Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor / adviseur HU Brussel / Argenta

Dikke staarten

10 augustus 2020

Na de abrupte implosie van hun afzetmarkt zien wanhopige Franse wijnboeren zich verplicht om hun vroeger zo gegeerde product massaal om te zetten in desinfecterende gels. De leden van de trotse kleermakersgilde van New York zal u echter niet horen klagen. In de afgelopen maanden kon hun sector, vroeger nog wegkwijnend onder de moordende concurrentie van de confectiehandel, immers een onverhoopte omzetstijging van 80 % voorleggen. Een toename die vooral wordt gedreven door een overrompelende vraag naar retouches. Naar de reden voor deze verbazende trendbreuk hoef je niet eens zo ver te zoeken. Het is immers in de VS nog steeds de veiligste optie om je dag op de sofa door te brengen, met één of andere Netflix-serie op de beeldbuis. Het gevolg hiervan is evenwel dat na verloop van tijd broeksbanden en jassen aanzienlijk moeten worden verbreed en jurken dienen te worden voorzien op (minstens) een maatje meer. We kunnen hier een aardig woordje over meespreken, zeker wanneer het over de recente verdikte staart van kansverdelingen gaat. Dit is een gekend statistisch fenomeen, waarmee wordt aangegeven dat de kans op extreme (helaas meestal negatieve) waarnemingen groter is dan voorzien in de normaalverdeling. Deze laatste houdt ons een idyllisch beeld voor van perfecte symmetrie en beperkte kansen op rampspoed en zware averij. Helaas moet dit plaatje geregeld worden bijgesteld –zeker bij financiële toepassingen.  Lees meer…

Personalia

Rashid Shokri

Ervaren testmanager biedt zich aan
Als ervaren testmanager ben ik in staat om ontwikkelaars, testteams en gebruikers aan te sturen, te begeleiden en te motiveren, waarbij ik voor een goede balans zorg tussen kwaliteit, tijd en budget.
Personalia

Ron Brummans

Executive Coach
Persoonlijke ontwikkeling vanuit zelfbewustzijn en zichtbaar in woord en gedrag is de focus van Ron.
Personalia

Edwin van ’t Hof

Edwin is vanaf 2001 betrokken bij compliance processen van zowel PwC als van cliënten van PwC.
Binnenkort zal hij deelnemen aan het Landelijk Kenniscentrum Compliance van het INVK. Naast deze compliance functies is Edwin vertrouwenspersoon en heeft hij een kleine coaching praktijk.

FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

07 augustus 2020
Kennisbank

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) heeft vanuit haar jarenlange ervaring een eigen applicatie ontwikkeld, FunderMaps genaamd. Met deze applicatie kan een gemeente, woningcorporatie of waterschap tot op pandniveau de risico’s op funderingsschade veel beter in beeld krijgen dan tot voor kort het geval was. Dat is nodig ook, want volgens een schatting van het KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen een risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. Het totale bedrag aan schade kan oplopen tot 60 miljard euro in 2050, aldus het KCAF.  Het KCAF geeft sinds 2019 met een tiental gemeentes en enkele woningcorporaties invulling aan haar applicatie FunderMaps Lokaal. In deze applicatie wordt openbare landelijke data verzameld en aangevuld met lokale data van gemeentes, woningbouwcorporaties en / of waterschappen.  Lees meer…

Emotionele integriteit

Rob van Es
Verschijningsatum:5 augustus 2020
Taal:Nederlands
ISBN:9789462763661
Prijs:59,90

Actief grondwaterpeilbeheer door gemeenten meer dan noodzakelijk

04 augustus 2020

Een tekort aan grondwater in stedelijke gebieden kan een enorme kostenpost opleveren. De schattingen gaan uit van tientallen miljarden euro’s in de periode tot 2050. Door klimaatverandering zal dit bedrag verder stijgen, tenzij maatregelen worden genomen, zoals actief grondwaterpeilbeheer. Het onderzoek naar de technische en financiële haalbaarheid van dit systeem is uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA), waar het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) betrokken is, evenals Waternet, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Stedelijke gebieden met slappe bodem zijn kwetsbaar voor de gevolgen van een tekort of een overschot aan grondwater. Het inzetten van actief grondwaterpeilbeheer kan grote schade voorkomen. Technisch is het mogelijk om zo’n systeem in te voeren op buurt- of wijkniveau; in veel gevallen is dit voor gemeenten zelfs financieel aantrekkelijk.   Lees meer…

Lockdown of Knock-out ? Deel 8: Het nationalisme wordt de politieke doodsteek

03 augustus 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Het is maandagochtend 3 augustus, met zojuist de maand juli achter de rug. Inmiddels zijn er ruim 30 miljoen Amerikanen (ja, in het rijkste land ter wereld) die aangewezen zijn op een uitkering van de overheid. En ondertussen maakte de nationale trots van Nederland, de KLM, bekend dat ze elke dag rond de 10 miljoen euro verlies lijdt… op zichzelf natuurlijk niet zo verrassend. Veel verontrustender naar mijn mening is dat grote financiële partijen in samenhang met de overheden zich realiseren dat er te veel problemen voor zich uit geschoven worden onder het begrijpelijke excuus van Covid-19 eerst. Ondertussen past ING haar “goodwill” aan en schrijft 300 miljoen euro extra af. En onze Oosterburen zijn nog in shock, zowel economisch als politiek over het Wirecard drama, alsof dat zomaar opeens uit de lucht is komen vallen… Laten we ze even uit hun droom helpen, mijn Duitse collega van het Risk & Compliance Platform Europe, Claudia Zimmermann waarschuwde in 2017 al tegen Wirecard, nog ruim voordat de Financial Times met haar publicatie kwam. Afgelopen week zijn ook de cijfers bekend geworden van de dalingen van het Bruto Nationaal Product van de diverse landen in de EU en de USA. en last but not least, sinds een paar dagen is het aantal geregistreerde Covid-19 besmettingen boven de 18 miljoen uitgekomen.   Lees meer…

Flatex AG nieuwe eigenaar van DEGIRO

01 augustus 2020

Vanaf vandaag, 1 augustus 2020 maakt DEGIRO deel uit van de Duitse Flatex Group. Flatex heeft veel ervaring in de broker industrie en opereert onder een Duitse bankvergunning. Dit biedt volgens DEGIRO verdere stabiliteit en capaciteit voor duurzame groei en ontwikkeling als organisatie. Als eerste stap zal DEGIRO in de tweede helft van 2020 Flatex-bankrekeningen beschikbaar stellen aan haar klanten om het niet-geïnvesteerd geld op aan te houden. Het geld valt dan onder het Duitse depositogarantiestelsel tot €100.000. Dit vervangt de huidige opzet op basis van geldmarktfondsen. Zoals bekend had de AFM moeite met de eerdere opzet van DEGIRO en dit heeft ook tot een rechtszaak geleid. Deze nieuw te openen bankrekening zal gekoppeld zijn aan de beleggingsrekening bij DEGIRO. 
Lees meer…

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Comptabele data

30 juli 2020

Het woord comptabiliteit komt van Franse woord comptable dat is afgeleid van het werkwoord compter: tellen. Le comptable is de boekhouder of de accountant. Comptabiliteit is een oud (1593) leenwoord uit het Frans met de betekenis ‘rekenplichtig en verantwoordelijk’. Het gaat over financiële en niet-financiële informatie van entiteiten zoals bedrijven en organisaties. Boekhouding wordt wel de bedrijfstaal genoemd die resultaten meet van economische activiteiten en deze informatie doorgeeft aan verschillende gebruikers zoals investeerders, crediteuren, management en toezichthouders. Men spreekt van extra-comptabel als iets buiten de boekhouding omgaat in tegenstelling tot intercomptabel: geheel ontleend aan de boekhouding. Veel registraties zijn direct afgeleid uit de boekhouding maar bijvoorbeeld een jaarbalans is extra-comptabel: de activa en passiva zijn niet slechts opgenomen volgens de boeken, doch hun ‘werkelijk’ bestaan – de allocatie – is ook onderzocht. Data allocatie – dus ook boekhoudingen – zijn virtuele werelden die een ‘beeld’ geven van werkelijkheid (ISAE 3402 SOC I-II-III). Die virtuele en werkelijke wereld moet je dus regelmatig toetsen zoals een jaarrekening dat doet. Uitdaging is om de virtuele boekhouding in overeenstemming te houden met de werkelijke wereld. Daar heb je comptabele data voor nodig.  Lees meer…

DeGiro pakt problemen uit het verleden aan

29 juli 2020

Ruim twee jaar geleden heeft de Autoriteit Financiële Markten, afgekort AFM, op 23 april 2018, een last onder dwangsom opgelegd aan DeGiro B.V. De last is opgelegd omdat DeGiro geen adequaat beleid zou hebben gevoerd voor een integere uitoefening van haar bedrijf. DeGiro heeft bezwaar gemaakt tegen de last onder dwangsom. Op 10 januari 2019 heeft de AFM op dit bezwaar beslist. Daarbij heeft de AFM twee onderdelen van de last onder dwangsom volledig herroepen. Ook zijn twee onderdelen van de last onder dwangsom gedeeltelijk herroepen. Voor het overige heeft de AFM de last onder dwangsom in stand gelaten. Het besluit van de AFM is evenwel door DeGiro ter toetsing aan de rechter voorgelegd en de Rechtbank Rotterdam heeft vonnis gewezen op 17 juli jongstleden in het nadeel van DeGiro.  Lees meer…

Het Chinese TikTok wordt eindelijk aangepakt

28 juli 2020
Kennisbank

De Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI) roept ouders wereldwijd op om zich te melden bij de stichting wanneer hun kinderen gebruik hebben gemaakt van TikTok, de populaire social media-app van Chinese origine waarmee korte muziekvideo’s opgenomen en gedeeld kunnen worden. TikTok schiet tekort in het beschermen van kinderen die de app gebruiken. Dat stelt SOMI, dat nader onderzoek instelt naar de praktijken en het businessmodel van TikTok. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens, afgekort AP, is bezig met een onderzoek naar TikTok en de AP verwacht met de eerste resultaten van het onderzoek later dit jaar te kunnen komen. De app verzamelt en verspreidt waarschijnlijk ongeautoriseerd persoonsgegevens van gebruikers, met name van minderjarigen. Daarmee schendt TikTok naar het zich laat aanzien de Europese GDPR voorschriften. In een vervolgstap op het onderzoek kan SOMI namens bezorgde ouders overtredingen bestrijden en verbeterd toezicht afdwingen. Ook de onafhankelijk European Data Protection Board heeft aangekondigd een task force te zullen oprichten om onderzoek te doen naar de gegevensverwerking door TikTok. Het Amerikaanse bedrijf Penetrum heeft eerder al onderzoek afgerond naar TikTok en is daarbij tot de conclusie gekomen dat er in de app sprake is van gegevensverzameling en tracking, waarbij onder meer digitale profielen en gebruikersinformatie naar China worden gestuurd.

Lees meer…

Lockdown of Knock-out? Deel 7: L’histoire se répète ?

27 juli 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Gaat de geschiedenis zich herhalen? De maand juli is nog niet eens afgelopen en toch zien we een opmerkelijke groei in het aantal besmettingen met Covid-19 wereldwijd. Afgelopen zaterdag, 25 juli stond de officiële teller van het aantal wereldwijd op 16.200.000 besmettingen. Kunnen we een vergelijking maken met de Spaanse griep, die in 1918 begon en twee jaar als pandemie over de wereld raasde? Wat sowieso vaststaat is dat bij de Spaanse griep er drie grote besmettingsgolven waren, waarbij de tweede golf de meeste slachtoffers maakte enkele weken nadat de bevolking toentertijd de restricties bij de eerste versoepeling volledig negeerde en men feest ging vieren op straat. Het gezegde “L’histoire se répète” klinkt wrang in dit verband, zeker als men in ogenschouw neemt het aantal van 50 miljoen overlijdens als gevolg van de Spaanse griep, maar de meest recente cijfers van juli zien er qua trend niet zo goed uit.

Lees meer…