NFFI: De urgentie van een kwaliteitskeurmerk voor financieel forensisch onderzoekers is hoog

29 maart 2016

We spraken onlangs met de heren Nico Keijser en Frank Erkens over het onlangs opgerichte Nederlands Financieel Forensich Instituut (NFFI) . In dat gesprek kwam nadrukkelijk de lancering van het NFFI-register naar voren. Over het hoe en waarom vindt u hieronder het verslag.

Risk & Compliance Platform Europe: Wat is de toegevoegde waarde voor een NFFI-geregistreerde?
Frank Erkens: “Er zijn wat ons betreft vier punten die registratie zinvol maken. Allereerst ligt met registratie publiekelijk vast aan welke kwaliteitseisen de betreffende persoon voldoet. Deze eisen zijn openbaar en na te lezen in het Reglement Toelating op de website. Ben je geregistreerd, dan voldoe je aan deze eisen. Ten tweede ben je als Financieel Forensisch Expert (FFE) vindbaar op één plek, in één register. Dat maakt het voor opdrachtgevers duidelijk waar zij financieel forensisch experts kunnen vinden in plaats van te moeten schakelen tussen verschillende registers van verschillende beroepsgroepen. Ten derde verzorgt het NFFI permanente educatie, toegespitst op financieel forensisch onderzoek en uitgaande van de verschillende beroepsbeoefenaren in dit veld. Uitwisseling van kennis en ervaringen draagt nu eenmaal bij aan beter onderzoek, los van de vraag of een specifiek onderzoek solo of multidisciplinair wordt uitgevoerd. En als laatste mag een geregistreerde de officiële titel ‘FFE’ gebruiken. Deze titel wordt achter de naam geschreven en kan worden geduid als ‘Financieel Forensisch Expert’ of ‘Financial Forensic Expert’.”
Risk & Compliance Platform Europe: Welke rechten en verplichtingen heeft een geregistreerde?
Nico Keijser: ”Geregistreerden mogen de titel ‘FFE’ voeren, als keurmerk voor ‘hoogwaardige kwaliteit in financieel forensisch onderzoek’. Als verplichting geldt het bijhouden van Permanente Educatie. In het PE Reglement is vastgelegd dat over elke periode van 4 aaneengesloten kalenderjaren minimaal zestien 16 punten behaald moeten worden. Dit betekent gemiddeld per jaar 4 uur educatie op het gebied van financieel forensisch onderzoek. Dat is vooralsnog niet veel maar wel belangrijk. Permanente Educatie kan bijvoorbeeld worden ingevuld door het bijwonen van de studiebijeenkomsten of congressen, het publiceren van een artikel in een relevant tijdschrift of het geven van workshops.”
Risk & Compliance Platform Europe: Hoe verloopt de aanvraag voor registratie in het NFFI-register?
Nico Keijser: “Een aanvraag begint met het inleveren van een aanvraagformulier dat te downloaden is via de website. Daarmee stemt de aanvrager in met een door de Commissie van Toelating uit te voeren onderzoek; ook een Verklaring Omtrent Gedrag maakt hier deel van uit. Na ontvangst van alle informatie door het NFFI-secretariaat, buigt de onafhankelijke Commissie van Toelating zich over de gegevens. De Commissie beoordeelt of de aangereikte gegevens binnen de Reglementen vallen. In voorkomende gevallen kan de Commissie om extra informatie vragen. De aanvraag voor registratie en alle benodigde informatie en bijlagen worden uitgebreid toegelicht op de website. De Commissie adviseert het bestuur over toelating. Als dat positief is, wordt de persoon op de website gepubliceerd als “voorgenomen registratie”. Tegen een voorgenomen registratie kan door reeds geregistreerde FFE binnen 10 werkdagen bezwaar worden gemaakt. Vanzelfsprekend moet dit goed gemotiveerd zijn. Als er geen bezwaar wordt ingediend, besluit het bestuur tot registratie.”
Risk & Compliance Platform Europe: Wat gaat het NFFI zoal organiseren?
Frank Erkens: “Het NFFI is bezig met het voorbereiden van de eerste studiebijeenkomsten. Deze zullen gaan over het vak van FFE, over de insteek en visie van de professionals uit de verschillende beroepsgroepen, over hoe zij denken over interdisciplinariteit en multidisciplinariteit, over gebruik van elkaars diensten, over het versterken van elkaars diensten, etc. In alle gevallen streven we naar een uitwisseling van kennis.”
Nico Keijser: “In de toekomst hoepen wij op die manier ook voeding te kunnen geven aan discussies over gedragsregels of andere beroepsoverstijgende aspecten van FFE’s.”
Risk & Compliance Platform Europe: Zijn er ook zaken die het NFFI niet gaat organiseren?
Nico Keijser: “Het verzorgen van opleidingen laten wij graag over aan instituten die daarin zijn gespecialiseerd. Wel wil het NFFI opleidingen accrediteren voor toelatingseisen. Verder ontplooit het NFFI geen commerciële activiteiten.”
Risk & Compliance Platform Europe: Wat kunnen we de komende tijd van het NFFI verwachten?
Nico Keijser: ”Wij willen het NFFI op gepaste wijze onder de aandacht brengen bij financieel forensisch onderzoekers, advocaten, accountants en andere professionals. Verder zijn we vertegenwoordigd op het Risk & Compliance Congres dat op 2 juni 2016 plaatsvindt in Baarn; wat ons betreft een mooie gelegenheid om eens nader kennis te maken met het NFFI! We zijn te volgen via Twitter (@NFFI_FFE). We werken nu aan een interactie website waarop we discussies over vaktechnische onderwerpen willen faciliteren. Op de site is ook te volgen welke professionals er toegetreden zijn tot het register van de beroepsorganisatie. Wellicht is dat voor sommigen een extra stimulans om zichzelf aan te melden als kandidaat voor opname in het register. Van harte aanbevolen!”
www.nffi.nlPlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *