Top Story

Business concept : Businessmen are analyzing data in the office.

Oplegging van herendiensten door de overheid

13 februari 2019

Paul Duinkerken

Aan de burger worden steeds meer meldingsplichten opgelegd door de overheid, maar onduidelijk is hoe, wat, wanneer en waarom. Daarbij komt dat de overheid de meldingen niet serieus neemt door ze niet op te volgen. Deze onduidelijkheid leidt tot een stortvloed van meldingsplichten, welke niet behandeld worden. Het nut is gering, want de speld zit in de hooiberg. Als gevolg van deze onduidelijkheden zijn rechtszaken onnodig complex en vormen ze zelfs een bedreiging van de rechtszekerheid voor de burger. Zorgvuldige wetgeving en een bekwaam ambtenarenapparaat zijn de primaire verantwoordelijkheid van de overheid. Een herendienst is van oudsher een verplichte dienst zonder betaling. Met andere woorden: het zijn werkzaamheden die horigen voor hun heer moesten verrichten. In Nederland zijn de herendiensten in de 19e eeuw afgeschaft. Inmiddels zijn ze door de kabinetten Rutte weer ingevoerd in de vorm van meldingsplichten in de wetgeving inzake de bestrijding van (financieel economische) criminaliteit. Lees meer…

powell_jerome_060512_8x10

Global warming

12 februari 2019

Stefan Duchateau

Een plots opgestoken gure oostenwind blies extreme vrieskou over het Europese continent en duwde de (al bijzonder frisse) temperatuur op de ochtend van 6 januari nog 20 graden lager. Het kwik zou niet meer boven het nulpunt komen tot begin april (*1). We schrijven het bijzondere jaar 1709. In de Nederlanden vroren de Maas, Schelde en Rijn op 3 dagen volledig dicht en kon je 3 maanden lang met paard en kar naar Engeland (al zou dat noch voor de bestuurder, noch voor het arme trekdier een plezier zijn geweest bij deze barre temperaturen). Vooral Frankrijk werd extreem zwaar getroffen. De wolven huilden voor de poorten van Parijs en de wijnvaten (*2) barstten open in Nice. De daaropvolgende oogst mislukte dramatisch (*3) en er brak massale hongersnood uit. De politieke kaart van Europa werd hierdoor helemaal hertekend (*4). Geen haar op het hoofd van de vroege 18de-eeuwse medemens dat er toen aan dacht dat er 310 jaar later moest worden betoogd om maatregelen af te dwingen die de verdere opwarming van de aarde moeten afstoppen. Maar nog groter was onze verbazing over de plotse dooi ten huize van de Amerikaanse Centrale Bank. Fed-voorzitter Jerome Powell (foto hierboven) lag al geruime tijd onder vuur omwille van de onverzettelijkheid waarmee hij ook in 2019 de beleidsrente verder wenste te verhogen, zonder veel rekenschap te willen geven voor de gevaren die een dergelijk beleid met zich meebrengt. Hij versterkte deze indruk nog door zijn koppig volhouden om via een voorgeprogrammeerde regel de balans (*5) van de Fed af te bouwen. Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Global cooling

30 januari 2019

De nieuwste vooruitzichten van het IMF werden met 0,2 % bijgeschaafd, wat wijst op een verdere afkoeling van de economische activiteit in 2019 tot het laagste peil van de afgelopen drie jaar. De recent gepubliceerde Chinese BBP-cijfers wijzen op het traagste expansieritme in de laatste 28 jaar. Beide cijfers komen echter niet als een verrassing en hoeven niet te worden beschouwd als een nieuwe wereldramp die op ons afstevent. De band tussen economische prestaties en beursontwikkelingen is daarenboven op korte termijn erg vaag. In beide gevallen kan de oorzaak van de groeivertraging voor een belangrijk deel worden toegewezen aan de verlammende werking van het te lang aanslepende handelsconflict tussen de VS en China. Maar ook zonder dit dispuut zou de wereldeconomie in 2019 wellicht naar adem hebben moeten happen door de voortslepende economische zwakte in Euroland, deels veroorzaakt door de onzekerheid over de uiteindelijke uitkomst van de brexit en deels door het uitblijven van stimulerende fiscale maatregelen die helpen om de moedige monetaire politiek van de ECB te vertalen in effectieve economische groei op het intussen stilgevallen Europese continent. De opgelegde budgettaire discipline en besparingsverplichtingen zijn weliswaar zeer nuttig gebleken bij het afwenden van een nieuwe (en deze keer wellicht fatale) crisis van de eurozone maar verhinderen tegelijk ook de substantiële overheidsinvesteringen die in het verleden een belangrijk onderdeel vormden van de economische groei in Europa. Maar in een nieuw avontuur met sterk oplopende budgettaire tekorten heeft momenteel niemand zin, zodat de ECB geen andere optie heeft dan haar monetaire politiek met negatieve beleidsrente verder te zetten. Lees meer…

Top Story

Bea spreekt

Een fijnmazig systeem van cliëntelisme is ontstaan tussen politieke partijen, instellingen en kiezers

11 februari 2019

Bea Moed

In het regeerakkoord staat dat er meer ruimte gegeven moet worden voor burgerinitiatieven. Het  Right to Challenge, het recht om uit te dagen, geeft burgers de mogelijkheid om diensten van de overheid over te nemen. In de beleidsstukken is er niemand die eraan twijfelt dat de kanteling van overheid naar burgers de juiste koers is om te gaan. Intussen stikt het in Nederland van de burgerinitiatieven, die allemaal hun eigen plek proberen te verwerven in een domein dat ingericht is door de overheid en welzijnsinstellingen. Vaak wordt er over het sociaal domein gesproken alsof het een soort exacte wetenschap is, maar in werkelijkheid is het sociaal domein een schimmig terrein dat gekleurd is door idealen en overtuigingen. Een fijnmazig systeem van cliëntelisme is ontstaan tussen politieke partijen, instellingen en kiezers.

Lees meer…

Onze Bloggers

Stefan Duchateau
Stefan Duchateau

Het boek Job 2.0

06 januari 2019

Wie destijds over 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 span runderen, een ruime schare aan getrouw personeel en een kroostrijk gezin beschikte – allemaal in blakende gezondheid – had weinig redenen tot klagen. Dat deed de dankbare Job dan ook niet en hij vertaalde het geluk dat hem overkwam in rechtvaardig handelen en duurzaam beleid. Tot het vreselijke noodlot toesloeg dat zijn hele hebben en houden in rook liet opgaan en Job alles ontviel wat hem dierbaar was. Alleen een drietal oppervlakkige vrienden restten hem nog die 7 dagen en nachten wake hielden bij zijn ziekbed en zijn lot beklaagden dat ongetwijfeld een straf was voor roekeloos gedrag en ondoordachte investeringen. ‘Niks van,’ schreeuwde hij uit. ‘Iedere beslissing was zorgvuldig afgewogen met oog voor alle opties, rekening houdend met alle beschikbare informatie en concreet uitgewerkt met de beste modellen.’ Zo verging het ook menig professioneel investeerder in 2018. Alle relevante aspecten uit de financieel-economische context werden in detail in kaart gebracht en zorgvuldig geanalyseerd. Lees meer…