Wordt Triodos Bank in andere handen gedreven?

25 januari 2022

Michel Klompmaker

We spraken onlangs met de heer Evert C.A. Versluis, woordvoerder van Triodom. Triodom is een initiatief van een aantal gedupeerde certificaathouders en deze certificaathouders willen nadrukkelijk Triodos Bank weerhouden van stappen die tot de teloorgang van de bank gaan leiden, aldus Triodom. Daarom hebben ze de krachten gebundeld om de verdere waardedaling van de certificaten te voorkomen door alternatieve oplossingen aan te dragen. Er worden nu voorbereidingen getroffen om dit initiatief onder te brengen in een notarieel op te richten “Stichting Certificaathouders Triodosbank”, met een bestuur van deskundigen. Wat is er aan de hand? Is er sprake van een certificatencrisis? Is het de bedoeling van Triodom dat Triodos Bank in andere handen komt, eventueel in handen van De Volksbank?

Triodos Bank is ruim veertig jaar geleden begonnen als financiële instelling om bij te dragen aan een duurzame wereld. Met een duidelijke missie: alléén financieren wat de duurzaamheid bevordert. Daarmee won de bank veel vertrouwen in de markt, zoals ook bij de inmiddels 43.000 certificaathouders. Het motto is namelijk dat het best wat minder rendement mag opleveren als het maar solide en duurzaam is. Sinds de oprichting in 1980 investeert Triodos Bank in initiatieven die een positieve impact hebben op de wereld om ons heen. Zo financiert de bank betere zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen. Ook draagt de bank bij aan het verminderen van voedselverspilling en de productie van schonere energie. Zij hanteert daarbij de volgende kernwaarden:

* Duurzaamheid: Alleen financieringen voor bedrijven die mens, milieu of cultuur centraal stellen.

* Transparantie: Als bank wil Triodos Bank de mensen die geld aan de bank toevertrouwen vertellen wat ermee gedaan wordt. Via de tool Mijn Geld Gaat Goed.

* Uitmuntendheid: Triodos Bank wil dat de kwaliteit van haar producten en diensten tot de beste van de bankensector behoort.

* Ondernemerschap: Triodos Bank is continu bezig met het ontwikkelen van vernieuwende manieren om duurzame ondernemers, bedrijven en initiatieven te financieren.

Tot zover de kernwaarden van de bank, maar het moet gezegd worden, de laatste tijd is daar wel het een en ander over te doen. De certificaathouders zijn, laten we het maar mild uitdrukken, niet helemaal gelukkig met de gang van zaken bij Triodos Bank en voelen zich in hun hemd gezet. Wat is er aan de hand? We vroegen het aan Evert Versluis, de officiële woordvoerder van Triodom.

Evert Versluis: “De verhandelbaarheid van de certificaten wordt nu al twee jaren door Triodos Bank geblokkeerd. Eind vorig jaar, vlak voor de Kerstdagen, kwam Triodos Bank met het bericht over de verhandelbaarheid van de certificaten. Kortheidshalve komen die maatregelen erop neer dat de bank zelf een intern handelscircuit creëert, waarbinnen geselecteerde beleggers certificaten kunnen aan- of verkopen. Maar dit gaat nog anderhalf tot twee jaren duren en tot die tijd blijven de certificaten geblokkeerd. De Triodos Bank heeft inmiddels de koers van de certificaten fiscaal afgewaardeerd met 35 %. Dit is ook doorgevoerd op de beleggingsrekening van de certificaathouders.”

Ai, dat ziet er niet zo best uit…

Evert Versluis: “Het creëren van een intern handelscircuit beperkt de toegang van beleggers tot aanschaf van certificaten. De Triodos Bank wenst namelijk grip te houden op de beleggers en wil een soort “ballotage” doorvoeren en bepalen zo wie er in de Triodos Bank mag investeren, dit is echt ongekend in bankenland. Vandaar dat we het initiatief genomen hebben om ons daar als certificaathouders tegen te verzetten. We vrezen dat het nog jaren zal duren voordat we weer bij ons spaargeld kunnen dat we in het volste vertrouwen juist aan Triodos Bank hadden toevertrouwd. Als de certificaten dan vrijkomen dan moeten we ook nog rekening houden met een koersdaling van ongeveer 35 procent. Niks aanvullend pensioen, niks verbouwing. U moet weten dat de gemiddelde certificaathouder van Triodos een spaarzame, geïnspireerde burger is, die gaat voor een betere wereld. Hij of zij is géén hebzuchtige belegger die de markt afstroopt voor het hoogste rendement met alle risico’s van dien. De gemiddelde certificaathouder is een persoon die genoegen neemt met een laag rendement in het belang van duurzaamheid.”

En wat zegt de Raad van Bestuur van Triodos Bank in dit verband?

Evert Versluis: “De Raad van Bestuur heeft besloten dat Triodos Bank geheel zelfstandig blijft en dat die zelfstandigheid de beste garantie biedt voor het uitdragen van de door haar geformuleerde duurzaamheidsmissie. Er wordt gesproken over een compensatie van 14,4 miljoen euro, de zogenaamde “terugkoopruimte” van De Nederlandsche Bank, maar wie bepaalt hoeveel wordt uitbetaald en aan wie?  We worden echt ongeduldig en zijn niet blij de uitgesproken wens van Triodos Bank om zelfstandig te blijven. Volgens ons wil de Raad van Bestuur koste wat het kost zelfstandig blijven, maar volgens ons is dat niet langer houdbaar meer en koerst zij daarmee af op grote schade.”

Waar ligt volgens u de oplossing?

Evert Versluis: “Kijk, laten we eerlijk zijn. Ondertussen zijn de certificaten al meer dan twee jaar geblokkeerd. Naar schatting is er zo’n 430 miljoen euro verdampt als gevolg van de koersdaling ten laste van de certificaathouders. Ons doel is dat Triodos Bank steun zoekt bij een kapitaalkrachtige partij in het belang van de certificaathouders, maar ook van alle bij Triodos Bank betrokken partijen. Dit betekent dat Triodos Bank haar zelfstandigheid moet opgeven en daar knelt het nu juist. De rechtsopvolger van triodom.nl zal binnenkort worden ondergebracht in de “Stichting Certificaathouders Triodosbank” om dit verder in gang te kunnen zetten. We willen nadrukkelijk aansluiting zoeken bij een financieel krachtige partij die het vertrouwen mogelijk kan terugwinnen en dat de koersdaling beperkt blijft. De Stichting gaat alle juridische stappen onderzoeken, zoals onder andere klachten en bezwaren bij de AFM, Kifid en De Nederlandsche Bank. Wij zijn namelijk van mening dat als de financiering faalt, je op zoek moet gaan naar partners die financieel sterk zijn. Je spant je in ieder geval als Raad van Bestuur tot het uiterste in om de financiering weer op orde te krijgen.” • Petra Borsboom

  Een ander geluid. Ik wil absoluut dat de Triodosbank zelfstandig blijft. Ik snap de pijn van certificaathouders die nu niet bij hun geld kunnen. Ik heb dat ook, maar het is en blijft beleggingsgeld waar ik niet meteen bij hoef. Wel bij mijn spaargeld. Met de Triodosbank gaat het gelukkig zeer goed. Er is groei en meer mensen vertrouwen de bank meer dan ooit.
  Het zou dit platform sieren als u hoor en wederhoor zou toepassen. Want dat zou de Triodosbank ook zelf haar verhaal en argumentatie kunnen geven.
  Ik hoop dus van harte en wens dat de Raad van Bestuur ook toe dat ze haar zelfstandigheid met hart, verstand en handen verdedigt. Juist een halfopenplatform past bij het gedachtengoed van de bank. De kring die financiert bepaalt mede waarin gefinancierd wordt en wie medefinanciert. Dat mag minder economisch rendement op leveren omdat maatschappelijk rendement niet in geld is uit te drukken maar wel in brede welvaart.
  Dus meneer Versluis praat niet namens de certificaathouders. Maar slechts namens een groep certificaathouders.

 • Prof. em. mr Antoni Brack

  Een interessant stuk over Triodom. Ikzelf ben ruim een jaar geleden weggegaan bij Triodos. Vanwege de merkwaardige governance – certificaathouders die niks te vertellen hebben. Maar ook vanwege de bureaucratische kenmerken in de communicatie met rekeninghouders.
  Ik ben thans een tevreden rekeninghouder bij SNS en ASN. De Volksbank is voor mij de nieuwe Postbank. Of ik blij zou zijn met een overgang van Triodos naar de Volksbank? Daar ben ik dus nog niet zo zeker van.
  Als contactpersoon bij DNB kan ik dr. mr. ir. Richard Hoff aanbevelen: een vriendelijk, ervaren en veelzijdig toezichthouder.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *