Top Story

Risk congres lokaal bestuur 2018 Par-pa fotografie 7992-1k

Digitalisering en democratie

16 augustus 2018

Jack Kruf

Welke invloed heeft digitalisering op onze democratie? Het Leer- en Expertisepunt Open Overheid* interviewde in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 experts over deze vraag. De video werd vertoond tijdens de 19 juni 2018 discussiebijeenkomst over democratie en digitalisering. De video onderstreept de complexiteit van dit grensvlak en de relatieve nieuwheid van het vraagstuk, maar brengt bovenal de grote diversiteit aan inzichten, aspecten en scenario’s in beeld. De wijdsheid aan inzichten is groot, maar de kern ervan wijst telkens in dezelfde richting: de zoektocht naar antwoorden is ingezet. Het ingezette onderzoek – hierna nader uiteengezet – kan een verbindende werking hebben en een kristallisatiepunt gaan vormen voor nadere dialoog. Dat is meer dan goed. Lees meer…

Demokratie Choice Erdogan Vote Turkey Politician

Erdoganomics

15 augustus 2018

Stefan Duchateau

Schaf de wet op de zwaartekracht af. Zelfs niet de vermetelste onder de regeringsleiders, verlichte despoten of alleenheersers heeft er al eens aan gedacht om de meest fundamentele wet uit de natuurkunde af te schaffen per presidentieel decreet of desgevallend met hiertoe speciaal gecreëerde volmachten. Ondanks de vele voordelen die dat zou bieden. Over het opzij schuiven van fundamentele economische wetten maken politieke leiders zich over het algemeen veel minder problemen. Helaas zijn de gevolgen daarvan minstens even erg en is – net zoals bij het negeren van de gravitatiekracht – het vallen op zich  niet zo pijnlijk, maar wel het onvermijdelijke neerkomen. De ongemeen scherpe terugval van de Turkse wisselkoers ten opzichte van de US dollar en de euro illustreert dit ten volle. Men kan niet ongestraft zijn economie stimuleren en tegelijk de inflatie laten oplopen, zonder de rentetarieven tijdig opwaarts aan te passen. Maar blijvend lage rente, ondanks oplopende inflatie en muntontwaarding, blijft een fundamenteel onderdeel van ERDOGANOMICS want in deze (gelukkig enkel in Turkije populaire) doctrine gaat men ervan uit dat indien men de economie kan blijven stimuleren met goedkope kredieten en infrastructuurwerken op grote schaal blijft uitrollen, alles vanzelf wel goed komt.

Lees meer…

Onze Bloggers

Johan de Kruijf
Johan de Kruijf

Waar blijven de kasstromen bij de gemeenten?

13 juli 2018

Een van de opvallende zaken die in het Besluit Begroting en Verantwoording 2016 (BBV2016) ontbreken is een kasstroom overzicht. Nu zult u zeggen hoezo? We hebben toch de paragraaf financiering die keurig, inclusief rentevisie, uit de doeken doet hoeveel risico een gemeente loopt met haar leningen portefeuille? En hebben we bij de wijziging van het BBV niet ook nog eens een kengetal voor de netto schuldquote opgenomen? Ja klopt allemaal, maar het blijft behelpen. Zo zijn twee van de vijf wettelijk verplichte kengetallen, waaronder die voor de schuldquote gevoelig voor het niveau van de totale baten. En als je je alleen maar richt op je schuldpositie vergeet je maar al te gemakkelijk dat er ook nog ergens kasgeld in huis is. O ja, over liquiditeit gesproken: dankzij schatkistbankieren en datzelfde BBV2016 staat kasgeld van een gemeente tegenwoordig op wel drie plaatsen in de balans vermeld. Hoezo overzicht? Lees meer…

Top Story

European Union High Resolution Banks Concept

Het gaat goed met de bank en het kan nog beter

13 augustus 2018

Paul Duinkerken

De komende periode ga ik op verzoek vanuit mijn achtergrond en ervaring als registeraccountant een viertal columns schrijven over financiële instellingen. Ik nodig u van harte uit om commentaar te leveren. De eerste column gaat over de winst van banken. Het gaat goed met de winst van een grootbank. Dat vindt Credit Rating Agency Moody’s ook, die besloten heeft om de rating voorlopig niet verder te verlagen. Dat is mooi, maar het kan beter. De Credit Rating Agency en vele anderen met hen zien dat de winst bij deze bank voor een zeer groot deel bestaat uit incidentele posten, waaronder vrijval van voorzieningen. Dat is te beschouwen als een correctie van eerder geboekt verlies en geen resultaat waar liquiditeit uit komt. Het is beter als een stevige, goede rentemarge het grootste deel van de winst is. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Wie de bal kaatst …

29 juni 2018

Uit onverdachte en betrouwbare bron hebben we recentelijk vernomen dat er in het middelbaar onderwijs nog weinig aandacht wordt geschonken aan de studie van het Middelnederlands. Om ook de jonge lezertjes de kans te geven om de titel te vervolledigen, geven we daarom het volledige middeleeuwse gezegde dat was gebaseerd op de destijds meest populaire sport: Wie de bal kaatst, moet hem terug verwachten. De Amerikaanse president ligt echter niet wakker van potentiële tegenmaatregelen uit China of Europa op de door hem eenzijdig opgelegde verhoging van de invoertaksen. De tegenreactie die we tot nu toe hebben moeten optekenen vanuit het Oude Continent zijn dan ook niet van aard om de Trump administratie te verontrusten. De Europese heffingen op een aantal Amerikaanse producten zijn chirurgisch gericht op die lidstaten van de VS die de meeste stemmen bijdragen aan de Republikeinse partij, om daar precies de gevolgen van de handelspolitiek het hardst te laten voelen. Dat is een nogal doorzichtig manoeuvre dat zich maar al te gemakkelijk zal laten kapen door Amerikaanse hardliners en het vijandsbeeld dat Europa aangemeten heeft gekregen alleen nog zal verscherpen. Met de verkiezingen van midden november met stip op één op de Amerikaanse politieke agenda, vormt de Europese reactie dan ook niet minder dan een regelrecht geschenk. Lees meer…