Hans Timmerman

Hans Timmerman is een echte kenner en trendwatcher op het gebied van IT. Hij heeft veel ervaring opgebouwd als Chief Technology Officer, in eerste instantie voor EMC2, dat later onder de vleugels van Dell Technology kwam. Hans is van huis uit elektrotechnisch ingenieur (TU Delft) en hij begon zijn carrière met het ontwerpen van moderne trams en treinen. Hij werkte vervolgens als toekomstverkenner bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) waar hij momenteel nog steeds bestuurslid is. Later werkte hij bij Fokker Aerospace als hoofd productieontwikkeling en hoofd CAD/CAM-center, bij Ericsson/NIRA als technisch directeur en bij het software bedrijf PTC als director professional services. Op dit moment is hij directeur van Fortierra, een bedrijf dat open data over wonen verzamelt, schoont, toetst en tenslotte comptabel maakt. Hiermee kunnen bij vastgoed betrokken partijen het juiste en wettelijke inzicht krijgen op het gebied van wonen, wet en waarde.
Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Digitale of analoge intelligentie?

17 november 2021

Er wordt veel gesproken over kunstmatige intelligentie: systemen die zelf kunnen leren. Er is best wat verwarring over wat kunstmatige intelligentie feitelijk is. Niet alleen wat ‘kunstmatig‘ betekent, maar ook onder ‘intelligentie’ wordt niet door iedereen hetzelfde verstaan. Het Engelse ‘intelligence’ – waar het begrip artificial intelligence zijn oorsprong heeft – betekent allereerst het vermogen om te leren of te begrijpen of om te gaan met nieuwe of moeilijke situaties. Kennis toe te kunnen passen om de omgeving te manipuleren of om abstract te denken. Maar de tweede betekenis is informatie en nieuws. Een Intelligence Agency is een agentschap dat informatie verzameld, vaak gericht op informatie van een (mogelijke) vijand of een vijandig gebied. Tenslotte betekent ‘intelligence’ ook het vermogen om computerfuncties uit te voeren. Eigenlijk zit in alle smartphones al heel veel kunstmatige intelligentie. Vroeger spraken we over een kennissysteem, daar waar op één specifiek gebied veel kennis was samengebracht en die kennisverzameling gericht worden doorzocht. Ook zoekmachines zijn vormen van kunstmatige intelligentie. Omdat onze computercapaciteit toeneemt, neemt ook de kracht en dus potentie van zelflerende systemen toe. Zelflerende algoritmes die – bijvoorbeeld in neurale netwerken – op basis van statistische kansberekening voorspellingen doen. Het succes (achteraf) van die voorspelling is dan een maat of het ‘geleerde’ juist was of niet. Het is vergelijkbaar met het gebruiken van Big Data (verzameld uit het verleden) te vergelijken met actuele data door vooraf opgestelde algoritmes. Op basis van herkenbaarheid uit het verleden, wordt een ‘voorspelling’ gedaan. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Routekaart naar data-denken

26 oktober 2021

Elke digitale transformatie stelt eisen aan de onderliggende data-architectuur om moderne technieken als Big Data analyse, Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie mogelijk te maken. In een interessant artikel van McKinsey ‘Breaking through data-architecture gridlock to scale AI’ worden goede voorbeelden beschreven hoe organisaties sneller en makkelijker deze nieuwe data-architecturen kunnen ontwikkelen en implementeren. Om fundamenteel te moderniseren, is een heldere routekaart voor die data-architectuur nodig. Nog steeds kampen veel organisaties met data-architecturen die organisch zijn ontstaan vanuit vele verschillende applicaties. Datamodellen uit de tijd dat applicaties leidend waren en voor hun applicaties het gebruik van eigen ‘propriety’ datamodellen afdwongen. Intussen is wel helder dat in moderne informatie-huishoudingen data in principe open en transparant zal moeten zijn. Met uitzonderingen van specifieke, vaak transactie gerichte processen waar voor applicaties en systemen bijzondere en/of gesloten datamodellen nodig zijn. Deze paradigma verandering van applicatie centrische architecturen naar data centrische architecturen vraagt een andere mindset bij niet alleen de informatiedeskundigen, maar ook bij de leiding van die organisatie. Immers ‘data-denken’ is heel anders dan ‘applicatie-denken’. Applicatie-denken kunnen managers en procesverantwoordelijken redelijk makkelijk, omdat de applicatie vanuit een proces is ontwikkeld en ontworpen. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Worstelen met digitalisering

20 september 2021

We leven in een tijd dat alles digitaal moet zijn en data centraal in elke ontwikkeling staat. We leven midden tussen digitale transformaties en zoeken inzicht om informatiehuishoudingen nieuwe vorm te geven en gereed te maken voor de toekomst. Intussen is en blijft die moderne digitale wereld gebaseerd op aloude fysieke infrastructuren en technieken. Elektrotechniek, elektronica, telecommunicatie, energiesystemen en informatietechniek. Techniek die meer dan honderd jaar oud is. Soms in een nieuw jasje gestoken. Maar niet principieel anders werkt. Het jongste kindje ‘informatica’ is in de basis ook niet meer dan een verzameling technische systemen met elektronische componenten, op hun beurt weer gebouwd uit aardse materialen, metalen en composieten. Zonder die grondstoffen uit de fysieke wereld kunnen we geen enkele virtuele of digitale wereld bouwen. De cloud staat met beide voeten op de grond. Daarom is het goed om even terug te gaan naar die fysieke en fysische basis om te begrijpen dat – hoe virtueel ook – er gewone natuurkundige eigenschappen en harde techniek diep onder al die mooie software, apps, kunstmatige intelligentie en clouds ligt. En dat die basis nog steeds heel elementair is. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Een digitale mindset ontwikkelen

01 juni 2021

De beste vertaling van het Engelse woord mindset is ‘een manier van denken’. Ook de woorden mentaliteit, denkwijze en instelling komen in de buurt. Een manier van denken en een daarbij behorende mentale houding en denkpatroon. Het begint met je eigen identiteit: hoe je zelf in het leven staat en je jezelf ziet. Daarna de overtuiging: waar geloof je in (en waarin niet) en welk oordeel heb je daarover. Jouw identiteit en jouw overtuigingen zijn ‘jouw mindset’ van hoe je dingen ziet, hoe je reageert en wat je ervan denkt. Je mentale overtuiging, opgebouwd op basis van een geheel aan ervaringen, meningen en standpunten. Dus veranderlijk in de tijd, afhankelijk van nog komende ervaringen, meningen en standpunten. Wat is dan een ‘digitale mindset’? Het gaat dan niet alleen om het vermógen om digitale techniek te (kunnen) gebruiken maar vooral om hóe dit in te zetten bij allerlei processen, contacten, netwerken of maatschappelijke en sociale activiteiten. Digitaal onderlegd zijn, is niet hetzelfde als een digitale mindset hebben. Maar wel een voorwaarde. Het stelt je in staat om met verworven digitale vaardigheden, nieuwe mogelijkheden, toepassingen en oplossingen te kunnen bedenken. Te begrijpen hoe in een digitale wereld processen werken en kunnen worden toegepast in relatie met onze analoge fysieke wereld. Zie mijn eerdere blog daarover: ‘onze wereld is analoog’. Digitaal is slechts mogelijk in een bestaande analoge wereld. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Wat te doen met weesdata?

17 mei 2021
Kennisbank

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders meer heeft. Dus niet meer kan worden gerelateerd aan de data of activiteit waaruit deze data ooit is ontstaan. Het is dan ook onmogelijk doel en betekenis van die data te duiden. Deze data bewaren heeft weinig zin meer, omdat het gebruik ervan nooit kan worden gerechtvaardigd. We zien in folders, die jaren niet meer zijn geopend, vaak weesdata. De eventuele link die er oorspronkelijk was naar het ontstaan, is verdwenen. De stamboom is als het ware losgeknipt en de herkomst verdwenen. In een wereld die digitaliseert en is gebaseerd op verschillende en gedecentraliseerde databases en registers, wordt het gevaar van weesdata groter. Als de oorspronkelijke bron wordt aangepast, veranderd of verplaatst, werken de oorspronkelijke verwijzende links niet meer. Ooit waardevolle data wordt ‘formeel’ opeens onbruikbaar. Oude business applicaties bevatten data die decennia lang is verzameld en in dezelfde database is verzameld. Maar de achterliggende bronapplicaties zijn intussen gemuteerd, naar een cloud gebracht of ‘gewoon’ verdwenen. Een volle database met slechts nog minimaal bruikbare data. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Over data gesproken, elke slechte appel in de mand kan bij gelijktijdig gebruik de rest aantasten

03 maart 2021

Data gestuurde besluitvorming begon vele decennia geleden met de toepassing van Business Intelligence (BI) en is momenteel een markt van circa 23 miljard dollar. Aanvullend op BI is er intussen een net zo grote markt voor Kunstmatige Intelligentie. Beide markten hebben met elkaar gemeen dat ze data als bouwsteen hebben. Daarom wordt voor beide toepassingen kwaliteit van de onderliggende datastrategie steeds belangrijker. Immers ‘Garbage in’ is ‘Garbage out’. Daarom zien we een nieuwe categorie software opkomen – data intelligence – die moet bepalen of te gebruiken data herleidbaar en betrouwbaar is. Immers, als je de output van een BI- of AI-systeem wilt certificeren, dan moet de grondstof van die eindproducten zelf ook certificeerbaar zijn.

Het ‘maken’ van gekwalificeerde ‘data’ is niet zo eenvoudig als het lijkt. Het gaat niet alleen over de herkomst en reden van het ontstaan, maar ook over de nauwkeurigheid en de normen, richtlijnen en kwaliteitssystemen waaraan die data moet voldoen. Als de mens (nog) in het proces is betrokken, kan die vaak aan de bel trekken als duidelijk wordt dat uitkomsten niet logisch of eenduidig zijn. Echter bij geautomatiseerde systemen – die er steeds meer komen – is die terugkoppeling er niet meer en val je terug op de kwaliteit van de grondstof. Net zoals dat geldt voor elk ander geautomatiseerd productiesysteem.  Zeker bij Kunstmatige Intelligentie wordt de menselijke terugkoppeling al veel lastiger, omdat die mens wel moet ‘begrijpen’ wat het AI-systeem doet. Immers, als er een kleine fout optreedt, zal die zich vele malen herhalen en op die wijze uiteindelijk onzin produceren. Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

No code applicaties ontwikkelen

10 februari 2021

Sinds vorig jaar ben ik als mededirecteur en bestuurder actief bij Fortierra, een bedrijf dat in 2009 is opgericht door Fred Baptist. Wij hebben elkaar jaren geleden leren kennen en na mijn pensioen eind 2019 bij Dell EMC, besloot ik bij hem in het bedrijf te stappen. Fortierra richt zich op de vastgoedmarkt en dan vanuit de functie: ‘wonen en bewonen’. Dus niet het ontwerp of de bouw, maar het gebruik en de instandhouding. Hoe kun je als bewoner veilig, valide en comfortabel wonen, hoe weet je dat woning en omgeving gezond zijn en hoe weet je dat alles aan alle wettelijke voorwaarden voldoet? Veel van deze data is beschikbaar als open data; we gebruiken intussen data uit meer dan 450 open bronnen. Op Europees niveau zijn zelfs 600+ bronnen beschikbaar. Maar veel data moet je als eigenaar of bewoner zelf (laten) waarborgen omdat die niet publiek beschikbaar is of blijft. Omdat goed te kunnen, heeft Fortierra de Vastgoedpas® ontwikkeld, een intelligent digitaal dossier met ingebouwde algoritmen. Op deze wijze combineren we woonrecht en zorgrecht met de tijdens de levensduur veranderende functies van en systemen in en rond een woning. De Vastgoedpas is als dossier in 2014 gedigitaliseerd met door Vanenburg ontwikkelde software en wordt voornamelijk gebruikt door huiseigenaren. Omdat het platform intussen alweer enkele jaren oud is en een update en vernieuwing nodig had, keken we afgelopen jaar naar de verschillende mogelijkheden om dit te realiseren. Na enkele proeven en tests kwamen we uit bij WEM no-code software.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Centraal of decentraal transformeren?

08 december 2020

Onlangs een aardig artikel gelezen in Forbes over digitale transformatie strategieën. De rol van een IT-organisatie bij zo’n transformatie is evident, maar bij welk IT-organisatiemodel zien we de meest succesvolle implementaties? De afgelopen vijf jaar zijn succesvolle en minder succesvolle transformaties doorgevoerd. Elke transformatie is uiteindelijk een paradigma-verandering van ‘IT als ondersteunende techniek’ naar ‘data- en informatie-gedreven processen’. Dat kan deels gebeuren met behulp van externe partners in cloud en infrastructuur, maar kern is de eigen strategie, visie en vooral de regierol daarbij.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Comptabele data

30 juli 2020

Het woord comptabiliteit komt van Franse woord comptable dat is afgeleid van het werkwoord compter: tellen. Le comptable is de boekhouder of de accountant. Comptabiliteit is een oud (1593) leenwoord uit het Frans met de betekenis ‘rekenplichtig en verantwoordelijk’. Het gaat over financiële en niet-financiële informatie van entiteiten zoals bedrijven en organisaties. Boekhouding wordt wel de bedrijfstaal genoemd die resultaten meet van economische activiteiten en deze informatie doorgeeft aan verschillende gebruikers zoals investeerders, crediteuren, management en toezichthouders. Men spreekt van extra-comptabel als iets buiten de boekhouding omgaat in tegenstelling tot intercomptabel: geheel ontleend aan de boekhouding. Veel registraties zijn direct afgeleid uit de boekhouding maar bijvoorbeeld een jaarbalans is extra-comptabel: de activa en passiva zijn niet slechts opgenomen volgens de boeken, doch hun ‘werkelijk’ bestaan – de allocatie – is ook onderzocht. Data allocatie – dus ook boekhoudingen – zijn virtuele werelden die een ‘beeld’ geven van werkelijkheid (ISAE 3402 SOC I-II-III). Die virtuele en werkelijke wereld moet je dus regelmatig toetsen zoals een jaarrekening dat doet. Uitdaging is om de virtuele boekhouding in overeenstemming te houden met de werkelijke wereld. Daar heb je comptabele data voor nodig.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

De Phoenix en Generatie N

08 juli 2020

De generatie geboren na 1980 wordt ook wel generatie N genoemd. De eerste generatie die al tijdens hun opleiding gebruik konden maken van digitale hulpmiddelen. Midden jaren negentig kwamen internet, PC, laptop en mobiele telefoon snel bij veel gezinnen binnen en vlak erna startte onze 21ste eeuw met iPod en alle volgende digitale producten en platformen. Generatie N stapte als eerste volwassenen de digitale eeuw in. De millennials, geboren na 2000 zijn ‘digital natives’: zij weten vanaf hun jeugd niet beter dan dat er een digitale wereld is. In tegenstelling tot digitale immigranten die pas op latere leeftijd met digitale systemen leerden omgaan. Onlangs gaf Brian Soles, Global Innovation Evangelist bij Salesforce in een interview in Bloovi zijn mening over de te verwachtte periode na corona en alle onrust in de wereld die het jaar 2020 zo kenmerkt. Brian wordt wel de ‘digitale antropoloog’ genoemd, mede naar aanleiding van zijn vele boeken waarvan ‘The end of business as usual’ de bekendste is. Een uitstekend verhaal hoe disruptieve techniek klantengedrag beïnvloedt en hoe bedrijven daarop ‘zouden’ moeten reageren om dit te kunnen adapteren. Corona versnelt allerlei bewegingen die al ruim een decennia gaande zijn, maar stelt hij, de business gaat vooralsnog door zonder werkelijk leiderschap op zijn geliefde thema: ‘business as usual without leadership’. Techniek en maatschappij evolueren sneller dan het gemiddeld menselijk aanpassingsvermogen toelaat. De komende tien jaar zullen ons ‘overkomen’ als we daar zelf niet het initiatief in nemen. Hij denkt dat de oude Generatie C – the connected customer – allang is veranderd in Generatie N – the networking customer. Een nieuw type klant die zich niet kenmerkt door demografische factoren maar door heftige disruptie. Met geheel andere prioriteiten, koopgedrag en beslissingsprocessen. Dit dwingt bedrijven tot een totale vernieuwing van hun businessmodel.  Lees meer…