Comptabele data als grondstof

11 december 2020

Jennifer De Roeck & Michel Klompmaker

Het thema “Bestuurlijke risico’s rond het thema klimaat en de verzakking van vastgoed” stond centraal bij het recente RiskCongres Lokaal Bestuur in het Provinciehuis van Utrecht. Voorafgaande de plenaire sessies, konden deelnemers uit twee lunchworkshops kiezen. Een daarvan ging over “Comptabele data als grondstof” door Hans Timmerman en Fred Baptist van Fortierra. Waarom wordt standaardisatie en borging van digitale (open) data steeds belangrijker? Hans liet concrete voorbeelden zien, zoals ‘predictive modelling’ met satellieten, maar ook de rol van makelaar en taxateur kwamen aan de orde. Wie heeft er de plicht om onderzoek te doen en wie heeft er informatieplicht? Fred geldt als een expert op het gebied van de Omgevingswet, veiligheid van de leefomgeving en volgt de discussie rond het klimaat met een meer dan normale belangstelling. 

We zien de convergentie van fysieke en digitale wereld: twee tegengestelde werelden die elkaar completeren/aanvullen. IoT meet in de fysieke wereld steeds beter en actueler hoe deze zich gedraagt en met realtime CAD-systemen simuleren we de fysieke wereld steeds beter. De uitdaging is dat er zo veel data beschikbaar is voor verschillende doelgroepen. En we willen al deze data in samenhang analyseren en gebruiken.
De beschikbaarheid van dit soort data blijft groeien en voor zowel burgers als bedrijven wordt de garantie van nuttigheid en geldigheid steeds belangrijker is. Hoe kwalificeren we al die verspreid aanwezige data? Daar focust Fortierra op en helpt al die verschillende doelgroepen aan de juiste en relevante data. Zowel vastgoedbeheerders als huiseigenaren verdwalen al snel in deze enorme hoeveelheid beschikbare gegevens. Hoe vindt, verzamel, beheer, integreer, map, combineer, registreer en – last but not least – kwalificeer ik al die data?

Donut van Raworth

De Donut is een economisch model dat economische welvaart meet door te kijken naar de realisatie van een sociaal fundament zonder het overschrijden van ecologische plafonds.
Veilig wonen en een schoon, gezond milieu zijn beide een grondrecht. Een voorbeeld van een vraag die gesteld zou kunnen worden bij het intrekken: “Kan ik als astmapatiënt in deze woning intrekken?” En daar kan Fortierra u helpen. Zij verzamelen de data en leggen die naadloos over elkaar opdat je op een juiste basis en verzameling van data, die beslissing kan nemen.

Een woning is niet alleen ingericht voor wonen, maar vaak ook voor zorg, werk en zelfs leren. Dit stelt steeds vaker verschillende eisen aan diezelfde woning. Binnen al de bestaande wetten, normen en regels die we op die verschillende gebieden horen na te leven: wat mag er en wat moet? Niet alles kan namelijk overal worden nageleefd! Daar moet je dus afwegingen maken.
Fortierra heeft met de vastgoedpas voor woningen een geïntegreerd datamodel van wonen, zorg, werken, veiligheid en leefomgeving opgemaakt. Hierdoor wordt uit de verschillende soorten wetgeving een totaalbeeld gemaakt waaraan de woning wettelijk moet voldoen.

Onze maatschappij is de afgelopen jaren complexer geworden en de diversiteit van onze woonfunctie is – zeker nu met corona – enorm gegroeid. Denk aan de afhankelijkheid van digitalisering, medische eisen bij thuiszorg, arbowetten voor thuisverpleging maar ook voor thuis werken en zelfs voor onze thuiswerkende schoolkinderen gelden bijzondere garanties. Die complexiteit op basis van open data en specifieke data zichtbaar maken is de uitdaging.

Timmerman: “De bedoeling is om inzicht te geven aan gemeenten, buurten maar ook bewoners over wat er gaande is in hun buurt en met hun vastgoed. Hoe doen we dat? Waarderen, valideren en certificeren van digitale (open) data. Alle informatie betreffende een woning wordt verzameld. We hebben het dan over de woning binnen en buiten, de bewoning maar ook de waarde tegenover recht en toezicht. Dit geeft dus “one view” over de woning. De vele beschikbare data is soms erg goed verborgen op websites of andere plaatsen. Data-mining is dan nodig om een gewenste view te kunnen bieden zodat er kan worden gekeken naar “aansprakelijkheid”. Wie is er verantwoordelijk voor welk onderdeel betreffende deze woning? En voor de instandhouding is adequaat life cycle management bij woningen erg belangrijk.”

Instandhouding en life cycle data management

Waar investeren we het best? Waar zijn aanpassingen gemaakt, waar zijn deze nog noodzakelijk? Continue data-analyse is nodig om inzicht te behouden. Juiste vertrekdata is hier dan ook essentieel opdat vervolgens de data analyse correct is en het inzicht ook.

Belang van life cycle management bestaat dus uit:
• De instandhoudingskosten van vastgoed over een lange levenscyclus (100+ jaar) zijn vaak groter zijn dan de initiële investering. Technisch kunnen we huizen bouwen die 400 jaar meegaan.
• Drie levensduren: functionele (kortste), economische en de technische (langste). De gemiddelde levensduur vastgoed in Nederland is 120 jaar.
• Klein onderhoud, reparatie en vergunningsvrije verbouwingen zijn goed te plannen in de functionele gebruikscyclus van het kapitaalgoed.
• Groot onderhoud, vervanging hoofdsystemen en vergunning plichtige verbouwingen dienen zorgvuldig in zowel de economische als technische levenscyclus te worden gepland.

Cyclus van woning en bewoner


Een woning in Nederland kun je beoordelen op recht (hoe mag je er wonen), veiligheid (kun je er veilig wonen), huisvesting (is zelfredzaamheid gegarandeerd) en waarde (instandhouding en belastingen). Door inzicht in alle vier die gebieden is de burger beter geïnformeerd en wordt hij of zij sterker. Met die data en de juiste planning zijn op lange termijn visies te maken. Zo wordt de waarde van zowel de woning als wonen zelf in stand gehouden en de kwaliteit van wonen worden gegarandeerd, ook als mensen hulpbehoevend worden, thuis gaan werken of thuis willen leren en studeren. En daarmee wordt effectief en rechtvaardig toezicht mogelijk.

Toezicht en recht in een eindeloze Möbius cirkel, voor een volledig en betrouwbaar beeld van de toestand van een vastgoedobject.

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *