IIA: “Laat Internal Audit jaarlijks rapporteren over governance en risicobeheersing”

05 april 2016

Het Instituut van Internal Auditors (IIA) heeft gereageerd op de voorstellen van de Monitoring Commissie Corporate Governance voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Het IIA is verheugd over de prominentere positie van de Internal Audit Functie (IAF) in de Code, maar geeft tegelijkertijd aan dat er nog ruimte is voor verbeteringen.
Lees meer…

Kerncijfers individuele banken voortaan op website DNB

30 maart 2016

De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert vanaf vandaag op haar website de belangrijkste financiële cijfers van de individuele banken in Nederland die onder haar toezicht staan. Het gaat om door de banken aangeleverde cijfers voor onder meer de hypothecaire en bedrijfsmatige kredietportefeuilles, ratio’s voor onvolwaardige (impaired) leningen en voorzieningen voor leningen, en de ratio voor het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal die door DNB op uniforme wijze bij elkaar worden gebracht.
Lees meer…

Nederlandse Big 4 accountantsorganisaties mogen samen meer dan 6 miljoen euro aftikken bij de AFM

24 maart 2016

Op accountantsorganisaties rust de wettelijke plicht ervoor te zorgen dat haar accountants zich houden aan de beroepsregels. Uit eerder onderzoek door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken dat de Nederlandse Big 4-accountantsorganisaties tekort zijn geschoten in de controles van jaarrekeningen over het boekjaar 2012, en in enkele gevallen over het boekjaar 2011. In meerdere door de AFM onderzochte controles was namelijk sprake van zodanige tekortkomingen dat de accountant bij afgifte van de controleverklaring geen voldoende en geen geschikte controle-informatie had verkregen. Daarmee heeft ieder van de Big 4-accountantsorganisaties in strijd met de wet gehandeld.
Lees meer…

De Nationale Bank van België behoudt het contracyclische kapitaalbufferpercentage op nul

21 maart 2016

Per 1 januari 2016 trad de contracyclische kapitaalbuffer (countercyclical capital buffer, CCB) in werking. Het percentage van de buffer moet in principe tussen nul en 2,5 % van de risicogewogen activa van de kredietinstellingen liggen, maar kan op een hoger niveau worden vastgelegd indien de onderliggende risico’s daartoe aanleiding geven. De CCB werd ingevoerd in het Bazel III-raamwerk met als doel de duurzame verstrekking van krediet tijdens de cyclus te ondersteunen, door het weerstandsvermogen van de kredietinstellingen te versterken. Lees meer…