Top Story

Header-bg-logo

Tweede CCC bijeenkomst in het teken van het In Control Statement

20 februari 2019

Michel Klompmaker

De tweede bijeenkomst van CCC, gisteren in Hilversum, stond in het teken van het In Control Statement en werd goed bezocht vanuit de corporaties, de doelgroep van CCC, oftewel de Controllers Circle Corporaties. De leden van CCC kregen niet alleen veel inhoudelijke bagage mee vanuit de corporaties zelf, maar de kennis en informatie werd aangestuurd door de twee CCC experts ter zake, te weten Piet Klop en Cosmo Schuurmans. De eerstvolgende CCC-bijeenkomst is op dinsdag 7 mei aanstaande in Leiden in het gebouw van Hofmeier. Het hoofdthema van die bijeenkomst is de selectie van de meest relevante “Key Controls” van een aantal processen in relatie tot de doelstellingen van de verschillende corporaties.

Lees meer…

low-res-wiebe-draijer

Rabobank pakt door met kostenbesparingen

18 februari 2019

Volgens de Rabobank ligt er een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst uit Utrecht. De kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten steeg in 2018 met 5% en de private kredietverlening ging omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. Het in bancaire kringen zeer belangrijke item, te weten de cost / income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten, ondanks de hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer. Het zogenaamde “fully loaded common equity tier 1 ratio” ging van 15,5% in 2017 naar 16,0% in 2018. Volgens Wiebe Draijer, Voorzitter van de Groepsdirectie is een verdere kostenreductie nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij de lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken. Ondertussen is er ook een nieuwe Chief Risk Officer benoemd als opvolgster van Petra van Hoeken, te weten Els de Groot, afkomstig van Schiphol Group.

Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Global cooling

30 januari 2019

De nieuwste vooruitzichten van het IMF werden met 0,2 % bijgeschaafd, wat wijst op een verdere afkoeling van de economische activiteit in 2019 tot het laagste peil van de afgelopen drie jaar. De recent gepubliceerde Chinese BBP-cijfers wijzen op het traagste expansieritme in de laatste 28 jaar. Beide cijfers komen echter niet als een verrassing en hoeven niet te worden beschouwd als een nieuwe wereldramp die op ons afstevent. De band tussen economische prestaties en beursontwikkelingen is daarenboven op korte termijn erg vaag. In beide gevallen kan de oorzaak van de groeivertraging voor een belangrijk deel worden toegewezen aan de verlammende werking van het te lang aanslepende handelsconflict tussen de VS en China. Maar ook zonder dit dispuut zou de wereldeconomie in 2019 wellicht naar adem hebben moeten happen door de voortslepende economische zwakte in Euroland, deels veroorzaakt door de onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van de brexit en deels door het uitblijven van stimulerende fiscale maatregelen die helpen om de moedige monetaire politiek van de ECB te vertalen in effectieve economische groei op het intussen stilgevallen Europese continent. De opgelegde budgettaire discipline en besparingsverplichtingen zijn weliswaar zeer nuttig gebleken bij het afwenden van een nieuwe (en deze keer wellicht fatale) crisis van de eurozone maar verhinderen tegelijk ook de substantiële overheidsinvesteringen die in het verleden een belangrijk onderdeel vormden van de economische groei in Europa. Maar in een nieuw avontuur met sterk oplopende budgettaire tekorten heeft momenteel niemand zin, zodat de ECB geen andere optie heeft dan haar monetaire politiek met negatieve beleidsrente verder te zetten. Lees meer…

Top Story

Illustratie rijke mensen

Het Belgische UBO-register (“het rijkenregister”): weer uitstel tot 30 september 2019

16 februari 2019

In België is er met betrekking tot het UBO-register weer uitstel verleend. Initieel moest de registratie in het UBO-register gebeuren voor 30 november 2018. Deze termijn werd door de FOD Financiën verlengd tot 31 maart 2019. De FOD Financiën heeft recentelijk een bijkomend uitstel toegekend. Op haar website is een bericht geplaatst waaruit blijkt dat u tot 30 september 2019 heeft om uw uiteindelijk begunstigden voor de eerste maal te registreren. Zowel personen die hun UBO zelf registeren, als personen die hiervoor beroep doen op een mandataris (bijvoorbeeld accountant) kunnen gebruik maken van dit uitstel. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Het boek Job 2.0

06 januari 2019

Wie destijds over 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen, een ruime schare aan getrouw personeel en een kroostrijk gezin beschikte – allemaal in blakende gezondheid – had weinig redenen tot klagen. Dat deed de dankbare Job dan ook niet en hij vertaalde het geluk dat hem overkwam in rechtvaardig handelen en duurzaam beleid. Tot het vreselijke noodlot toesloeg dat zijn hele hebben en houden in rook liet opgaan en Job alles ontviel wat hem dierbaar was. Alleen een drietal oppervlakkige vrienden restten hem nog die 7 dagen en nachten wake hielden bij zijn ziekbed en zijn lot beklaagden dat ongetwijfeld een straf was voor roekeloos gedrag en ondoordachte investeringen. ‘Niks van,’ schreeuwde hij uit. ‘Iedere beslissing was zorgvuldig afgewogen met oog voor alle opties, rekening houdend met alle beschikbare informatie en concreet uitgewerkt met de beste modellen.’ Zo verging het ook menig professioneel investeerder in 2018. Alle relevante aspecten uit de financieel-economische context werden in detail in kaart gebracht en zorgvuldig geanalyseerd. Lees meer…