Blijvende aandacht voor aanpak en preventie van witwassen

13 oktober 2017

Zowel aan de preventieve als repressieve kant blijft er volop aandacht voor het thema witwassen. Preventief, door versteviging van wetgeving en beleid. Een voorbeeld vormt de Vierde Anti-witwasrichtlijn waarin onder meer extra verplichtingen ten aanzien van het cliëntenonderzoek zijn opgenomen. De Nederlandsche Bank (DNB) wijst steeds nadrukkelijker op het belang van de intensivering van transactiemonitoring. De FIOD draagt actief bij aan het vergroten van de kennis over witwassen en corruptie, onder meer door te wijzen op risico’s en “red flags”. Er vinden veranderingen plaats binnen de trustsector op het gebied van zelfregulering. De jaarlijkse stroom witwasjurisprudentie laat eveneens zien dat vervolgingsinstanties niet stilzitten en dat het normatief kader inzake witwassen continu wordt aangescherpt.

De Panama Papers hebben duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om de uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) te kennen die achter financiële structuren en fiscale constructies schuil gaan. De Vierde Anti-witwasrichtlijn beoogt hogere drempels op te werpen, waardoor misbruik en oneigenlijk gebruik kan worden voorkomen en  de opsporings- en vervolgingsinstanties makkelijker in staat zullen zijn de UBO te achterhalen.
Project Niet-Melders
Instellingen genoemd in de Wwft zijn onmisbaar in de aanpak van witwassen en daarom is het van belang dat zij hun verplichtingen in het kader van de Wwft nakomen. In 2012 ging  het project Niet-Melders van start op initiatief van het Openbaar Ministerie in samenwerking met het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD, de landelijke eenheid van de nationale politie, de FIU-Nederland, het Bureau Financieel Toezicht, de Belastingdienst Hollands Midden, het Bureau Toezicht Wwft en DNB. Het project wil het naleef gedrag van de regels van de Wwft verbeteren. Welke resultaten zijn behaald na vijf jaar? Welke aandachtspunten liggen er voor de toekomst?
Transactiemonitoring
De trustsector (en financiële instellingen) hebben als poortwachter een cruciale rol in het herkennen en voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme. Transactiemonitoring is in dit kader een essentiële beheersmaatregel. Alleen met adequate transactiemonitoring kan een trustkantoor (financiële instelling) ongebruikelijke transacties tijdig identificeren en onverwijld aan de FIU-Nederland melden. Recent heeft DNB nog richtlijnen over dit onderwerp transactiemonitoring gepubliceerd.
Congres “De aanpak van witwassen”
Wilt u op de hoogte blijven van de relevante ontwikkelingen op het gebied van signalering, opsporing en vervolging van witwassen? Dan kunt u naar het 9e jaarcongres ‘De aanpak van witwassen’ gaan op 23 november in Breukelen. Door het bijwonen van dit congres bent u (weer) op de hoogte van de laatste jurisprudentie op dit gebied en beschikt over de juiste bagage om in uw dagelijkse praktijk met deze problematiek om te gaan.
Het congres is bestemd voor iedereen die in de keten van witwasbestrijding actief is en deze een warm hart toedraagt. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe ontvangen een exclusieve korting*  van 50 euro op het inschrijftarief. Gebruik bij uw aanmelding de kortingscode RISK50.
Meer informatie en aanmelden: www.jaarcongreswitwassen.nl.
* Niet geldig in combinatie met andere acties.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *