Tussenbalans USA: 39 miljoen werklozen en bijna 100.000 doden…

24 mei 2020

Michel Klompmaker

Afgelopen week is het aantal geregistreerde werklozen (zij die een uitkering hebben aangevraagd) in de USA gestegen naar 39 miljoen. De voorzitter van de FED verwacht voor de komende maand een verdere stijging. Ondertussen opent vandaag, zondag 24 mei 2020, de New York Times met een meer dan serieus bericht over de hele voorpagina. Bepaald geen fake news. De kop over 6 kolommen luidt  “US DEATHS NEAR 100,000, AN INCALCULABLE LOSS”.  De volledige voorpagina is gevuld met zo’n duizendtal namen met korte beschrijvingen van overledenen als gevolg van Covid-19 gebaseerd op overlijdensberichten. Slechts 1 procent van het totaal. En ondertussen gaat de president van dit land als een soort ‘aap op de rots’ rustig door met het onheus bejegenen van vooral vrouwelijke journalisten van serieuze media… We herhalen het nogmaals, politieke risico’s behoren de komende jaren tot de grootste risicofactoren.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 28-01-2020. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Financiën.

Het zijn echt rare tijden: Ministerie van Financiën doet aangifte tegen eigen Belastingdienst

20 mei 2020

Michel Klompmaker

Het Nederlandse ministerie van Financiën heeft gisteren aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie van het vermoeden van twee mogelijke misdrijven rondom de fraudeonderzoeken met de kinderopvangtoeslag: het ambtsmisdrijf knevelarij (wie kent deze bijna Middeleeuwse term nog in dit Instagram / TikTok tijdperk?) en het misdrijf beroepsmatige discriminatie. Dat het al jaren niet helemaal lekker loopt bij de Belastingdienst, nota bene onderdeel van het ministerie van Financiën zelf, is een publiek geheim. De directe aanleiding voor deze aangifte is het advies van een onafhankelijke deskundige, mr. Hendrik-Jan Biemond, sinds 2007 partner bij Allen & Overy. Biemond bestudeerde sinds 20 maart jongstleden na vragen van de Tweede Kamer en op verzoek van het ministerie van Financiën de openbare stukken rondom de fraudeonderzoeken met de kinderopvangtoeslag.  Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 11-03-2020. Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Jaarverslag 2019 Kifid: bijna 500 meer klachten inhoudelijk behandeld dan in 2018

19 mei 2020
Kennisbank

Uit het jaarverslag 2019 van het klachteninstituut Kifid blijkt dat er in 2019 door het Kifid bijna 500 klachten meer inhoudelijk zijn behandeld dan in 2018. In totaal zijn 3.412 klachten van consumenten gericht tegen hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener afgerond. Meer dan de helft van de klachten is via bemiddeling en / of schikking opgelost. Evenwel, in 1.290 klachtzaken is er door het Kifid een uitspraak gedaan. Daarbij is voor meer dan 200 klachtzaken de consument deels of geheel in het gelijk gesteld, daarentegen is in ruim 1.000 klachtzaken de klacht van de consument ongegrond verklaard. In meer dan de helft van de behandelde klachten (1.973 klachten) is een bemiddelresultaat of schikking bereikt. Kifid wist in 2019 opnieuw meer consumenten en financiële dienstverleners bij elkaar te brengen om hun klacht op te lossen via bemiddeling en schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten dan betreft het bijna de helft (48%) klachten over verzekeraars. Banken en financiële tussenpersonen waren betrokken bij respectievelijk 27 procent en 24 procent van het totaal aantal bemiddelresultaten en schikkingen.  Lees meer…

Medisch onverantwoord, zoals zoveel andere dingen

18 mei 2020

Stefan Duchateau

Bij deze historische beproeving hebben vele aspecten ons zo mogelijk zelfs aangenaam verrast, enkele echter ook erg onaangenaam. De tweede categorie vegen we voorlopig even onder de mat, bij de eerste onthouden we vooral de gedreven inzet van zorgverleners en de distributiesector. Maar blijven we ons tegelijk in positieve zin verbazen over het kranige verweer van de meeste wereldbeurzen. Dit heldhaftige verzet tegen het nochtans voor de hand liggende defaitisme is gebaseerd op twee pijlers. Enerzijds steunt men hierbij op de overtuiging dat de lage rente en de ongeziene monetaire en economische stimuli in staat moeten zijn om zelfs een morsdood paard terug tot leven te schoppen. Anderzijds is er de onverbloemde hoop dat het virus kortelings onder controle wordt gebracht dankzij de draconische maatregelen. Of het zelf voor bekeken houdt … Maar stijgende aandelenkoersen bij een zinkende economie zijn van aard om vragen op te roepen en beide pijlers regelmatig te testen op hun robuustheid. Een dergelijke toetsing gaat gepaard met de nodige beursvolatiliteit waarbij de fundamentele elementen waarop de stijging is gebaseerd in vraag worden gesteld. Het antwoord op de existentiële vraag of de huidige waardering al dan niet gebaseerd is op een overmatig optimistisch toekomstbeeld, is echter nooit evident. Zeker nu niet. 
Lees meer…

Eindelijk Europese duidelijkheid over reisvouchers

15 mei 2020

De Europese Commissie is dankzij EU Commissaris Margrethe Vestager (zie foto) recentelijk met aanbevelingen gekomen voor de lidstaten in het kader van de reis – en de passagiersrechten. De Commissie raadt aan om zowel voor pakketreizen als voor passagiersrechten alleen met een vrijwillig vouchersysteem te werken en de vigerende Europese wetgeving steeds te respecteren. Bijkomend wordt onderstreept dat de vouchers, wanneer ze worden uitgegeven, gedekt moeten worden tegen faillissement en dat ze zo flexibel mogelijk moeten worden toegepast. De Europese belangenverenigingen voor consumenten, zoals Test Aankoop in België, juichen de beslissing van de Commissie toe, maar ook zij zijn zich er ten volle van bewust dat de reissector zich in een moeilijke situatie bevindt. In dit verband biedt Test Aankoop zowel de federale regering als de reissector zijn diensten aan om mee te werken aan een communicatieplan. 

Lees meer…

MIFID II

COVID-19 en MiFID II richtlijnen

14 mei 2020
Kennisbank

De MiFID II-richtlijn en de teksten die deze in Belgisch recht omzetten, voorzien in de verplichting voor gereglementeerde ondernemingen om (onder meer) de telefoongesprekken op te nemen waarin hun cliënten orders doorgeven. Die verplichting is onder andere bedoeld om te kunnen controleren of de onderneming haar verplichtingen ten aanzien van haar cliënten naleeft. Gelet op de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-epidemie, bestaat de kans dat het voor bepaalde ondernemingen, ondanks alle genomen maatregelen en voorzorgen, niet meer mogelijk is om die telefoongesprekken op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval waarin een groot aantal personeelsleden van de onderneming telewerkt. Lees meer…

Henri Hensen

Henri Hensen

Beëdigd informaticadeskundige en bestuurder Software Borg Stichting

Onze Minister snapt niet veel van de levensloop van broncodes

13 mei 2020

Software is gewoon een product, maar veel mensen zien dat nog niet zo. Ook onze Minister van Volksgezondheid die een corona appje dacht te bestellen, snapt nog niet veel van de product kenmerken. De zoektocht naar software, of de ontwikkeling ervan, begint met het vaststellen van de gewenste functionaliteit. Op basis daarvan wordt voor nieuwe software door een programmeur een broncode geschreven. Niet met een pen maar met behulp van software: de programmagenerator. In de broncode wordt exact bepaald welke gegevens worden vastgelegd en hoe deze worden bewerkt en gebruikt. Vervolgens wordt deze broncode en toebehoren met behulp van een vertaalprogramma, de compiler, omgezet in de digitale vorm. Die gaat in een apparaat van de gebruikers. En daar (of op afstand in een datacenter) worden gegevens vastgelegd. Het levenseinde van een broncode is aangebroken, als besloten wordt het onderhoud ervan te stoppen. Want software is zeer onderhoudsgevoelig. Voor het stoppen met onderhoud kunnen veel redenen zijn, maar één daarvan is, dat de software (eigenlijk de broncode) “versleten” is.  Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

Toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?

11 mei 2020
Kennisbank

Caroline Raat & Jeroen Brabers

Met het oog op de geplande evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders (hierna: de wet) en de op handen zijnde implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (hierna: de Klokkenluidersrichtlijn) heeft het Huis voor Klokkenluiders (hierna: het Huis) eerder dit jaar een Toekomstvisie gepubliceerd. Deze visie geeft blijk van de nodige reflectie op problemen uit het verleden, maar in het licht van de kritiek van de laatste jaren op het functioneren van het Huis rijst de vraag wat vooral de klokkenluider uiteindelijk met die Toekomstvisie zal opschieten. In deze bijdrage bespreken wij daarom een aantal prangende kwesties.  Lees meer…

Slow Beleggen

Peter van der Slikke
Verschijningsatum:september 2016
Taal:Nederlands
ISBN:9789461261908
Prijs:Gratis verkrijgbaar: Royalty's van dit boek gaan naar Make-A-Wish Foundation van de Stichting Kuria in Amsterdam

Europese richtlijn voor kapitaalvereisten banken uit 2018 moet uiterlijk eind december omgezet zijn in Nederlandse wetgeving

09 mei 2020

De Europese richtlijn uit 2018 inzake de kapitaalvereisten voor banken moet in de Nederlandse wetgeving worden omgezet en uiterlijk 29 december 2020 in werking treden. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van minister Hoekstra van Financiën en het ter advisering naar de Raad van State gestuurd, opdat het op tijd behandeld kan worden door de Tweede en Eerste Kamer. Banken moeten namelijk een buffer aanhouden van minimaal 3% van het eigen vermogen ten opzichte van het geld dat is uitgeleend, de zogenaamde minimum leverage ratio. Daarbij komt een opslag voor de allergrootste banken. Deze afspraken vloeien voort uit in Europees verband gemaakte afspraken in 2018 onder de naam Bankenpakket. Daarnaast zijn afspraken gemaakt op het gebied van systeem- en specifieke kapitaalbuffers en de liquiditeitsbuffers. Kapitaalvereisten moeten er voor zorgen dat banken voldoende buffers aanhouden om hun eigen verliezen te kunnen opvangen, met name om te voorkomen dat de overheid in tijden van crisis moet bijspringen. Lees meer…