IIA Nederland: Voorstel wijziging ViO nadelig voor internal audit

08 februari 2016

Volgens IIA Nederland zijn het de voorgenomen wijzigingen in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) voor Internal Audit Functies (IAF’s) die kunnen leiden tot onwerkbare situaties.

Het gaat hierbij om het artikel ‘Dienstverband van voormalige wettelijke auditors of van werknemers van wettelijke auditors of auditkantoren bij gecontroleerde entiteiten’ (art. 22 bis in art. 38). Dit artikel behandelt onder andere (hoofdstuk 10) het overstappen van accountants naar hun cliënten, dan wel het overstappen van een internal auditor naar een andere functie bij zijn werkgever.
Artikel 38 verbiedt de IAF in dergelijke situaties om audits uit te voeren in de organisatie gedurende ten minste twaalf maanden nadat deze persoon de nieuwe positie heeft aanvaard. Dit is voor een IAF een onwerkbare situatie en zeker niet in het belang van de organisatie. Vanuit een ‘kweekvijver’ gedachte bevorderen veel organisaties namelijk de doorstroom van personeel naar en vanuit de IAF.
De voorgestelde wijzigingen in de ViO zijn afgeleid van de EU richtlijn 2014/56/EU betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Het bestuur van IIA Nederland geeft gereageerd op de voorgenomen wijzigingen in de ViO middels een officiële brief aan de NBA, waarvan we de tekst hieronder publiceren.
NBA
t.a.v. P.J.A.M. Jongstra RA
Postbus 7984
1008 AD Amsterdam

5 februari 2016
Betreft: Consultatiedocument Wijziging ViO
Geachte heer Jongstra, beste Pieter,
Het bestuur van IIA Nederland dankt u voor de mogelijkheid te reageren op de voorgenomen wijzigingen in de Verordening inzake de Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO). IIA Nederland is de grootste beroepsvereniging van internal auditors en wij richten ons tot u namens de circa 700 interne en overheidsaccountants die lid zijn van onze vereniging en meestal werkzaam zijn bij een Interne Auditfunctie (IAF).
De voorgestelde wijzigingen in de ViO zijn afgeleid van de EU richtlijn 2014/56/EU betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen. Aangezien interne accountants géén en overheidsaccountants alleen bij wet bepaalde wettelijke controles mogen uitvoeren is daarmee deze richtlijn niet onverkort op onze leden van toepassing. Er kunnen echter gegronde redenen zijn voor de NBA om bepaalde elementen uit de richtlijn ook van toepassing te verklaren voor haar leden die werkzaam zijn als interne of overheidsaccountant. De uitwerking van het artikel 22 bis uit de richtlijn in artikel 38 van uw voorstel leidt echter tot ongewenste situaties voor onze leden.
IAF’s – in uw terminologie accountantsafdelingen – voeren met regelmaat assurance-opdrachten uit onder standaard 3000 en – zeker bij de overheid – ook financial audits. Daarmee is artikel 38 ook van toepassing op een groot aantal van onze leden. Hoofdstuk 10 behandelt het overstappen van accountants naar hun cliënten, dan wel- voor de LIO  leden – naar een andere functie bij de werkgever. Vanuit een ‘kweekvijver’ gedachte bevorderen veel organisaties de doorstroom van personeel naar en vanuit de IAF. In de praktijk gebeurt het met enige regelmaat dat een leidinggevende van de IAF een positie aanvaardt in de lijn van diezelfde organisatie, bijvoorbeeld als controller of bestuurder. Artikel 38 verbiedt de IAF in dergelijke situaties om audits uit te voeren in de organisatie gedurende ten minste twaalf maanden nadat deze persoon de nieuwe positie heeft aanvaard. Dit is voor een IAF een onwerkbare situatie en zeker niet in het belang van de organisatie.
In verband hiermee adviseren wij het bestuur van de NBA dan ook dringend in de voorliggende regelgeving in artikel 38 ‘accountantseenheid’ te wijzigen in ‘accountantsorganisatie’, waardoor het artikel niet meer van toepassing is voor interne en overheidsaccountants.
Wij zijn graag bereid tot een nadere toelichting en wachten met belangstelling uw reactie af.
Met vriendelijke groet,
Vincent Moolenaar, Voorzitter

 

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *