Pieter Lakeman maakt ernstig bezwaar tegen benoeming Tom de Swaan bij ABN Amro

01 juni 2018

Namens de Stichting Swapschade heeft de man met een goed geheugen Pieter Lakeman van SOBI (Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie) bezwaar gemaakt tegen de mogelijke benoeming van de heer Tom de  Swaan als voorzitter Raad van Commissarissen van de ABN Amro Bank. Lakeman is fel gekant tegen de benoeming van deze voormalige CFO (periode 1 januari 1999 – 1 mei 2006) als opvolger van Olga Zoutendijk die, zoals bekend, moest vertrekken als gevolg van haar aparte leidersstijl. Lakeman noemt in zijn brief aan de voorzitter van de vaste financiële commissie van de Tweede Kamer deze voormalige CFO “De minst in aanmerking komende kandidaat voor de functie van hoogste interne toezichtouder.”  Voor de goede orde publiceren wij hieronder de integrale tekst van de brief, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.
Naarden, 29 mei 2018
Betreft: Nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen ABN AMRO Bank N.V.
Geachte voorzitter van de vaste financiële commissie van de Tweede Kamer, geachte heer Mulder,
Op 25 mei maakte de ABN AMRO bekend dat de heer Tom de Swaan wordt voorgedragen voor de functie van voorzitter Raad van Commissarissen van de ABN AMRO Bank N.V.
De Swaan was van 1 januari 1999 tot 1 mei 2006 CFO van de ABN AMRO Bank. De Swaan heeft samen met de heer Rijkman Groenink aan de wieg gestaan van de verkoop van renteswaps aan het MKB. Onder directe verantwoordelijkheid van De Swaan heeft ABN AMRO sinds mei 2001 vol ingezet op de verkoop van renteswaps aan MKB ondernemers. In totaal heeft de ABN AMRO sinds de start in mei 2001 circa 7000 renteswaps aan het MKB verkocht en daarbij ruim € 3 miljard schade aangericht. Een deel van die schade is veroorzaakt doordat de bank onder directe verantwoordelijkheid van De Swaan systematisch onjuiste gegevens aan de duizenden MKB ondernemers verschafte. Daardoor werd het eigen vermogen van de ondernemers op voor hen onzichtbare wijze met vele tienduizenden euro’s per renteswap verminderd.
De Swaan lijkt daarom wel de minst in aanmerking komende kandidaat voor de functie van hoogste interne toezichthouder bij de ABN AMRO Bank N.V.
DNB heeft merkwaardigerwijs zijn zegen gegeven aan de benoeming hoewel tot eind vorige week niemand beter wist dan dat De Swaan per 1 juni aanstaande bij de Nederlandsche Bank commissaris zou worden. Inmiddels heeft de Nederlandsche Bank daar geen zeggenschap meer over. Die zeggenschap is enige tijd geleden in handen gelegd van Mario Draghi c.s.
Swapschade vreest dat wanneer de voorgenomen benoeming van De Swaan doorgang vindt, dat tot verdere vertraging van de afwikkeling van het renteswap dossier zal leiden maar ziet de voorgenomen benoeming bovenal als een affront jegens het Nederlandse bedrijfsleven.
Wij verzoeken u het ertoe te leiden dat de voorgenomen benoeming van De Swaan geen doorgang zal vinden. Ondergetekende is bereid dit verzoek mondeling en/of schriftelijk toe te lichten.
Terzijde kan worden opgemerkt dat blijkens het boek De Prooi van Jeroen Smit Tom De Swaan ook actief betrokken is geweest bij handelingen waar de Amerikaanse justitiële autoriteiten ernstig bezwaar tegen hadden en waarvoor de ABN AMRO een boete van 75 miljoen dollar heeft moeten betalen, toentertijd “een van de hoogste geldelijke straffen ooit opgelegd in de Verenigde Staten”.
Om die reden heeft de toenmalige Raad van Commissarissen de over 2004 aan Rijkman Groenink en Tom de Swaan uitbetaalde prestatiebonus gedeeltelijk (40%) teruggeëist. De Swaan barstte daarop in huilen uit. Dit doet twijfel rijzen aan zijn emotionele stabiliteit en daarmee aan zijn geschiktheid als toezichthouder.
Met vriendelijke groet,
Pieter Lakeman,
Voorzitter Stichting SwapschadePlaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *