Extra aandacht AFM op zakelijke markt, accountants en kapitaalmarkten

13 januari 2015

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat dit jaar extra inzetten  op toezicht op financiële dienstverlening aan zakelijke partijen, accountantsorganisaties en kapitaalmarkten. Ook staat 2015 in het teken van technologische ontwikkelingen, inzicht in consumentengedrag en ‘gedrag en cultuur’. 
De sector maakt bijzondere veranderingen door. Marktpartijen worden geconfronteerd met een reeks van ingrijpende veranderingen. Een veelheid aan nieuwe regels en de niet afnemende hoge verwachtingen van de samenleving zijn daarin doorslaggevende factoren. “Hun volle agenda mag hen intussen niet afhouden van één gezamenlijke topprioriteit: een duurzaam herstel van vertrouwen”, stelt AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in het voorwoord van de Agenda 2015. Er bestaat een breed gedeelde overtuiging dat het anders moet in de financiële sector. “Daarvoor is – nog steeds – een fundamentele aanpassing van gedrag en cultuur vereist. De veranderingen die hiervoor nodig zijn, moeten degenen die het aangaat uiteraard zelf realiseren.”
Kapitaalmarkten
Er zijn de afgelopen periode veel maatregelen genomen om kwetsbaarheden in het financiële stelsel aan te pakken. Risico’s verdwijnen echter niet zomaar, zullen zich verplaatsen en zich in nieuwe gedaanten voordoen. De vergroting van kapitaalbuffers van banken en vermindering van hun balansrisico’s leiden ertoe dat financiële risico’s zich verplaatsen van bankbalansen naar de kapitaalmarkten. Daarmee neemt het grote belang van goed functionerende kapitaalmarkten verder toe. De AFM zet in 2015 dan ook extra in op het toezicht op die markten, met een sterke focus op goede prijsvorming, eerlijke informatieverschaffing, beheersing van risico’s en het tegengaan van marktmisbruik.
Zakelijke markt
De afgelopen periode hebben zich incidenten voorgedaan rondom financiële dienstverlening aan zakelijke klanten, waaronder het midden- en kleinbedrijf. Dienstverlening op het gebied van rentederivaten, kredietverlening en bijzonder beheer verdienen bijzondere aandacht. Het toezicht op de zakelijke markt zal daarom in aanzienlijke mate worden geïntensiveerd.
Accountants
In september 2014 heeft de AFM moeten vaststellen dat de kwaliteit van een groot deel van de accountantscontroles nog steeds niet voldoende is. Het aantal incidenten lijkt toe te nemen. Onze interventies in de vorm van handhaving, feitelijke rapportages en de publieke aandacht die wij hebben gevraagd voor noodzakelijke fundamentele hervormingen en cultuuromslag in de sector hebben in de politiek en de media gehoor gekregen. De AFM gaat dus het toezicht op accountantsorganisaties in 2015 verder versterken en intensiveren.
Technologische ontwikkelingen, inzicht in consumentengedrag en ‘gedrag en cultuur’
De AFM besteedt ook extra aandacht aan een aantal belangrijke brede ontwikkelingen. Ten eerste is er meer aandacht voor de impact van technologische ontwikkelingen, zoals technische innovaties met betrekking tot de beurshandel en online en mobiele bedieningsconcepten. De AFM wil zich ervoor inspannen dat haar toezichtexpertise op deze veranderingen blijft aansluiten. Ook wil de AFM het gedrag van beleggers en consumenten beter begrijpen om de effectiviteit van het toezicht te blijven vergroten. Daarom wordt in toenemende mate gebruik van inzichten uit gedragswetenschappen zoals de gedragseconomie. Tot slot de bijzondere aandacht voor gedrag en cultuur. Er bestaat een breed gedeelde overtuiging dat duurzaam vertrouwen alleen kan ontstaan als gevolg van gedrag en cultuur waarin dienstbaarheid, zorgvuldigheid, transparantie en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn.
De oproep van de AFM uit mei 2014  om mee te denken en de consultatie van de concept-Agenda in oktober 2014 is positief door consumenten en de markt opgepakt. Verschillende opmerkingen en suggesties zijn ontvangen door de AFM die zij goed konden gebruiken bij het opstellen en uitwerken van verdere plannen. In februari volgt de verdere uitwerking van de plannen. Op die manier wil de AFM inzichtelijk maken op welke manier zij algemene themadoelstellingen uitwerkt en realiseert.
Bron: AFM

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *