DNB-er Marc Roovers over resolutiebevoegdheden

18 december 2015

Eind november is de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) ingevoerd in de nationale wetgeving. Daarmee is De Nederlandsche Bank (DNB) nu volledig bevoegd als nationale resolutieautoriteit. De achterliggende gedachte is dat, mocht een bank failliet gaan, het niet langer de staat is die de portemonnee moet trekken, maar dat er alternatieven klaarliggen. Divisiedirecteur Marc Roovers geeft daarbij de antwoorden.

Allereerst, graag een woordje uitleg over de BRRD
Marc Roovers: “In de BRRD is vastgelegd wat de bevoegdheden, rechten en plichten zijn van de resolutieautoriteiten en de banken én hoe de verschillende resolutie-instrumenten kunnen worden ingezet. Het doel van de Richtlijn is dat we het faillissement van een bank ordentelijk kunnen afhandelen zoals dat gebeurt bij elk ander bedrijf, met dien verstande dat spaarders extra bescherming genieten. De afspraak is dat DNB toetst of een bank ‘gewoon’ failliet kan gaan óf dat resolutie nodig is vanwege besmettingsrisico voor de economie en het financiële systeem. Als DNB oordeelt dat resolutie nodig is, is zij bevoegd om daarvoor diverse instrumenten in te zetten.”
Welke instrumenten heeft DNB nu tot haar beschikking in het geval een bank in ernstige problemen komt?
Marc Roovers: “Er zijn meerdere instrumenten. De bekendste is wellicht de bail-in, waarbij de kosten van een faillissement in eerste instantie worden gedragen door de aandeelhouders en schuldeisers van een bank. Andere instrumenten zijn de overdracht van activa/passiva aan een derde partij, de afsplitsing van bepaalde (slechte) activa en de creatie van een brugbank. Als ‘smeermiddel’ kan onder strenge voorwaarden gebruik worden gemaakt van het resolutiefonds, dat financiële middelen beschikbaar kan stellen. Dit fonds moet nog wel gevuld worden; hiervoor zijn de eerste facturen inmiddels verstuurd aan de instellingen. De inzet van deze instrumenten vereist wel de nodige voorbereiding. Dit doen we intern door te zorgen dat DNB voorbereid is op de effectieve toepassing ervan en extern via zogenoemde resolutieplannen. DNB kan aanwijzingen geven en sancties opleggen als een instelling geen follow-up geeft aan de maatregelen.”
Banken moeten uiteraard wel voldoende middelen hebben om de bail-in uit te voeren. Hiervoor wordt Total Loss Absorbing Capacity (TLAC) als nieuwe maatstaf geïntroduceerd. Wat betekent dit voor een bank?
Marc Roovers: “Eigen vermogen, achtergesteld kapitaal en in sommige gevallen schuldfinanciering: dat alles is aan te spreken in geval van resolutie. De TLAC-standaard vereist dat er een minimumhoeveelheid van deze middelen beschikbaar is. Maar de meeste banken zijn nog niet zo ver, dat is ook niet zomaar van de ene op de andere dag in orde te maken. Overigens geldt de TLAC-eis voor de mondiale systeembanken. In Nederland is dat alleen ING Bank. Voor alle andere banken, groot en klein, geldt de Europese MREL (minimum requirement for own funds and eligible liabilities): dit stelt geen minimumeis zoals de TLAC, maar kan per instelling anders worden ingevuld. De Europese Commissie moet hiertoe nog nadere regels vaststellen en daarnaast ook invulling geven aan de TLAC-eisen. Dat laat onverlet dat resolutie-autoriteiten vanaf 1 januari MREL moeten gaan vaststellen. Naar verwachting zal de Europese Single Resolution Board (SRB), de resolutieautoriteit op Europees niveau, hiertoe de nodige aanwijzingen geven.”
DNB maakt nu resolutieplannen voor de grote banken. Worden er ook plannen gemaakt voor de kleine banken?
Marc Roovers: “Jazeker. We zijn begonnen met de grote banken; die resolutieplannen zijn nu bijna volwaardig en inmiddels voorgelegd aan de SRB. In een resolutieplan staat hoe een bank – mocht het zover komen – ordentelijk afgewikkeld kan worden, en welke maatregelen nu al genomen moeten worden om de plannen in praktijk te kunnen brengen. Nu zijn we bezig met de resolutieplannen van de middelgrote en kleinere banken. Daarbij differentiëren we naar het type en de grootte van een bank. Heeft een bank één of meerdere kritische functies? Welke resolutiestrategie is de meest geschikte voor een bank? Hier gaan we komend jaar verder mee aan de slag.”
Tijd ook om meer te communiceren over resolutie?
Marc Roovers: “Ons plan is om meer te communiceren. Zo gaan we een sessie met de sector organiseren. Ook willen we starten met een consultatie over de toepassing van de BRRD in Nederland en daarvoor medio 2016 een paper aanbieden. Daar kan iedereen op reageren. De suggesties, opmerkingen en kritiek kunnen we meenemen in onze verdere plannen.”
Bron: DNB

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *