Top Story

Glize en Rijen

Burgemeester laat zich uit over de grootste witwasmachine op dit moment

21 maart 2019

Michel Klompmaker

Onlangs vond in het gebouw van The Hague Security Delta het eerste IFFC Fraudecafé van 2019 plaats over de vitale schakels in de criminele industrie. De burgemeester van Gilze en Rijen, Jan Boelhouwer was een van de sprekers en die viel op door zijn expliciete uitspraken over hoe in zijn gemeente bepaalde groepen daar “aan het werk” zijn en schijnbaar in alle rust verder kunnen gaan met het ontwikkelen van criminele activiteiten, waarbij hij sommige onroerend goed transacties in zijn gemeente als grootste witwasmachine benoemde.  Lees meer…

Woudstra

Inzicht in het functioneren van de jeugdzorg

20 maart 2019

Addy Koetje

Gaat het de goede kant op in de jeugdzorg met een kostenstijging van 15% in het afgelopen jaar? Aanvankelijk optimisme bij de invoering van de decentralisatie maakt plaats voor onzekerheid. Hoe kunnen we financiële risico’s terugdringen? Wat gebeurt er in de tweezijdige beweging tussen overheid en samenleving? Keynote spreker op het RiskCongres Lokaal Bestuur van 13 februari 2019, Jan-Paul Woudstra, gemeentesecretaris / directeur van Pijnacker-Nootdorp zoomt in op de dilemma’s in de jeugdzorg. Decentralisatie werd door gemeentesecretarissen gezien als een risicovol traject. Het gaat over veel geld. Hoe voorkom je dat kwetsbare groepen buiten de boot vallen? Gemeenten startten met een gebrek aan informatie en kwaliteit. Het aantal kinderen in Haaglanden dat een beroep doet op jeugdzorg is gestegen met 20% ten opzichte van de oorspronkelijke raming van 20.000 kinderen. Het budget voor inkoop van jeugdzorg is gestegen met 53 miljoen naar 230 miljoen. De ramingen bleken niet te kloppen en zijn ook niet bruikbaar voor prognoses. Lees meer…

Onze Bloggers

Caroline Raat
Caroline Raat

Rechtspraak: de neiging tot favoritisme en gemakzucht neemt toe

22 maart 2019

Vandaag is bekend geworden dat de visitatiecommissie van de Nederlandse rechtspraak zich zorgen maakt over onder druk staande kwaliteit van de rechtspraak. Die zorgen zijn er al langer, maar lange tijd genegeerd. Begin 2018 constateerden onderzoekers al dat er grote problemen zijn. Uiteraard hebben bezuinigingen, mislukte digitalisering en organisatorische problemen ook invloed op het eindproduct: de uitspraak.  Uit recente publicaties is gebleken dat de vijfde plaats die Nederland inneemt op de World Justice index is gebaseerd op oude data en oppervlakkig onderzoek. Uit de visitatie van de rechtspraak van 2019 blijkt dat de kwaliteit van de rechtspraak onder druk staat. Onder meer de Bertelsmann Stichting zet vraagtekens bij de bezuinigingsdrift, de “incoherente hervormingen” van het stelsel, en met name bij de bescherming van burgers tegen de overheid in het bestuursrecht. Er is onvoldoende overheidssteun voor het op peil houden van de kwaliteit en toegankelijkheid van de rechtspraak. Zo schrijven (hbo)studenten uitspraken, en die snappen helemaal niet waar de zaken over gaan. Rechters hebben geen tijd om de stukken te lezen. Zij zijn vaak ook niet gespecialiseerd in het vakgebied waarin zij recht spreken. Dossiers worden niet opengemaakt of raken kwijt. Dat moet leiden tot ongelukken. Lees meer…

Top Story

Eurobiljetten

Uitslag anonieme enquête over verdiensten van commissarissen nu bekend

19 maart 2019

De recent gehouden enquête van Commissarissenvinden.nl geeft duidelijkheid rond de vele verhalen over wat een commissaris nu echt verdient. Gemiddeld verdient een toezichthouder in Nederland rond de 12.000 euro per jaar. Van de 184 respondenten gaf 66 procent aan de beloning passend te vinden, tegenover 33 procent die zijn of haar beloning te laag vindt. Een enkeling vond de beloning te hoog. Niet verwonderlijk is dat de beloningen in de profit sector meer dan twee keer zo hoog liggen als die in de non-profit sector, gemiddeld 17.500 euro ten opzichte van 7.500 euro in non-profit. Die eerste groep geeft dan ook aan iets tevredener te zijn over de beloning dan hun collega’s in non-profit: 77 procent tegenover 58 procent. Lees meer…

Onze Bloggers

Caroline Raat
Caroline Raat

Rechtspraak weet niet wat er in de AVG staat

18 maart 2019

Als je wilt weten welke persoonsgegevens er over jou worden verwerkt, dan geeft de AVG je het recht om een verzoek om een kopie te ontvangen. Wil je dat bepaalde gegevens niet over jou worden verwerkt, bijvoorbeeld op het internet, dan heb je als hoofdregel het ‘recht op vergetelheid’. Ook heb je het recht op verbetering van feitelijke onjuistheden. Wil de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ niet meewerken, dan kun je naar de onafhankelijke rechter, om inzage of verwijdering af te dwingen. Uit bestudering van de website www.rechtspraak.nl blijkt dat de rechtspraak echter zelf de AVG niet naleeft. Hoewel op de website terecht staat dat persoonsgegevens niet alleen direct, maar ook indirect zijn, beschouwt de rechtbank alleen directe gegevens (naam, adres, telefoonnummer) als persoonsgegevens waar je kennis van mag nemen.  Maar volgens de AVG en vaste rechtspraak zijn allerlei andere geschreven uitlatingen over personen (“Pietje Jansen heeft beroep aangetekend tegen zijn werkgever”, al dan niet in combinatie met “Pietje Jansen is een vervelende zeurpiet”) doorgaans ook persoonsgegevens. Zolang ze maar met enige moeite te herleiden zijn tot een persoon. Daar moet je dus ook inzage in kunnen krijgen en kunnen verzoeken om rectificatie of verwijdering. De rechtbank moet dus niet alleen zaaknummers, aanduiding van de partij (eiser, gedaagde) en dat soort algemene data verstrekken – die de betrokkene waarschijnlijk al had – maar meer. Lees meer…