Kennisbank

AML - CDD - KYC Artificial Intelligence Basel Brexit ERM GDPR Governance - Behavioral Risk - Soft Controls Insurance MiFID Security 


Europese GDPR stresstest vanuit België

29 mei 2020
Kennisbank

Recentelijk is door CTG in België een stresstest rond GDPR ontwikkeld. De nieuwe dienst moet ervoor zorgen dat GDPR-procedures bij bedrijven in Europa geen dode letter blijven. Aan de hand van levensechte simulaties testen privacy-experts of ondernemingen er in de praktijk in slagen een datalek of gegevensverzoek van a tot z aan te pakken volgens de in de wet voorgeschreven procedures en binnen de wettelijke deadlines. 85% van de inbreuken op GDPR gebeurt zonder kwade opzet en door de eigen medewerkers. Maar ze tasten het vertrouwen dat partners en klanten in bedrijven stellen wel ernstig aan. Een simpel voorbeeld is de receptionist(e) die een vraag tot verwijdering uit de bestanden vergeet door te geven of een medewerker die per ongeluk op een phishing mail klikt waardoor gevoelige data op straat komt te liggen.

Lees meer…

Bestuurlijke risico’s rond het klimaat en de verzakking van vastgoed

27 mei 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

De coronacrisis heeft het pijnlijk duidelijke gemaakt. Bestuurlijke risico’s kunnen niet meer onderschat worden. Voor wat betreft de gevolgen van de coronacrisis geldt dat daar men als bestuurder nog kan aanvoeren dat het onverwachts kwam. Het betreft nagenoeg iedere bestuurder, of men nu werkzaam is voor de landelijke overheid, de provincie, de veiligheidsregio, de gemeente of bij een woningcorporatie. Het gevolg is wel dat in allerijl (dwingende) maatregelen genomen zijn met een nog niet te voorspellen impact! Hoe anders is dat bij de bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed.  Al vele jaren worden er wetenschappelijke studies gepubliceerd rond de risico’s van klimaatverandering in de wereld, dus ook in Nederland met enerzijds de stijging van de zeespiegel en anderzijds de daling van de grond. Kijk naar de foto hierboven, gemaakt in Flevoland een paar weken geleden. Komt bij een specifiek Nederlands probleem: de verzakking van vastgoed!   Lees meer…

Photo: Nederland, Den Haag, 11-03-2020. Eveline Ruinaard, voorzitter van de Geschillencommissie van Kifid.

Jaarverslag 2019 Kifid: bijna 500 meer klachten inhoudelijk behandeld dan in 2018

19 mei 2020
Kennisbank

Uit het jaarverslag 2019 van het klachteninstituut Kifid blijkt dat er in 2019 door het Kifid bijna 500 klachten meer inhoudelijk zijn behandeld dan in 2018. In totaal zijn 3.412 klachten van consumenten gericht tegen hun bank, verzekeraar of andere financiële dienstverlener afgerond. Meer dan de helft van de klachten is via bemiddeling en / of schikking opgelost. Evenwel, in 1.290 klachtzaken is er door het Kifid een uitspraak gedaan. Daarbij is voor meer dan 200 klachtzaken de consument deels of geheel in het gelijk gesteld, daarentegen is in ruim 1.000 klachtzaken de klacht van de consument ongegrond verklaard. In meer dan de helft van de behandelde klachten (1.973 klachten) is een bemiddelresultaat of schikking bereikt. Kifid wist in 2019 opnieuw meer consumenten en financiële dienstverleners bij elkaar te brengen om hun klacht op te lossen via bemiddeling en schikking. Kijkend naar het totaal aantal bemiddelresultaten dan betreft het bijna de helft (48%) klachten over verzekeraars. Banken en financiële tussenpersonen waren betrokken bij respectievelijk 27 procent en 24 procent van het totaal aantal bemiddelresultaten en schikkingen.  Lees meer…

MIFID II

COVID-19 en MiFID II richtlijnen

14 mei 2020
Kennisbank

De MiFID II-richtlijn en de teksten die deze in Belgisch recht omzetten, voorzien in de verplichting voor gereglementeerde ondernemingen om (onder meer) de telefoongesprekken op te nemen waarin hun cliënten orders doorgeven. Die verplichting is onder andere bedoeld om te kunnen controleren of de onderneming haar verplichtingen ten aanzien van haar cliënten naleeft. Gelet op de uitzonderlijke situatie als gevolg van de COVID-19-epidemie, bestaat de kans dat het voor bepaalde ondernemingen, ondanks alle genomen maatregelen en voorzorgen, niet meer mogelijk is om die telefoongesprekken op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het geval waarin een groot aantal personeelsleden van de onderneming telewerkt. Lees meer…

Photo: Klokkenluidersbankje genomen door Caroline Raat

Toekomstvisie Huis voor Klokkenluiders, wat schieten we ermee op?

11 mei 2020
Kennisbank

Caroline Raat & Jeroen Brabers

Met het oog op de geplande evaluatie van de Wet Huis voor Klokkenluiders (hierna: de wet) en de op handen zijnde implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 inzake de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden (hierna: de Klokkenluidersrichtlijn) heeft het Huis voor Klokkenluiders (hierna: het Huis) eerder dit jaar een Toekomstvisie gepubliceerd. Deze visie geeft blijk van de nodige reflectie op problemen uit het verleden, maar in het licht van de kritiek van de laatste jaren op het functioneren van het Huis rijst de vraag wat vooral de klokkenluider uiteindelijk met die Toekomstvisie zal opschieten. In deze bijdrage bespreken wij daarom een aantal prangende kwesties.  Lees meer…

Wie bestrijdt de maffia-magistraten?

08 mei 2020
Kennisbank

Allen Calberson

Rechters en procureurs die zich op een structurele manier schuldig maken aan omkoping en andere vormen van corruptie mogen we terecht als maffiosi omschrijven. Want het gaat tenslotte over georganiseerde misdaad met vertakkingen binnen het overheidsapparaat. En dat is maffia. De structurele corruptie van de maffia-magistraten binnen de Belgische justitie vreet aan onze rechtsstaat en heeft dramatische gevolgen. Deze vorm van criminaliteit moet absoluut worden aangepakt. Maar gebeurt dat ook? Wie bestrijdt de maffia-magistraten? Lees meer…

Raad voor het Openbaar Bestuur: “De staat is gebonden aan het recht”

06 mei 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Vorige maand in april 2020, is het rapport verschenen van de Raad voor het Openbaar Bestuur met als titel “Een sterkere rechtsstaat. Verbinden en beschermen in een pluriforme samenleving.” De aanleiding was de toegenomen bezorgdheid vanuit verschillende geledingen over de staat van de rechtsstaat. Enkele voorbeelden zijn de bezorgdheid rond de dienstverlening van de overheid aan haar burgers (Belastingdienst), de politieke bemoeienis met de rechtspraak en de invloed van de georganiseerde criminaliteit in de bovenwereld, onder andere bij advocaten en notarissen. Het rapport was voor ons aanleiding om een viertal vragen te stellen aan de Raad voor het Openbaar Bestuur en we zijn tevreden dat we de antwoorden mochten ontvangen, die we onverkort publiceren.  Lees meer…

Crelan veroordeeld door Hof van Beroep

04 mei 2020
Kennisbank

Crelan Bank is in 2013 ontstaan uit de fusie van Landbouwkrediet en Centea. Na deze fusie trachtte de directie van Crelan de handelsagentuurovereenkomsten van haar bankagenten te uniformiseren. Er werd daarbij getracht bankagenten te duwen in de richting van een nieuw commercieel beleid dat de directie van de bank uitstippelde. Belangrijk is dat het nieuwe beleid de onafhankelijkheid van de agenten op het vlak van krediet- en verzekeringsmakelarij probeert te ondergraven door hen te dwingen aan Crelan exclusiviteit te verlenen op vlak van kredieten en verzekeringen, wat uiteraard gevolgen heeft voor de consument. Elke noodzakelijke autonomie om hun krediet- en verzekeringscliënteel op de hun vertrouwde manier verder te kunnen bedienen, werd de agentschappen de facto onmogelijk gemaakt, gelet op de financiële penalisatie die Crelan hieraan verbond. Om dit beleid af te dwingen, werden agenten onder druk gezet door de kosten in sommige agentschappen substantieel te verhogen, commissies te reduceren of enkel nog uit te keren voor preferente producten (bijvoorbeeld complexe financiële producten zoals Notes). Het spreekt voor zich dat enkel de agentschappen die zich niet wensten te schikken naar het beleid werden geviseerd. Voormelde problematiek werd door een aantal agenten, na verwoede pogingen om in gesprek te gaan met de Crelan-directie, voorgelegd aan de ondernemingsrechtbank en later het Hof van Beroep te Antwerpen.  Lees meer…

Geert Vermeulen: “In de huidige omstandigheden lijken er volop mogelijkheden te ontstaan voor minder integere praktijken”

30 april 2020
Kennisbank

Vanuit de Vereniging van Compliance Officers, afgekort VCO, zijn onlangs een aantal vragen gesteld aan Geert Vermeulen over de rol van compliance in deze bijzondere Covid-19 tijd. Geert heeft de tijd genomen en de vragen zorgvuldig en uitgebreid beantwoord. De drie vragen als ook de antwoorden zijn voor elke compliance officer relevant, vandaar dat wij als Risk & Compliance Platform Europe ons gelukkig prijzen om het geheel nogmaals te mogen publiceren.  Lees meer…

Anton van Putten: “De overheid gedraagt zich als boven de wet gesteld”

29 april 2020
Kennisbank

Michel Klompmaker

Onlangs hadden we een gesprek met Prof. dr.ir. Anton van Putten over een toch wel precair onderwerp, namelijk de vraag of de Algemene wet bestuursrecht al dan als een verraad van de Nederlandse wetgever beschouwd mag en kan worden. Van Putten heeft enkele arresten en drie artikelen uit de Algemene wet bestuursrecht in detail onderzocht in hoeverre er mogelijk sprake is van verraad en / of misleiding door de wetgever. Van Putten stelt dat nagenoeg iedere burger die in de juridische arena treedt over een geschil met de overheid hij/ zij bij voorbaat kansloos is. Dit is hoogst opmerkelijk omdat de rechter geacht wordt de burger te beschermen tegen een onredelijke overheid, die zoals bekend kan beschikken over allerlei dwang- en machtsmiddelen. Vandaar ons initiatief om eens met Van Putten van gedachten te wisselen.    Lees meer…