Maatregelen aan om online-piraterij van sport- en andere live evenementen te bestrijden

09 mei 2023
Kennisbank

De Commissie heeft vorige week op 4 mei jongstleden, een aanbeveling aangenomen over de bestrijding van online-piraterij op commerciële schaal van sport- en andere live evenementen, zoals concerten en theatervoorstellingen. Hierin spoort zij de lidstaten, de nationale autoriteiten, de houders van rechten en aanbieders van tussenhandel diensten aan doeltreffende, evenwichtige en passende maatregelen te nemen om de ongeoorloofde doorgifte van dergelijke streaming tegen te gaan met volledige inachtneming van de grondrechten en de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. De strijd tegen online-piraterij draagt bij tot de versterking van het concurrentievermogen van de sport- en creatieve sector in de EU.

Sport en live evenementen bevorderen een divers Europees cultureel landschap, brengen burgers samen en creëren een gemeenschapsgevoel. De organisatie van dergelijke evenementen en de rechtstreekse uitzending ervan vereisen aanzienlijke investeringen, maar zorgen ook voor economische groei en werkgelegenheid. Ongeoorloofde streaming kan leiden tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten voor uitvoerende kunstenaars, organisatoren en uitzenders van sport- en andere live evenementen, waardoor de levensvatbaarheid van de door hen aangeboden diensten wordt ondermijnd.

De aanbeveling focust op drie belangrijke aspecten:

*Snelle behandeling van meldingen in verband met live evenementen: op basis van de Wet inzake digitale diensten worden aanbieders van hostingdiensten erop gewezen dat zij snel moeten reageren om de schade als gevolg van illegale streaming tot een minimum te beperken.
*Dynamische rechterlijke bevelen: op basis van de handhavingsrichtlijn en voortbouwend op de ervaringen in sommige lidstaten moedigt de Commissie het gebruik aan van blokkeringsmaatregelen die zijn toegesneden op live evenementen en, in het geval van live sportevenementen, raadt zij de lidstaten aan om organisatoren van sportevenementen de wettelijke mogelijkheid te geven om een rechterlijk bevel te vorderen als dat momenteel nog niet het geval is.
*Commerciële aanbiedingen en bewustmaking: zij beveelt ook organisatoren van sport- en ander live evenementen en omroeporganisaties aan om hun commerciële aanbiedingen voor eindgebruikers in de hele EU meer beschikbaar, betaalbaar en aantrekkelijker te maken. Zij roept de lidstaten op om gebruikers te wijzen op het legaal aanbod om van dit soort inhoud gebruik te maken en om het probleem van piraterij bij de handhavingsautoriteiten aan te kaarten.

Voorts beveelt zij aan de samenwerking tussen de bevoegde nationale autoriteiten, rechthebbenden en tussenpersonen te verbeteren om de ongeoorloofde doorgifte van live evenementen beter aan te pakken. Een belangrijke doelstelling is te zorgen voor een regelmatige uitwisseling van informatie tussen administratieve overheden over de toegepaste maatregelen, de problemen hierbij en de goede praktijken bij de bestrijding van online-piraterij van live evenementen. Samenwerking tussen de lidstaten is belangrijk omdat piraterij van nature grensoverschrijdend is.

Ten slotte wil de Commissie een solide monitoringsysteem aanbevolen om de effecten van de aanbevolen maatregelen op de bestrijding van piraterij te beoordelen en om indien nodig verdere maatregelen te overwegen. Dit werk zal worden verricht met de steun van het Europees Waarnemingscentrum voor inbreuken op intellectuele-eigendomsrechten (EUIPO-waarnemingscentrum) en zal de vaststelling van duidelijke kernprestatie-indicatoren (KPI’s) met het oog op een doeltreffend toezicht omvatten.

Volgende stappen

De Commissie zal samen met het EUIPO waarnemingscentrum nauwlettend toezien op de effecten van de aanbevolen maatregelen. Vandaag starten wij het proces voor de vaststelling van de KPI’s voor de monitoring, dat vóór de zomer zal worden afgerond.

Op basis van deze monitoring zal de Commissie uiterlijk op 17 november 2025 de effecten van de aanbevolen maatregelen op ongeoorloofde doorgifte van sport- en andere live evenementen beoordelen. Dit is ook de termijn waarbinnen de Commissie de wisselwerking tussen de wet inzake digitale diensten en andere rechtshandelingen, waaronder auteursrechtenwetgeving, zal evalueren. De toepassing van de wet inzake digitale diensten zal de bredere bestrijding van illegale inhoud op onlineplatforms bevorderen, met aanzienlijke gevolgen voor de ongeoorloofde onlinedoorgifte van sport- en andere live evenementen.

De Commissie zal dan beslissen of er op EU-niveau aanvullende maatregelen nodig zijn in het licht van de technologische ontwikkelingen en de evolutie van distributiekanalen en consumptiepatronen.

Achtergrond

De aanbeveling is een follow-up van de resolutie van het Europees Parlement over de uitdagingen van organisatoren van sportevenementen in de digitale omgeving, die in mei 2021 is aangenomen. De Commissie heeft de belanghebbenden geraadpleegd bij de voorbereiding van de aanbeveling tijdens een bijeenkomst in februari 2023 met vertegenwoordigers van omroepen, organisaties voor sportrechten, organisatoren van live-optredens, onlinetussenpersonen en nationale autoriteiten. Zij heeft ook met de lidstaten gediscussieerd in het kader van het Contactcomité auteursrechten.

De aanbeveling bouwt ook voort op het actieplan inzake intellectuele eigendom van 2020, waarin wordt erkend dat het fenomeen van namaak en piraterij een van de belangrijkste problemen is die Europa ervan weerhouden zijn intellectuele activa te benutten om het herstel en de veerkracht te stimuleren.

Er bestaan al rechtsmiddelen om online-piraterij te bestrijden, met name de wet inzake digitale diensten en de handhavingsrichtlijn (Richtlijn 2004/48/EG). De wet inzake digitale diensten stroomlijnt met name de verwerking van berichten die aan aanbieders van hostingdiensten worden verzonden in geval van illegale inhoud. Bovendien kunnen rechthebbenden op grond van de handhavingsrichtlijn via rechterlijke bevelen onlinetussenpersonen gelasten de toegang tot niet-toegestane inhoud te blokkeren of deze te verwijderen. In de aanbeveling wordt aangegeven hoe deze methoden kunnen worden gebruikt in het specifieke geval van live evenementen.

Thierry Breton, commissaris voor de Interne Markt: “Het internet stelt ons meer dan ooit in staat om live sport, concerten en theatervoorstellingen te bekijken vanuit het comfort van onze woonkamer, maar het kan ook hele economische modellen in gevaar brengen. We beschikken al over een solide kader om illegale online-inhoud tegen te gaan, maar dit moet worden gehandhaafd. Vandaag roepen wij de lidstaten op de strijd tegen piraterij, die onze live evenementen sectoren van hun inkomsten berooft, op te voeren, bijvoorbeeld door organisatoren van sportevenementen toe te staan een rechterlijk bevel te vorderen. Wij zetten een monitoringsysteem en duidelijke KPI’s op om de effecten van deze maatregelen op de bestrijding van online-piraterij en de mogelijke behoefte aan verdere maatregelen te beoordelen.”Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *