Executive Master Compliance en Integriteit Management

Datum:09-01-2023
Tijd:15.00 uur
Locatie:Vrije Universiteit, Amsterdam

Wilt u meer inzicht krijgen in wat compliance kan betekenen voor uw organisatie en welke invloed gedrag heeft op een effectieve beheersing van compliance risico’s? Heeft u zich altijd al afgevraagd waarom mensen doen wat ze doen? Bij de Executive Master aan de VU worden compliance- en integriteitsvraagstukken multidisciplinair benaderd. Zo ontstaat optimaal inzicht in wat compliance en integriteit inhoudt in een organisatie en hoe het management hiervan effectief en efficiënt kan worden ingericht zodat een integere compliance cultuur ontstaat. Hiervoor geeft de Executive Master Compliance & Integriteit Management u meer houvast door een sterk wetenschappelijk fundament, maar ook met een pragmatische inslag. Onze gerenommeerde hoogleraren en docenten hebben één voet in de wetenschap, maar ook één voet in de praktijk! De opleiding biedt meerwaarde voor mensen uit het bedrijfsleven (financiële instellingen, industrie, zakelijke dienstverlening), maar ook toezichthouders, overheidsinstanties en zzp-ers.

De Executive Master Compliance en Integriteit Management is een uitdagende postgraduate opleiding die 2 jaar duurt. U kunt er echter ook voor kiezen om de opleiding modulair te volgen, of alleen een bepaalde module te volgen. Indien u zich inschrift voor de gehele opleiding, krijgt u korting. U kunt in iedere gewenste module instappen. De opleiding bestaat uit 4 modules: 1. Mens & Menselijk Gedrag 2. Risicomanagement 3. Regulering, Toezicht & Handhaving 4. Kwantitatief Integriteitsmanagement

In januari 2023 kunt u bij de Vrije Universiteit starten met de modules 2 & 4: Organisaties & Risicomanagement of Kwantitatief Integriteitsmanagement.

Lees meer…

UvA Registeropleiding Compliance Risk Management start op 4 november a.s.

Datum:04-11-2022
Tijd:27 bijeenkomsten
Locatie:Universiteit van Amsterdam

Tot nu toe ontbrak een academische grondslag voor de compliance functie. Die grondslag wordt nu geboden met de postacademische Registeropleiding Compliance Risk Management (hierna kortweg: de Registeropleiding). Deze Registeropleiding, die niet alleen bestemd is voor de Compliance professional maar ook voor de Operational Risk Manager, is ontwikkeld in 2022 samen met een speciaal voor deze opleiding opgerichte adviesraad. De Registeropleiding Compliance Risk Management start 4 november 2022 met de eerste module te weten de module Certified Integrated Risk Advisor. De Registeropleiding is bestemd voor compliance professionals en operational risk officers werkzaam in sectoren zoals de financiële sector, zorgsector, dienstverlening, IT, vastgoed, onderwijs, overheid, en (beursgenoteerde) ondernemingen. Daarmee wordt voorzien in een groeiende vraag naar academisch geschoolde compliance professionals in diverse sectoren. Zo benoemen steeds meer bedrijven een of meer compliance professional(s). Dit heeft te maken met het besef dat de maatschappij verwacht dat deze bedrijven zich houden aan wet en (interne) regelgeving, belangenverstrengelingen voorkomen en zich maatschappelijk betamelijk gedragen. Lees meer…

Basis Wwft

Datum:16-11-2022
Tijd:van 14.00 - 17.30 uur
Locatie:Utrecht

Op 16 november 2022 vindt in de namiddag te Utrecht de 3-uurs cursus Basis Wwft plaats. Met deze basiscursus doet u kennis op van de kern van de Wwft en de verplichtingen die uit de wet voortvloeien. Topdocent mr. Jurjan Geertsma brengt u op de hoogte van de belangrijkste vereisten en de laatste actualiteiten. De cursus is bestemd voor iedereen die direct of indirect met de Wwft te maken heeft en hier nog geen of weinig kennis van heeft of de kennis juist wil opfrissen.

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme is de Nederlandse implementatie van de impactvolle Europese anti-witwasrichtlijnen. Witwassen en witwasbestrijding heeft de volle aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het betreft wetgeving dat uiterst serieus moet worden genomen niet in de laatste plaats vanwege de forse boetes die bij niet-naleving worden opgelegd.

Vanuit het anti-witwaskader hebben financiële instellingen, alsmede bepaalde beroepsbeoefenaren (denk aan: accountants, advocaten, belastingadviseurs, domicilieverleners, notarissen en trustkantoren), verplichtingen in het kader van voorkomen van witwassen van gelden en financieren van terrorisme. Instellingen dienen onderzoek te doen naar hun cliënten en hun transacties. Ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit. De wetgeving is uitgebreid en verandert in rap tempo.

U krijgt antwoord op vragen zoals:

*Wanneer is de Wwft op mij of mijn organisatie van toepassing?

*Waar moet goed cliëntenonderzoek aan voldoen?

*Wanneer en hoe meld ik ongebruikelijke transacties?

Uiteraard wordt er ook stilgestaan bij de vraag wat witwassen en financiering van terrorisme precies is en wanneer u hiermee te maken kunt krijgen. De cursus biedt veel ruimte voor discussie en het stellen van vragen.

Meer info en aanmelden via deze link.

Actualiteiten omgang maatschappelijk open normen financiële ondernemingen

Datum:02-12-2022
Tijd:12.30 - 17.00 uur
Locatie:Burcht van Berlage, Henri Polaklaan 9, 1018 CP AMSTERDAM

De kranten staan er al jaren vol mee: schandalen op de financiële markten. Affaires waarbij verwachtingen richting klantgroepen of de samenleving in zijn geheel niet of onvoldoende worden waargemaakt en/of wet- en regelgeving is geschonden. Vie d’Or, World Online, Dexia, DSB, Beleggingsverzekeringen, Rentederivaten, Witwaspraktijken, Variabele Rente-problematiek en boze piloten zijn maar enkele voorbeelden hiervan. Deze schandalen staan niet op zichzelf. Ze worden door diverse ontwikkelingen veroorzaakt en beïnvloed binnen en buiten de financiële markten. Voor het goed kunnen adviseren over deze affaires en ze te helpen voorkomen en genezen organiseert het Eggens Instituut voor juridisch postacademisch onderwijs, op vrijdag 2 december aanstaande in de namiddag deze cursus op postacademisch,  juridisch niveau gericht op advocaten die financiële ondernemingen bijstaan, Compliance Officers, consultants, accountants, bedrijfsjuristen bij financiële ondernemingen, beleidsmakers bij de overheid en het bedrijfsleven en juristen werkzaam bij de AFM en DNB.

Deze cursus gaat in op de meest actuele stand van zaken met betrekking tot de omgang van financiële ondernemingen met de aan hen opgelegde maatschappelijk open normen zoals: zorgplichten, maatschappelijke betamelijkheid en integriteitsnormen. En omdat de ontwikkeling van deze open normen niet alleen plaatsvindt binnen de financiële markten zal er ook aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van zorgplichten en andere open normen buiten de financiële markten.

De volgende vragen komen in ieder geval aan bod:

* Welke maatschappelijk open normen zijn veelal van toepassing op financiële ondernemingen? * Wat is de achtergrond van deze normen? * Welke invulling kan er gegeven worden aan deze normen? * Hoe vindt deze invulling veelal plaats binnen een financiële onderneming? * Welke gedragsrisico’s vloeien voor de betrokken stakeholders voort uit de omgang met deze normen? * Hoe zou de invulling adequater kunnen worden vormgegeven opdat gedragsrisico’s zo optimaal mogelijk kunnen worden gereduceerd?

Na het volgen van deze cursus bent u op de hoogte van de meest voorkomende open normen die op financiële ondernemingen en ondernemingen buiten de financiële markten van toepassing zijn. Daarnaast weet u hoe u hier zo adequaat mogelijk mee om kan gaan opdat gedragsrisico’s zoals aansprakelijkheden, imagoschade, nieuwe en strengere regulering, aanwijzingen en boetes van een toezichthouder en massaclaims tot een minimum risico kunnen worden gereduceerd. Hierdoor draagt u na het volgen van deze cursus bij aan stabielere en eerlijkere financiële markten.

Het volgen van deze cursus levert u bovendien 4 PO punten op.

Cursus Wet bescherming klokkenluiders

Datum:29-09-2022
Tijd:9.30 uur - 17.00 uur
Locatie:Utrecht

 

Op donderdag 29 september zal in Utrecht onder leiding van Geert Vermeulen een dagcursus gegeven worden over de Wet bescherming klokkenluiders. De aanleiding en achtergrond van de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders, de EU Richtlijn en de voordelen van een goede speak-up cultuur worden behandeld met praktijkvoorbeelden. Ook wordt de coördinatie van onderzoeken besproken, andermaal met voorbeelden uit de praktijk. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.30 tot 12.45 en van 13.30-17.00 en is bedoeld voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen en personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren. De opzet van het programma is interactief. De kosten zijn 595 euro , exclusief btw, inclusief een broodjeslunch en een borrel na afloop.

Lees meer…

Masterclass “Gesprekken met klokkenluiders”

Dagen:2
Locatie:Weesp

Voor een organisatie is niet alleen een goede klokkenluidersregeling zeer belangrijk maar zeker zo belangrijk zijn de mensen die het contact met de klokkenluider leggen en de gesprekken voeren. Het is evident dat deze gesprekken bruikbare en betrouwbare informatie dienen op te leveren en dat dit gebeurt met afscherming / bescherming van de klokkenluider en in lijn moet zijn met de geldende wet- en regelgeving. Dit vereist specifieke competenties. Functionarissen die met de klokkenluiders in gesprek gaan, hebben hier vaak echter weinig tot geen ervaring mee. De juridische kaders zijn bekend, maar de vertaling naar de praktijk van het gesprek met de klokkenluider is niet eenvoudig. Onze Masterclass reikt je wetenschappelijk gefundeerd gereedschap aan dat in praktijk bewezen heeft effectief te zijn. Vervolgens trainen we je in het gebruik van dit gereedschap. Onze deelnemers beschrijven de training als een unieke combinatie van theorie en praktijk die leidt tot echte in de praktijk toepasbare en noodzakelijke vaardigheden. Lees meer…

Fraude Risicomanagement

Datum:09-03-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:2
Locatie:Nederland of live online

In deze officiële 2-daagse ACFE Fraude Risicomanagement training leert u hoe u een anti-fraude aanpak integreert in het risicomanagement programma van uw organisatie. U ontvangt 16 PE punten voor uw CFE hercertificering. Er zijn twee mogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 2-daagse training (klassikaal en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (klassikaal en live online). Lees meer…

Privacy & Security Officer (PSO)

Datum:10-01-2023
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

In deze 3-daagse Privacy & Security Officer (PSO) training leert u een optimaal privacy- en beveiligingsbeleid te realiseren en borgen conform de actuele wet- en regelgeving (zoals de AVG en BIO). Er zijn twee trainingsmogelijkheden waaruit u kunt kiezen, de 3-daagse training (fysiek en live online) en de andere mogelijkheid is de in-company training (fysiek en live online).  Lees meer…

Contract Management (IACCM™) training

Datum:10-11-2022
Tijd:09.00 uur - 17.00 uur
Dagen:3
Locatie:Nederland

Deze 3-daagse training (incl. examen) leidt op voor het officiële Contract & Commercial Management Fundamentals certificaat van IACCM™ (International Association for Contract and Commercial Management). Deze training heeft twee mogelijkheden dat u kunt van kiezen. Optie een is en 3-daagse klassikale training inclusief het IACCM examen en optie twee is en in-company training. Contractering en contract management staan sterk in de belangstelling van het management binnen organisaties. Een van de redenen hiervoor betreft de steeds strenger wordende eisen vanuit wet- en regelgeving en de toenemende risico’s die hieraan verbonden zijn. Een andere belangrijke reden is dat organisaties hun resultaten continu moeten verbeteren, willen ze concurrerend en winstgevend zijn en blijven.  Lees meer…

Cyber Security (CSX) Fundamentals training

Datum:03-10-2022
Tijd:09.30 uur - 17.00 uur
Dagen:4
Locatie:Nederland

Deze 4-daagse Cyber Security training leidt op voor het wereldwijd erkende Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat van ISACA. Voor deze training, zijn er drie mogelijkheden die u kunt kiezen. De eerste mogelijkheid is een 4-daagse klassikale training, de andere mogelijkheid is de Cyber Security (CSX) schriftelijke cursus (tevens beschikbaar via digital learning) en als derde mogelijkheid is er de in-company training. Het Cyber Security (CSX) Fundamentals certificaat is het eerste onderdeel van ISACA’s nieuwe Cyber Security Nexus (CSX) kennis platform. Het platform is opgericht ten behoeve van de professionalisering van Cyber Security professionals wereldwijd. De Cyber Security (CSX) certificeringen zijn gericht op de technische professionalisering van de (Cyber) Security professional en zijn volledig gefocust op technische security kennis en vaardigheden. De Cyber Security (CSX) Fundamentals training is op kennis gebaseerd terwijl de Cyber Security (CSX) Practitioner training op skills gebaseerd is.  Lees meer…