Middagcursus – Wwft: toepassing in de praktijk – financiële sector

Aanleiding

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de Wwft zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De Wwft heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen. Daarnaast wordt ook door de toezichthouder, het BFT, en het Ministerie van Financiën, aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de Wwft. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 • Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
 • Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
 • Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
 • Wie is cliënt voor de Wwft?
 • Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
 • Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
 • Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
 • Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij politiek prominente personen (PPP’s).
 • (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
 • Hoe ziet het UBO-register eruit?
 • Wanneer en hoe moet ik UBO-gegevens van mijn cliënt doorgeven aan de Kamer van Koophandel?

De eerder genoemde leidraden worden hierbij uitvoerig besproken. De cursus is praktisch ingezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklists. Na de cursus voldoet u op adequate wijze aan de verplichtingen van de Wwft.

Scholingsverplichting
Ondanks dat de Wwft inmiddels een aantal jaren van kracht is, is nog niet iedereen op de hoogte van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. Artikel 35 Wwft luidt: een instelling draagt er zorg voor dat haar werknemers, voor zover relevant voor de uitoefening van hun taken, bekend zijn met de bepalingen van deze wet en opleidingen genieten die hen in staat stellen een ongebruikelijke transactie te herkennen. Dit betekent dat men verplicht is de inhoud van de Wwft te kennen. Door deelname aan deze cursus voldoet u aan deze verplichting.

Doelgroepen

Voor de financiële sector: accountants, belastingadviseurs, medewerkers bij een kredietinstelling, financiële instelling, betaalinstelling, geldtransactiekantoor, levensverzekeraar, beleggingsonderneming en trustkantoor.

Datum:19-11-2024
Tijd:14:00 - 17:30
Dagen:1 day
Locatie: BCN Arena in Amsterdam
Price€ 395,-

Deze cursus liever met jouw eigen team en op maat bij jou op kantoor? Dat kan! De voordelen van incompany op een rij:

 • De training is altijd maatwerk
 • Je bereikt als team hetzelfde niveau
 • Voorafgaand een vrijblijvend intakegesprek met de trainer(s)
 • Bedrijfsspecifieke situaties worden betrokken
 • Je bepaalt de data van de training

Ronald Koppers
Programmamanager, Berghauser Pont AcademyU kunt contact opnemen met Ronald Koppers via 06 11 880 859 of via ronald@berghauserpont.nl

Meer weten over incompany mogelijkheden


Program


 • Overzicht regelgevend kader (Verhouding Wft, Sanctiewet, Wtt)
 • Scope van de Wwft
 • Principle Based  & Risk Based
 • Witwassen en financieren van terrorisme, begrippenkader
 • Algemene leidraden (Ministerie, DNB)
 • Brancheregelgeving (Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA)
 • In welke situaties en op welk moment?
 • Checklist aandachtspunten risicoprofiel
 • Het cliëntenonderzoek
 • Standaard cliëntenonderzoek
 • Vereenvoudigd cliëntenonderzoek
 • Verscherpt cliëntenonderzoek
 • Ultimate benificial owner
 • Wie is UBO
 • Wanneer cliëntenonderzoek UBO
 • Politiek prominente personen (PPP)
 • Referral
 • Wijze van identificatie/verificatie
 • Natuurlijk persoon
 • NL rechtspersoon
 • Buitenlandse rechtspersoon
 • Verbod dienstverlening
 • Wanneer sprake van een ongebruikelijke transactie
 • De melding aan FIU Nederland; hoe en wat?
 • Aandachtspunten en gevolgen bij een melding
 • Vastleggen gegevens cliëntenonderzoek
 • Generiek en branchespecifiek toezicht
 • Handhavingsinstrumenten
 • Vierde Witwasrichtlijn; belangrijkste wijzigingen
 • UBO-register
 • Terugmeldplicht voor meldingsplichtige instellingen

Docent


prof. mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers Hoogleraar, Radboud Universiteit Nijmegen

Birgit Snijder-Kuipers is Professor Corporate Compliance and Anti-Money Laundering bij de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij is sinds 2008 intensief betrokken bij de witwaswetgeving in Nederland en in Europa. Birgit is lid geweest van de Commissie toegang notariaat, namens het ministerie van Justitie en Veiligheid. Birgit heeft als Fellow onderzoek gedaan bij de Radboud Universiteit bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht. Zij geeft vaker cursussen over de Wwft en publiceert ook regelmatig over dit onderwerp.