Whitepapers

Het Risk & Compliance Platform Europe biedt een kwalitatieve online platform aan met white papers, case studies en best practice artikelen over risk en compliance. Bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe kunnen elke gewenste whitepaper gratis downloaden. Deze service is bedoeld voor diegenen met een professionele interesse in het onderwerp van de white paper.

Wilt u uw whitepaper(s) publiceren op het Risk & Compliance Platform Europe? Stuur dan een e-mail met onderwerp naar info@riskcompliance.nl met uw contactgegevens. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor het publiceren te bespreken.

Hoe te reageren op de steeds veranderende wetgeving rond sancties

Sancties worden opgelegd aan regimes, entiteiten en individuen door overheden en intergouvernementele organisaties, in de hoop gedrag te controleren en veranderen. Sancties komen in verschillende vormen voor, zoals het bevriezen van activa, het verbieden van vluchten en het beperken van handel en andere financiële transacties. Deze organisaties publiceren en updaten hun sanctielijsten regelmatig, wat het risico vergroot dat er onbewust een sanctie wordt verbroken. Dit geldt vooral voor bedrijven die internationaal handelen. Wanneer een organisatie een sanctie overtreedt, kan dit leiden tot juridische, financiële en reputatieschade. Dit kan leiden tot een civiel- of strafrechtelijke veroordeling, een grote boete of een verbod op het bieden van toekomstige nationale of Wereldbank contracten. Lees meer…

Op zoek naar de enige echte waarheid, middels een universeel datamodel

Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar transparantie en integriteit binnen hun activiteiten, moeten bedrijven vandaag omgaan met ongeziene volumes van gegevens. Het strikte proces dat de opsporing, verzameling en ten slotte de integratie van gegevens behelst, wordt gestuurd door operationele noden en regelgevingen. De taak wordt complexer en duurder doordat de gegevens consistent dienen te zijn met de commerciële activiteiten, het financiële beleid, en het risicomanagement van het bedrijf. Kortom, het vinden van de enige echte waarheid te vinden is nooit urgenter geweest.

Deze paper bekijkt hoe bedrijven aan de veelvuldige regelgevingen tegemoet kunnen komen terwijl ze toch nog een groeiende winst nastreven. Er wordt aangetoond hoe, door middel van een universeel datamodel, ze hun interne dataproces kunnen normaliseren, en tegelijkertijd toch de nodige flexibiliteit kunnen behouden om zowel de diensten financiële beheer en risicobeheer als hun bedrijfsactiviteiten te ondersteunen.

Enquête “Hoe het vak van de Compliance Officer verandert”

Onlangs vond het onderzoek onder compliance officers plaats dat we als Risk & Compliance Platform Europe samen met Michael Page en House of Performance mochten realiseren voor Nederlandstalige Compliance Officers. We hadden bijna 200 respondenten op ons onderzoek en in deze white paper wordt door Sjoerd Hogenbirk nader ingegaan op de resultaten. Binnen de sector ervaart men een transitie naar gedrag en cultuur. Driekwart van de ondervraagden herkent een verschuiving van aandacht van regels naar gedrag en cultuur. Tegelijkertijd geeft een derde van de ondervraagden aan voornamelijk bezig te zijn met het implementeren van regels.

IFRS 9: de implementatie van naderbij bekeken

Gezien alles van profitabiliteit tot zelfs aandeelprijzen op het spel staan, is een krachtig antwoord op IFRS 9 nodig. Veel bedrijven hebben al voorbereidingen getroffen. Maar niet alle bedrijven zullen op tijd klaar zijn, en zij zullen meoten rekening houden met de gevolgen daarvan. Bovendien dienen ze ook te letten op de implementatiedeadlines, die kunnen ook variëren van land tot land.

Deze IFRS 9 gids helpt bedrijven bij het zoeken naar oplossingen omtrent deze wetgeving. Het bestudeert de algemeen technische en operationele zaken die betrekking hebben tot IFRS 9 projecten en implementaties, en het bevat tal van best practices en caveats. De gids beschrijft ook de belangrijkste kenmerken en vereisten waar bedrijven op moeten letten in hun zoektocht naar een oplossing voor de IFRS 9 regelgeving.

Human Inference B.V.

Customer Due Diligence: geautomatiseerd screenen met High Precision Matching

Als verantwoordelijke voor Customer Due Diligence (CDD) bent u constant bezig om ervoor te zorgen dat u potentieel schadelijke klanten zo vroeg mogelijk in het proces onderschept en uit de organisatie weet te weren. Afhankelijk van uw precieze functie legt u meer de nadruk op de onboarding, blacklist matching, het afhandelen van matches, of bijvoorbeeld het inrichten van het compliancy proces voor de bestaande portefeuille. Maar of u nu Anti Money Laundring Director, KYC-verantwoordelijke of CDD-specialist bent, iedereen is ervan doordrongen dat het uiteindelijke doel van de organisatie niet is om risico’s te beperken, maar om succes te behalen: uiteindelijk draait het er allemaal om een zo hoog mogelijke omzet zo lang mogelijk te kunnen garanderen.

Hoe kunt u daar vanuit uw expertise aan bijdragen? Hoe kunt u er als expert op het gebied van CDD voor zorgen dat u uw organisatie behoedt voor financieel risico, zonder dat daarmee gewenste klanten worden afschrikt? Hoe zorg je voor een snellere acceptatieprocedure, en hoe voorkom je grote hoeveelheden potentiële hits bij het screenen tegen sanctielijsten? En hoe richt je CDD zo in dat je bestaande klanten die in meerdere systemen voorkomen niet onnodig vaak hoeft te screenen? En hoe richt ik mijn CDD-rapportage zo goed en efficiënt mogelijk in?

Het antwoord op deze en meer vragen is een effectieve CDD-oplossing die ingezet kan worden om de Customer Due Diligence goed te regelen en daarnaast wezenlijk bij te dragen aan de bedrijfsdoelen. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in deze whitepaper.

Wolters Kluwer

IFRS 9: Unexpected Gains from Expected Losses

Om aan de IFRS 9 richtlijnen te voldoen, worden financiële instellingen gefundeerde oordelen te vellen doorheen hun hele organisatie, terwijl ze dienen rekening te houden met hun eigen interne ontwikkelingen tegen de wijdere financiële en economische achtergrond. Door de specifieke vaardigheden en inzichten die ieder departement met zich meebrengt, en dan in het bijzonder deze verantwoordelijk voor financieel management en risicobeheer, maken dat deze oefening het best samen uitgevoerd wordt in plaats van binnen ieder departement op zich, apart.

Dat is dan ook waar de waarde van het collaboratieve karakter van IFRS 9 zich het duidelijkst laat voelen. Deze whitepaper toont aan hoe een financiële instelling aan de IFRS 9 verplichtingen kan voldoen, maar er ook voordeel uit kan halen, op voorwaarde dat alle centers of leadership binnen het bedrijf samenwerken.

 

Validata Group

Het screenen van personeel: waar begin je?

Integriteit speelt een belangrijke rol bij het aannemen van nieuw personeel. Als dat vanaf het begin goed geborgd is leidt dat tot minder fraude. Vaak wordt er te laat overgegaan tot het structureel screenen van personeel omdat er iets fout is gegaan, of omdat het opeens moet, zoals in de financiële sector op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Ook in andere sectoren zoals in de logistiek en in de zorg (met sinds begin dit jaar de “vergewisplicht”) wordt screening van nieuw personeel nu vooraf wettelijk opgelegd.

Steeds vaker wordt echter als gevolg van het eigen risicobeleid de bewuste keuze gemaakt om over te gaan tot structurele screening van nieuw personeel.

In deze whitepaper geeft de auteur Harm Voogt een vijftal tips voor een optimaal screeningsproces.

Leidt transparantie tot meer vertrouwen in de toezichthouder?

De vraag is of transparantie bijdraagt aan het vertrouwen in de toezichthouder. Dat is de centrale vraag in de oratie van Femke de Vries. Op dinsdag 29 maart hield zij haar inaugurele rede als bijzonder hoogleraar aan de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen. In haar redevoering op 29 maart pleitte Femke de Vries voor meer onderzoek naar het nut en de noodzaak van transparantie in het toezicht. De veronderstelling lijkt vaak te zijn dat het vertrouwen in de toezichthouder gebaat is bij een zo groot mogelijke transparantie. Vertrouwen is een belangrijke voorwaarde voor het effectief functioneren van overheidsinstanties, waaronder toezichthouders. Femke de Vries betoogde in haar oratie dat de inzet van transparantie door toezichthouders nog veel op intuïtie is gebaseerd.

De bijzondere leerstoel Toezicht is ingesteld door het bestuur van Vide, de beroepsvereniging voor toezichthouders, inspecteurs en evaluatoren en is onbezoldigd. De volledige tekst van de oratie van Prof. Mr. Dr. Femke de Vries kunt u als “white paper” downloaden.

Het Stimuleringskader Integere Organisatie

Voor bedrijven en instellingen is een nuttig model beschikbaar om de kwaliteit van integriteitsmanagement te bevorderen en valideren. Dit model is in onafhankelijk beheer gegeven aan de Stichting Stimuleringskader Integere Organisatie (sSIO) onder voorzitterschap van Mr. A.W.H. Docters van Leeuwen, voormalig bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten. Stichting SIO draagt zorg voor promotie en ondersteuning van toepassing van dit model door het delen van inzichten en ervaringen, het opleiden en begeleiden van professionals en het bieden van de mogelijkheid van certificering.

Het belang van toepassing van het Stimuleringskader Integere Organisatie als inspiratiebron en meetinstrument in de praktijk wordt ook door de overheid onderkend en heeft geleid tot toekenning van een startsubsidie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De recente publicatie op haar website van DNB van ‘De Integriteitrisicoanalyse, meer waar dat moet, minder waar dat kan’ illustreert het belang van systematische en betekenisvolle beoordeling van integriteitsrisico’s in organisaties en de noodzaak van het maken van een verbeterslag op dit gebied door onder toezicht staande instellingen. SIO helpt bedrijven en instellingen hierbij op weg.

Het eerste hoofdstuk van de publicatie ‘Het Stimuleringskader Integere Organisatie, een ontwikkelmodel voor organisatie-integriteit’ (2014, 2e druk) is voor bezoekers van het Risk & Compliance Platform Europe beschikbaar gesteld als White Paper.

Voor meer informatie, zie: www.stichtingsio.nl.

Stress Testing: Hoe een steeds ingewikkeldere puzzel oplossen

Stress testing over de hele wereld wordt steeds ingewikkelder. Van bedrijven wordt verwacht dat ze de systemen hebben om hun activiteiten te monitoren, om gegevens te verzamelen en modellen toe te passen voor analyses. Maar gelooft de industrie dat het is waar het moet zijn? We stelden de volgende vraag aan de deelnemers van onze recente webinar omtrent stress testing: “Bent u ervan overtuigd dat uw huidige systemen voldoen aan de vereisten omtrent stress tests?”

Veertien procent antwoordde met een duidelijke “ja”, en 32 procent met een klare “neen”. De resterende 54 procent verklaarde zich “niet volledig overtuigd”. Deze nieuwe whitepaper geeft een uitgebreid overzicht van de veranderingen in de stress test praktijken door de jaren heen, en de verschillen in de regionale regelgevingen. Er wordt ook onderzocht of het testen 2.0 effectief kan worden uitgevoerd met het systeem 1.0.

De white paper is in het Engels geschreven.