Delta Lloyd ruziet met De Nederlandsche Bank

22 december 2014

Volgens eigen onderzoek van de Raad van Commissarissen van Delta Lloyd zijn de handelingen van Delta Lloyd in lijn geweest met haar risicobeleid en is er geen regelgeving overtreden. De Nederlandsche Bank is echter een andere mening toegedaan en vraagt aan Delta Lloyd om haar CFO uiterlijk 1 januari 2016 ‘heen te zenden’. Delta Lloyd is van mening dat de boete en de andere maatregel zijn gebaseerd op onjuiste aannames en acht deze maatregelen disproportioneel en stapt naar de rechter.

Op 2 juli 2012 heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een vaste rekenrente ingevoerd voor de berekening van verzekeringsverplichtingen met een looptijd langer dan 20 jaar. In de week voor invoering van die rekenrente heeft Delta Lloyd besloten de afdekking van haar renterisico terug te brengen. DNB heeft een onderzoek uitgevoerd of de besluitvorming van Delta Lloyd destijds in overeenstemming was met de eisen die worden gesteld aan de zogeheten beheerste bedrijfsvoering. De Raad van Commissarissen (RvC) onder leiding van voorzitter Jean Frijns heeft direct bij de start van het onderzoek door DNB een eigen onderzoek naar dezelfde feiten en omstandigheden ingesteld. Hierbij heeft de RvC gebruik gemaakt van externe juridische en accountancy expertise.
Jean Frijns: “Dat wij u moeten informeren over een verschil van inzicht met DNB is voor Delta Lloyd niet gemakkelijk. Wij kunnen de zienswijze van DNB niet rijmen met de feiten zoals wij die hebben geconstateerd. Wij twijfelen er niet aan dat Delta Lloyd steeds in het belang van alle stakeholders heeft gehandeld. Daarom kiezen wij er voor deze juridische stappen te nemen, want alleen zo kunnen wij een onafhankelijk oordeel over dit verschil van inzicht krijgen. Wij zullen ons blijven inzetten voor een constructieve toezichtrelatie met DNB en het vergroten van het onderling vertrouwen. Wij doen dit alles met het volste vertrouwen in dit bedrijf, zijn bestuurders en medewerkers.”
Maatregelen en uitkomst onderzoek DNB
DNB heeft op basis van haar onderzoek aan Delta Lloyd Levensverzekering NV een boete opgelegd ter hoogte van € 1,2m welke wordt verhoogd met het volgens DNB door Delta Lloyd Leven genoten financiële voordeel van € 21,6 miljoen, in totaal € 22,8 miljoen.  DNB heeft op basis van de onderzochte feiten de CFO van Delta Lloyd opnieuw beoordeeld op zijn ‘geschiktheid’. DNB verbindt daaraan de conclusie dat Delta Lloyd CFO Emiel Roozen per uiterlijk 1 januari 2016 moet wegsturen. DNB heeft geconcludeerd dat de ‘betrouwbaarheid’ van Emiel Roozen buiten twijfel staat.  DNB is van mening dat de besluitvorming rondom het verminderen van de afdekking van het renterisico bij Delta Lloyd onzorgvuldig is geweest. DNB vindt dat Delta Lloyd die afdekking niet op dat moment had mogen terugbrengen en dat dit niet in overeenstemming was met het risicobeleid van Delta Lloyd. DNB meent dat Delta Lloyd handelde op basis van vertrouwelijke informatie om daarmee voordeel te behalen. DNB plaatst haar conclusies binnen de context van haar kritische visie op het risicomanagement van Delta Lloyd.
Standpunt Raad van Commissarissen van Delta Lloyd
De RvC van Delta Lloyd interpreteert de geconstateerde feiten en omstandigheden anders dan DNB en komt ook tot andere conclusies: De handelingen waren niet in strijd met wet- en regelgeving. Delta Lloyd verschilt van inzicht met DNB over het vertrouwelijke karakter van de informatie. De handelingen waren in lijn met haar eigen risicobeleid. De solvabiliteit van Delta Lloyd was zodanig gestegen dat op basis van het risicobeleid afdekking van het neerwaartse aandelen- en renterisico verminderd kon worden. Het oogmerk was niet het behalen van financieel voordeel, maar het terugbrengen van de afdekking van het renterisico. De handelingen waren gericht op de belangen van haar stakeholders en waren in overeenstemming met het geldende risicomanagementbeleid van de onderneming.
Maatregelen Delta Lloyd
Delta Lloyd heeft naar aanleiding van haar eigen onderzoek verder vastgesteld dat op het gebied van risicobewustzijn, compliance en interne governance verbeteringen mogelijk zijn. In lijn met best practices binnen financiële ondernemingen zal versterking van de risicomanagementfunctie op alle niveaus worden doorgezet, inclusief Raad van Bestuur. Daarbij is het de intentie van de RvC binnenkort een Chief Risk Officer (CRO) voor te dragen. De genomen maatregelen naar aanleiding van zijn onderzoek acht de RvC adequaat en toereikend. De verstrekkende maatregelen van DNB, zoals heenzending van de CFO, zijn in de ogen van de RvC niet gerechtvaardigd en disproportioneel.
Stap naar de rechter
Het moge duidelijk zijn, DNB en de RvC van Delta Lloyd verbinden andere conclusies aan hun onderzoeken. De gevolgen voor Delta Lloyd zijn ingrijpend en naar de mening van de RvC te vergaand. Om die reden heeft Delta Lloyd besloten om de door DNB getroffen maatregelen voor te leggen aan de rechter. Delta Lloyd zal de rechter vragen te oordelen over de interpretatie van de feiten en de daaraan te verbinden conclusies, waaronder de “heenzending” van de CFO en (de berekening van de totale hoogte van) de boete.
De RvC heeft zijn vertrouwen in Emiel Roozen uitgesproken. Emiel Roozen is op 22 mei 2014, met instemming van DNB, herbenoemd als CFO en zal dan ook hangende de juridische procedure in functie blijven.Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *