Wij van WC-EEND adviseren….

21 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Op 5 juni jongstleden verscheen in De Volkskrant een interview met Mr. Marc Fierstra van De Hoge Raad, geschreven door Bas Mesters. Het interview kreeg een vervolg in de vorm van een digitale bijeenkomst op 17 juni jongstleden in het debatcentrum De Tussenruimte in Den Haag. Voor deze digitale bijeenkomst konden kijkers en belangstellenden zich aanmelden en één van de kijkers was Ir. Toon Peters met wie wij een gesprek hadden over zijn bijzondere ervaringen tijdens deze digitale bijeenkomst.  Lees meer…

Photo: Recreatieboot passeert een beroepsvaartuig in het Prinses Margrietkanaal in Friesland. Op de achtergrond zie je een motorboot en een dijk. Er zijn drie mensen en een hond aan boord van de boot.

Ook waterschappen worden verplicht om Rekenkamer in te stellen

18 juni 2021

Zoals bekend worden de gemeenten en provincies gecontroleerd door de Rekenkamer. Binnenkort zijn de waterschappen aan de beurt om een Rekenkamer in te stellen. Het voorstel daartoe is door de ministers Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer gestuurd. De Rekenkamers doen onderzoek naar de effecten, de kosten en de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en beleid en geven daar in openbare rapporten een oordeel over. Daarmee zijn zij van groot belang voor de controlerende rol van het algemeen bestuur en de kwaliteit van de democratische besluitvorming. Alle waterschappen bij elkaar geven per jaar ongeveer 3 miljard euro uit. Het is van groot belang dat onafhankelijke controle door een Rekenkamer kan plaatsvinden. Recentelijk ontdekte de Rekenkamer dat een bedrag van 5,1 miljard euro bij het Ministerie van VWS niet goed verantwoord was. Lees meer…

Scamdemie, scams zijn wereldwijd de meest gepleegde online misdrijven

17 juni 2021
Kennisbank

Het is het bekende verhaal, bijna driekwart van alle online aanvallen zijn frauduleus, 56% zijn scams, waarbij slachtoffers vrijwillig vertrouwelijke gegevens aan criminelen geven. In 17 procent van de aanvallen is er sprake van phishing aanvallen, waarbij bankgegevens worden gestolen. Dat blijkt uit de recentelijk gepubliceerde analyse van Group-IB. Met behulp van haar eigen Digital Risk Protection technologie heeft deze leverancier alleen al in één fraude type, Classiscam, meer dan 70 groepen scammers in kaart gebracht. Van deze groep richten 36 zich op Europese landen. Met behulp van Classiscam hebben fraudeurs in een jaar tijd naar schatting € 7.750.000 buitgemaakt. De inzichten zijn verkregen met behulp van de neurale netwerken en de machine learning scoringsmethodiek van het Digital Risk Protection System.  Lees meer…

Photo: Lidwin van Velden, CEO Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

NWB Bank en Rabobank creëren Nationaal Groenfonds met 70 miljoen euro

15 juni 2021

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de afgesproken klimaatdoelen van Parijs te halen. De Food & Agri-sector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage kan en moet leveren. Om de sector te steunen, lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Dit is het eerste fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit. Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten.
Lees meer…

De ECB gaat door met PEPP

12 juni 2021
Kennisbank

De ECB heeft op 11 juni besloten om het rentetarief voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit ongewijzigd te laten op respectievelijk 0,00%, 0,25% en -0,50%. De Raad van Bestuur van de ECB verwacht dat de basisrentetarieven van de ECB op hun huidige niveau of lager zullen blijven totdat de inflatieverwachtingen binnen de projectieperiode krachtig convergeren naar een niveau dat voldoende dicht bij maar onder 2% ligt, en een dergelijke convergentie consequent in de onderliggende inflatiedynamiek tot uitdrukking komt. De ECB zal de nettoaankopen van activa krachtens het PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), met een totaalbedrag van € 1.850 miljard, ten minste tot het einde van maart 2022 blijven uitvoeren.
Lees meer…

De gevolgen van de uitspraak in de zaak Royal Dutch Shell

11 juni 2021

Michel Klompmaker

“De macht van de grootste multinationals kan dus toch ook buiten de boardroom nog gecorrigeerd worden. Dat is hoopgevend en is een impuls voor de verdere alignment van sustainability en compliance qua toetsing en verslaggeving.” aldus Michael van Woerden van DeComplianceMonitor, die we om commentaar vroegen op de recente uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak tegen Royal Dutch Shell. Deze uitspraak heeft niet alleen de aandacht getrokken van de Nederlandse juristen en klimaatactivisten, maar ook in het buitenland is deze gerechtelijke uitspraak voer voor discussie. De grootste multinationals liggen de laatste weken sowieso onder vuur en zij die denken dat de multinational voor altijd in het leven geroepen is om de belangen van uitsluitend de eigen aandeelhouders te verdedigen, gaan bedrogen uitkomen. De G7 vergadering die op dit moment in Londen plaatsvindt gaat doorpakken met betrekking tot een minimale belastingheffing voor internationaal opererende bedrijven en de fiscale sluiproutes voor de multinationals zullen worden beperkt. Sterker nog het risico op forse wereldwijde reputatieschade is meer dan ooit aanwezig, nu de multinationals (en hun bestuurders) onder het vergrootglas liggen, in het geval er geen ‘redelijke’ belastingafdracht heeft plaatsgevonden die openbaar bekend is gemaakt. Over wat dan uiteindelijk als ‘redelijk’ beschouwd dient te worden is nog niet zeker en is onderwerp van het debat. Lees meer…

Innovatief Toezicht & Tools, Save the Date : donderdag 2 september

09 juni 2021
Kennisbank

Het Lustrum Behavioral Risk Congres met als thema “Innovatief Toezicht & Tools” gaat door op donderdag 2 september 2021 in Pathé Utrecht Leidsche Rijn. Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en de Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? Het programma van het Lustrum Behavioral Risk Congres begint op donderdag 2 september 2021 om 11.45 uur (u bent welkom vanaf 11.00 uur) in het Pathé Utrecht Leidsche Rijn in Utrecht en wordt afgesloten met een netwerkborrel om 18.00 uur. Als organisatie houden we ons aan de geldende maatregelen van de overheid inzake Covid-19. Voor wat betreft ventilatie en recirculatie voldoet het nieuwe Pathé Utrecht Leidsche Rijn ruimschoots aan alle richtlijnen vanuit het bouwbesluit, ARBO en de meest recente adviezen van het RIVM. Lees meer…

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Yin en yang

08 juni 2021

We weten het van echte kenners. Het kost tien keer meer energie om een vrolijk deuntje te componeren dan om een zoveelste treurzang de wereld in te sturen. Daarom stroomt er zoveel esoterisch en aandoenlijk geklaag over verscheurde relaties en uiteengespatte verwachtingen over de radiogolven. Het is gewoon goedkoper. Dat geldt evenzeer voor financiële berichtgeving. Niemand wil het risico aangaan om een positieve visie over een langere termijn uit te schrijven, om dan vervolgens geconfronteerd te worden met het gemonkel van zijn lezerspubliek wanneer de volgende dag blijkt dat de wereldbeurzen wat van hun pluimen verloren hebben. Maar wie zich boven de waan van de dag weet te verheffen, merkt snel het prachtige vederkleed van de aandelenmarkten dat zich over de laatste 30 jaar verder heeft ontwikkeld. Met als startdatum 1 januari 1991 wist de MSCI Wereldindex aandelen (*1) zijn waarde dertien maal te verveelvoudigen. De 100 euro die op dat moment zou zijn geïnvesteerd, is nu 1.322 euro waard, inclusief koersontwikkelingen en geherinvesteerde netto-dividenden. De wereldbeurzen herhaalden in de laatste dertig jaar overigens alleen maar het patroon dat over de voorbije 220 jaar kon worden vastgesteld. Maar voor wie dat nog niet genoeg zou zijn, de returnindex voor Amerikaanse aandelen liep zelfs op tot 2.445 euro en werd recent nog voorbij gespurt door de Zweedse MSCI die over deze periode opliep tot 2.681 euro. Overigens, voor het betere Scandinavische werk moet u even langs in Denemarken. Een investering van 100 euro in 1991 is nu een slordige 3.286 euro waard. En België, vraagt u: 619 euro… De ijzeren greep van de Belgische grootbanken en het manifest ontbreken van grote, innovatieve bedrijven op ons beursplatform heeft de Belgiuminans (*2) weinig goed gedaan. Maar die Denen? Die nemen we hoe dan ook binnenkort wel te grazen, daar waar het er écht toe doet … Lees meer…

Photo: Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en vicepremier.

Lockdown of Knock-out? Deel 12: En waar zijn de bonnetjes gebleven?

07 juni 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is al weer een aardige tijd geleden dat we deel 11 van deze serie over de pandemie publiceerden. Ondertussen wordt het een beetje zomer en zijn de aantallen opnames op de Intensive Care afdelingen in de ziekenhuizen aan het dalen. Het veel te laat op gang gekomen vaccinatieprogramma voor de bevolking lijkt nu eindelijk te gaan werken. Maar er blijven veel terechte vragen nog niet of onvoldoende beantwoord door de overheid. Alleen al bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was er volgens het recente onderzoek van de Algemene Rekenkamer sprake van een bedrag van 5,1 miljard (ja, miljard en geen miljoen) euro dat niet correct was verantwoord. Is dat geld dan ‘zoekgeraakt’ ergens? Of is het misschien in ‘verkeerde handen’ beland? De verantwoordelijke minister Hugo de Jonge verschuilt zich achter wat algemene prietpraat in de zin van “Het was nu eenmaal crisis… en we moesten snel handelen.” Grote onzin natuurlijk, want ook al moet je snel handelen, je moet zeker als verantwoordelijke minister je gezonde verstand blijven gebruiken, daar waar het gaat om gelden die niet privé zijn, maar van de belastingbetaler. Hoe konden personen en organisaties, inclusief commerciële ondernemingen misbruik maken van de daadkracht van politici ten koste van de belastingbetaler?  En dat juist in een pijnlijke periode voor diezelfde politici waarbij het rapport naar aanleiding van de Toeslagenaffaire gehakt maakte van de ‘bestuurscultuur’ bij diezelfde overheid.
Lees meer…

Nieuw prudentieel kader en nieuwe beloningsnormen voor beleggingsondernemingen

04 juni 2021

Op 26 juni 2021 dient de Richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen (IFD) in nationale wet- en regelgeving te zijn geïmplementeerd. De IFD en de Verordening prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen (IFR) vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de verordening kapitaalvereisten (CRR) en de richtlijn kapitaalvereisten (CRD). In de IFD zijn ook beloningsregels opgenomen voor deze beleggingsondernemingen. Deze beloningsregels zijn voor een deel in de Implementatiewet richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen opgenomen en voor een deel in de voorliggende Rbb 2021. Deze Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2021 (verder: Rbb 2021) vervangt de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2017 (verder: Rbb 2017). Aanleiding voor de aanpassing van de regeling is de inwerkingtreding van Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op beleggingsondernemingen (richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen). De aanpassing strekt tot implementatie van de artikelen 30 tot en met 34 van de richtlijn prudentieel toezicht beleggingsondernemingen.
Lees meer…