Photo: Lidwin van Velden, CEO Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank)

NWB Bank en Rabobank creëren Nationaal Groenfonds met 70 miljoen euro

15 juni 2021

De uitstoot van broeikasgassen moet sneller omlaag om de afgesproken klimaatdoelen van Parijs te halen. De Food & Agri-sector is één van de sectoren die hieraan een belangrijke bijdrage kan en moet leveren. Om de sector te steunen, lanceren het Nationaal Groenfonds, Rabobank en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) samen het Klimaatfonds voor de landbouw. Dit is het eerste fonds dat gericht is op financiering van projecten die bijdragen aan de realisatie van de doelen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanuit het Klimaatakkoord. De focus ligt op projecten die gericht zijn op verduurzaming van de landbouw en het behoud van biodiversiteit. Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten.

Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Zo kan een project gericht op het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied er onder vallen, maar ook agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren. Rabobank en NWB Bank zijn geselecteerd als de financieringspartners van het fonds. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 Megaton.

Het Groenfonds zal de financieringen verstrekken aan bedrijven die voldoen aan de voorwaarden van het Klimaatfonds voor de landbouw. De benodigde middelen voor het fonds, € 70 miljoen, komen van Rabobank en NWB Bank. Alle drie de partijen zetten zich in voor duurzaamheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Het partnership van deze partijen voor het Klimaatfonds voor de landbouw is daarmee een logische keuze.

Wiebe Draijer, voorzitter groepsdirectie Rabobank: “Zorgen voor genoeg, gezonde voeding die duurzaam geproduceerd wordt, is één van de grote uitdagingen waar we wereldwijd voor staan. Als coöperatieve bank vinden we het belangrijk om hieraan een bijdrage te leveren en mensen te helpen om te verduurzamen. We geloven in de kracht van samenwerking om meer mogelijk te maken. Het Klimaatfonds is daar een mooi voorbeeld van. Het biedt ondernemers de mogelijkheid om de verduurzaming van hun bedrijf te financieren en zo bij te dragen aan het behalen van de klimaatdoelen.”

Lidwin van Velden, CEO NWB Bank: ”De financiële sector heeft in 2019 haar commitment afgegeven aan het Klimaatakkoord. De financiering van dit Klimaatfonds voor de landbouw is een mooi voorbeeld van hoe wij als NWB Bank invulling geven aan dit commitment en een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van onder andere CO2. Als voorzitter van de Werkgroep Biodiversiteit onder het Platform voor Duurzame Financiering van DNB ben ik daarnaast uiteraard blij dat ook projecten in het kader van biodiversiteit in aanmerking komen voor een bijdrage van het fonds.”

Cees Veerman, voorzitter Nationaal Groenfonds, voormalig minister van Landbouw: “Om het Nederland van morgen leefbaar te houden, staan we als samenleving voor grote uitdagingen op het gebied van duurzame energie, landbouw en circulaire economie. Onder andere methaan- en CO2-uitstoot moeten drastisch teruggebracht worden, om de biodiversiteit een kans op herstel te geven. Het Klimaatfonds voor de landbouw is een belangrijk middel om hier een bijdrage aan te leveren. Daarbij zullen we steeds kritisch kijken met welke projecten we de grootste groene impact kunnen behalen per beschikbare euro.”

Start Klimaatfonds

Het Klimaatfonds voor de landbouw ging begin mei 2021 officieel van start. Vanaf die datum kunnen bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of zij in aanmerking kunnen komen voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Foto: Lidwin van Velden, CEO NWB Bank.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *