Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Stakingsvordering tegen Bank Nagelmackers opgestart door beroepsvereniging

29 mei 2021
Kennisbank

BZB-Fedafin, de Belgische beroepsvereniging van zelfstandige tussenpersonen in het bank- en verzekeringswezen heeft besloten om een gerechtelijke procedure op te starten tegen niet zomaar een bank. Het ‘slachtoffer’ is de eeuwenoude Bank Nagelmackers. Het verwijt is dat de bank de gedragscode tussen kredietinstellingen en de zelfstandige bankagenten niet heeft nageleefd. De zelfstandige kantoorhouders van Nagelmackers hekelen dat de directie hen onvoldoende informeert over de herstructureringsplannen van het bedrijf en de wijze waarop zij naar de uitgang worden geduwd. De zelfstandige bankagenten worden hierbij vertegenwoordigd door BZB-Fedafin die naar de rechter stapt om een stakingsvordering te eisen voor het niet naleven van de gedragscode.
Lees meer…

Klokkenluidersalarmfase één, pas op voor rechtsmisbruik!

27 mei 2021
Kennisbank

Frank Staelens

De prioriteit van de Nederlandse ondernemers is vandaag de dag de bestrijding van de gevolgen van de pandemie, begrijpelijk, maar als gevolg hiervan blijft er wel een sluipend gevaar onder de radar. We zitten namelijk in de klokkenluidersalarmfase één! De regering voorziet de omzetting van de nieuwe EU klokkenluidersregels in Nederlandse wetgeving tegen 17 december 2021. Onmiddellijk daarna wordt verwacht dat deze regels van toepassing zullen worden op private en publieke organisaties met meer dan 250 werknemers. Organisaties met minder dan 250 werknemers zullen twee extra jaren respijt krijgen, maar zij zullen daar ook aan onderworpen worden, met uitzondering van kleine bedrijven met minder dan 50 werknemers. De Europese en nationale beleidsmakers bekijken de nieuwe regels met als doel om een betere bescherming te bieden aan personen die misbruiken willen rapporteren. Dit is broodnodig want alhoewel 40% van alle misbruiken via tips wordt ontdekt, tonen publieke raadplegingen aan dat 80% van de Europeanen weigerachtig staat tegenover het geven van tips wegens gebrek aan bescherming. Tips rond misdrijven niet of niet tijdig binnenkrijgen is nadelig voor het algemeen belang en werkt ook concurrentieverstorend voor bedrijven. Dit initiatief kan dan ook alleen maar worden toegejuicht. Ik wil alle beleidsmakers wel aanbevelen om bij de invoering van nieuwe complexe rechten dit duidelijk en tijdig te communiceren en daarnaast ook stil te staan bij het risico van rechtsmisbruik.
Lees meer…

Photo: Links Siewert van Otterloo

ProctorExam voortaan Security Verified

26 mei 2021
Kennisbank

ProctorExam is nu ‘Security Verified’ door het ICT Institute, een onafhankelijke partij in IT-auditing. De garantie van gegevensbescherming en -beveiliging voor zowel examenafnemers als organisaties heeft de hoogste prioriteit. ProctorExam onderzoekt continu hoe dat extra stapje gezet kan worden om aan die urgentie te voldoen. Security Verified is een open standaard voor informatiebeveiliging vergelijkbaar met ISO 27001, met de nadruk op AVG. Sinds de inwerkingstelling van de Europese GDPR regels (sinds 25 mei 2018) is elk bedrijf dat met waardevolle of persoonlijke gegevens te maken heeft, verplicht om zorg te dragen voor informatiebeveiliging. Security Verified maakt het voor organisaties gemakkelijk om te bewijzen dat ze dergelijke stappen hebben genomen. Security Verified integreert GDPR compliance alleen nog meer, aangezien dit de huidige wettelijke eisen zijn binnen de Europese Unie.
Lees meer…

GDPR is jarig…

25 mei 2021
Kennisbank

Michel  Klompmaker

Het is vandaag precies drie jaar geleden dat de GDPR van kracht werd. De Europese wetgeving die schril afsteekt ten opzichte van wat men in de USA en China belangrijk vindt. In Europa omarmen we namelijk vooruitgang, op voorwaarde dat de mens wel centraal blijft staan. En niet zoals aan de andere kant van de Atlantische Oceaan en in China, waar respectievelijk het bedrijfsleven en de overheid (lees de communistische partij en haar leden) centraal staan.  De Europese wetgever heeft er heel bewust voor gekozen om de mens controle te geven over technologische toepassingen met persoonsgegevens door eerst een nieuw en modern grondrecht in het leven te roepen – ‘De bescherming van persoonsgegevens’, artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de EU.
Lees meer…

Photo: Hoofdkantoor Attijariwafa Bank in Casablanca, Marokko

Ontslagen, dubieuze Compliance Officer maakt bezwaar tegen ontslag op staande voet door zijn bank Attijariwafa Bank Europe SA

25 mei 2021
Kennisbank

Op 11 mei 2021 kwam het Gerechtshof Amsterdam in hoger beroep met een tussenbeschikking over een merkwaardige zaak die een Compliance Officer had aangespannen tegen zijn werkgever, Attijariwafa Bank Europe SA uit Parijs met vestiging in Amsterdam. De Compliance Officer had duidelijk gefraudeerd, werd op staande voet ontslagen maar hij vocht het ontslag aan. De Compliance Officer wordt ernstig verwijtbaar handelen ten laste gelegd. Hij had aan collega’s opdracht gegeven om oude handtekeningen van cliënten te knippen en te plakken in nieuwe formulieren. Lees meer…

Photo: Businessman in office signing contract, document or legal papers.

Niet-OOB accountantsorganisaties: nog geen wettelijke grondslag voor de AFM om structureel data uit te vragen…

20 mei 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Zoals bekend vallen met ingang van volgend jaar, per 1 januari 2022, de zogenaamde niet-OOB-accountantsorganisaties ook onder het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Op dit moment zijn er maar 6 accountantsorganisaties in Nederland die een OOB vergunning hebben, te weten de Big Four, Deloitte, EY, KPMG en PwC, aangevuld met BDO en Mazars. De laatste jaren hebben verschillende accountantskantoren hun OOB vergunning ingeleverd, zoals Baker Tilly, Grant Thornton en Accon AVM. Om het toezicht op dit grote aantal accountantsorganisaties, OOB en niet-OOB, effectief en efficiënt te kunnen uitvoeren wil de AFM haar toezichtstrategie data gedreven inrichten. Er is echter wel een probleempje.
Lees meer…

Photo: Paolo Gentilloni

Sterk economisch herstel voorspeld door en voor de EU

19 mei 2021
Kennisbank

De economie van de EU zal in 2021 groeien met 4,2 % en in 2022 met 4,4 %. De economie van de eurozone zou dit jaar met 4,3 % groeien en volgend jaar met 4,4 %. Daarmee zijn de groeivooruitzichten aanzienlijk beter dan in de economische winterprognoses 2021 die de Commissie in februari had voorspeld. De groeicijfers zullen nog steeds verschillen tussen de EU-lidstaten, maar tegen het einde van 2022 zou de economie in alle lidstaten weer het niveau van voor de crisis moeten bereiken. Naarmate de vaccinatiegraad stijgt en de inperkingsmaatregelen versoepelen, kan de economische groei weer aantrekken. De coronapandemie was /is een schok van historische omvang. In 2020 is de economie van de EU met 6,1% gekrompen en die van de eurozone met 6,6 %. De heropleving van de Europese economie, die vorige zomer op gang kwam, stagneerde in het vierde trimester van 2020 en het eerste trimester van 2021, toen nieuwe volksgezondheidsmaatregelen werden ingevoerd om het stijgende aantal gevallen van COVID-19 in te dammen. Maar naarmate de vaccinatiegraad stijgt en de beperkingen versoepeld worden, zullen de economieën van de EU en de eurozone naar verwachting een sterk herstel kennen.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Wat te doen met weesdata?

17 mei 2021
Kennisbank

Men spreekt over ‘weesdata’ als een dataset geen ouders meer heeft. Dus niet meer kan worden gerelateerd aan de data of activiteit waaruit deze data ooit is ontstaan. Het is dan ook onmogelijk doel en betekenis van die data te duiden. Deze data bewaren heeft weinig zin meer, omdat het gebruik ervan nooit kan worden gerechtvaardigd. We zien in folders, die jaren niet meer zijn geopend, vaak weesdata. De eventuele link die er oorspronkelijk was naar het ontstaan, is verdwenen. De stamboom is als het ware losgeknipt en de herkomst verdwenen. In een wereld die digitaliseert en is gebaseerd op verschillende en gedecentraliseerde databases en registers, wordt het gevaar van weesdata groter. Als de oorspronkelijke bron wordt aangepast, veranderd of verplaatst, werken de oorspronkelijke verwijzende links niet meer. Ooit waardevolle data wordt ‘formeel’ opeens onbruikbaar. Oude business applicaties bevatten data die decennia lang is verzameld en in dezelfde database is verzameld. Maar de achterliggende bronapplicaties zijn intussen gemuteerd, naar een cloud gebracht of ‘gewoon’ verdwenen. Een volle database met slechts nog minimaal bruikbare data. Lees meer…

Huis voor Klokkenluiders: Integriteitsbeleid binnen organisaties schiet nog vaak tekort

14 mei 2021
Kennisbank

Volgens een studie van Huis voor Klokkenluiders schiet het integriteitsbeleid binnen Nederlandse organisaties nog vaak tekort. Te weinig aandacht voor de samenhang en borging van integriteitsmaatregelen, duidelijkheid van meldprocedures laat te wensen over en daarbij komt dat het de integriteitsfunctionarissen vaak aan voldoende tijd ontbreekt. Als laatste wordt onvoldoende urgentiebesef bij het management genoemd. De verkenning is mede gebaseerd op een onderzoek onder ruim honderd integriteitsmanagers in organisaties. Daaruit blijkt onder meer dat procesmatige aspecten van integriteitsmanagement, zoals het formuleren van een doordacht plan van aanpak en het monitoren en evalueren van het gevoerde integriteitsbeleid, vaak beter kunnen. 

Lees meer…

Photo: Copyright illustratie: Yvonne Valten

Yvonne Valten: “Sommige rechters willen bewust niet aan waarheidsvinding doen”

12 mei 2021
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs spraken we met Yvonne Valten. Zij strijdt al tientallen jaren tegen onrecht, en dan met name daar waar het gaat om juridisch onrecht. Met kennis van zaken verwijst ze graag naar het aloude Latijnse spreekwoord “Quod licet jovi, non licet bovi”, “Wat Jupiter mag, mag een rund niet”, oftewel de elite heeft privileges, het gewone volk niet. Yvonne heeft veel van haar ervaringen opgedaan in de regio Maastricht en we spraken met haar over haar eigen ervaringen, maar zij stelt nadrukkelijk dat het probleem zich niet beperkt tot de regio Maastricht. Lees meer…