Reggie de Jong: Strafzaak mogelijk tegen Airbus, Deutsche Bank, Clearstream en Deutsche Börse

02 januari 2023

De voormalige topzwemster Reggie de Jong is na haar zwemcarrière slachtoffer geworden van een internationaal complot van grote industriële partijen die samen met enkele financiële instellingen tegen De Jong verweer voeren, nadat zij enkele duistere zaakjes ontdekt had. Zij heeft zich vastgebeten in dit dossier als slachtoffer, als goede vriendin van een inmiddels overleden ander slachtoffer, ook bestrijder van corruptie. De rechtszaken lopen nog, maar desondanks was Reggie de Jong bereid ons even te woord te staan, letterlijk op hoog niveau, op de 21ste verdieping bij EY in Amsterdam.

Nieuwe Corporate Governance Code

30 december 2022
Kennisbank

Bestuurders van vennootschappen moeten bij het bepalen van de strategie en het nemen van beslissingen de houdbaarheid en duurzaamheid op de lange termijn centraal stellen. Daarnaast moeten vennootschappen beleid voor diversiteit en inclusie opstellen voor de gehele onderneming. Dat stelt de Monitoring Commissie Corporate Governance Code in de geactualiseerde Corporate Governance Code. De Nederlandse Minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat nam onlangs  het rapport in ontvangst van Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie. De geactualiseerde Corporate Governance Code verlangt verder van vennootschappen dat zij jaarlijks verslag doen over de effecten van hun handelen op mens en milieu, de betrokkenheid van stakeholders en de mate waarin zij de geformuleerde doelstellingen hebben gehaald.  Lees meer…

Sylvie Bleker: Met het verschijnsel integriteit gaat het niet goed in Nederland…

29 december 2022
Kennisbank

De bekende autoriteit op het gebied van compliance en integriteit, hoogleraar Sylvie Bleker-van Eyk aan de Vrije Universiteit in Amsterdam sprak in het kort even met Michel Klompmaker over enkele integriteitsissues. Sylvie is als programmadirecteur verantwoordelijk voor de inhoud van de postdoctorale opleiding compliance en integriteit en tevens kerndocent van de module Mens en Menselijk Gedrag. Zij stelt dat het eigenlijk belachelijk is dat er een Huis voor Klokkenluiders nodig is in dit land.

Senior Compliance Officer AML – De Volksbank – Utrecht

28 december 2022

Van monitoringsonderzoek tot beleid, van directieoverleg tot coaching van minder ervaren compliance officers. Je kunt je expertise op het gebied van AML/CFT over het gehele domein van klantintegriteit inzetten. Je krijgt de vrijheid om de taken op te pakken waarvan jij energie krijgt. En juist dat maakt jouw functie als senior compliance officer zo uniek!

Jij bent voor alle collega’s bij de Volksbank hét aanspreekpunt op het gebied van klantintegriteit, in het bijzonder de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Zo houd je je bijvoorbeeld bezig met de inrichting van processen, procedures en systemen in de eerste lijn en met interpretatie van (inter)nationale wet- en regelgeving op bestuursniveau. Je acteert op alle niveaus; je geeft toelichting aan de directie, neemt deel aan interbancaire overleggen en spart met eerstelijns collega’s.

Meer over deze vacature bij De Volksbank, klik hier. 

Hans Timmerman

Hans Timmerman

IT kenner en trendwatcher

Vooruitgangsdenken

27 december 2022

Het einde van 2022 nadert met rasse schreden. Als we om ons heen kijken is alles in onze maatschappij in beweging. Nederland: een land in transitie. Klimaatadoptie, energie-voorzieningen, onderwijs, zorg, werken, pensioen en wonen. Vrijwel op elk gebied zijn snelle veranderingen gaande. Veranderingen die om visie en sturing vragen. Lange termijn denken. Niet langer alleen binnen een bepaald beleidsveld, maar juist waar beleidsthema’s elkaar raken, overlappen, beïnvloeden of zelfs tegenwerken. Thorbecke legde ruim anderhalve eeuw geleden een prima basis voor onze overheidsorganisatie maar die lijkt niet goed om te kunnen gaan de huidige transitie, integrale digitalisering en virtuele werelden met andere verhoudingen. Hoe herorganiseren we ons in de wereld die in brand staat. Van welke toekomst moeten we uitgaan? Eind 2021 schreef ik over de ‘The Fourth Turning’: de al eeuwen bestaande, economische periodes van tachtig jaar. Opgebouwd uit vier verschillende, twintig jarige periodes, vergelijkbaar met lente, zomer, herfst en winter. Waar – na een een barre winter – altijd weer een nieuwe lente aanbreekt. Daarom heet het boek ook de ‘vierde overgang’, van barre winter naar frisse lente. Historisch gezien leven we nu in die barre winterperiode van een cyclus die tachtig jaar geleden begon met het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Een periode waarvan de bankencrisis in 2008 de eerste winterse ervaring was. Daarna hebben eurocrisis, pandemie, energiecrisis, Oekraïne oorlog en crypto-koersval die winterse periode nog kouder en killer gemaakt. Lees meer…

Willeke Slingerland over netwerkcorruptie: Ontaarde netwerken hebben het over wij en zij…

22 december 2022
Kennisbank

Op 1 december jongstleden had Caroline Raat een gesprek over netwerkcorruptie met één van de keynotes, te weten Willeke Slingerland, lector weerbare democratie aan de Saxion Hogeschool. Zij sprak tijdens haar keynote over netwerkcorruptie, zoals bekend een veel voorkomend verschijnsel in Nederland. In het gesprek met Caroline ging het over het voorkomen van de ontaarding van netwerken en wat zoal de kenmerken zijn van die foute netwerken.

Stefan Duchateau

Stefan Duchateau

Professor Risk Management

Economie 1: Fed 0

20 december 2022

Ondanks een resem brutale tackles, die één voor één een rode kaart verdienden, slaagt de Federal Reserve er niet in om de economische groei af te remmen. Met de Amerikaanse consument en een beresterke arbeidsmarkt op de flanken en de dienstensector als diepe spits, blijft de economie scoren en kan de verdediging terugvallen op een opvallend weerbare industrie en doorgedreven overheidsinvesteringen. Uit de laatste werkloosheidsstatistieken (gepubliceerd op 2 december) blijkt een stevige vooruitgang van het aantal nieuwe banen, die met een jobcreatie van 263.000 eenheden (!) in november, de initiële verwachting (opnieuw) in ruime mate overtrof en weinig ruimte laat voor het argument dat de Amerikaanse arbeidsmarkt binnen afzienbare tijd zwicht onder het geweld van de renteverhogingen die de centrale bank sinds maart 2022 doorvoert. Wie op zoek gaat naar barsten in de arbeidsmarkt, kan hooguit vaststellen dat het aantal vacatures stagneert en het job hopping -fenomeen zijn hoogtepunt voorbij is. Beide zijn elementen die de loonmassa doen versnellen en dat zien we momenteel liever niet gebeuren. Uit de recentste cijfers blijkt echter dat de jaarlijkse groei van de lonen wel degelijk verder toeneemt en dat tegen een versneld tempo. Bijzonder slecht nieuws, want het was precies de moderate groeivoet van de lonen die de hoge inflatie min of meer acceptabel maakte, ondanks het schrikbarende niveau van de algemene prijsstijgingen. Lees meer…

Therus de Villeneuve: Wel bijzonder dat één commissaris meer rechten heeft dan de anderen

19 december 2022
Kennisbank

Cosmo Schuurmans sprak namens RiskComplianceTV met de voormalige compliance director van verzekeraar Aegon Therus de Villeneuve, inmiddels opleider bij de academische opleiding tot compliance officer aan de Universiteit van Amsterdam. Het gesprek ging over de verschillende soorten compliance officers en opvattingen, afhankelijk van de onderneming waar hij of zij als compliance officer werkzaam is. Terloops kwam nog een opmerkelijk item ter sprake rond het bijzondere vetorecht van een van de commissarissen bij de combinatie a.s.r /Aegon. Therus was tijdens het afgelopen Behavioral Risk Congres 2022 met als thema Integriteit op 1 december jongstleden in Amsterdam een van  de panelleden van het Grote Integriteitsdebat.

De Nationale Bank van België handhaaft de contra cyclische kapitaalbuffer op 0 procent

18 december 2022

De Nationale Bank van België, afgekort NBB, handhaaft de contra cyclische kapitaalbuffer op 0% en rekent erop dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen gebruiken om de Belgische economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalmiddelen volledig flexibel kunnen blijven gebruiken om de reële economie te ondersteunen, heeft de NBB op 6 december 2022 besloten om de contra cyclische kapitaalbuffer voor het eerste kwartaal van 2023 op 0% te handhaven. Naast het waarborgen van een adequate kredietstroom naar de reële economie moet de nadruk liggen op het proactief aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers die tijdelijke of meer structurele terugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van hoge energierekeningen en stijgende levens- of bedrijfsuitgaven. Lees meer…

Groen licht voor Nederlandse staatssteun voor kleine energieverbruikers vanuit de EU

17 december 2022
Kennisbank

De Europese Commissie heeft op 16 december jongstleden groen licht gegeven voor wat  betreft de Nederlandse steunregeling voor kleine energieverbruikers ter waarde van 1 miljard euro. De regeling is goedgekeurd op grond van het tijdelijke crisiskader voor staatssteun, dat op 23 maart 2022 door de Commissie is vastgesteld en op 20 juli 2022 en 28 oktober 2022 is gewijzigd, op basis van artikel 107, lid 3, punt b), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), omdat de economie van de EU ernstig wordt verstoord, als gevolg van de oorlog tegen Oekraïne. Binnen het tijdelijke crisiskader heeft Nederland deze steunregeling voor kleine energieverbruikers aangemeld ter waarde van 1 miljard euro. In het kader van deze maatregel zal de steun bestaan uit beperkte steunbedragen in de vorm van rechtstreekse subsidies via de energieleveranciers. Het steunbedrag per begunstigde zal worden berekend op basis van zijn individuele contractuele energieprijs in 2023. Entiteiten die aan sancties onderworpen zijn en door Rusland worden gecontroleerd, worden van deze maatregelen uitgesloten.
Lees meer…