Minister bijt van zich af, maar…

12 juni 2015

Zoals bekend moest onlangs de topman van de NS aftreden. De Minister van Financiën was nogal streng in zijn oordeel, zoals blijkt uit de brief naar de voorzitter van de Tweede Kamer. Zie voor de conclusie hieronder. Toch opmerkelijk deze gang van zaken omdat bij de aanstelling van de heer Huges dezelfde Minister geheel andere woorden gebruikte. Inmiddels heeft de nieuwe topman van de NS, de heer Engelhardt Robbe, op een nederige manier zijn verhaal gedaan aan de parlementaire enquête commissie over het debacle rond de Fyra trein.
Bijna twee jaar geleden in de brief dd 17 juni 2013 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer schrijft de Minister van Financiën het volgende:
Zoals gebruikelijk bij deelnemingen heeft de raad van commissarissen nadat hij geïnformeerd was over de wens tot vertrek van de heer Meerstadt de zoektocht ingezet naar een geschikte opvolger. De raad heeft zich daarbij laten ondersteunen door een extern zoekbureau. De eerste stap is het opstellen van een profielschets, die door de raad met mijn ministerie gedeeld is. In reactie daarop heeft de aandeelhouder zijn visie op de profielschets gedeeld met de raad. Vervolgens is een zgn. ‘longlist’ van kandidaten opgesteld, waarover de raad van commissarissen met elkaar heeft gesproken. Met verschillende personen zijn vervolgens gesprekken gevoerd. Zo is de longlist teruggebracht tot een zgn. ‘shortlist’ die met de aandeelhouder gedeeld is. Vervolgens heeft de raad van commissarissen een voorkeurskandidaat aan mij voorgedragen. Met de voorkeurskandidaat heb ik een kennismakingsgesprek gevoerd, waarna ik heb geconstateerd dat de heer Huges over de juiste kwaliteiten beschikt. Daarna heb ik de staatssecretaris van IenM geïnformeerd en heb ik de heer Huges benoemd als president-directeur van Nederlandse Spoorwegen.”

Uit de brief van de Nederlandse minister van Financiën dd 5 juni 2015 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer publiceren we het laatste gedeelte met de conclusie: ” ……. Aan het feitencomplex moet inmiddels ook worden toegevoegd dat voor de raad van commissarissen is komen vast te staan dat de president-directeur in de loop van de onderzoeken niet alle informatie naar waarheid heeft verstrekt.  Deze feiten zijn zeer ernstig. Bestuurders dienen voor te gaan in een cultuur waarbij ruimhartige uitvoering van wet- en regelgeving binnen hun onderneming de norm is. Daar hoort alertheid op onethisch en normloos handelen binnen hun organisatie bij. Ook moeten bestuurders uitstralen dat zij verwachten dat medewerkers niet de randen van wet- en regelgeving opzoeken. Als aandeelhouder stel ik aan bestuurders van staatsdeelnemingen dezelfde eisen. Ik constateer dat de president-directeur van NS niet aan deze standaard heeft voldaan, integendeel.
NS is een voor Nederland zeer belangrijke onderneming. Aan het hoofd daarvan moet een bestuurder staan die het volste vertrouwen heeft van zijn aandeelhouder. Dat vertrouwen heb ik verloren. Ook de raad van commissarissen heeft het vertrouwen in de heer Huges opgezegd, waarmee ik als aandeelhouder heb ingestemd. De heer Huges heeft hieruit zijn conclusies getrokken en heeft zijn ontslag aangeboden. Aan de heer Huges wordt geen vertrekvergoeding meegegeven. Op vergelijkbare gronden voortvloeiend uit het lopende onderzoek heeft NS de CEO van Abellio Holding op non-actief gesteld en uit zijn functie ontheven, zonder dat sprake zal zijn van enige vergoeding.
Het is buitengewoon zuur voor al die medewerkers bij de NS die dag en nacht hun best doen om de reiziger snel en veilig te vervoeren. Hun prestaties verdienen meer dan ooit waardering in deze moeilijke omstandigheden. De NS is een goed bedrijf met goede prestaties. Met gerichte maatregelen kan herstel van vertrouwen in de NS plaatsvinden. Dat herstel van vertrouwen begint aan de top.
Hoogachtend,
de minister van Financiën,
J.R.V.A. Dijsselbloem”
Wat kan er toch veel veranderen binnen een periode van twee jaren.
 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *