Compliance & Risk Management, Executive Master

Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA)

Op 3 september 2021 start de executive masteropleiding ‘Compliance & Risk Management’ voor de tweede keer. De opleiding wordt georganiseerd door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) en staat onder leiding van programma directeur Prof. Dr. Peter Diekman RA.

Waarom deze opleiding?

De eisen die maatschappelijk aan organisaties worden gesteld nemen toe. Het is al lang niet meer voldoende om uitsluitend aan de wet te voldoen. De ‘licence-to-operate’ is gebaseerd op veel bredere criteria die soms wel, maar soms ook niet in de wet- en regelgeving zijn vastgelegd. De discussie over belastingontwijking versus belastingontduiking en de recente politieke besluitvorming over een minimum belastingtarief van 15% waarbij de focus primair is gericht op grote internationale ondernemingen, laat zien hoe complex deze materie is.
De maatschappelijke zorg ten aanzien van normbesef van ondernemingen in het algemeen en de strafzaak tegen Tata Steel in IJmuiden in het bijzonder zijn tekenen dat sprake is van schuivende panelen en veranderende maatschappelijke normen. Compliance, ofwel ‘voldoen aan de norm’ is daarmee een breed terrein waarbij de norm niet altijd even duidelijk is en is daarmee onlosmakelijk verbonden aan het terrein van risico management. Het niet voldoen aan de maatschappelijke eisen leidt tot grote en gevoelige consequenties voor organisaties. Deze risico’s moeten zo goed mogelijk worden beheerst.

Non-compliance (het niet voldoen aan de norm) kan leiden tot onderzoek van de autoriteiten (FIOD of OM) en leidt niet zelden tot torenhoge boetes en in vrijwel alle gevallen tot verlies van reputatie. Er zijn tal van voorbeelden in de Europese Unie en in de Verenigde Staten van bedrijven die schikkingen van honderden miljoenen tot meer dan een miljard dollar/euro hebben betaald om van strafvervolging af te komen. Dit kan niet meer worden afgedaan als een op zichzelf staand incident; het is veel meer zo dat de maatschappelijke eisen zijn verhoogd en dat er consequenties worden verbonden aan het negeren van die eisen.

Compliance is ‘hot’. De schikkingen die ING Bank in 2018 en ABN Amro Bank in 2021 zijn overeengekomen met het Openbaar Ministerie kunnen als een harde ‘wake up call’ worden gezien voor financiële instellingen en andere ondernemingen. Inmiddels is een grote instroom van enkele duizenden jonge compliance medewerkers op gang gekomen die moet bijdragen aan een betere norm naleving van ondernemingen. Dat vergt echter veel meer dan nieuwe mensen in dienst nemen. Het vergt een mentaliteitsverandering binnen organisaties, een groter besef dat naast de doelstelling van winst en continuïteit er ook andere normen zijn die moeten worden gehaald, kortom: een besef dat een organisatie altijd in zekere mate een poortwachtersfunctie heeft te vervullen.

Inhoud van de opleiding

Het programma is opgezet op basis van vijf fundamenten van wetenschap, te weten:
• Corporate Governance
• Risk Management
• Rechten
• Communicatie
• Artificial Intelligence

Het doel is om de compliancefunctie zoveel als mogelijk is vanuit dit multidisciplinaire perspectief te belichten. Elk van de vijf onderdelen worden in interactieve colleges ingeleid door deskundige (hoog)leraren en experts uit de praktijk. Er wordt actief gezocht naar discussie met de aanwezige studenten. Bij alle colleges wordt aanvullende en relevante literatuur aangeboden die een basis biedt voor verdere verbreding van de kennis.

Corporate Governance

In dit deel van de opleiding wordt ingegaan op de moderne ontwikkeling van corporate governance en wordt een actuele visie gegeven op de corporate governance in Nederland. Aan de orde komt de functie van internal audit in relatie tot compliance en de verantwoordelijkheid naar het bestuur en commissarissen. De functie van compliance en de ontwikkelingen daarin worden besproken. Tijdens twee colleges worden twee actuele cases diepgaand behandeld (de Imtech casus en de Alibaba casus). In dit deel wordt tenslotte aandacht geschonken aan de aspecten van interne beheersing die relevant zijn bij de beheersing van het risico van non-compliance.

Risk Management

Risk Management is het tweede hoofdthema van de opleiding. Het thema wordt uitgebreid behandeld aan de hand van het nieuwe COSO ERM model (2017) en de manier waarop dit model in de praktijk kan worden toegepast. Risk Management is sterk afhankelijk van de vraag hoe mensen reageren op risico’s en hoe deze worden geanticipeerd. Dit wordt verdiept in het college over de psychologie van risicomanagement. Aanvullend wordt ingegaan op gedragsafwijkingen binnen het psychopathische spectrum op verschillende niveaus in de organisaties.

Rechten

In dit deel van de opleiding wordt aandacht geschonken aan aspecten van de Wet op het financieel toezicht, de zorgplicht, de fiscale compliance en de vermijding van strafrechtelijke vervolging door organisaties. Hierbij wordt onder andere ingegaan op de meest recente wettelijke ontwikkelingen en de visie van De Nederlandsche Bank NV. Ook wordt aandacht geschonken aan enkele belangrijke internationale wetten zoals FATCA en de regelgeving van OFAC (het Amerikaanse Ministerie van Financiën).

Communicatie

Veel organisaties bieden complexe producten en diensten aan. Een aspect dat vaak wordt onderbelicht is de communicatie die de organisatie zowel intern als naar de markt voert. Veel zakelijke communicatie gaat gepaard met jargon, waarbij het gebruik van Engelse of anderstalige woorden niet wordt geschuwd. Een kernvraag is of de communicatie begrijpelijk is voor het publiek en of de boodschap die de organisatie doet uitgaan ook de inhoud heeft die wordt gewenst. Tenslotte moet rekening worden gehouden met verschillende ‘taalniveaus’ waarop kan worden gecommuniceerd.

Artificial Intelligence

Informatie is omvangrijk, complex en in grote mate verschillend van van aard. Het is niet meer mogelijk om alle informatie die beschikbaar is zonder hoogwaardige geautomatiseerde systemen te analyseren. In het huidige tijdsgewricht wordt steeds vaker gedacht aan het nemen van beslissingen op basis van algoritmes, in feite geprogrammeerde beslisbomen die veel van de mens kunnen overnemen. De moderne systemen kunnen ook behulpzaam zijn met het beoordelen van de compliance. Denk daarbij vooral aan systemen voor process mining, die nauwgezet in kaart kunnen brengen of voorgeschreven procedures worden nageleefd. De analyse van grote hoeveelheden data wordt gedaan met behulp van data mining software. Een kernvraag bij het gebruik van algoritmes is welke verantwoordelijkheid de organisatie heeft voor de juiste werking van deze geautomatiseerde beslisbomen en hoe aan die verantwoordelijkheid invulling kan worden gegeven.

Examen

De opleiding wordt afgerond met een examen. Studenten schrijven in koppels van twee een paper over een relevant onderwerp en presenteren dat aan de groep. Het schrijven van de paper wordt door ervaren docenten begeleid. Na de presentatie worden de auteurs van de paper onderworpen aan vragen. Na afloop van het examen ontvangen de studenten een diploma dat is uitgegeven door de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Doelgroep

De opleiding is ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in het hoger kader van organisaties en externe deskundigen. De studenten hebben in het verleden reeds een opleiding op academisch niveau afgerond of een HBO-opleiding, aangevuld met relevante praktische ervaring. De opleiding heeft tot doel een theoretische en praktische impuls te geven en de cursisten bij te praten over nieuwe ontwikkelingen op het terrein van Compliance & Risk Management, waarbij uiteraard ook wordt ingegaan op de actualiteit. Kortom: wanneer u werkzaam bent in één van de volgende functies dan zou deze opleiding voor u een goede aanvulling en verdieping van uw kennisniveau kunnen zijn:
• Bestuurders en commissarissen
• Controllers, financieel managers
• Compliance Officers
• Interne Legal Counsels
• Internal Auditors
• Fiscalisten
• Communicatiespecialisten
• Externe toezichthouders
• Advocaten en juridisch adviseurs
• Externe accountants
• Consultants

Inschrijven en kosten

U kunt zich inschrijven voor de opleiding door invulling van het inschrijfformulier.
Het collegegeld voor deze opleiding bedraagt € 9.950,–. Het collegegeld is vrij van BTW.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Jeroen Thoms-Van der Heul, programma coördinator via email: esaa-crm@ese.eur.nl

Datum:03-09-2021
Locatie:Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA), Rotterdam
Price€ 9.950 euro