Interne audit functie essentieel onderdeel van risicobeheersing

12 februari 2016

De Monitoring Commissie Corporate Governance onderkent in haar voorstellen omtrent de aanpassing van de Nederlandse Corporate Governance Code dat de interne auditfunctie een essentieel onderdeel is van de risicobeheersing. Het Instituut van Internal Auditors (IIA) is verheugd dat in het voorgestelde principe 1.3 duidelijk wordt verankerd dat het beoordelen van de effectiviteit van de risicobeheersings- en controlesystemen een kerntaak is van de internal audit functie.
De voorzitter van IIA Nederland, de heer Hans Nieuwlands, ligt het een en ander als volgt toe: “De relatie tussen de auditcommissie en de interne audit functie is in de voorstellen aanmerkelijk beter geformuleerd. We zijn verheugd dat de interne auditor standaard deelneemt aan de vergaderingen van de auditcommissie. Ook stemmen wij in met het voorstel dat de auditcommissie expliciet toezicht moet houden op de implementatie van de bevindingen van de interne auditfunctie en de externe accountant.”
Daarnaast onderschrijft het IIA de constatering dat de interne auditfunctie en de externe accountant complementair zijn en dat een goede interactie tussen deze partijen en de auditcommissie noodzakelijk is. Nieuw is ook het voorstel om ruimte te creëren voor het doen van audits op het gebied van cultuur en gedrag. Het IIA is het daar van harte mee eens.
De Code is in 2003 door de toenmalige Commissie Tabaksblat vastgesteld en is in december 2008 voor het laatst herzien door de Commissie Frijns. De code is van toepassing op Nederlandse beursvennootschappen en bevat principes en best practice bepalingen over de governance van beursvennootschappen en de verantwoording daarover richting aandeelhouders.
Onlangs publiceerde de Monitoring Commissie Corporate Governance Code tijdens de Beurstrommeldag van Euronext een consultatiedocument met voorstellen voor herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code. Iedereen kan tijdens de consultatieperiode tot en met 6 april 2016 een reactie uitbrengen op het consultatiedocument. Het doel is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een herziening van de Code.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *