DNB: Integriteitsrisico’s in financiële sector nog te weinig onderkend

16 november 2015

Volgens DNB-directeuren Jan Sijbrand (zie foto) en Frank Elderson zet de professionalisering bij financiële instellingen inzake het bewaken van de integriteitsrisico’s door.  Maar er is nog  onvoldoende kennis van de risico’s die ze op dit terrein lopen. Niet met nieuwe wetgeving en regels, maar met een ‘back-to-basics’-benadering, gericht op de basale naleving van de bestaande regelgeving, moet de financiële sector – als poortwachter voor de toegang tot het financiële systeem – verder zijn verantwoordelijkheid nemen voor de beheersing van de risico’s, aldus DNB.

Tegelijkertijd kan na één jaar gemeenschappelijk Europees bankentoezicht vanuit Frankfurt (SSM) worden teruggekeken op belangrijke vooruitgang in de harmonisatie van toezichtmethodes en van wet- en regelgeving. Daarmee komt echter ook de noodzaak aan de orde om aandacht te blijven besteden aan nationale thema’s. Nieuw onderzoek van DNB wijst uit dat de omvangrijke hypotheekportefeuilles van de belangrijkste Nederlandse banken op dit moment goed tegen een stootje kunnen. Een goed begrip van deze situatie is van belang voor een goed toezicht op deze banken.
De jaarlijkse ‘Toezicht vooruitblik’ is de opvolger van de eerdere jaarlijkse overzichten ‘Thema’s DNB Toezicht’ en vormt onderdeel van een nieuwe verantwoordingscyclus. In de Toezicht vooruitblik wordt vooruit gekeken naar de toezichtactiviteiten in het komende jaar. In de ‘Staat van het Toezicht’, die in het voorjaar verschijnt, wordt teruggekeken op de resultaten die zijn bereikt met het reguliere en het thematische toezicht. Nieuw in deze aanpak is dat de themakeuze in de ‘Toezicht vooruitblik’ van te voren wordt besproken met vertegenwoordigers uit de verschillende financiële sectoren, waarmee verder gestalte wordt gegeven aan het voornemen om meer met de sectoren in gesprek te gaan, zoals ook is aangekondigd in de in 2014 verschenen ‘Visie DNB Toezicht 2014-2018’.
Volgend jaar wordt in de thema’s bij de banken (die overigens door het Europese gemeenschappelijk bankentoezicht SSM worden vastgesteld) bijvoorbeeld extra aandacht besteed aan het beheer van kredietrisico, met in het bijzonder aandacht voor verborgen kredietverliezen. Ook zal bij banken gekeken worden naar de kwetsbaarheid als gevolg van veranderingen in de rentetermijnstructuur.
Renteniveaus en bedrijfsmodellen verzekeraars en pensioenfondsen
Cross-sectoriaal zal bij de verzekeraars en pensioenfondsen onderzoek worden gedaan naar de risico’s van een ‘search for yield’ in een omgeving met een aanhoudend laag renteniveau. Bij de verzekeraars zal met nadruk worden gekeken naar de implementatie van Solvency II, het nieuwe Europese toezichtkader voor verzekeraars dat 1 januari a.s. van kracht wordt. Ook zal aandacht worden gegeven aan de beoordeling van bedrijfsmodellen van verzekeraars. In dit verband wordt ook de kostenstructuur van verzekeraars onder de loep genomen.
Nuttig en interessant om te noemen is dat het Risk & Compliance Congres 2016 op 2 juni aanstaande in Baarn als thema “Impact Internationaal Toezicht” kent. Op die dag zal uitgebreid stilgestaan worden bij de gevolgen van het internationale toezicht. Meer info vindt u op www.riskcompliancecongres.nl 
 
 Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *