Nieuwe wet betere man-vrouw verhouding vandaag in werking voor de top van het bedrijfsleven

01 januari 2022
Kennisbank

Ja heren, vanaf vandaag, 1 januari 2022 is het zover. Eind  september stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel van demissionair minister Dekker (Rechtsbescherming) en voormalig minister Van Engelshoven (Emancipatie). Volgens de Kamer is de wet nodig omdat de resultaten vanuit het bedrijfsleven voor meer diversiteit al jaren achter blijven. Deze nieuwe wet bevat twee maatregelen om diversiteit in de top van het bedrijfsleven te bevorderen. Ten eerste regelt een ingroeiquotum dat ten minste één derde deel van de Raad van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet bestaan uit mannen en tenminste één derde deel uit vrouwen. Het ingroeiquotum gaat gelden voor nieuwe benoemingen van commissarissen. Daarnaast moeten grote naamloze en besloten vennootschappen verplicht passende en ambitieuze streefcijfers opstellen om de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van de onderneming evenwichtiger te maken. Komt bij dat ze jaarlijks moeten rapporteren over de voortgang.

Voor welke bedrijven gaat deze nieuwe wet gelden? Beursgenoteerde bedrijven gaan werken met een zogenaamd ingroeiquotum. Ze moeten ervoor zorgen dat hun Raad van Commissarissen (RvC) – het toezichthoudend orgaan binnen een bedrijf – in de toekomst voor minimaal een derde uit vrouwen bestaat. Twee maatregelen moeten voor meer gelijkheid in de (sub)top van bedrijven zorgen: een zogenoemd streefcijfer en een ingroeiquotum. Grote bedrijven moeten streefcijfers gaan opstellen. Die moeten uitdrukken hoe het bedrijf ervoor wil zorgen dat de verhouding tussen mannen en vrouwen in de leiding evenwichtiger wordt. Iedere man die vertrekt uit de rvc moet vervangen worden door een vrouw, totdat het zogenoemde ingroeiquotum is bereikt.  Maar de wet schrijft ook voor dat minimaal een derde van de commissarissen man moet zijn.

Een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) lag ten grondslag aan het wetsvoorstel. De wet zal gaan gelden voor meer dan 5.000 bedrijven. Het overgrote deel hiervan krijgt te maken met de verplichting om met streefcijfers te werken. Het gaat dan om de ‘grote’ rechtspersonen, bedrijven met meer dan 40 miljoen euro omzet en / of minimaal 250 medewerkers. Voor ongeveer 100 bedrijven geldt het ingroeiquotum voor de RvC, bedrijven die genoteerd zijn aan de Amsterdamse effectenbeurs.

Voormalig Minister van Engelshoven verwoordde het als volgt: “Met deze historische stap zorgen we voor veel meer gelijke kansen voor vrouwen en mannen in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. We rekenen met deze wet af met de oude benoemingscultuur van ons kent ons. Dit is goed nieuws voor de kansengelijkheid en voor de bedrijven zelf, want een diverse top zorgt voor betere bedrijfsvoering.”

Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’. De wet zal na vijf jaar worden geëvalueerd en kent een horizonbepaling: acht jaar na inwerkingtreding vervallen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling. De SER ziet toe op de naleving van de wet. Bedrijven die zich aan het ingroeiquotum en/of het streefcijfer moeten houden, moeten hierover één keer per jaar verslag uitbrengen aan de SER.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *