei 2021 voorzitter van de raad van bestuur was. Om elke schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten had Blom al eerder zijn werkzaamheden neergelegd. Omdat de mogelijkheid van juridische procedures aanhoudt en de doorlooptijd daarvan ongewis is, vindt Blom het onwenselijk om zijn lidmaatschap van de Raad van Commissarissen van De Nederlandsche Bank, afgekort DNB, als niet-actief lid voort te zetten. Lees meer…