Cursus Aanpak Funderingsproblematiek

Minstens 1.000.000 woningen in Nederland hebben een risico op funderingsproblemen. In deze cursus leer je over het ontstaan van deze problemen, hoe erger te voorkomen en daar waar het te laat is, hoe de fundering hersteld kan worden. Daling van de grondwaterstand, lekke drainerende rioolbuizen, verkeerd afgestelde drainages, bemalingen en bouwputten kunnen soms voor ernstige problemen zorgen met de fundering op houten palen of op staal. Zo kunnen houten palen gaan rotten bij dalingen van de waterstand en hun draagkracht verliezen. Er kan vervolgens scheurvorming ontstaan in metselwerk constructies en de stabiliteit van de gehele constructie kan in gevaar komen. Daarbij komt dat klimaateffecten de problematiek verergert. De financiële gevolgen van deze problemen en het eventuele funderingsherstel kunnen voor de eigenaren en bewoners desastreus uitpakken. 

Deze cursus wisselt theorie en praktijk af met elke cursusdag een excursie in een andere gemeente. Eigenaren/niet professionals en werknemers van supporters van KCAF kunnen op aanvraag korting krijgen. Aansluitend op de modules worden er 4 praktijkmiddagen georganiseerd, waar cursisten met korting aan kunnen deelnemen. Een praktijkmiddag bestaat uit een excursie en/of projectbezoek met toelichting en uitleg.

Aanpak problemen fundering en funderingsherstel

U leert in de cursus:

 • Wat het effect van droogte en andere klimaatrisico’s zijn.
 • Wat oorzaken zijn van funderingsproblemen.
 • Hoe funderingsonderzoek en monitoring uitgevoerd wordt.
 • Hoe schade te beperken: Preventie
 • Hoe de fundering hersteld kan worden.
 • Hoe je inzicht kunt krijgen waar risico’s aanwezig zijn

Deze cursus bestaat uit 4 modules. U kunt je ook opgeven voor alleen Module B en D tezamen:

Deze cursus is bedoeld voor (aankomend) professionals, ambtenaren en actieve bewoners of eigenaren.

Prijs & inschrijven

De kosten van deze Cursus Aanpak Funderingsproblematiek bedragen € 2.500,00 (exclusief BTW) per persoon. Dit  inclusief alle materialen en catering.

Als u wilt zich inschrijven voor deze opleiding, kunt u dat doen via deze link: https://www.kcaf.nl/cursussen-bijeenkomsten/cursus-funderingproblematiek/

Datum:09-11-2021
Locatie:Verschillende locaties in het land worden bezocht (incl. excursies)
Price€ 2.500,00 excl. btw

Program


Module A1. Achtergronden Funderingsproblematiek – 9 november 2021
Locatie: SHR Hout Research, Wageningen

 • Geschiedenis /typologie/faalfactoren
  D. de Jong, KCAF 
 • Omvang risicogebieden in NL/funderingsloket
  D. de Jong, KCAF
 • Delfstoffenwinning en funderingsschade
  F. van der Kwaak, Hanselman 
 • Funderingen op staal-faalfactoren
  F. van Lier, BVL Bouwadvies
 • Aantasting houten palen
  R. Klaassen, SHR Hout Research
 • Rondleiding hout laboratorium

Module A2. Droogteklimaatrisico’s en rol van partijen – 16 november 2021
Locatie:  Vollenhoven Overijssel, kantoor Wetland wonen

 • Invloed bodem(daling) op funderingen
  G. Erkens, Deltares
 • Invloed klimaat en droogte
  A. Koekoek, Climate Adaption Services (CAS)
 • Verantwoordelijkheden, juridische aspecten
  W. van Boetzelaer, Aardema van Boetzelaer
 • Overzicht Aanpak Overheden
  D. de Jong, KCAF
 • Rol en taken corporaties
  E. Heida, Woningcorporaties Elkien en M. Timmerman, Wetland Wonen
 • Rol en taken waterschappen i.r.t. funderingen
  D. Kern, Staf Deltacommissaris e.a.
 • Toelichting project Binnenlanden-west – Wetland wonen/KCAF

Module B1. Funderingsonderzoek – bovengronds – 2 december 2021
Locatie: Fugro Leidschendam

 • Inleiding, introductie funderingsconstructies (palen, staal)
  B. van der Kwaak, Hanselman
 • Bouwopbouw (alg. negatieve kleef, sondering, geotechnische berekeningen, draagvermogen)
  M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
 • Houtaantasting en monsteranalyse
  R. Klaassen, SHR, KCAF PFO
 • Bovengrondse meettechnieken (lintvoegmetingen, vloerveldmetingen, scheurdetectie en scheuranalyse, Code Oranje)
  B. van der Kwaak, Hanselman
 • Toepassing satellietdata bij funderingsonderzoek
  D. Zandbergen, KCAF 
 • Grondwater (stedelijk grondwaterbeheer, relatie funderingen paal/staal)
  B. den Doelder, Gemeente Rotterdam
 • Film inspectie (Fugro/BVL)

Module B2.  Funderingsonderzoek – ondergronds en berekeningen – 9 december 2021
Locatie: Rotterdam  gemeente (in de buurt van graaflocatie n.t.b.)

 • Constructieve paalberekeningen
  E. de Wit, adviseur/inspecteur Gemeente Schiedam, e.a.
 • Toetsingscriteria
  M. Profittlich, Fugro, KCAF PFO
 • Casus Rotterdam (houten palen)
  B. Hebink, Fugro i.s.m. Woonstad     
 • Casus Rivierenland (op staal)
  A. de Prouw en F. van Lier, BVL Bouwadvies     
 • Locatie bezoek project 1 te Rotterdam (n.t.b.)
 • Locatie bezoek project 2 te Rotterdam (n.t.b.)

Module C1.  Aanpak bebouwd gebied – 13 januari 2022
Locatie: Schiedam stadskantoor

 • Beleidsinstrumenten lokaal – de praktijk
  D. de Jong, KCAF
 • FunderMaps NL en lokaal
  D. Zandbergen, KCAF
 • Actief grondwaterbeheer stedelijk gebied
  J. Ponten, Waternet                  
 • Vervangende nieuwbouw een optie/dilemma
  M.J. Oosting, Fijn Wonen
 • Praktijkmiddag Rotterdam en Schiedam
  Inleidingen vooraf van Maaike Slingerland (Rotterdam) en Eelco Schippers (Schiedam)

Module C2.  Aanpak landelijk gebied – 20 januari 2022
Locatie: gemeente Weststellingwerf

 • Bodem/water problematiek landelijk gebied
  M. Bootsma en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân                
 • Aanpak Veenweides Midden Holland en Fryslân
  W. Visser, KCAF en A. Hartman en M. Nederlof, Wetterskip Fryslân 
 • Problematiek kleigebieden
  H. van Meerten, Deltares   
 • Praktijkmiddag Friesland Veenweide: Groote Veenpolder, loket Fryslân

Module D1. Toolkit funderingsherstel bouwblok/pand niveau – 1 februari 2022
Locatie: Gouda gemeentehuis

 • Procesgang, draaiboek, regievoering, kostenaspecten
  D. de Jong, KCAF    
 • Overzicht herstelmethodes en relatie met duurzaamheid
  M. Born, KCAF  
 • Uitvoeringsbegeleiding en verzekeringen
  F. van Lier, BVL Bouwadvies
 • Inleiding aanpak Gouda – Stevige Stad (binnenstad)
  L. Jacobs, Gemeente Gouda
 • Excursie Gouda

Module D2.  Funderingsherstel uitvoeringsaspecten – 8 februari 2022
Locatie: TU Delft – Bouwcampus

 • Overzicht uitvoerende partijen herstel, branche NVAF, kwaliteitsvordering
  J. Estié, dir. NVAF   
 • Bodemverbetering bij funderen op staal
  A. Knufman en R. Melis, Uretek   
 • Tafelmethode/VDM constructie
  F. van Dijk, dr. Van Dijk Maasland
 • Schroefinjectiepalen
  M. Poppeliers, Brefu
 • Verplaatsingen – aardbevingsbestendig herstel
  T. Bresser, dir. Fa. Bresser
 • Rondleiding Stevinlab TU Delft

Docenten


Dhr. Ir. Dick A. de Jong Directeur van KCAF

Dhr. Ir. Dick A. de Jong is de Directeur van KCAF. Since 2013 is hij directeur van Adviesbureau Funderingsherstel. Hij heeft ervaring rond particuliere woningverbetering en funderingsherstel Particuliere woningverbetering, en is sinds jaren negentig actief met o.a. (particuliere) woningverbeteringsprojecten ( veelal in opdracht van de gemeentes) te Utrecht, Rotterdam, Dordrecht, Den Haag, Schiedam, Schoonhoven, Leerdam, Culemborg, Zwijndrecht, Dordrecht, Papendrecht, e.a. Sinds 2001 is hij projectleiding/procesbegeleiding c.q. beleidsadvisering, verzorgd bij diverse funderingsherstelprojecten.


Ferry P.W. van der Kwaak Bestuurslid bij KCAF