Transparantie in de rechtspraak, scoort Nederland wel zo hoog als wordt beweerd?

25 september 2020
Kennisbank

Caroline Raat

Nederland scoort hoog op allerlei internationale rankings. Dat is mooi. Zo staat Nederland al jaren op plaats 8 in Transparency International’s CPI. Dat staat in schril contrast met een eveneens zeer hoge plaats als ‘facilitator’ van juridische en financiële constructies ten behoeve van het wegsluizen en witwassen van crimineel geld. Op de CPI is kritiek, omdat er slechts een perceptie van corruptie wordt gemeten, en onder meer de welvaart van het land als belangrijke factor wordt meegewogen. De CPI meet dus ‘van alles’. Dat het met openbaarheid van bestuur niet best gesteld is, is inmiddels common knowledge. De Nederlandse Wob staat op een treurige plek 73 in de RTI Rating. De praktijk van die wet is niet beoordeeld in de ranking, maar de ervaring van journalisten en burgers spreekt boekdelen: daar zou de ranking nog wel eens lager kunnen liggen. In dit artikel ga ik in op de hoge ranking van de Nederlandse rechtspraak en de merkwaardige manier waarop die tot stand komt. Ook stel ik vragen bij al die zaken die de TV niet halen: klopt het beeld van de gemiddelde burger wel? Verder pleit ik voor zelfreflectie en transparantie bij rechters, ook als dat moeilijk is. 

De rechtspraak lijkt in Nederland goed geregeld, hoewel nieuws over mislukte automatiseringsprojecten en grote werkdruk zou moeten leiden tot twijfel: als de systemen falen, kan het individu zijn werk niet goed doen. In de week van de rechtspraak moeten we het daarover hebben, want rechtspraak is heel erg belangrijk. Het is het sluitstuk van de rechtsstaat en van rechters mogen burgers daarom veel verwachten. In vertrouwensonderzoeken van het CBS scoort de rechtspraak (waarover slechts een enkele vraag wordt gesteld) nog voldoende. Die wordt niet uitgevoerd onder mensen die zelf ervaring hebben (gehad) met de rechtspraak. Daarnaar moet meer onderzoek worden gedaan. En dan niet alleen naar de vraag hoe men de zitting ervaarde en of de rechter wel goed luisterde, maar meer diepgravend.

Een ranking waarnaar door de rechtspraak zelf en door de overheid vaak wordt verwezen is de Rule of Law Index. Nederland staat hier op de vijfde plaats, maar zakt wel in punten. De ‘stand van de rechtspraak’ is hierin overigens geen parameter (factor). Met die index lijkt, zo bleek al uit het interview in de Volkskrant met ir. Toon Peters iets geks aan de hand, want wie heeft de survey uitgevoerd? En wanneer? In elk geval lijkt het erop dat er vanaf 2016 geen onderzoek in Nederland meer is gedaan. De resultaten van 2020 lijken dus ‘copy-paste’ uit de eerdere rapporten (die niet transparant zijn over de meetmethode). Hierover zijn terecht door SP-Kamerlid Van Nispen kritische kamervragen gesteld, waarop geen goed antwoord is gekomen.

Wat is er onderzocht?  

En wie zijn de ‘ongeveer 20 nationale experts’ die zouden zijn bevraagd? Volgens het Advocatenblad zouden 23 deskundigen, onder wie zeventien advocaten, verbonden aan veertien advocatenkantoren, van wie tien uit Amsterdam zijn bevraagd. Daarnaast werden volgens een geïnterviewde wetenschapper in Nederland enkele academici en een medewerker van een ngo bevraagd. Maar wie dan? En wanneer? In 2016? Welke stake hebben zij wellicht bij een rooskleurige ‘perceptie’ – in Nederland lopen advocaten, rechters en rechtswetenschappers voortdurend rondjes door dezelfde draaideur, wat een probleem op zich is als het gaat om onafhankelijkheid.

In de survey-tekst (met dank aan ir. Toon Peters) staat het volgende: “Deze studie wordt uitgevoerd door de onafhankelijke onderzoeksorganisatie World Justice Project en staat los van de overheid en van politieke partijen. Het doel van de studie is inzicht te krijgen in de opvattingen van Nederlanders over hun ervaringen met de wet.” WJP is echter wel gefinancierd door de gemeente Den Haag en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De algemene vragenlijst betreft een zeer breed multiple-choice perceptie-onderzoek, met vragen over van alles en nog wat. Een groot gedeelte betreft vragen over informatievoorziening door de overheid. Er zijn vragen over criminaliteit, kwaliteit van leven, en het betalen van smeergeld. De onderzoeksorganisatie WJP heeft zelf geen onderzoek gedaan, maar de opdracht naar eigen zeggen via YouGov uitbesteed aan Lightspeed (Kantar / TNS Nipo). Deze organisatie, die overigens op de eigen website geen deskundigheid aangeeft op het gebied van beleidsonderzoek / onderzoek publieke sector, zegt echter van niets te weten.

De meeste vragen in het brede onderzoek betreffen ‘hypothetische gevallen’ die gaan over de overheid; over vergunningen, bedragen voor uitkoop van woningen, of mensen wel eens zijn overvallen in hun huis en andere zaken. Er wordt het nodige gevraagd over de sociaal-economische situatie, religie, etc. De paar vragen die over de rechtspraak gaat luiden bijvoorbeeld:

V7. Volgens u doen de meeste rechters uitspraak op basis van…?
<1> Wat de overheid wil
<2> Wat mensen met sterke privébelangen willen
<3> Wat de wet bepaalt
<99 fixed> Ik weet het niet

V13. Hieronder vindt u een lijst met categorieën van mensen, groepen van mensen en instellingen. Kunt u aangeven hoeveel vertrouwen u hebt in elk van de volgende categorieën?
-[q13a] Mensen die in dit land wonen
-[q13b] Ambtenaren die voor de lokale overheid werken
-[q13c] Ambtenaren die voor de federale overheid werken
-[q13d] Politie
-[q13e] Gerecht
<1> Veel
<2> Matig
<3> Weinig
<4> Geen
<99> Ik weet het niet

Wat denkt u dat een gemiddelde burger, die met dit soort dingen nooit te maken heeft, antwoordt? En wat is de waarde ervan? Zegt dit iets over wat Nederlandse rechters doen? Nee. Het geeft een beleving aan, goeddeels gebaseerd op wat mensen zien op televisie. En dat wijkt nogal af van de praktijk van alledaagse zaken.

Rechtspraak zonder glamour

Als er geen media bij zijn, als het een ‘bulkzaak’ is, dan zitten er niet drie rechters met dikke grondig bestudeerde dossiers voor hun neus in zittingen die soms wekenlang duren. Dan is er één rechter, die het vanwege de gebrekkige administratie en automatisering met een enorm pakket ongeordende stukken moet doen – vorige week zelf nog gezien in een rechtbank. Heeft hij die kunnen lezen, in de juiste volgorde? Heeft hij nog een beeld kunnen krijgen van hoe gebeurtenissen elkaar zijn opgevolgd, wat oorzaak is en wat gevolg? Heeft hij zich onbewust laten leiden door de beweringen van een hem bekende advocaat, of van een gemeentejurist die een knipkaart bij hem heeft?

Bekend is dat in veel zaken geen gespecialiseerde rechters betrokken worden. Niet of pas afgestudeerde griffiers die van begin tot eind het dossier feitelijk bestieren, zijn ook geen garantie op hoge kwaliteit. En dan de bias: die heeft iedereen, maar op de een of andere manier denken rechters – ik heb ze dat zelfs horen zeggen – dat zij daarboven verheven zijn. Dat is echter onmogelijk! Niemand kan namelijk zijn eigen ‘systeem 1’ (een reptielenbrein), uitzetten en slechts gedeeltelijk kan dit worden gecorrigeerd. Dat geeft niets, maar enige zelfreflectie hierop lijkt mij noodzakelijk.

Zo schrijft rechtssocioloog Holvast in haar proefschrift “In the Shadow of the Judge” (Amsterdam, 2017) dat rechter voorafgaand aan de zitting worden ‘geïnstrueerd’ door een griffier, vaak zelfs met een conceptuitspraak:

However, there is also an advisory and discussion-related component to these duties which potentially results in entities other than judges influencing the process and content of adjudication. When the public becomes aware of this situation, this can also harm the authority of the judge and the legitimacy of the judiciary.” (p. 99)

Soms vertrouwt de rechter volledig de samenvatting en instructie van de griffier zonder de stukken zelf te lezen. Maar ook als de stukken wel worden gelezen, dan is het ankereffect al daar: onbewust wordt het beeld van de zaak, en daarmee de uitspraak beinvloed door het niet per se correcte of objectieve, laat staan altijd even deskundige mening van de griffier (dat zijn vaak studenten of onervaren juristen):

This enhances the likelihood of the judges being (unintentionally) influenced by the memo. Studies on heuristics and cognitive biases in (judicial) decision-making have revealed that the decisions that judges make are effected by the manner in which the information is presented to them. Thus when the information from the files is presented by the judicial assistant in a certain layout, this can affect the way in which the judge evaluates this information. This so called anchoring effect can occur. This occurs when people, in this case judges, adjust their judgments unconsciously to an initial value which is presented to them, which serves as a reference point or anchor for the judgment. (p 115)

Dat rechters ook behept zijn met een reptielenbrein, is geruststellend: het zijn toch mensen. Maar dat zij zich daarvan niet bewust zijn, en oprecht denken dat zij echt onafhankelijk en rationeel zijn, dat is ernstig. Dat is namelijk niemand. Het zou het vertrouwen in rechters ten goede komen als zij hierover transparant zijn en dit onontkoombare feit erkennen. Doen zij dit niet, dan zijn zij inherent ongeschikt voor het vak.

Naar de juridische kwaliteit en deskundigheid van de rechters en griffiers wordt slechts indirect onderzoek gedaan, bijvoorbeeld door visitatiecommissies, die overigens wel het nodige op te merken hebben over de kwaliteit. De aard van het vak maakt direct onderzoek moeilijk, omdat het niet mogelijk is om – zoals compliance officers dat wel gewend zijn te doen – zaaksdossiers door een onafhankelijk onderzoeker te laten doorlichten op administratieve fouten, bias en juridische missers. De uitspraak die openbaar wordt gemaakt kan dus nooit – ook niet door annotatoren en rechtswetenschappers – op juistheid, zorgvuldigheid en vooral op feitelijkheid en waarheid worden gecontroleerd. Dat kan hooguit in hoger beroep, maar dat is daarvoor niet bedoeld. De hoger beroepsrechter is geen toezichthouder op de uitvoeringspraktijk van de lagere rechter. En wie controleert de controleur?

Transparantie in de rechtspraak

Transparantie in de rechtspraak betekent dus vooral – daar pleit Holvast ook voor – ook erkennen dat er in de rechtspraak fouten worden gemaakt, mensen niet altijd zuiver objectief, zakelijk en onpartijdig tegemoet worden getreden, dat er allerlei niet daartoe benoemde en getrainde ambtenaren invloed hebben op het proces en dat dit effect heeft op de uitkomst: een mogelijk verkeerde uitspraak. Dat kan onder omstandigheden zelf aansprakelijkheid opleveren, maar ook daarmee moet de rechtspraak in een moderne samenleving mee kunnen dealen.

De kans op dergelijke incidenten neemt volgens de wetenschap toe als de wederpartij een grote (overheids-)partij is, met een groot advocatenkantoor. Daaraan wordt gemakkelijker geloof gehecht dan aan een eenling, zelfs als die advocaten – en helaas, dat doen zij soms – alle ‘standpunten’ bij elkaar verzinnen, zonder zelfs maar een begin van bewijs te leveren. Vergelijk het met de acteur in de witte jas in de reclame: instant vertrouwen, aangezet door het reptielenbrein. Rechters behoren dit te doorzien en te corrigeren – toen ik studeerde heette dit ‘ongelijkheidscompensatie’ – maar daar is niet altijd genoeg van terug te vinden.

Kritiek, hoe mild, goed onderbouwd en goed bedoeld ook, op de rechtspraak wordt niet gewaardeerd. Degenen die dit proberen, worden al snel in de hoek van de gekkies gezet, waarmee niet te praten valt. Dat is niet eerlijk, en dat past de rechtspraak niet. Daarom lijkt het mij een goed idee als de rechtspraak hierover in een open debat gaat met de samenleving. Niet met geselecteerde advocaten of wetenschappers, maar met iedereen. Mensen die zich ongepast gedragen, mogen uiteraard de zaal uit worden gezet. Maar het lijkt mij verstandig dat rechters luisteren, ook buiten de rechtszaal.

De auteur Mr. Dr. Caroline Raat is onderzoeker, auteur en adviseur op het gebied van recht en integriteit. Caroline is ook blogger op het Risk & Compliance Platform Europe. Zij handelt onder de naam BESLISGOED, Nudging for Ethics. De getoonde afbeelding is van Caroline Raat.

 • Toon Peters

  Ik heb onlangs nog een uitvoerig gesprek gehad met een rechtbankpresident over zaken die er binnen de rechtspraak niet goed gaan. Dus rechters die luisteren naar “buitenstaanders” zijn er dus wel en dat valt zeer te prijzen.
  Maar vanwege de scheiding der machten en onafhankelijkheid van rechters is het zeer moeilijk om elkaar op “fouten” of corruptie aan te spreken.

 • Aad Boudewijn

  Bij hoger beroep nasleep echtscheiding veroordeeld door de Cyberkamer Den Haag waar Cyberofficier van Justitie Janneke Slöetjes de valse aangiften van ex directeur Reclassering Johan Slöetjes inbracht waarbij ze meerdere zaken had vervalst en laten verdwijnen.
  Het verhaal heeft nogal wat voeten in de aarde want deze ex Bitch of Freedom (tegen de sleepnetwet) is rechterhand Cybercrime Voorzitter CPG GVD Burg. Meer als/dan 30 rechters zijn betrokken geraakt om met GVD Burg Janneke Slöetjes te redden van ambtelijke corruptie waar President Gerechtshof Marieke Koek, tevens lid Raad van Toezicht Reclassering, een hoofdrol in speelt waar zij ook voorzitter landelijke selectie commissie rechtspraak is.

 • Caroline Raat

  Mooi, Toon Peters, dat er presidenten zijn die wel het gesprek aangaan. Die ervaring heb ik ook, hoewel andere presidenten dat resoluut afwijzen. ‘Corruptie’ ben ik gelukkig nog nooit tegengekomen, maar vooringenomenheid en uitspraken die niet zijn gebaseerd op volledige dossiers en feiten wel.
  Maar dan iets anders: ik zie dat sommige mensen reageren met reacties die niet ter zake doen, die personen die zich niet kunnen verweren bij naam en toenaam noemen en die daarbij zonder argumenten allerlei forse beschuldigingen richting die personen uiten. Dat draagt m.i. niet bij aan een open debat. Integendeel: het slaat elke discussie dood.

 • Alfred Mol

  Na 3 keer het Hof Fasseur-van Santen (zonder resultaat) gewraakt te hebben is in 2007 mijn advocaat mr R. de Lauwere een procedure bij het EHRM ondernomen. De advocaten/ vertegenwoordigers voor de Staat trokken bij het EHRM direct het boetekleed aan en erkenden dat het appel onacceptabel lang geduurd had en of ik maar zou willen schikken. Uiteraard wilde ik niet schikken en wilde oordeel van het HRM zien.
  In 2009 besliste het EHRM dat de procedure met KTI/ Technip BV onacceptabel lang geduurd had. Ook besliste het EHRM dat de NL wetgeving niet adequaat was om zo’n probleem optelossen. Het EHRM besliste dat de wetgeving aangepast diende te worden. In Sept 2009 heeft TROSRadar hierover bericht.
  Eindarrest werd toch gewezen door de vooringenomen rechters in Den Haag. Echter nu 11 jaar later is er nog steeds geen sprake van aanpassing wetgeving. Incapabel of onwillig ministerie ??

 • Chantal

  Ik heb de afgelopen jaren zelf mogen aanschouwen hoe een rechtszaak eraan toe gaat. En ik ben onthutst.
  Zelf heb ik een wetenschappelijke achtergrond, en stond er als leek waarschijnlijk wat naïef in, dat rechtspraak op hetzelfde soort logica en waarheidsvinding zou berusten. Met enige projectie dat de menselijke maat ook aanwezig zouden zijn.
  Misschien dat ik als ondersteuning van een verdachte zelf subjectief ben, maar hoezeer ik ook probeer op te stijgen, kan ik niet aan de notie ontsnappen dat het niet klopt.
  Er worden onderzoeken gedaan waar menig docent een middelbare scholier nog niet mee weg laat komen Stukken raken kwijt. Of worden veel te laat ingediend (na twee jaar wachten de avond voor de rechtszaak, echt?) Of onderzoek wordt überhaupt al niet nodig gevonden.
  Maar ik ben er echt over ontdaan dat in de uitspraak ontlastend bewijs als niet ter zake doende en onbelangrijk van tafel geveegd wordt of niet eens genoemd wordt. De raadsheren zelf verhaaltjes mogen verzinnen, pertinente onwaarheden in hun uitspraak mogen zetten, en doelpalen verzetten. En oh ja, experts en medewerkers van de rechtbank waren niet meer welkom bij de zitting als ze nog werk voor de rechtbank wilden uitvoeren (als professional zou je niets hoeven te vrezen mijns inziens).
  Als iemand die is opgeleid om de waarheid zo objectief mogelijk vast te stellen, waarbij onderzoeksmethoden, controle, discours en holistisch debat inherent onderdeel zijn van dat proces. Ben ik inderdaad uitermate teleurgesteld in onze rechtspraak. Ik vind het ongelofelijk dat dit er zo aan toe gaat. En geef onze rechtspraak een dikke onvoldoende.
  Ik had een hogere mate van (kennis) niveau, professionaliteit, en objectieve waarheidsvinding en gedegen afweging en onderbouwing verwacht.

  Maar mij is recent inderdaad niet gevraagd een oordeel te vellen.

 • mr. Meindert J.F. Stelling

  Ik heb geaarzeld of ik zou reageren op bovenstaande artikel. Uiteindelijk heb ik daartoe toch besloten omdat mijn ervaringen met de rechterlijke macht, behoudens enkele uitzonderingen, van dien aard zijn dat deze wellicht een nuttige bijdrage kunnen inhouden voor de beeldvorming. Mijn oordeel omtrent het handelen van de rechterlijke macht – in ruime zin opgevat – is gebaseerd op rechtsgedingen waarbij ik in de periode 1980-2020 in verschillende hoedanigheden betrokken ben geweest. Te weten als luchtmachtofficier persoonlijk, als officier-raadsman van soldaten die weigerden atoombommen te bewaken, als deskundige en tot slot als advocaat van vredesactivisten. Enkele dieptepunten waren de volgende.
  De Centrale Raad van Beroep (CRvB) weigerde inhoudelijk te oordelen over het geschil tussen de minister van defensie en mij over de rechtmatigheid van gebruik van kernwapens, hoewel de CRvB bij uitsluiting bevoegd was om te oordelen over geschillen tussen bevoegd gezag en militair ambtenaar. De minister stelde dat ik niet publiekelijk als kapitein mocht uitdragen dat het geplande gebruik van die massavernietigingsmiddelen inging tegen het humanitair oorlogsrecht, het verbod van genocide en de Grondwet. De CRvB achtte dit standpunt van de minister een schending van de uitingsvrijheid en adviseerde de minister in zijn beslissing van 11 mei 1983 (AB 1983/451; TAR 1986/206) mijn inzetbaarheid als officier te beperken omdat gebleken was dat ik niet bereid was “alle opdrachten terzake van het gebruik van kernwapens onvoorwaardelijk uit te voeren”. Een advies waarmee de CRvB lijnrecht inging tegen zowel de verwerping door het Tribunaal van Neurenberg van het Befehl-ist-Befehl als strafuitsluitingsgrond, als de Wet Oorlogsstrafrecht en Uitvoeringswet Genocideverdrag (inmiddels vervangen door de Wet internationale misdrijven).
  De Hoge Raad bevorderde met zijn Kruisrakettenarrest van 10 november 1989 (NJ 1991/248) zijn geloofwaardigheid evenmin toen hij zich beriep op geheime NAVO-procedures. Hij beweerde dat door die procedures de rechtmatigheid van het gebruik van kruisvluchtwapens met een nucleaire lading zou zijn verzekerd. De Hoge Raad droeg evenwel geen kennis van die geheime procedures en toonde zich met zijn beroep daarop derhalve een serviele lakei van de politieke machthebbers die wensten vast te houden aan de kernbewapening. Maar bovenal was het oordeel van de Hoge Raad ook volslagen ongeloofwaardig. Door bepaalde procedures te volgen, kan immers niet worden afgedaan aan het massavernietigende karakter van atoomexplosies. Een eigenschap van kernwapens die hun gebruik veelal strijdig doet zijn met het onder alle omstandigheden geldende verbod militair geweld te gebruiken dat geen onderscheid maakt tussen combattanten en burgerbevolking.
  Vervolgens was er het Kernwapenarrest van de Hoge Raad van 21 januari 2001 (NJ 2002/217) Daarin bracht hij tot uitdrukking dat de nucleaire vernietiging van steden rechtmatig zou kunnen zijn. Dit hoewel het dan zou gaan om regelrechte genocide en een eveneens onder alle omstandigheden verboden aanval op de burgerbevolking. De Hoge Raad kwam tot deze barbaars immorele en volstrekt onrechtmatige opvatting zonder de vernietiging van steden op enigerlei manier te toetsen aan de van toepassing zijnde beginselen en regels van internationaal publiekrecht. Desondanks hebben alle rechters die na dit arrest van de Hoge Raad werden geconfronteerd met het vraagstuk van de misdadigheid van bezit en gebruik van kernwapens, zich zonder meer daarop beroepen. In flagrante strijd met het recht hebben zij allen geweigerd te responderen op uitdrukkelijk voorgedragen verweren die waren gebaseerd op de beginselen en regels van het humanitair oorlogsrecht in samenhang met de misdadigheid van voorbereidingshandelingen voor ernstige misdrijven ingevolge art. 46 Wetboek van Strafrecht.
  Wat betreft dit laatste kan overigens één uitzondering worden genoemd. Het gerechtshof Den Haag heeft in een aantal strafrechtelijke arresten van 17 december 2007 (niet gepubliceerd) het standpunt dat gebruik van B61-atoombommen misdadig zou zijn, afgewezen op grond van de overweging dat – naast juridische redeneringen – veel complexe factoren een rol spelen. Daardoor waren vragen met betrekking tot de rechtmatigheid van de dreiging met of gebruik van kernwapens “niet met een eenvoudig ja of nee (…) te beantwoorden”. Die complexe factoren waren volgens het gerechtshof “veelal van (geo-)politieke aard, waarbij (…) uiteenlopende ideeën over veiligheid, over gerechtigheid een rol spelen.” Met andere woorden: het gerechtshof komt niet toe aan de toetsing aan het recht, want dat wordt opzij gezet door politieke overwegingen. De heerschappij van het recht werd zodoende door het gerechtshof op onverholen wijze opzij gezet ten gunste van de heerschappij van de macht.
  Deze voortdurende bedrieglijke collaboratie door de rechterlijke macht met de misdadige voorbereidingen voor nucleaire massamoord op genocidale schaal was ik op een gegeven moment zo beu, dat ik mijn ongenoegen daarover schriftelijk kenbaar maakte aan de president van de rechtbank Oost-Brabant. Dit leidde tot tuchtrechtelijke procedures die niet anders kunnen worden omschreven dan als een regelrechte aanval op de grondwettelijk gewaarborgde uitingsvrijheid. Mijn ongenoegen uitte ik namelijk tegenover overheidsvertegenwoordigers, zodat art. 7 Grondwet daarop rechtstreeks en onverkort van toepassing is. Dat grondrecht kan blijkens de grondwetsherziening van 1983 uitsluitend door de formele wetgever worden beperkt, waarbij geldt dat een beperking door de wetgever voldoende kenbaar en voorzienbaar dient te worden geformuleerd. De grondwetgever heeft expliciet gesteld dat geen gebruik mocht worden gemaakt van vage formuleringen, die nadere invulling zouden behoeven. En hoewel de Advocatenwet geen bepaling inhoudt die overeenkomstig de vereisten van art. 7 Grondwet de meningsuiting van advocaten beperkt, hielden de tuchtrechters vast aan de opvatting dat zij op grond van de open gedragsnorm van art. 46 Advocatenwet bevoegd zouden zijn om te oordelen over meningsuitingen waarop art. 7 Grondwet rechtstreeks van toepassing is. Daarbij schrokken zij er niet voor terug om mijn standpunten te verdraaien, de citaten uit de grondwetshistorie te verminken, ongerijmde “conclusies” te trekken, de wet te schenden en bedrog te plegen. Met als eindresultaat dat het hof van discipline na een Kafkaiaanse procedure, waarin het hof weigerde om duidelijkheid te doen verschaffen omtrent de meningsuitingen die mij werden verweten en – ondanks de uitspraak van het EHRM in de zaken Steur tegen Nederland en Veraart tegen Nederland – naliet om het vereiste onderzoek naar de feiten te verrichten, mij bij beslissing 160102 van 9 oktober 2017 (ECLI:NL:TAHVD:2017:198) van het tableau heeft geschrapt. Waarmee de met de systeemmisdadige kernbewapening collaborerende rechterlijke macht van een kritische advocaat werd “verlost”.

 • Richard van Emmerik

  Geachte Caroline Raat, sinds 2001 verzet ik mij tegen psychiatrische behandeling, in 2001 heb ik drie maanden vastgezeten in een HvB waarbij psychiatrische behandeling is toegepast. Tussen 2002 en 2012 heb ik tien jaar vastgezeten waarbij psychiatrische behandeling is toegepast. Vanuit dit gegeven zit ik nog steeds in conflict met justitie omdat justitie alles in juridische zin verkeerd kan doen wat er bedacht kan worden, maar de rechterlijke macht is bureaucraat genoeg om het dossier niet te kunnen afsluiten.

  Waar verzet ik mij precies tegen? Gebrek aan transparantie en manipulatie, maar ook tegen het toepassen van psychisch geweld met als doel mij te onderwerpen aan gezag, dat wil zeggen ‘deskundigen van de geest’. In 2012 is op papier de zaak gesloten, echter de reclassering oefent nog steeds invloed uit op mijn persoonlijke levenssfeer met een post traumatische stressstoornis als gevolg. Wie het proces van Kafka heeft gelezen kan zich een voorstelling maken van hoe mijn leven van vandaag eruit ziet.

  Ik sta al twintig jaar in mijn recht, maar omdat rechter, advocaat, officier van justitie en reclassering in hetzelfde schuitje zitten kan ik geen aanspraak maken op toepassing van de wet. Zolang het de reclassering het lukt om hun macht in te zetten om mij in het sociaal isolement te houden hoeft de rechter de wet niet toe te passen. In het geval van psychiatrie is er nog een ander aspect dan transparantie alleen, namelijk het toepassen van uitsluitingsregels. Ik weet hoe de reclassering dit heeft toegepast maar weet ook dat dit kaartenhuis pas instort als ik zelf weer steun van de ander ontvang en weer volledig in de communicatie sta.

  Met deze zaak kan ik gemakkelijk aantonen dat gebrek aan transparantie er zelfs toe leidt dat het individu volledig weg gemanipuleerd kan worden en een eerlijk proces kan worden onthouden.

 • JM (Joe) Eustatia

  Geachte mevrouw Raat Ik lees helaas pas nu, een jaar na dato, dit bericht.
  Ik wil kort zijn: De onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de Nederlandse rechter is een mythe waarin velen als ware het een religie in geloven. Ten onrechte. Mijn ervaring bevestigt dat de Nederlandse rechters misbruik maken van de in de grondwet vastgelegde onafhankelijkheid van de rechter.
  Ik zou het op prijs stellen als u kennis zou willen nemen van mijn columns Zambesi revisited, die in de digitale krant Knipselkrant Curacao zijn gepubliceerd. Ik stuur u een link naar het recent gepubliceerde deel 19 :https://knipselkrant-curacao.com/auteurs/column/column-jose-eustatia/column-zambesi-revisited-op-welk-gezag-mag-nederland-de-poolse-en-hongaarse-overheid-de-les-lezen- Of anders googlen naar Knipselkrant Curacao.

  Ik zou een ( desnoods kort) commentaar van u zeer op prijs stellen.

  Verblijvend met vriendelijke groet/ Joe Eustatia

Plaats uw reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *