Het gedoe rond certificaathouders Triodos Bank blijft doorsudderen…

27 juni 2022
Kennisbank

Michel Klompmaker

De opbouw van de organisatie van de opgerichte stichting certificaathouders Triodos Bank vordert gestaag, aldus de stichting. Het bestuur, de raad van advies en de werkgroepen hebben overlegd over de werkwijze en strategie van de stichting, over de juridische aspecten van de certificatenkwestie en over alternatieven voor het bestaande systeem van waardering en aan- en verkoop van de certificaten. Er werden contacten gelegd met certificaathouders uit de andere landen waar Triodos actief is, zoals in België, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Volgens de stichting geeft het bestuur van Triodos geen openheid van zaken. Op 12 mei jongstleden heeft er toch een gesprek plaatsgevonden met een kleine delegatie van de bank waarvan onder andere bestuurslid Jacco Minnaar deel uitmaakte. De stichting heeft tijdens dat gesprek aangedrongen op meer openheid van zaken over een aantal zaken die hierna vermeld worden.

Ten eerste de oorzaak van het probleem, met andere woorden hoe heeft het zover kunnen komen, wanneer zag het bestuur dit probleem aankomen en waarom is het systeem tijdens deze crisis onder druk komen te staan? Dan de afweging en besluitvorming: welke scenario’s zijn toen overwogen, op basis waarvan zijn afwegingen en keuzes voor MTF ( Multilateral Trading Facility), afwaardering, dividendbeleid en wijze van communiceren met certificaathouders gemaakt? Vervolgens de afwenteling op de certificaathouders: waarom is ervoor gekozen de problemen van de bank integraal af te wentelen op particuliere certificaathouders? Het gesprek leverde volgens de stichting niet veel nieuws op. Hoewel de uitkomst van het gesprek teleurstellend was, houdt de stichting de communicatielijn met de bank open.

Behalve met de bank werd begin mei ook met het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, afgekort SAAT gesproken. Ook dat gesprek leverde een herhaling van zetten en weinig nieuwe informatie of inzichten op. En hetzelfde gold voor een vervolggesprek dat op verzoek van de SAAT op 13 juni plaatsvond. Vanuit de SAAT werd bij herhaling benadrukt dat zij de zorgen van de certificaathouders begrijpen en oog hebben voor de hun belangen, maar deze moeten verzoenen met de belangen van de bank en haar missie.

Bijeenkomst SAAT en AVA

Op 16 mei jongstleden was er een bijeenkomst voor certificaathouders van de SAAT in Antropia te Driebergen. Er werden kritische vragen gesteld, waarbij het de bestuurders van de SAAT niet makkelijk gemaakt werd. Velen waren kritisch over de gang van zaken bij de bank en de rol van de SAAT. De SAAT werd, als enig aandeelhouder namens de certificaathouders, opgeroepen om het bestuur van de bank geen décharge te verlenen over het afgelopen jaar en het dividendvoorstel niet te accepteren. Dat de kans daarop niet groot zou zijn werd al gauw duidelijk. Geen décharge was volgens het bestuur van de SAAT een “nucleaire optie”.

Vier dagen later, op 20 mei jongstleden stond de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank op de agenda. De Stichting Certificaathouders was daar ook present. Voorafgaand aan de vergadering in het Beatrixtheater te Utrecht werd er door de stichting geflyerd. In de aanloop naar de vergadering was namens een paar duizend aangesloten certificaathouders bij het bestuur van de bank om spreektijd gevraagd. Die werd niet echter geboden. Met vijf mensen  van de stichting werden van tevoren vragen afgestemd en verspreid over de zaal kwam men toch aan het woord.

De algemene teneur in de vergadering was opnieuw behoorlijk kritisch, al waren er ook certificaathouders die het nadrukkelijk voor de bank opnamen. Onduidelijk was waarop de conclusie gebaseerd is dat het bestaande handelssysteem tegen zijn grenzen is aangelopen. Niet duidelijk was of de bank naar alternatieve oplossingen heeft gezocht die minder pijnlijk zijn voor de certificaathouders.

Kort na de aandeelhoudersvergadering maakte de bank bekend dat CFO André Haag het bestuur van de bank ging verlaten. Omdat in korte tijd verschillende topmensen de bank hebben verlaten trok dat de aandacht. Er werd voor 20 juni een buitengewone aandeelhoudersvergadering (BAVA) uitgeschreven om zijn opvolging te bespreken. Hoewel benoemingen van bestuurders doorgaans een formaliteit zijn en weinigen op de been brengen, waren er nog heel wat certificaathouders naar Driebergen getogen of achter de computer gaan zitten om de vergadering bij te wonen. Ook de stichting was goed vertegenwoordigd.

Van Willem Horstmann, de nieuwe bestuurder, wilde de stichting weten hoe hij aankeek tegen het tanende vertrouwen in de bank onder certificaathouders. Het waren volgens de bank uitsluitend persoonlijke overwegingen die tot het vertrek van de verschillende bestuurders hadden geleid. Dat er sprake zou zijn van een tanend vertrouwen werd door Horstmann in twijfel getrokken: “niet in de impact die wij met de bank realiseren”. Er waren uitdagingen voor de bank, maar zo werd het gehoor voorgehouden, er werd ontzettend hard gewerkt aan oplossingen voor de problemen van certificaathouders.

Onderzoek

Veel certificaathouders hebben meegewerkt aan het onderzoek dat de stichting eerder heeft opgezet onder certificaathouders. De uitkomsten van het onderzoek, waaraan uiteindelijk 1.084 certificaathouders hebben deelgenomen, geven te denken. Slechts twee procent van alle respondenten zegt dat de bank de certificatenkwestie goed heeft aangepakt, de meerderheid, 72% zegt dat de bank het slecht heeft gedaan en de rest weet het eigenlijk niet.

De stichting begrijpt de boosheid en teleurstelling van veel certificaathouders jegens de bank, maar beseft ook dat niemand erbij gebaat is dat de bank in een negatief daglicht komt te staan. Dat zou het functioneren van de bank als sociale en duurzame financiële instelling kunnen schaden en daarmee ook de waarde van de certificaten kunnen drukken. De stichting wil daarom zo behoedzaam mogelijk opereren en druk uitoefenen op de bank om meer openheid te verschaffen over de achtergronden van de gemaakte keuzes en vooral ook om de bank tot een alternatieve handelswijze te bewegen die meer rekening houdt met de belangen van de certificaathouders.\

Foto: Willem Horstmann, lid van Raad van Bestuur ad interim van Triodos Bank, Chief Financial and Risk Officer (CFRO) voor een periode van 3 maanden, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de Raad van Commissarissen zal besluiten deze termijn met maximaal 3 maanden te verlengen voor zover nodig in verband met de werving van een kandidaat voor de permanentte invulling van de CFO rol.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *