Kennisbank  ERM

View all AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Consumentenorganisaties vragen EU-commissie meer ambitie inzake transparantie vaccinbeleid in de strijd tegen Covid-19

21 januari 2021
Kennisbank

Een paar dagen geleden vond in het Europees Parlement een debat plaats over de algemene strategie van de EU voor wat betreft de vaccinatie tegen COVID-19. Op de agendastond ook transparantie van de contracten voor de aankoop van vaccins en vooral : de prijszetting. Afgelopen september vroeg consumentenorganisatie Test Aankoop aan de toenmalig minister van Volksgezondheid, Maggie De Block en aan het het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om een kopie te bekomen van de contracten voor de aankoop van vaccins onderhandeld door de Europese Commissie, alsook het advies van het speciaal comité binnen het FAGG dat België moest adviseren over het al dan niet aankopen van het ene of andere vaccin. Hetzelfde verzoek werd ingediend bij minister Vandenbroucke. Het FAGG weigerde het verzoek zonder overtuigende rechtvaardiging. Minister Vandenbroucke reageerde niet, aldus Test Aankoop. Daarom besliste de consumentenorganisatie de zaak door te verwijzen naar de Commissie om zo toegang te krijgen tot de relevante administratieve documenten. Dit advies zal in de komende dagen worden uitgebracht op basis van de motivatie dat het Geneesmiddelenbureau aanvoert om zijn weigering te rechtvaardigen.
Lees meer…

Afscheid en een onbestemd begin

02 januari 2021
Kennisbank

Hans Timmerman

Het jaar 2020 is voorbij. Een bewogen jaar dat voor mij eindigde met het overlijden van mijn moeder. Op de leeftijd van 97 jaar brandde haar kaarsje de laatste maanden snel op. Niks corona, drie keer negatief getest, gewoon respectabele ouderdom. Rustig ingeslapen in mijn oude ouderlijk huis waar zij nog steeds zelfstandig woonde. Moe maar tevreden met het geleefde leven. Een leven waar ze tot de laatste dag actief de regie kon voeren en ook over voerde. Fijn als je na een prachtig leven, tevreden en voldaan, op die wijze afscheid kunt nemen. Het nieuwe jaar zal anders zijn dan alle jaren ervoor. Niet alleen voor mij en mijn familie zal 2021 anders zijn. Ik heb eerder geschreven dat 2020 een kanteljaar zou worden. Een jaar dat we later in de historie benoemen als een kentering in onze maatschappij en economie. Jaren zoals 1918 en 1968. Die kenmerkend waren voor een nieuwe inrichting van onze wereld en samenleving.
Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 15-05-2019. Mark Rutte, Minister-president, minister van Algemene Zaken.

Lockdown of Knock-Out ? Deel 11: Wat is er gebeurd met de door artsen geschreven brief van 11 augustus 2020?

15 december 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

We hebben even de serie “Lockdown of Knock-Out” laten rusten, maar na de toespraak van de Nederlandse minister-president gisteravond 14 december op televisie kunnen we niet anders dan even reageren op het nieuws. Al eerder noemden we de Nederlandse minister-president een slimme politicus, die regelmatig al naar gelang de gemoedstoestand van het land het korte termijn beleid bepaalt. Zo ook gisteravond. Andermaal, naar analogie van 16 maart dit jaar, was Thorbecke op de achtergrond zichtbaar almede enkele serieuze boeken, alsof we hier met een groot staatsman te maken hebben. Beeldvorming is belangrijk bij het toespreken van het volk, dat is duidelijk, maar hebben we ooit een toespraak gehoord over lange termijn beleid? Over het schreeuwende tekort aan sociale huurwoningen in Nederland? Over de zogenaamde tijdelijke verhuurderheffing voor woningcorporaties om maar een enkel voorbeeld te noemen. De entourage zoals een Franse president die heeft is dat torentje in Den Haag bepaald niet. Ook zijn toespraak beginnen met “Beste landgenoten” was er nog net niet bij… Een echte staatsman heeft een visie die op de lange termijn gericht is en wij hebben die nog niet mogen ontdekken. Zo blijft, andermaal als voorbeeld, de vraag hangen, wat is er afgelopen zomer gebeurd met de brandbrief die op 11 augustus 2020 gestuurd is naar alle kamerleden, en dus ook op het bureau van de verantwoordelijke ministers is beland. Wat is het standpunt van de regering? De brief uit naam van meer dan 800 artsen en 1.000 medisch specialisten, waaronder 13 hoogleraren, is op 8 augustus jongstleden verstuurd.  

Lees meer…

Frans Timmermans: “Hernieuwbare offshore-energie is nu al een echt Europees succesverhaal”

26 november 2020
Kennisbank

De Europese Commissie presenteerde op 19 november jongstleden de EU-strategie voor hernieuwbare offshore-energie. Die moet ertoe bijdragen dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal is. In de strategie wordt voorgesteld de Europese offshore-windcapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. De Commissie wil die capaciteit tegen 2050 aanvullen met 40 GW oceaanenergie en andere nieuwe technologie zoals drijvende windturbines en zonnepanelen. Deze ambitieuze groei stoelt op het enorme potentieel in alle Europese zeebekkens en op de mondiale leiderspositie van EU-bedrijven in de sector. De strategie zal nieuwe kansen creëren voor de industrie, voor groene banen op het hele continent zorgen en het mondiale leiderschap van de EU op het gebied van offshore-energietechnologie versterken. Over “Duurzaamheid en nieuwe energie” gaat het ook op 15 april 2021 tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis in Utrecht.  Lees meer…

Grip op onzekerheid bij funderingsrisico

14 oktober 2020
Kennisbank

Aleksandra Podwapinska & Michel Klompmaker

Op donderdag 17 september werd het derde RiskCongres Lokaal Bestuur georganiseerd in het Provinciehuis te Utrecht. Het hoofdthema was “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed”. Naast de heersende COVID-19 crisis zijn er nog andere belangrijke problemen die opgepakt zouden moeten worden. Eén van die problemen is het gevolg van de klimaatverandering met indirecte impact op het milieu, het grondwaterpeil en dus ook op vastgoed, waarbij vooral de fundering in beeld komt. De berekeningen van het van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF), komen uit op circa 1 miljoen woningen in Nederland waarvoor dit geldt. Ook het huis van de eerstgenoemde redactrice van dit artikel, Aleksandra, dat ze samen met haar man een paar jaar geleden gekocht heeft in Assendelft in de regio Zaanstad, staat in een risicogebied en dus trok het onderwerp haar bijzondere aandacht. Hier volgt het verslag van de lunchworkshop, met als titel “Grip op onzekerheid bij funderingsrisico”, die werd verzorgd door medewerkers van Momentum Technologies en Arcadis. Lees meer…

Paulus Jansen: “Bij verduurzaming verliest de individuele aanpak het altijd van de collectieve.”

28 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Als laatste keynote van het RiskCongres Lokaal Bestuur mocht Paulus Jansen het woord voeren. Paulus Jansen heeft een bestuurlijke en politieke carrière achter de rug en kon als jonge pensionado vrijuit spreken over het thema “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed”. Met zijn ervaring als wethouder van Utrecht, het Tweede Kamerlidmaatschap en de periode als directeur van de Woonbond en daarvoor nog de achttien jaren waar hij werkzaam was bij een uitvoerend bouwbedrijf en ingenieursbureau maakte dat Paulus Jansen bij uitstek geschikt was om zonder last of ruggenspraak op basis van zijn jarenlange ervaring een zeer boeiend betoog kon houden. En dat deed hij ook!  Lees meer…

Smart grids voor water

22 september 2020
Kennisbank

Hans Timmerman

Afgelopen week was ik op het RiskCongres Lokaal Bestuur dat zich focuste op de bestuurlijke risico’s van verzakking van vastgoed. Het noorden en westen van Nederland bestaan grotendeels uit hoog- en laagveen. Een bodem die relatief zacht is en daarom bouwen we al eeuwen onze huizen op palen op de onderliggende zandgronden. Maar onze veenbodem klinkt gestaag in, sommige gebieden zijn de afgelopen 800 jaar al vier meter gedaald. En nog steeds dalen die gebieden met 3 tot 5 centimeter per jaar. Deskundigen denken dat we nog zeker 1 à 2 meter verder zullen dalen voordat er stabilisatie ontstaat. De variabele bodemdaling in de orde van centimeters per jaar is voor Nederland een groot probleem. Veel groter dan de stabiele zeespiegelstijging van slechts 2 millimeter per jaar. Bodemdaling is een grote uitdaging voor vele gemeenten. Dit jaar hebben al 203 gemeenten melding gemaakt van serieuze verzakking van vastgoed. Ongeveer 100 gemeentes meldden zelfs meer gebieden binnen hun gemeente, waar dit probleem voor huiseigenaren en (dus) onze maatschappij, een ernstig probleem aan het worden is. Want de schade van deze verzakkingen loopt in de vele tientallen miljarden voor de woningen die vóór 1970 zijn gebouwd. Lees meer…

Gemeentebegrotingen: korte termijn knelpunten of structureel risico’s beheersen?

17 september 2020
Kennisbank

Johan de Kruijf

Hebt u het al gehoord? De minister van BZK stelt voor gemeenten een tweede tranche van coronasteun van 777 miljoen euro beschikbaar. Dat heeft u vast in de krantenkoppen gezien. Maar heeft u ook de brief van de minister over dit onderwerp gelezen? En alle stukken in samenhang gezien? De nummering van kamerstukken op dit dossier blinkt niet uit in eenduidigheid: drie verschillende hoofdnummers om steun gaan gemeenten in verband met corona aan te kondigen maakt er een zoekplaatje van. Maar dat ligt eerder bij het Parlement dan bij de minister. Laten we eens kijken naar de inhoud van de brief (TK, 35420 nr. 104) van de minister. Pel de bedragen voor kostenvergoedingen af en dan valt op dat van de 777 miljoen euro meer dan de helft (415 miljoen euro) naar kosten GGD, extra toezicht en veiligheidsregio’s gaat. Daarnaast is er een stelpost en wat aanvullende maatregelen voor inkomensverliezen van gemeenten (170 miljoen euro), wordt er geld vrij gemaakt voor compensatie in de cultuur- en buurthuissector (85 miljoen euro), voor meerkosten rond verkiezingen (30 miljoen euro) en wordt de opschalingskorting 2020 (70 miljoen euro) en 2021 (70+90 miljoen euro) incidenteel niet toegepast.  Lees meer…

COVID-19 voedingsbodem voor geopolitieke risico’s

14 september 2020
Kennisbank

Uit het onlangs gepubliceerde de Aon Risk Maps 2020 rapport blijkt dat de COVID-19 pandemie bestaande geopolitieke risico’s verstrekt.  Het economisch en politiek nationalisme groeit als gevolg van de maatregelen die de coronacrisis moeten bestrijden. De veerkracht van de toeleveringsketens wordt fors op de proef gesteld en het risico op stakingen, rellen en maatschappelijke onrust neemt toe. Dit rapport werd ontwikkeld in samenwerking met The Risk Advisory Group en Continuum Economics. De Risk Maps bevatten bevindingen van onderzoek naar politieke risico’s, terrorisme en politiek geweld in de wereld. Het rapport van dit jaar bevat een speciale analyse van de impact van de coronapandemie op deze thema’s en bijbehorende risico’s.  Lees meer…

Lockdown of Knock-out ? Deel 10: De EU gaat met eenduidige maatregelen komen rond COVID-19 voor de Europese burgers

08 september 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De Europese Commissie heeft zeer recentelijk een voorstel voor een aanbeveling van de Raad aangenomen. Het doel ervan is dat alle maatregelen die lidstaten nemen ter beperking van het vrije verkeer in verband met de coronapandemie, op EU-niveau worden gecoördineerd en duidelijk worden gecommuniceerd. Logisch want het is niet meer uit te leggen aan de Europese burger, al die verschillende COVID-19 maatregelen. In het voorstel van de Commissie worden vier gebieden genoemd waarop de lidstaten nauwer moeten samenwerken. Het gaat daarbij om de gemeenschappelijke criteria en drempelwaarden voor beslissingen van de lidstaten over het invoeren van reisbeperkingen en de weergave van gemeenschappelijke criteria met een afgesproken kleurcode.  Lees meer…