Top Story

https://pixabay.com

Omvang van corruptie, weten we of gissen we de kosten? (deel 2)

16 januari 2019

Michel van Hulten

Dit is deel twee van mijn artikel over de kosten van corruptie en financiële misdaad in relatie tot de CPI Corruption Perceptions Index 2018. Het eerste deel is op 11 januari gepubliceerd op dit platform. Voor velen staat vast dat Nederland en de Nederlanders vrijwel ‘corruptievrij’ zijn. De goede plaats die Nederland jaar na jaar binnen de CPI verkrijgt is daarom voor hen dan ook een bevestiging van wat ze toch al graag geloven dan wel menen te weten. Maar met vele vakgenoten die ook het corruptieverschijnsel in de wereld bestuderen, ben ik het eens dat de CPI niet serieus genomen kan worden. De wetenschappelijke onderbouwing van het verzamelen van de gegevens, en de methodiek die is ontwikkeld om uit die gegevens tot een kwalificatie per land en een daaruit resulterende rang-volgorde te komen, is daarvoor te amateuristisch om niet te zeggen ‘vooringenomen’. Ik noemde het zelf ‘scientifically not defendable, it is fake’, zie mijn artikel uit 2012 *(1). Dat ik uiteraard vóór publicatie ook toezond aan het TI-secretariaat in Berlijn met het voorstel erop te reageren en samen te publiceren dan wel zo goed te reageren dat het mij zou nopen mijn conclusies te herzien. Een antwoord kwam nooit binnen. Lees meer…

ECB-office

Europese Centrale Bank (ECB) moet volledige toetsing van haar bankentoezicht toestaan

15 januari 2019

De Europese Rekenkamer heeft de wetgevers van de Unie gevraagd om in te grijpen en ervoor te zorgen dat de Europese Centrale Bank volledige toegang tot documenten biedt voor controles met betrekking tot bankentoezicht. In een brief aan het Europees Parlement uiten de controleurs hun bezorgdheid over het feit dat zij door de huidige opstelling van de ECB ten aanzien van toegang tot documenten en informatie hun werk niet goed kunnen doen. Bankentoezicht houdt significante risico’s voor de schatkist in, aldus de controleurs, maar zij zijn niet in staat om deze activiteiten behoorlijk te controleren zolang de ECB zijn houding met betrekking tot toegangsrechten niet verandert. De controleurs zeggen dat hun gesprekken met de ECB zijn vastgelopen. Zij roepen het Europees Parlement en de Raad op om hun volledige steun uit te spreken voor het recht van de controleurs op toegang tot documenten over bankentoezicht en om zo nodig de bestaande verordeningen te wijzigen en te verduidelijken dat de controleurs toegang hebben tot elk document dat zij nodig achten. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Het boek Job 2.0

06 januari 2019

Wie destijds over 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen, een ruime schare aan getrouw personeel en een kroostrijk gezin beschikte – allemaal in blakende gezondheid – had weinig redenen tot klagen. Dat deed de dankbare Job dan ook niet en hij vertaalde het geluk dat hem overkwam in rechtvaardig handelen en duurzaam beleid. Tot het vreselijke noodlot toesloeg dat zijn hele hebben en houden in rook liet opgaan en Job alles ontviel wat hem dierbaar was. Alleen een drietal oppervlakkige vrienden restten hem nog die 7 dagen en nachten wake hielden bij zijn ziekbed en zijn lot beklaagden dat ongetwijfeld een straf was voor roekeloos gedrag en ondoordachte investeringen. ‘Niks van,’ schreeuwde hij uit. ‘Iedere beslissing was zorgvuldig afgewogen met oog voor alle opties, rekening houdend met alle beschikbare informatie en concreet uitgewerkt met de beste modellen.’ Zo verging het ook menig professioneel investeerder in 2018. Alle relevante aspecten uit de financieel-economische context werden in detail in kaart gebracht en zorgvuldig geanalyseerd. Lees meer…

Top Story

Schermafbeelding 2019-01-09 om 10.52.27

Robby Philips over controle van de workload bij compliance

14 januari 2019

Onlangs spraken we in Brussel met Robby Philips van BusinessForensics over het strategische samenwerkingsverband met Business & Decision enerzijds en anderzijds over hun eigen ontwikkelde software. “Dankzij deze strategische samenwerking komen we nu op een heel andere manier binnen bij financials”, aldus Robby. Voor wat betreft de software, de gehele workload van het hele compliance gamma wordt in beeld gebracht. Dat geeft een betere controle over de workload, met als gevolg minder risico en derhalve ook minder kans op overtredingen met onaangename boetes .

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Het jaar 536 na Christus

24 december 2018

Tot dusver stond het jaar 536 van onze jaartelling geboekstaafd als de allerergste tijd om als mens rond te waren op deze planeet. Het zonlicht kon een uit het niets opgedoken, mysterieuze, droge mist nauwelijks doorboren, waardoor de temperatuur kelderde en zelfs in augustus nog nauwelijks boven het vriespunt uitsteeg. De oogsten mislukten van China tot Ierland, zodat massale hongersnood de bevolking decimeerde. Tot overmaat van ramp stak de builenpest haar vreselijke kop op aan de grenzen met het Oost-Romeinse Rijk en ontwikkelde die zich snel tot een pandemie waardoor 100 miljoen zielen[i] zich vervroegd aan de hemelpoorten aanboden. Naar de echte oorzaak van deze ongeziene rampspoed blijft het nog steeds raden. Het betere giswerk verwijst naar een meteorietinslag, een vulkaanuitbarsting in Midden-Amerika of in IJsland of – het meest waarschijnlijk – naar een ontplofte krater nabij Sumatra. Maar met alle respect voor deze geseling, dit vergaat in het niets vergeleken met datgene wat wij in 2018 hebben moeten doorstaan. Wilde bewegingen op de financiële markten, ongeziene dispersie in de resultaten tussen bedrijven en sectoren maar ook tussen geografische zones. Uiteindelijk veralgemeend tot een globale daling van alle aandelen. Lees meer…