Basis Wwft

Datum:16-11-2022
Tijd:van 14.00 - 17.30 uur
Locatie:Utrecht

Op 16 november 2022 vindt in de namiddag te Utrecht de 3-uurs cursus Basis Wwft plaats. Met deze basiscursus doet u kennis op van de kern van de Wwft en de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Topdocent mr. Jurjan Geertsma brengt u op de hoogte van de belangrijkste vereisten en de laatste actualiteiten. De cursus is bestemd voor iedereen die direct of indirect met de Wwft te maken heeft en hier nog geen of weinig kennis van heeft of de kennis juist wil opfrissen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

*Wanneer is de Wwft op mij of mijn organisatie van toepassing?

*Waar moet goed cliëntenonderzoek aan voldoen?

*Wanneer en hoe meld ik ongebruikelijke transacties?

Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de vraag wat witwassen en financiering van terrorisme precies is en wanneer u hiermee te maken kunt krijgen. De cursus biedt veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Meer info en aanmelden via deze link.

Actualiteiten omgang maatschappelijk open normen financiële ondernemingen

Datum:02-12-2022
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Locatie:Burcht van Berlage, Henri Polaklaan 9, 1018 CP AMSTERDAM

De kranten staan er al jaren vol mee: schandalen op de financiële markten. Affaires waarbij verwachtingen richting klantgroepen of de samenleving in zijn geheel niet of onvoldoende worden waargemaakt en/of wet- en regelgeving is geschonden. Vie d’Or, World Online, Dexia, DSB, Beleggingsverzekeringen, Rentederivaten, Witwaspraktijken, Variabele Rente-problematiek en boze piloten zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Daarom organiseert het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs, op vrijdag 2 december aanstaande in de namiddag deze cursus op postacademisch,  juridisch niveau gericht op advocaten die financiële ondernemingen bijstaan, Compliance Officers, consultants, accountants, bedrijfsjuristen bij financiële ondernemingen, beleidsmakers bij de overheid en het bedrijfsleven en juristen werkzaam bij de AFM en DNB.

Deze cursus gaat in op de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de omgang van financiële ondernemingen met de aan hen opgelegde maatschappelijk open normen zoals: zorgplichten, maatschappelijke betamelijkheid en integriteitsnormen.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Welke maatschappelijk open normen zijn veelal van toepassing op financiële ondernemingen? * Wat is de achtergrond van deze normen? * Welke invulling kan er gegeven worden aan deze normen? * Hoe vindt deze invulling veelal plaats binnen een financiële onderneming? * Welke gedragsrisico’s vloeien voor de betrokken stakeholders voort uit de omgang met deze normen? * Hoe zou de invulling adequater kunnen worden vormgegeven opdat gedragsrisico’s zo optimaal mogelijk kunnen worden gereduceerd?

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de meest voorkomende open normen die op financiële ondernemingen van toepassing zijn. Daarnaast weet u hoe u hier zo adequaat mogelijk mee om kan gaan opdat gedragsrisico’s zoals aansprakelijkheden, imagoschade, nieuwe en strengere regulering, aanwijzingen en boetes van een toezichthouder en massaclaims tot een minimum risico kunnen worden gereduceerd. Hierdoor draagt u na het volgen van deze cursus bij aan stabielere en eerlijkere financiële markten.

Het volgen van deze cursus levert u bovendien 4 PO punten op.

Actualiteiten massaschadeafwikkeling in Nederland en Europa

Datum:29-11-2022
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Locatie:Koninklijke Industrieele Groote Club, Dam 27, 1012 JS Amsterdam

Het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs organiseert een speciale cursus rond het afwikkelen van massaclaims in Nederland en in Europa. Deze cursus is bedoeld voor advocaten, rechters, bedrijfsjuristen, beleidsmakers, toezichthouders, accountants, consultants en communicatieadviseurs en journalisten die zich bezig houden met de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. De opzet is postacademisch met juridische verdieping, waarbij ook ingegaan wordt op de actualiteit.

Nederland kent een uniek systeem voor de afwikkeling van massaclaims. Sinds de introductie van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM) in 2005 heeft de afwikkeling van massaclaims in Nederland een enorme vlucht genomen. Inmiddels bestaat de collectieve afwikkeling al meer dan 15 jaar en kent Europa ook steeds meer mogelijkheden om over de grenzen van lidstaten massaclaims af te kunnen wikkelen.

Deze cursus gaat in op de ontwikkeling van massaclaimafwikkeling. Daarnaast biedt deze cursus u de meest actuele stand van zaken van zaken op het gebied van jurisprudentie, afwikkelingstechnieken, wet- en regelgeving voor afwikkeling en opstarten claimorganisaties en advocatenkantoren, stakeholderbelangen en een toekomstvisie waarop u uw praktijk kan baseren.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Hoe heeft massaclaimafwikkeling in Nederland vorm gekregen? * Welke wet- en regelgeving ligt hieraan ten grondslag? * Welke jurisprudentie heeft bij de vormgeving een belangrijke rol gespeeld? * Hoe heeft het stakeholderveld zich door de jaren heen ontwikkeld? * Wat zijn de mogelijkheden om je met massaclaims in Nederland en Europa in het algemeen bezig te houden? * Hoe kan je deze verzilveren? Bijvoorbeeld: hoe richt ik een claimorganisatie en/of advocatenkantoor dat zich op massaclaims richt in Nederland op? Wat moet ik doen wanneer ik een claim ontvang van een claimorganisatie? Hoe verloopt in het algemeen een procedure? Etc. * Hoe ziet de toekomst er mogelijk uit van de afwikkeling van massaclaims in Nederland en Europa?

Deelname aan deze cursus levert 4 NOvA-punten op.

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van massaclaimafwikkeling in Nederland en Europa. U heeft beter zicht op de totstandkoming en mogelijkheden van afwikkeling van massaclaims. Hierdoor kunt u na het volgen van deze cursus beter inschatten wat uw praktijkmogelijkheden zijn op het gebied van de afwikkeling van massaclaims en kunt u uw klanten of organisatie hierover beter dan voorheen adviseren.

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

Datum:29-09-2022
Tijd:9.30 uur - 17.00 uur
Locatie:Utrecht

 

Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief. De kosten zijn 595 euro , exclusief btw, inclusief een broodjeslunch en een borrel na afloop.

Lees meer…

parttime Master Risicomanagement (MRM)

Datum:01-09-2022
Dagen:30
Locatie:Enschede, op de campus van de Universiteit Twente, U-Parkhotel

De parttime Master Risicomanagement biedt u een complete, analytische en actuele benadering van risicomanagement. Voor professionals en managers is het essentieel om het brede domein van risicomanagement te kennen. Deze executive master stelt u in staat op strategisch niveau een succesvolle visie te ontwikkelen en te implementeren. Deze master biedt een actueel integraal inzicht hoe om te gaan met bedrijfsmatige en maatschappelijke risico’s. De master is zo ingericht dat het goed te combineren is met uw drukke baan. De colleges vinden eens per maand plaats op twee aaneengesloten dagen op de campus van de universiteit in Enschede.

Lees meer…

Analyse van offshore (witwas) risico’s

Datum:08-09-2022
Tijd:13:15 uur - 17:00 uur
Dagen:1
Locatie:Online via livestream

Aan u de taak om dagelijks witwasrisico’s te identificeren en vast te leggen. Offshore vennootschappen spelen daarbij een cruciale rol. Het is een hele uitdaging om constructies te analyseren die steeds internationaler en complexer worden. Want wat is een offshore vennootschap precies? Hoe kunt u deze herkennen? En wat zijn de risico’s?  Op welk niveau u ook werkzaam bent, de toezichthouders verwachten dat van u kennis heeft van de witwasrisico’s met offshore vennootschappen. In deze training gaan wij je vragen beantwoorden. Het Offshore Kenniscentrum is de specialist in Nederland op dit gebied en verzorgt een workshop over dit onderwerp. Lees meer…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Dagen:2
Locatie:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Lees meer…

Fraude Risicomanagement

Datum:09-03-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Lead Data Analist

Datum:21-09-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:12
Locatie:Amsterdam of live online

Deze 12-daagse Lead Data Analist training is opgezet voor professionals die zich (meer) met data analytics willen gaan bezighouden en/of een (toekomstige) rol als lead data analist of data scientist (willen) vervullen. Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 12-daagse Nederlandstalige training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Anti-Fraude opleiding

Datum:21-07-2022

Fraude bestrijden en verminderen in uw organisatie. Alle expertise om fraude (risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) binnen uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie.  Lees meer…