Voorzitter NFFI: Wij dragen bij aan de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek

21 maart 2016

Eind 2015 vond de oprichting plaats van het an het NFFI, het Nederlands Financieel Forensisch Instituut, afgekort NFFI, een onafhankelijke beroepsorganisatie die een bijdrage wil leveren aan de kwaliteit van financieel forensisch onderzoek. Daartoe heeft het NFFI heeft een register opgezet voor financieel forensisch deskundigen. Alle reden om eens kennis te maken met mr. ing. Nico M. Keijser, voorzitter NFFI, en Frank J. Erkens RFA FFE, secretaris Commissie van Toelating NFFI. In deel I van het verslag gaat het over de vereniging, in deel 2 over het NFFI-register.

Risk & Compliance Platform Europe: Waarom is er besloten tot het oprichten van het NFFI?
Frank Erkens: “Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit is complex. Bestuurders worstelen met incidenten. Rechters komen op grond van een beperkt feitencomplex dikwijls niet tot een goede feitenvaststelling en dientengevolge niet tot een rechtvaardige uitspraak. Dit leidt tot teleurstelling en ondergraaft het maatschappelijk vertrouwen en het vertrouwen in het rechtssysteem. Een professioneel financieel forensisch deskundige is in staat om hoogwaardige kwaliteit te leveren in financieel forensisch onderzoek. Het NFFI wil dit onderstrepen en uitdragen met haar register voor financieel forensisch deskundigen.”
Risk & Compliance Platform Europe: Is daar dan een beroepsorganisatie voor nodig?
Nico Keijser: “Momenteel wordt financieel forensisch onderzoek uitgevoerd door deskundigen met verschillende achtergronden. Dat is niet noodzakelijkerwijs ongunstig voor het uit te voeren onderzoek, maar voor de buitenwereld is nu niet duidelijk wat de achtergrond is van de onderzoeker die het onderzoek uitvoert. Met andere woorden: financieel forensisch onderzoekers zijn nog niet eenduidig herkenbaar. Het NFFI wil de zichtbaarheid van financieel forensisch onderzoekers verhogen, de kwaliteit van de dienstverlening borgen en onderling de kennisuitwisseling vergroten. We hebben uiteindelijk gekozen voor de vorm van een beroepsorganisatie met een register omdat we de lat hoog leggen.”
Frank Erkens: “We doen dat onder meer met behulp van een register waarin deskundigen uit verschillende beroepsgroepen zich kunnen registreren; een register waarbij kandidaten dienen te voldoen aan verschillende deskundigheidseisen; een register dat transparant en openbaar is en duidelijk maakt over welke kennis en kunde financieel forensisch onderzoekers beschikken.”
Risk & Compliance Platform Europe: Wat voegt het NFFI toe aan de huidige situatie?
Frank Erkens: “In de huidige constellatie van beroepsbeoefenaren is niet altijd duidelijk wie over welke kennis en kunde beschikt. Van de beroepsbeoefenaren die nu financieel forensisch onderzoek uitvoeren is niet altijd duidelijk waaraan hun werkmethode moet worden getoetst. Een accountant heeft bijvoorbeeld een publieke verantwoordelijkheid: de uitingen van accountants moeten voldoen aan de eisen die de beroepsorganisatie NBA daaraan stelt. Deze NBA-eisen zien onder meer toe op het opstellen van een accountantsverklaring. Het rapport dat een accountant in zijn functie als financieel forensisch expert opstelt, bijvoorbeeld voor de beslechting van een geschil, kan – moet volgens ons – ook aan enkele andere eisen voldoen.”
Nico Keijser: “Een ander voorbeeld. Een advocaat behartigt op basis van zijn/haar gedragscode per definitie de belangen van de cliënt. Dat kan in bepaalde omstandigheden echter haaks staan op waarheidsvinding en misschien wel op onafhankelijkheid. Een advocaat die financieel forensisch onderzoek doet, moet dus eigenlijk met een andere gedragscode opereren. Daarom voegen wij met het NFFI en met ons register waarde toe aan de huidige situatie. Wij hopen dat het NFFI zoveel deskundigen zal interesseren dat het gesprekspartner wordt voor het opstellen van een gedragscode voor financieel forensisch onderzoek, los van het beroep of de achtergrond van de onderzoeker.”
Risk & Compliance Platform Europe: Is dat nodig: een gedragscode voor financieel forensisch onderzoek?
Frank Erkens: “Laten we een ideaalbeeld schetsen: in een toekomstige gedragscode voor financieel forensisch onderzoek wordt in overleg met de relevante beroepsorganisaties zoals NBA, NOVA en andere organisaties, vastgelegd dat wanneer de onderzoeker een financieel forensische onderzoeksopdracht uitvoert, bepaalde delen van de eigen gedragscode niet van toepassing zijn en dat bovendien de NFFI-gedragscode van toepassing is.”
Nico Keijser: “Als voorbeeld: een advocaat moet afzien van de expliciete behartiging van de belangen van zijn/haar cliënt; de bepalingen worden vervangen door de verplichting om onafhankelijk onderzoek te doen en onafhankelijk te rapporteren op basis van de werkelijke feiten, in tegenstelling tot de juridische waarheid. Voor een accountant kan bijvoorbeeld gelden dat in een onderzoek niet altijd alle relevante berekeningsmethoden behoeven te worden vastgelegd, mits de wel gegeven methode(n) helder en correct zijn toegelicht. Zo gaat het in een ideale wereld. Zover zijn we nog niet. De NFFI gaat zich daarvoor sterk maken.”
Risk & Compliance Platform Europe: Wat zijn de ambities van het NFFI?
Nico Keijser: “Onze ambities zijn om het vakgebied van financieel forensisch onderzoek naar een hoger niveau te tillen, om aan de buitenwereld duidelijk te maken welke gekwalificeerde professionals zich bezighouden met financieel forensisch onderzoek en om professionals uit verschillende beroepsgroepen met elkaar te verbinden en een podium te bieden waarop zij hun expertise kunnen delen en kunnen laten zien.”
Risk & Compliance Platform Europe: Tot welke doelgroepen richt het NFFI zich?
Frank Erkens: “Dat zijn allereerst de opdrachtgevers: de gebruikers van de diensten van financieel forensisch experts; bedrijven, instanties en overheden die behoefte hebben aan het laten uitvoeren van onafhankelijk onderzoek. Wij hopen dat opdrachtgevers de weg naar het NFFI-register zullen vinden om daar op eenvoudige wijze een geschikte deskundige voor hun specifieke onderzoeksvraag uit te kiezen. De andere doelgroep zijn de professionals die zich kunnen laten registreren: accountants, advocaten, notarissen maar ook uit andere disciplines die zich hebben gespecialiseerd in het uitvoeren van financieel forensisch onderzoek. Denk aan IT-deskundigen, psychologen en operationeel deskundigen. Al deze deskundigen kunnen werkzaam zijn in de private sector, maar ook bij DNB, AFM, ACM, FIOD of politie.”
Deel twee van het interview, meer specifiek over het NFFI-register, verschijnt over een week op uw platform. Het NFFI zal aanwezig zijn op het Risk & Compliance Congres dd 2 juni in Baarn.
www.nffi.nl

  • Alex Peeters

    Het valt op dat Frank Erkens, opgeleid als registeraccountant, zijn RA titel niet meer voert (maar een aantal andere titels wel). Terwijl juist de compliance met de NBA reglementen en het het bijbehorende tuchtrecht de afgelopen jaren het kaf van het koren hebben gescheiden. Zou wel interessant zijn om de achtergrond daarvan te horen.

  • Frank Erkens

    We leven in een boeiende dynamische wereld: de internet- en kredietcrisissen, boekhoud- en financiële schandalen, discussies over de rol van professionele dienstverleners, zoals accountants, advocaten, bankiers en andere professionals, veranderende wet- en regelgeving en een toegenomen maatschappelijke aandacht voor integriteit en financieel economische criminaliteit. Interne discussies bij het toenmalige NIVRA over forensische accountancy hebben indertijd helaas niet geleid tot een erkenning en verdere doorontwikkeling van het beroep van forensisch accountant. De maatschappelijke relevantie van het onderwerp financieel-economische criminaliteit maakt dat het belangrijk is om aansluiting te zoeken bij beroepsorganisaties, zoals het Institute of Fraud Auditors (IFA) en Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI), die zich richten op de verdere professionalisering van het multidisciplinaire vakgebied van financieel forensisch onderzoeker. Zoals in het bovenstaande interview te lezen is, richt het NFFI zich op het verhogen van de zichtbaarheid van financieel forensisch onderzoekers, het borgen van de kwaliteit van de dienstverlening en het vergroten van de onderlinge kennisuitwisseling. Gelet op de positieve respons op de oprichting van het NFFI bij gebruikers en professionele dienstverleners is de verwachting dat het NFFI binnen afzienbare tijd een belangrijke rol zal gaan spelen bij het professionaliseren van het vakgebied van financieel forensisch onderzoek.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *