KBC derde kwartaalcijfers vanuit risk perspectief

13 november 2014

Vandaag zijn goede resultaten van KBC bekend gemaakt. Om inzicht te verschaffen in de bedrijfsresultaten gaf KBC ook aangepaste cijfers die geen rekening houden met als eerste de invloed van de legacy-activiteiten, namelijk de waardering van de resterende CDO’s in portefeuille (inclusief de vergoeding voor de garantieregeling met de Belgische overheid) en de invloed van de desinvesteringen en ten tweede de invloed van de waardering van het eigen kredietrisico.
 
Voor het derde kwartaal van 2014 hadden die posten de volgende invloed:
• CDO’s: in het derde kwartaal heeft KBC de laatste twee CDO’s in portefeuille gecollapsed. Dat had een beperkte negatieve invloed op de resultaten maar een positieve invloed op het kapitaal. De totale invloed ervan op de winst-en-verliesrekening van KBC voor het derde kwartaal bedroeg -24 miljoen euro (na belastingen), rekening houdend met de wijzigingen van de credit spreads en de garantievergoedingen. Door de collapse van de CDO’s kwam 0,3 miljard euro aan kapitaal vrij en nam de solvabiliteit van KBC toe met 0,4%.
• Resterende desinvesteringen: voor het voorbije kwartaal was er een positief effect van in totaal 132 miljoen euro na belastingen. Dat was voornamelijk het gevolg van een terugname van de waardevermindering op het belang in Antwerpse Diamantbank in 2012 en 2013.
• Invloed van de waardering van het eigen kredietrisico: de vernauwing van de senior credit spread, in combinatie met de verbreding van de achtergestelde credit spread van KBC tussen eind juni 2014 en eind september 2014 leidde tot een licht positieve marked-to-marketaanpassing van 6 miljoen euro (na belastingen), maar had geen invloed op het reglementair eigen vermogen.
Eigen vermogen en liquiditeit
Eind september 2014 bedroeg het totale eigen vermogen 16,2 miljard euro, een stijging met 1,7 miljard euro tegenover het begin van het jaar, voornamelijk omdat het Additional Tier 1-instrument (+1,4 miljard euro) dat in maart werd uitgegeven daarin is opgenomen. Andere factoren die in de eerste negen maanden van 2014 een invloed hadden op het totale eigen vermogen waren de terugbetaling van 0,5 miljard euro (inclusief de premie van 50%) aan de Vlaamse overheid, de opname van de resultaten van de eerste negen maanden van 2014 (+1,3 miljard euro) en de inkoop van ‘funding trust securities’ (-0,4 miljard euro in belangen van derden).
De common equity ratio van de groep (Basel III, fully loaded, volgens de Deense compromismethode, inclusief de resterende steun van de Vlaamse overheid) bedroeg op 30 september 2014 13,7%.  De liquiditeit van de groep bleef goed, wat zich uit in een LCR-ratio van 120% en een NSFR-ratio van 109% op het einde van het derde kwartaal van 2014.
Strategie en hoofdlijnen
De kernstrategie van KBC blijft gefocust op het aanbieden van bankverzekeringsproducten en -diensten aan particulieren, kmo’s en mid-caps in België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Bulgarije. In overeenstemming met zijn strategisch plan heeft de groep zijn desinvesteringsprogramma nu afgerond.
In september 2014 besliste KBC – in uitvoering van de overeenkomst met de Europese Commissie – om de kredietdossiers en activiteiten van Antwerpse Diamantbank (ADB) geleidelijk en op geordende wijze af te bouwen. Dat proces zal verlopen via een fusie door opslorping waarbij ADB opgenomen wordt in KBC. De activiteiten, de portefeuille en de juridische entiteit van ADB zullen dus op termijn volledig uit de scope van KBC verdwijnen.
In september 2014 rondde KBC de verkoop af van KBC Bank Deutschland AG aan een groep investeerders. Door die deal maakt KBC ongeveer 0,1 miljard euro kapitaal vrij, voornamelijk door een verlaging van de risicogewogen activa.
Stresstest
In oktober 2014 deelden de Europese Centrale Bank (ECB) en de Nationale Bank van België de resultaten mee van de uitgebreide beoordeling die de ECB heeft uitgevoerd. KBC overtrof de drempels van de Asset Quality Review (AQR) en de stresstests met een ruime marge. De impact van de stresstest volgens het negatieve scenario leidde tot een daling van de Common Equity Tier 1-ratio (CET1-ratio) in 2016 met 2,6 procentpunten. De invloed van de asset quality review was beperkt, met een daling van de CET1-ratio met 0,6 procentpunten. De gezamenlijke invloed van de terugbetaling van de staatssteun die werd overeengekomen met de Europese Commissie, over de horizon van drie jaar van de stresstest (1,8 miljard euro, inclusief premies en coupon), de AQR en de pure stresstest, leidde tot een CET1-ratio van 8,3%. Dat is dus een aanzienlijke buffer van 2,8 procentpunten (2,8 miljard euro) boven de 5,5%-drempel die de ECB oplegt en toont de robuustheid van KBC aan.
Risico’s
De KBC-groep is hoofdzakelijk actief als bank-verzekeraar en vermogensbeheerder en loopt daardoor een aantal typische risico’s, zoals – maar zeker niet uitsluitend – kredietrisico, interestrisico, marktrisico, muntrisico, liquiditeitsrisico, risico van aangegane verzekeringsverplichtingen, operationeel risico, risico ten aanzien van opkomende markten, wijzigingen in regelgeving, betwistingen van klanten en de economie in het algemeen. Dat zowel de macro-economische omstandigheden als de lopende desinvesteringsplannen een negatieve invloed kunnen hebben op de waarde van activa of bijkomende kosten kunnen genereren boven de verwachte niveaus maakt deel uit van het bedrijfsrisico.
U kunt de informatie met betrekking tot het risicobeheer vinden in het jaarverslag, de extended quarterly reports en de risk reports van KBC, die beschikbaar zijn op www.kbc.com.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *