Top Story

Woudstra

Inzicht in het functioneren van de jeugdzorg

20 maart 2019

Addy Koetje

Gaat het de goede kant op in de jeugdzorg met een kostenstijging van 15% in het afgelopen jaar? Aanvankelijk optimisme bij de invoering van de decentralisatie maakt plaats voor onzekerheid. Hoe kunnen we financiële risico’s terugdringen? Wat gebeurt er in de tweezijdige beweging tussen overheid en samenleving? Keynote spreker op het RiskCongres Lokaal Bestuur van 13 februari 2019, Jan-Paul Woudstra, gemeentesecretaris / directeur van Pijnacker-Nootdorp zoomt in op de dilemma’s in de jeugdzorg. Decentralisatie werd door gemeentesecretarissen gezien als een risicovol traject. Het gaat over veel geld. Hoe voorkom je dat kwetsbare groepen buiten de boot vallen? Gemeenten startten met een gebrek aan informatie en kwaliteit. Het aantal kinderen in Haaglanden dat een beroep doet op jeugdzorg is gestegen met 20% ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 20.000 kinderen. Het budget voor inkoop van jeugdzorg is gestegen met 53 miljoen naar 230 miljoen. De ramingen bleken niet te kloppen en zijn ook niet bruikbaar voor prognoses. Lees meer…

Eurobiljetten

Uitslag anonieme enquête over verdiensten van commissarissen nu bekend

19 maart 2019

De recent gehouden enquête van Commissarissenvinden.nl geeft duidelijkheid rond de vele verhalen over wat een commissaris nu echt verdient. Gemiddeld verdient een toezichthouder in Nederland rond de 12.000 euro per jaar. Van de 184 respondenten gaf 66 procent aan de beloning passend te vinden, tegenover 33 procent die zijn of haar beloning te laag vindt. Een enkeling vond de beloning te hoog. Niet verwonderlijk is dat de beloningen in de profit sector meer dan twee keer zo hoog liggen als die in de non-profit sector, gemiddeld 17.500 euro ten opzichte van 7.500 euro in non-profit. Die eerste groep geeft dan ook aan iets tevredener te zijn over de beloning dan hun collega’s in non-profit: 77 procent tegenover 58 procent. Lees meer…

Onze Bloggers

Caroline Raat
Caroline Raat

Rechtspraak weet niet wat er in de AVG staat

18 maart 2019

Als je wilt weten welke persoonsgegevens er over jou worden verwerkt, dan geeft de AVG je het recht om een verzoek om een kopie te ontvangen. Wil je dat bepaalde gegevens niet over jou worden verwerkt, bijvoorbeeld op het internet, dan heb je als hoofdregel het ‘recht op vergetelheid’. Ook heb je het recht op verbetering van feitelijke onjuistheden. Wil de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ niet meewerken, dan kun je naar de onafhankelijke rechter, om inzage of verwijdering af te dwingen. Uit bestudering van de website www.rechtspraak.nl blijkt dat de rechtspraak echter zelf de AVG niet naleeft. Hoewel op de website terecht staat dat persoonsgegevens niet alleen direct, maar ook indirect zijn, beschouwt de rechtbank alleen directe gegevens (naam, adres, telefoonnummer) als persoonsgegevens waar je kennis van mag nemen.  Maar volgens de AVG en vaste rechtspraak zijn allerlei andere geschreven uitlatingen over personen (“Pietje Jansen heeft beroep aangetekend tegen zijn werkgever”, al dan niet in combinatie met “Pietje Jansen is een vervelende zeurpiet”) doorgaans ook persoonsgegevens. Zolang ze maar met enige moeite te herleiden zijn tot een persoon. Daar moet je dus ook inzage in kunnen krijgen en kunnen verzoeken om rectificatie of verwijdering. De rechtbank moet dus niet alleen zaaknummers, aanduiding van de partij (eiser, gedaagde) en dat soort algemene data verstrekken – die de betrokkene waarschijnlijk al had – maar meer. Lees meer…

Top Story

180219_HdP

Tijd voor echte verantwoording over opbrengsten verkoop energiebedrijven!

18 maart 2019

Johan de Kruijff

In het 8-uur journaal van afgelopen vrijdag 15 maart is een item over de vermogenspositie van provincies gemaakt. Het ging daarbij vooral om de provincie met de zwakste financiële positie en veel minder over de rijke provincies. Sinds 2009 is het min of meer een ritueel geworden om over de hoge reserveposities van vier provincies te spreken (Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg). Deze vier provincies hebben bij uitstek geprofiteerd van het gunstige moment van de verkoop van de energiebedrijven en een forse som geld op de bankrekening ontvangen. Dat de provincies veel geld hebben en dat je een politieke discussie kunt voeren over de vraag hoe daar mee om te gaan is plausibel. Om een idee te geven: je hebt in Gelderland 20 jaar nodig waarin geen motorrijtuigenbelasting wordt geheven om het hele eigen vermogen van de provincie op te maken. Maar ik wil een ander punt maken en daarvoor moeten we terug naar wat eigen vermogen of reserve nu eigenlijk is. Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Energietransitie en zeggenschap

11 maart 2019

In mijn vorige blog schreef ik over het initatief van de provincie Noord Brabant om gemeenten te helpen gemeentelijk vastgoed klimaat bestendiger te maken. Deze blog raakt dit onderwerp, maar richt zich op het perspectief van de zeggenschap. Begin maart 2019 verschijnen berichten in de media dat het Rijk voornemens is de Hemcentrale (een kolencentrale in Amsterdam) te sluiten. De centrale is van Nuon/Vattenfall en op een of andere manier zal een Nederlandse overheidspartij moeten gaan betalen voor de kosten van de sluiting van die centrale. Die betaling gaat dan nota bene naar een ander 100% staatsbedrijf binnen de EU. Als de splitsing van de energiebedrijven anders had plaatsgevonden, namelijk handel los van productie en netwerk, dan hadden provincies en Rijk nu wellicht veel makkelijker kunnen besluiten om de productie van energie anders te organiseren, mogelijk ook tegen lagere kosten. Op dit moment legt KPN bij mij in de wijk een glasvezel net aan. Als consument is dat fijn, maar herinnert u zich nog een zekere Carlos Slim, die aan het begin van dit decennium KPN wilde overnemen en daarmee ‘vitale’ infrastructuur in handen zou krijgen? Een privaat netwerk lijkt misschien voordelig, omdat er geen overheidsgeld mee is gemoeid. Maar hoe kwetsbaar maken we ons voor private partijen die belangen hebben die wellicht niet altijd stroken met de maatschappelijke belangen? Lees meer…