Anton van Putten: “Tijd voor zelfreflectie en real time feedback”

17 februari 2021
Kennisbank

Anton van Putten

De Duitse filosoof Martin Heidegger constateerde het al eerder: ‘de verschijningsvorm van de waarneming is niet ‘het zijn’ van die waarneming’. Op ontstellende wijze is in de afgelopen jaren duidelijk geworden dat onze maatschappij niet is wat het lijkt. Een totaal demasqué van maatschappelijke geledingen, de politiek, de uitvoerende ambtenaren en de ambtenaren met rechtspraak belast heeft het ware gezicht van de rechtstaat getoond. Steeds opnieuw blijken eigen belangen een dominante rol te spelen. Gaan we uit van een normale verdeling dan wordt het bestaan aangenomen van een populatie van circa dertig procent direct belanghebbenden die mogelijk zouden kunnen functioneren als rotte appels in de maatschappij en bijna alles infecteren wat gezond is. Bij het behartigen van politieke, rechtsstatelijke en religieuze belangen bestaat helaas een schrikbarend gebrek aan moraal en ethisch besef tot op de dag van vandaag.

Dit heeft zich geuit in alle sectoren en disciplines die deel uitmaken van onze maatschappij. Tot op heden hebben ambtenaren tezamen met de verantwoordelijke personen op schaamteloze wijze sanctieloos beslissingen kunnen nemen en opleggen buiten het grondwettelijk referentiekader. Iedere vorm van zelfreflectie en real time feedback ontbreekt. Een antwoord op de vraag: Is er enige systematiek en methodiek te ontdekken in de uitkomsten van onze huidig maatschappelijk functioneren? Observaties ondersteunen het gestelde.

De samenleving lijkt blind geworden voor alle gedragsregels, wetten, procedureregels, gemaakte afspraken binnen de EU, consequenties en de gevolgen daarvan door machtsmisbruik. Velen geloven niet meer in recht en waarheid. Eigen belang en machtsvergroting zijn de drijvende krachten. Regelmatig wordt het procesmatig karakter van het menselijke bestaan geschonden door overschrijding van de door de Natuur (‘God’) bepaalde grenzen, met als voorbeeld het klimaat, stikstofbeleid, CO2 uitstoot en vervuiling.  Naast deze schendingen van natuurwetten onderscheiden we ook schendingen van (grondwettelijke aard) vastgelegde wetten, de medemenselijkheid UVRM (Universele Verklaring van de Rechten van de Mens) en overige wetten en voorschriften, zoals het Covid 19 beleid, asielbeleid, discriminatie, kindertoeslagkwestie, etc…

De waarheid, noch moraal, noch ethiek blijkt te bestaan tot op het hoogste niveau

Uit het onlangs gepubliceerde rapport van de commissie Van Dam ‘Ongekend Onrecht’ blijkt tot op het hoogste niveau – de Raad van State – over een reeks van jaren- dat waarheid noch moraal noch ethiek bestaat. Machtsmisbruik en eigen belang kennen geen grenzen. Recent is weer op ontstellende wijze aangetoond dat schendingen van de grondwet en de medemenselijkheid van ondergeschikt belang zijn.

Kunnen wij op deze wereld nog een doel en zingeving vinden van ons leven dat inmiddels zo vergeven is van vastgeroeste overtuigingen waarop alle gedragingen van machtsmisbruik te herleiden zijn? Het beginsel van oorzaak en gevolg is een natuurwet die, ook bij ontkenning van het bestaan ervan, geen uitzonderingen kent. Ook de huidige pandemie voldoet aan deze wetmatigheid van causaliteit zonder dat direct een oorzaak of een verklaring voorhanden is.

Machtsmisbruik

In eerste aanleg is aansluiting gevonden bij een van de meest controversiële politieke en religieuze veroordelingen in de geschiedenis, gekenmerkt door machtsmisbruik. De geschiedenis van Jeanne D’Arc (1412 – 1431) wereldwijd bekend en velen malen verfilmd met als dieptepunt een veroordeling tot de brandstapel door corrupte politieke en religieuze machthebbers. Haar rehabilitatie volgde pas in 1920!

Een meer recent voorbeeld van verrotting en inteelt treffen wij aan in de rechtspraak en het tuchtrecht binnen de advocatuur. Dit uit zich in de praktijk van het verschijnsel raadsheer plaatsvervanger tevens advocaat. Deze simultaan optredende hoedanigheden in één persoon verenigd, zijn impliciet strijdig. De afgelegde eden voor beide beroepsgroepen dienen tegengestelde belangen en leiden dientengevolge tot een permanente staat van meineed bij de uitoefening van deze functies. Vervolgens wordt gewezen op het gebrek aan toezicht en controle.

Het gebrek aan toezicht en controle

Vanuit de regeltechniek is bekend dat de uitkomstem van elk systeem en of proces, zonder enige vorm van terugkoppeling. In de techniek bekend als een open systeem zonder stabiliteit. Een dergelijk systeem vertoont onvoorspelbaar gedrag. In de maatschappij, politiek en het rechtsbedrijf bestaat vaak onvoldoende ‘real time’ terugkoppeling of controle tijdens het procesverloop. Voor een juist begrip en beoordeling van de kwaliteit en betrouwbaarheid van een systeem en/ of proces introduceren we de volgende drie definities en begrippen.

* Systeem is ieder samenstel van geïntegreerde subsystemen voor het verrichten van een specifieke taak of proces om een gewenst doel te bereiken. Ieder systeem heeft een ingang en een uitgang. Binnen het begrip systeem kunnen zowel technische als sociale structuren worden verstaan, waarin zich een van de omgeving te onderscheiden proces afspeelt.

* Feedback of terugkoppeling is de praktijk waar (een deel) van het resultaat wordt teruggekoppeld naar de ingang en continu vergeleken wordt met een gewenste referentiewaarde. Alleen met real time terugkoppeling kan stabiliteit van een systeem worden gewaarborgd.

* Inteelt wordt gedefinieerd als een kruising die op kan treden in mens en dier, maar ook in gesloten populaties van bevolking en/ of beroepsgroepen waardoor de kans op afwijkingen en onregelmatigheden zeer groot is. Bekende voorbeelden van inteelt zijn nagenoeg iedere vorm van dictatuur, het tuchtrecht in de beroepsgroep van advocaten (NOVA), de beroepsgroep van ambtenaren met rechtspraak belast en als laatste de politieke partijen met dwingend opgelegde partijpolitiek.

Beïnvloeding

Uit het rapport van de commissie Van Dam is duidelijk geworden dat ambtenaren met en zonder rechtspraak belast op schaamteloze wijze sanctieloos beslissingen hebben genomen en straffen hebben opgelegd buiten het wettelijk referentiekader. De rol van de minister van rechtsbescherming is in duister gehuld. De aangerichte schade aan mens en maatschappij is aanzienlijk en nog niet te overzien! Voor de deconfiture van het politieke systeem en de rechtspraak kan het beste het rapport van de commissie Van Dam, ‘Ongekend Onrecht’ ingediend als brief bij de Tweede Kamer onder nummer 35 51017, d.d. 17 december 2020, als voorbeeld worden geraadpleegd.

In het algemeen kunnen we de volgende systematiek toepassen met behulp van een statistische onderverdeling bekend als Gausskromme ( Zie illustratie onderaan dit artikel) wanneer een voldoende grote populatie wordt gekozen. De Gausskromme kan onderscheiden worden in verschillende gebieden. Karaktereigenschappen zijn gedrag, aanleg, opvoeding, opleiding, religie en cultuur. Dit worden ook wel de dominante parameters genoemd die van belang zijn om te kunnen bepalen of aan bepaalde voorwaarden van stabiliteit en duurzaamheid is voldaan. Sommige mensen zijn EXTREEM slecht, sommige mensen zijn EXTREEM goed, de meeste mensen zijn gemiddeld en willen hun bestaan gewoon in vrede en harmonie voortzetten.

Gesteld wordt dat alle afzonderlijke karakteristieke eigenschappen een functie van de tijd zijn en deze dan ook zullen veranderen in de tijd. Deze definitie is ook van toepassing op geld, macht en politieke systemen die evident altijd tijdsafhankelijke grootheden zijn.

De vraag ligt dan voor de hand wat is de duurzaamheid van geld, macht en een politiek systeem. Het is duidelijk dat in deze altijd ‘tijd’ bepalende factoren aanwezig zijn. Alleen als omstandigheden aanwezig zijn dat geen tijd bepalende factor is, kunnen we spreken van absolute duurzaamheid, met als voorbeeld de zwaartekracht. Anders is altijd sprake van relatieve duurzaamheid.

De bekende trukendoos gaat open

Bij het behouden van (politieke) macht en geld worden zowel nationaal als internationaal meestal onderstaande gedragingen aangetroffen.

Zowel nationaal als internationaal worden bij de verdediging en / of aanval van standpunten en stellingen door advocaten, instituten, politici, machthebbers en dictators altijd dezelfde strategie toegepast:
– Waarheidsplichten bestaan niet, er wordt sanctieloos gelogen;
– Maatschappelijke gedragsregels bestaan niet dan wel worden genegeerd;
– Vaststaande feiten bestaan niet dan wel kunnen worden vernietigd;
– Dossiers verdwijnen of worden achtergehouden;
– Alle door de wederpartij ingenomen standpunten worden omgedraaid in hun tegendeel;
– Het ontkennen van de feiten en de rechtens te respecteren belangen van de wederpartij;
– Het binnen het civiel recht ontkennen van het bestaan van geldend Procesrecht;
– Het zich beroepen op verjaring;
– Het negeren van het bestaan van processuele nietigheid in zake schendingen van vormvoorschriften van openbare orde met de sanctie van nietigheid bedreigd;
– Ieder onderscheid tussen materieelrecht en procesrecht ontbreekt;
– Het creëren van eigen waarheden en / of waarnemingen;
– In de gevolgde strategie ontbreekt altijd iedere onderbouwing en/of bewijsvoering;
– Aantoonbare vervalsingen van originele onderzoeksrapporten worden ontkend dan wel achtergehouden;
– De wederpartij beschuldigen van het maken en verspreiden van de vervalsingen;
– Het bestaan van onwelgevallige stukken wordt ontkend, genegeerd of verdwijnen;
– Het streven naar maximale vertraging in het procesverloop.

Voor de beoordeling van duurzaamheid is tijd in iedere voormelde gedraging de bepalende factor.

Overwegingen

Kan de mensheid tot inzicht komen en zijn overtuigingen veranderen waardoor ook het gedrag zal veranderen? Voorlopig ziet het er niet naar uit. Wederom is het adagio ‘Après nous le deluge’ van toepassing. De filosoof Martin Heidegger heeft in zijn testament gezegd (1976) “Nur ein Gott kan uns retten”. Hij zag geen andere uitkomst.

U hoeft niets te geloven, wij hebben een vrije wil om onze eigen beslissingen te nemen. Beschuldigingen helpen niet; slechts de wet van oorzaak en gevolg dient in beschouwing genomen te worden. We moeten elke keer opnieuw op zoek gaan naar de zin van ons leven. In de geschiedenis is het beoogde eindresultaat voor alle klokkenluiders en politieke tegenstanders symbolisch weergegeven in bijgevoegde illustratie.

Het spectrum geheel aan de linker zijde vertegenwoordigt het schuim van de maatschappij, meestal geuit in macht, geld en vrouwen, te vinden in alle geledingen van de maatschappij. Het spectrum geheel aan de rechterzijde vertegenwoordigt een groep mensen die probeert de wereld beter te maken met opoffering van eigen belangen. Uiteindelijk kan iedereen kiezen tot welke groep van mensen hij/zij wil behoren.

Geraadpleegde Bronnen en Observaties:
1. Sodoma – Het geheim van het Vaticaan, Frédéric Martel, maart 2020
2. Ongekend Onrecht, brief aan de Tweede Kamer nr. 35510,van de Commissie Van Dam, 17 december 2020
3. Ortoli, Sven; Klein, Jean, De uitzonderlijke geschiedenis van de supergeleiding. Van Gennep, Amsterdam (1990). ISBN 978-90-6012-828-2
4. https://historiek.net/kort-maar-krachtig-het-leven-van-Jeanne-d’Arc/48590/
5. De kredietcrisis en de Nederlandse economie 2009 … – CPB.nl
6. Niets was wat het leek, Prins Bernhard; Gerard Aalders, 2014
7. Advocaat van Poch G.J.J.A. Knoops wil opheldering over belangenverstrengeling, Onderzoekscommissie, 1 februari 2021
8. Is recht in Nederland wel echt recht? Wynia’s week, 6 februari 2021
9. www.hollandpromote.com, diverse artikelen
10. TV programma ‘Opgelicht’ van 9 februari 2021

De auteur prof. dr. ir. Anton van Putten is uitvinder en heeft jarenlang college gegeven aan TU Eindhoven, KU Leuven, Middlesex University London, Université de Bordeaux en de universiteit te Coimbra Portugal.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *