Wet bescherming klokkenluiders

Datum:09-10-2024
Tijd:09:00 - 16:45
Dagen:1
Locatie:Utrecht

Aanleiding

In januari is 2023 de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) aangenomen, die in februari 2023 in werking trad. Deze hooggewaardeerde cursus staat garant voor kennis bij werkgevers, vertrouwenspersonen en adviseurs over deze nieuwe regels. We staan eerst stil bij de belangrijkste verplichtingen. Vervolgens gaan we in op hoe een interne meldprocedure zó opgezet kan worden dat deze voor zowel melder, beklaagde als werkgever, de hoogste bescherming biedt. Tot slot bespreken we hoe een melding moet worden opgevolgd. Uiteraard komen veel praktijkvoorbeelden aan de orde zodat je direct de kennis kan toepassen in jouw praktijk.

Lees meer…

CSRD in a day

Datum:20-11-2024
Tijd:09:30 - 16:45
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Aanleiding

In één dag op de hoogte van de in’s en out’s van de CSRD

Tijdens deze praktijkdag leer je snel en praktisch alles over de CSRD. Twee ESG-experts geven je inzicht in een essentieel onderdeel de complexe Europese wetgeving; de CSRD inclusief het opstellen van de dubbele materialiteitsanalyse (DMA). Aan de hand van een rollenspel en casuïstiek leer je alles over deze nieuwe regelgeving: voor wie is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van toepassing, welke verplichtingen er onder de CSRD gelden, en hoe je je organisatie kunt voorbereiden en snel compliant kunt worden en blijven. Aan de orde komen:

De wettelijke vereisten van de CSRD; De methodiek en uitvoering van de dubbele materialiteitsanalyse; Betrokkenheid van stakeholders; Opzet voor een roadmap met stappen tot aan publicatie van het rapport

Lees meer…

ESG: kansen en aandachtspunten

Cursus ESG Kansen en aandachtspunten
Datum:03-10-2024
Tijd:09:30 - 16:45
Dagen:2
Locatie:Utrecht

Aanleiding

In een snel evoluerend landschap van wet- en regelgeving is ESG (Environment, Social & Governance) niet langer slechts een trend, maar een integraal onderdeel geworden van zakelijk succes.

Informatie over ESG-ontwikkelingen zijn in overvloed (online) te vinden. Maar hoe verhouden deze ontwikkelingen zich tot elkaar en hoe veranker je ESG op een praktische manier binnen de onderneming? Wat is een logische volgorde en wie moeten hierbij betrokken worden? Hoe krijg je de organisatie mee en heb je tegelijkertijd inzicht in de verschillende juridische risico’s?

Deze cursus biedt een diepgaande verkenning van ESG-ontwikkelingen en je leert hoe je deze praktisch kunt toepassen binnen jouw onderneming.

Weet jij al hoe je of en hoe je op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (“CSRD”) over duurzaamheid moet rapporteren?

Het juridisch kader op het gebied van ESG is echter breder dan de CSRD. Zo volgen ESG- verplichtingen op het gebied van de supply chain elkaar in een snel tempo op, zoals de onlangs aangenomen Corporate Sustainability Due Diligence Directive (“CSDDD”). Deze ontwikkelingen hebben invloed op de gehele keten van een onderneming, waardoor ook het MKB met ESG te maken krijgt. Maar er liggen ook kansen voor ondernemingen om ESG te verankeren binnen de onderneming, door duurzame ondernemings- of samenwerkingsvormen. Wil je weten welke kansen er zijn? Ook dan is deze tweedaagse cursus voor jou!

Lees meer…

UBO in de praktijk: vaststellen, identificatie en verificatie

Datum:07-11-2024
Tijd:14:00 - 17:30
Dagen:1
Locatie:Amsterdam

Aanleiding

Sinds 27 maart 2022 moeten alle rechtspersonen en personenvennootschappen hun UBO’s in het UBO-register hebben ingeschreven. Wwft-instellingen zoals banken, advocaten, notarissen, accountants en belastingadviseurs mogen geen nieuwe zakelijke relatie aangaan als de UBO van de klant niet geregistreerd is. Daarnaast hebben zij een terugmeldplicht aan het UBO-register. Het is belangrijk dat Wwft-instellingen de verplichtingen rondom de UBO kennen en deze op de juiste wijze kunnen vaststellen, zodat enerzijds aan de identificatieplicht en anderzijds aan de meldplicht kan worden voldaan.

Verificatie en identificatie van de UBO is voortaan een voorwaarde om een zakelijke relatie met een klant te mogen aangaan. In de praktijk leven er nog steeds veel vragen over het op de juiste wijze identificeren en verifiëren van de UBO, met name in bijzondere situaties. Daarom heeft Berghauser Pont Academy samen met dé expert op het gebied van UBO’s in Nederland, mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, een praktische cursus ontwikkeld waarin het oefenen met casussen centraal staat.

Lees meer…

Middagcursus – Wwft: toepassing in de praktijk – financiële sector

Datum:19-11-2024
Tijd:14:00 - 17:30
Dagen:1
Locatie: BCN Arena in Amsterdam

Aanleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de Wwft zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De Wwft heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen. Daarnaast wordt ook door de toezichthouder, het BFT, en het Ministerie van Financiën, aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Lees meer…

Hoe verricht ik onderzoek naar een offshore vennootschap?

Datum:23-05-2024
Locatie:Almere

Zoals bekend is het erg moeilijk  om de juiste informatie te vinden van offshore vennootschappen. Waar kan men de informatie vandaag de dag vandaan halen?  Er is sprake van een bijzondere informatiewereld rond offshore vennootschappen. De experts Jan en Wendy van Koningsveld nemen u mee aan de hand van verschillende praktijkcasussen. Door de oorlog in Oekraïne zijn er sancties opgelegd aan Russische oligarchen. Binnen Europa zijn landen bezig Russisch vermogen te traceren dat verstopt zit in (offshore) vennootschappen om hierop beslag te kunnen leggen. Offshore vennootschappen, opgericht in zogenaamde ‘belastingparadijzen’ lenen zich bij uitstek om vermogen buiten het zicht van de autoriteiten onder te brengen. Uit het proefschrift van Jan van Koningsveld komt naar voren dat in 54% van alle strafrechtelijke zaken offshore vennootschappen zijn betrokken. Ook blijkt uit allerlei publicaties zoals de Paradise Papers de belangrijke rol die offshore vennootschappen spelen bij belastingontduiking en witwassen.

Als u vanuit uw werk of vanuit interesse te maken hebt met het analyseren van structuren, of het traceren van vermogen dan is deze training een absolute must voor u. Het is immers erg lastig om informatie te vinden van dit soort vennootschappen. U wilt weten wie de aandeelhouders zijn, waar het bedrijf gevestigd is, hoe de vermogenspositie van het bedrijf is, wie de UBO is….en zo zult u nog veel meer vragen hebben. Blijft de vraag waar u de juiste informatie vandaag kunt halen over dit soort vennootschappen.  En hoe die informatie te interpreteren. Welke documenten zijn er überhaupt beschikbaar?  En als die documenten zijn opgemaakt, zijn ze dan ook openbaar? Tijdens deze onderhoudende training krijgt u de antwoorden op al deze vragen.

Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van open bronnen voor deze training. Tijdens de training ziet u live hoe het werkt in diverse buitenlandse handelsregisters. Welke informatie u daar kunt vinden, waarbij specifiek wordt ingegaan op Engeland, Isle of Man, BVI en Belize.

Aan de hand van verschillende praktijkcasussen nemen de opleiders u mee naar de informatiewereld achter de offshore vennootschap. Een plezierige hands-on training vanaf 13.15 uur tot 16.45 uur op donderdag 23 mei 2024, die u eigenlijk niet wilt missen.

Voor wie is deze training geschikt? Compliance medewerkers, medewerkers trustkantoren, betaalinstellingen en banken, opsporingsambtenaren, toezichthouders en overige Wwft-meldplichtigen.

Aanmelden via www.okcnl.nl

Telefoon:  06 – 341 97 237, Wendy van Koningsveld

Prijs:  229 euro, exclusief btw.

Financial Crime Specialist

Datum:02-09-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

Fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van financial crime blijven een hardnekkig probleem voor veel bedrijven en organisaties, zowel in de private als in de publieke sector. De financiële impact c.q. schade van financial crime is enorm en loopt in de miljarden. Van bedrijven, financiële instellingen en andere poortwachters wordt daarom steeds meer verwacht als het gaat om het beheersen van de in- en externe risico’s op het gebied van financieel-economische criminaliteit (FEC). De aanpak van financial crime is evenwel complex. Niet altijd is kennis over complexe onderwerpen als frauderisico’s, witwasrisico’s, cybercrime, cryptocrime, terrorisme financiering, corruptie, omkoping en andere vormen van financial crime in de organisatie aanwezig of zelfs maar in één persoon verenigd. Eén ding is duidelijk, het effectief bestrijden van financial crime is onmogelijk zonder een gedegen en actuele kennis.

In deze actuele en praktische Financial Crime Specialist training leert u financieel-economische criminaliteit te vermijden en bestrijden. Na afloop heeft u alle expertise in huis om financial crime risico’s voor en in uw organisatie te identificeren, analyseren en minimaliseren.

In deze actuele 4-daagse Financial Crime Specialist training leert u alles over het bestrijden en vermijden, c.q. het signaleren, opsporen en onderzoeken van fraude, corruptie, witwassen en andere vormen van Financial Economic Crime (FEC) in uw organisatie. Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is en 4-daagse training en optie 2 is en in-company training.  Lees meer…

Cybersecurity van Industriële Automatisering (ICS/SCADA) en OT

Datum:10-04-2024
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

De industriële en civiele infrastructuur zijn een steeds belangrijker doelwit voor cyberaanvallen. Het risico op een cyberaanval neemt niet alleen toe, de aanvallen zijn ook geavanceerder en complexer. Voor het eerst in 5 jaar overtreft het aantal cyberaanvallen in de industrie het aantal cyber incidenten in de financiële sector. Beveiliging van industriële en procesomgevingen behoeft dus de hoogste prioriteit!

Deze 4-daagse Cybersecurity van Industriële Automatisering (ICS/SCADA) en OT training richt zich specifiek op de (cyber)security aanpak van industriële besturingssystemen en is bedoeld voor IT, engineering en (cyber)security professionals in alle takken van de industrie en de vitale infrastructuur.

Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is en 4-daagse klassikale training en optie 2 is en in-company training, toegepast op uw organisatie.  Lees meer…

(Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector

Datum:07-11-2024
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Centraal in het land

Compliance speelt in het bedrijfsleven, maar zeker ook in de (semi)publieke en non-profit sector, een steeds belangrijkere rol. De hoeveelheid – nieuwe – wetgeving, richtlijnen en standaarden, de complexiteit ervan en de snelheid waarmee deze in het algemeen veranderen, maken het niet eenvoudiger om de organisatie compliant in te richten en te houden. Daarnaast zien we dat toezichthouders vaker interveniëren bij non-compliance, met alle gevolgen van dien. Naast het juridische perspectief zijn risicobeheersing en het inbedden van bedrijfsethiek en integriteit van essentieel belang. Actuele ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en duurzaamheid maken compliance management vandaag de dag nog eens extra uitdagend.

Na deze boeiende en actuele compliance opleiding zult u in staat zijn een compliance beleid voor uw organisatie te formuleren, te verankeren en te monitoren. Alle belangrijke onderwerpen waarmee u als (Chief) Compliance Officer geconfronteerd wordt, komen aan bod.

De vraag naar gekwalificeerde compliance officers is, zowel in het bedrijfsleven als de publieke sector, sterk toegenomen. In deze 4-daagse (Chief) Compliance Officer in de niet-financiële sector opleiding leert u uw organisatie compliant in te richten en te houden en compliance risico’s proactief te managen.

Voor deze training zijn er twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen: de 4-daagse opleiding – klassikaal en live online, of een in-company opleiding.  Lees meer…

Certified NIS2 Lead Implementer

Datum:24-06-2024
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:5
Locatie:Centraal in het land

NIS2 is een EU-richtlijn die is gericht op het creëren van een hoog gezamenlijk niveau van cybersecurity in de EU. NIS2 staat voor ‘Directive for Security of Network and Information Systems’ en richt zich op de risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cybersecurity risico’s. NIS2 is in januari 2023 in werking getreden en verplicht de lidstaten om de richtlijn, uiterlijk in oktober 2024, om te zetten naar nationale wetgeving. Als uw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt, is het van groot belang op tijd te beginnen met de implementatie, zodat u voorbereid bent zodra de richtlijn definitief wetgeving wordt.

In deze 5-daagse training (plus examen) leert u de eisen van de Europese NIS2-richtlijn te interpreteren en implementeren in het cybersecurity programma van uw organisatie. U wordt opgeleid voor de titel Certified NIS2 Lead Implementer van PECB.

Voor het Certified NIS2 Lead Implementer training zijn er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Optie 1 is de 5-daagse training plus PECB examen (klassikaal en live online) en de tweede mogelijkheid is een in-company training.  Lees meer…