FunderMaps Lokaal brengt funderingsrisico’s scherp in beeld

07 augustus 2020
Kennisbank

Het KCAF (Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek) heeft vanuit haar jarenlange ervaring een eigen applicatie ontwikkeld, FunderMaps genaamd. Met deze applicatie kan een gemeente, woningcorporatie of waterschap tot op pandniveau de risico’s op funderingsschade veel beter in beeld krijgen dan tot voor kort het geval was. Dat is nodig ook, want volgens een schatting van het KCAF lopen ongeveer één miljoen woningen een risico op funderingsschade. Dat is een op de vier woningen gebouwd voor 1970. Later gebouwde woningen staan in principe op betonnen palen. Het totale bedrag aan schade kan oplopen tot 60 miljard euro in 2050, aldus het KCAF.  Het KCAF geeft sinds 2019 met een tiental gemeentes en enkele woningcorporaties invulling aan haar applicatie FunderMaps Lokaal. In deze applicatie wordt openbare landelijke data verzameld en aangevuld met lokale data van gemeentes, woningbouwcorporaties en / of waterschappen. 

Bovendien worden de data over funderingen aanwezig bij het KCAF (veelal op pand niveau en verzameld in de loop der jaren) toegevoegd. Op grond van een serie analyses van data over onder meer panden, bodem, bodemdaling en grondwaterstanden, het toepassen van algoritmen en kunstmatige intelligentie ontstaat een meer betrouwbaar beeld van de risico’s per gebied, wijk, bouwblok of zelfs per pand.

De deelnemende organisatie (gemeente, woningcorporatie of waterschap) is de beheerder van de applicatie en bepaalt zelf welke informatie uitsluitend intern wordt ontsloten en welke informatie ook publiek met pandeigenaren wordt gedeeld. Op lokaal niveau geeft deze applicatie de beste informatie over de risico’s in kaartlagen. Hoe meer lokale data beschikbaar zijn, des te scherper wordt het beeld van funderingsrisico’s. Nieuw verkregen data toevoegen helpt daarbij. De organisatie kan dat zelf eenvoudig doen. De automatische combinatie van lokale en landelijke data vergroten de betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid. Het is voor deelnemende organisaties de manier om gedetailleerd inzicht te krijgen in schaderisico’s, een gereedschapskist om beleid te formuleren en een middel om het gesprek met belanghebbenden aan te gaan. Het is een betaalde dienst waarover een overeenkomst wordt gesloten.

De ontwikkelingen staan niet stil en dit najaar voegt KCAF een geautomatiseerde scheur detectie toe aan de FunderMaps lokaal. Gevelfoto’s uit externe bronnen of eigen ingewonnen opnames worden met toepassing van kunstmatige intelligentie gescand en beoordeeld. Scheuren worden op adresniveau gecategoriseerd en vastgelegd.

Het KCAF neemt actief deel aan het komende RiskCongres Lokaal Bestuur op 17 september in Utrecht. Het thema is “Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed”.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *