Nederlands wetsvoorstel plan aanpak witwassen in de maak

26 september 2020
Kennisbank

Over niet al te lange tijd zullen contante betalingen vanaf drieduizend euro voor beroeps- of bedrijfsmatige handelaren niet meer mogelijk zijn. Er komt ook een wettelijke mogelijkheid voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het een en ander staat in een wetsvoorstel waar de ministerraad op voorstel van minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid mee heeft ingestemd. Opmerkelijk is dat er in dit wetsvoorstel maatregelen getroffen worden om de integriteit van de trustsector te waarborgen. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat de wetgeving in deze sector nog niet volledig wordt nageleefd en er integriteitsrisico’s blijven bestaan. Dienstverlening waaraan bijzonder hoge integriteitsrisico’s zijn verbonden, wordt daarom verboden. 

Er komt dan ook een verbod komt op dienstverlening waarbij derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve landen betrokken zijn en dat het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt verboden. Minister Hoekstra en minister Grapperhaus hebben vorig jaar, op 30 juni 2019 het plan van aanpak witwassen gepubliceerd. Hierin zijn maatregelen aangekondigd om witwassen en terrorismefinanciering effectiever aan te pakken. De maatregelen komen voort uit de bredere inzet van het kabinet om de integriteit van de financiële sector te vergroten.

Een belangrijk aandachtspunt in het plan van aanpak is de informatiepositie en onderlinge samenwerking bevorderen van instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Op die manier kunnen deze instellingen hun poortwachtersrol effectiever vervullen. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State worden openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *