Hoe de EU naar de Nederlandse rechtsstaat kijkt

17 augustus 2023
Kennisbank

Vanuit de EU is deze zomer het landenhoofdstuk over de situatie op het gebied van de rechtsstaat in Nederland bekendgemaakt. Het betreft de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, het economisch en sociaal comité en het comité van de regio ‘s.  Het verslag over de rechtsstaat 2023 gaat per land in op de situatie van de rechtsstaat in de Europese Unie. Volgens het rapport wordt het Nederlandse justitiële stelsel wordt nog steeds gekenmerkt door een zeer groot vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht en diverse hervormingen om die onafhankelijkheid nog verder te versterken zijn gevorderd. Er zijn hervormingen in voorbereiding om de veiligheid van kroongetuigen in strafzaken en van hun familieleden en adviseurs te verbeteren. Rechters en openbare aanklagers hebben hun bezorgdheid geuit over personeelstekorten en moeilijke werkomstandigheden als gevolg van een hoge werkdruk. De mate van digitalisering werd verbeterd, met name door de invoering van meer digitale oplossingen voor gerechtelijke procedures. De efficiëntie van het justitiële stelsel blijft hoog en achterstanden in de behandeling van strafzaken werden verder teruggebracht.
Lees meer…

Photo: Michael van Woerden, dagvoorzitter

Weerbaarheid & Compliance

16 augustus 2023

Op dinsdag 26 september aanstaande wordt er door LexisNexis in Amsterdam een interessante bijeenkomst georganiseerd vanaf 12.30 uur onder leiding van dagvoorzitter Michael van Woerden van DeComplianceMonitor. Zoals bekend is het risk en compliance landschap aan voortdurende verandering onderhevig als gevolg van geopolitieke ontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving. Zo zijn er recente belangrijke veranderingen in de internationale en nationale sanctieregimes en er is een steeds luidere oproep aan bedrijven om hun ESG-impact aan te tonen Het is cruciaal om in de context van nieuwe risico’s, eisen en verwachtingen hierop te anticiperen om de regie te kunnen houden. Tijdens dit seminar wordt gekeken naar de manieren waarop organisaties weerbaarder gemaakt kunnen worden en zo beter om kunnen gaan met onverwachte compliance risico’s. Het seminar is kosteloos en u kunt zich via deze link aanmelden. Lees meer…

Het risico van niet melden vanuit de Wwft

15 augustus 2023

Instellingen die – al dan niet opzettelijk – geen melding doen van ongebruikelijke transacties kunnen worden gesanctioneerd via het project ‘niet-melders’. Dit is een gezamenlijk project van FIOD, de Nationale Recherche, de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-NL), het Bureau Financieel Toezicht (BFT), Belastingdienst Holland Midden/ Belastingdienst, Bureau Toezicht Wwft (BTW), De Nederlandsche Bank (DNB) en het Openbaar Ministerie (OM). De vraag is natuurlijk wat is nu precies een ongebruikelijke transactie? Op 13 juni volgend jaar zal het Risk & Compliance Jaarcongres 2024 in Baarn in het teken staan van de Wwft en dan zal het onderwerp met allerlei experts behandeld worden.
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Web 3 gaat om decentralisatie en authenticatie

14 augustus 2023

Met de komst van het nieuwe Web3 lijkt een enorme paradigma verandering mogelijk in concept en praktijk van hoe ons huidige internet werkt. Het huidige internet is een punt-tot punt netwerk gebaseerd op (technische) internet-adressen, zonder dat we goed weten wie aan het einde van dat netwerk zit. Daarom hebben we hulp van centrale providers nodig die ons, als een telefoonboek, helpen het juiste e-mailadres of website bij een IP-adres te vinden en vervolgens door te verbinden. Hoewel heel logisch en handig, geeft dit de centrale provider of dienstverlener ook veel macht. Decentralisatie zou die macht kunnen herverdelen. Web3 is gebaseerd op de bestaande internet-techniek, waarbij echter de identiteit van iemand ‘achter’ een afzonderlijk eindpunt of knooppunt ook digitaal in het netwerk bekend kan zijn. Hierdoor is een centraal telefoonboek dat IP-nummers vertaalt naar personen of organisaties, niet meer nodig. Vergelijkbaar met mobiele telefonie worden dan directe peer-to-peer verbindingen mogelijk, waarbij het telefoonnummer direct is gekoppeld met een persoon of een identiteit. Hoewel we nog steeds technische netwerken gebruiken, worden nu – anders dan bij mobiele telefonie – directe, eventueel versleutelde één op één verbindingen mogelijk. Lees meer…

Niets is onmogelijk

11 augustus 2023

Stefan Duchateau

Ondanks de elf-en-dertigste renteverhoging van de Fed, weigert de Amerikaanse economie te kraken. Integendeel, het bruto binnenlands product, BBP, steeg in het afgelopen kwartaal zelfs opmerkelijk meer dan verwacht. Deze verrassende aanwas mag grotendeels worden toegeschreven aan een beduidende toename van bedrijfsinvesteringen. Particuliere consumptie verliest echter aan momentum. Dit laatste verontrust ons nauwelijks. Het eerste verbaast ons evenmin. Bedrijven kijken immers naar de toekomst, zijn alert voor de vele opportuniteiten die zich dan aanbieden en bereiden zich daar nu op voor met investeringen in infrastructuur en automatisatie. Hun toekomstvisie overstijgt het ongerijmde beleid van hun centrale bank. Consumenten kijken naar het heden waar ze tijdelijk gehinderd worden door opgelopen financieringskosten en prijsstijgingen die een snellere pas aanhielden dan hun nominale loonsverhogingen. Vanaf de tweede jaarhelft wordt echter een betekenisvolle stijging van de koopkracht vooropgesteld, zodat de consumptieve bestedingen in 2024 kunnen toenemen. De laatste inflatiecijfers bevestigen intussen de neerwaartse trend die zich in de VS al medio 2022 inzette. Het groeiritme van de totale prijsindex daalt zelfs opvallend sneller dan werd waargenomen tijdens de vorige inflatiegolf, in de duistere beginjaren van de eighties. De kerninflatie volgt een gelijklopend parcours als destijds. Lees meer…

Photo: https://pixabay.com/

500 miljoen euro ondergronds bankieren…vrijdag in Rotterdam voor de rechter

09 augustus 2023
Kennisbank

Een 52-jarige Albanese Griek die eind mei op verzoek van Nederland werd opgepakt in Athene wordt verdacht van grootschalig crimineel ondergronds bankieren. De verdachte stuurde volgens het OM een koeriersnetwerk aan dat voor bijna 500 miljoen euro aan contant geld voor criminelen verplaatste. Gisteravond, 8 augustus 2023, werd hij door Griekenland aan Nederland overgeleverd, vrijdag 11 augustus verschijnt de verdachte voor de rechter-commissaris in Rotterdam. De man kwam in 2022 in beeld bij de Taskforce Underground Banking (TF-UB), nadat uit een onderzoek was gebleken dat zijn criminele organisatie zo’n 500.000.000 euro aan ‘picks’ en ‘kicks’ had verplaatst. Het zou gaan om geldkoeriers die grote sommen contant geld ophaalden (zogenaamde ‘picks’), het geld telden en het geld elders weer afgaven (zogenaamde ‘kicks’). Dit gebeurde op openbare plaatsen in Nederland, en bij de geldoverdrachten werd gebruik gemaakt van voor ondergronds bankieren kenmerkende ‘tokens’ als betalingsbewijs.

Lees meer…

Nationale Nederlanden beboet door AFM als gevolg van late en onjuiste pensioeninformatie

08 augustus 2023
Kennisbank

Op 28 juli jongstleden heeft de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, een bestuurlijke boete van 425.000 euro opgelegd aan de pensioenuitvoerder Nationale Nederlanden Levensverzekering Maatschappij N.V., afgekort NN. De boete is opgelegd omdat NN onjuiste pensioeninformatie heeft verstrekt en heeft nagelaten om deelnemers bij de start, beëindiging of wijziging van hun pensioenregeling tijdig de wettelijk verplichte informatie te versturen. Pensioenuitvoerders zijn onderworpen aan verschillende informatieverplichtingen uit de Pensioenwet. Zo moet de pensioenuitvoerder deelnemers bij start, wijziging en beëindiging van een pensioenregeling tijdig informatie sturen, en moet de verstrekte informatie correct, duidelijk en evenwichtig zijn. Aan in totaal bijna 75.000 deelnemers binnen ‘beschikbare premieregelingen’ heeft NN gedurende ten minste zeven jaar onjuiste informatie verstrekt over de waarde van hun polis. Lees meer…

Onderzoek naar pesten door de overheid: “Gewoon omdat het kan”

07 augustus 2023
Kennisbank

Caroline Raat

Al decennia doe ik onderzoek naar macht van en in overheidsorganisaties en woningcorporaties. De overheid heeft vaak macht over burgers, en dat die macht ook in Nederland niet altijd goed gebruikt wordt, is inmiddels wel bekend. Een onderbelicht aspect in onderzoek is pesten van burgers door ambtenaren en bestuurders. Het komt overal voor, dus waarom niet in deze context? Het gaat hier niet om groepsuitsluitingen (racisme, klassenjustitie, netwerkcorruptie) en dergelijke, maar om meer persoonlijke vormen van pesten, vaak zonder duidelijke reden. Maar hoe weten we hoe vaak het voorkomt, met welke reden en op welke manier? Om deze reden heb ik een anonieme enquête uitgezet.
Lees meer…

Photo: Gasunie

EU goedkeuring voor Nederland om productie van hernieuwbare waterstof te ondersteunen

03 augustus 2023

De Europese Commissie heeft op grond van de EU-staatssteunregels een Nederlandse regeling van 246 miljoen euro goedgekeurd ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof. De maatregel heeft tot doel bij te dragen tot de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof in overeenstemming met de doelstellingen van de EU-waterstofstrategie en de Europese Green Deal. De regeling zal ook bijdragen tot de doelstellingen van het REPowerEU-plan om een einde te maken aan de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen en de groene transitie snel vooruit te helpen. Nederland heeft de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een regeling van 246 miljoen euro in te voeren ter ondersteuning van de productie van hernieuwbare waterstof om de elektrolysecapaciteit van het land te vergroten. De regeling zal de bouw van ten minste 60 MW elektrolysecapaciteit ondersteunen. De steun zal worden toegekend via een concurrerende biedprocedure die naar verwachting in 2023 zal worden afgerond.  Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

AI en automatisering maken mensen niet overbodig

01 augustus 2023
Kennisbank

De schrikverhalen kennen we intussen: kunstmatige intelligentie gaat de mens vervangen. Ik geloof er niets van. Goed gereedschap is het halve werk, maar maakt de mens niet overbodig. Integendeel. Vervelend werk zal verdwijnen. Daar zal niemand om rouwen. Automatisering en AI zijn hulpmiddelen. Gereedschappen. Techniek om ons te ondersteunen en productiever te maken. Maar geen enkel gereedschap vervangt onze menselijke creativiteit, onze menselijke flexibiliteit en vindingrijkheid. De mens is onvervangbaar. Er blijven altijd mensen nodig om gereedschappen als AI te ontwerpen, te bouwen, te onderhouden en vooral op deskundige wijze te gebruiken. Met goede (!) data, gekwalificeerde (!) AI en betrouwbare (!) automatisering kunnen we vele van de huidige problemen oplossen. Drie uitroeptekens die een voorwaarde vormen voor effectief ingezette AI. In de wereld van data en informatie is de uitspraak ‘bullshit in is bullshit out’ als geen ander geldig. In onze met data overspoelde wereld is het überhaupt nog kúnnen scheiden van goede en verkeerde data een dagtaak geworden. De wetgeving over ‘voorkoming witwassen‘ heeft tot een explosie van eentonige menselijke arbeid geleid. Lees meer…