Disclaimer

De website van het Risk & Compliance Platform Europe, hier na te noemen “de website”, zijn bedoeld ter informatie aan personen, bedrijven en instellingen die geïnteresseerd zijn in ontwikkelingen op het gebied van Risk en / of Compliance.

De informatie op de website kan nooit worden beschouwd als een vervanging van professioneel advies. Het wordt u ten strengste afgeraden om uitsluitend op basis van de informatie op de website actie te ondernemen.

De informatie op de website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. International Publishing & Sales bv, handelend onder de naam Risk & Compliance Platform Europe is van oordeel dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken ten tijde van de publicatie op de website. International Publishing & Sales bv kan evenwel geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en /of volledig is en dat ook zal blijven.
Redactioneel is het Risk & Compliance Platform Europe totaal onafhankelijk ten aanzien van haar klanten.

Internationale Publishing & Sales bv kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het gebruik van (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op, of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website.

Hoewel het streven van International Publishing & Sales bv erop is gericht de website continu toegankelijk te laten zijn, kan International Publishing & Sales bv geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment niet beschikbaar is of zou zijn.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en blogs op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, of International Publishing & Sales bv. International Publishing & Sales bv kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
De website kan voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk door International Publishing & Sales bv buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Wanneer International Publishing & Sales bv ten gevolge van daden van terrorisme, vandalisme, oorlog, ramp, overmacht, etc.. niet in de gelegenheid is om de aangegane overeenkomst uit te voeren, dan behoudt zij het recht voor de overeenkomst te beëindigen, zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

International Publishing & Sales bv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen in het geval bij surseance van betaling.
Alle verschuldigde bedragen moeten betaald worden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Bij niet-betaling is verschuldigd van rechtswege en zonder ingebrekestelling van deze vervaldag:
• Een forfaitaire schadeloosstelling van 5 % van het bedrag van de onbetaalde factuur, met een minimum van 150 euro.
Alle schulden zijn opeisbaar te Amsterdam. De Rechtbanken van Amsterdam zijn exclusief bevoegd in geval van betwisting, zelfs in geval van samenhang of oproeping tot vrijwaring. De overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
International Publishing & Sales bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van via de website bezochte websites van derden.

Privacy
International Publishing & Sales bv houdt IP-adres gerelateerde bezoekersstatistieken bij.

Cookies
International Publishing & Sales bv doet geen tijdelijke of permanente cookies op uw computer opslaan. (Een cookie is een bestand dat door een webpaginaserver op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst, zodat u bij een eventueel volgend bezoek kunt worden geïdentificeerd. Het bestand kan persoonlijke informatie bevatten.)

Persoonlijke gegevens
Om de nieuwsbrieven via e mail naar u toe te kunnen versturen zijn enkele gegevens noodzakelijk, zoals uiteraard uw e-mail adres, uw naam en uw functie. Datzelfde geldt voor het toezenden van whitepapers, case studies, en / of best practices.

Intellectuele eigendomsrechten
International Publishing & Sales bv behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Het is niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de International Publishing & Sales bv over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. Het is uiteraard wel toegestaan om via de op de website geplaatste icoontjes van LinkedIn, Facebook, Twitter, etc…die onderaan elk artikel vermeld staan, de content te delen met derden.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Risk & Compliance Platform Europe en het logo, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij International Publishing & Sales bv.
De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij International Publishing & Sales bv en/of haar licentiegevers.
Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan International Publishing & Sales bv).
International Publishing & Sales bv heeft het recht, doch niet de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen indien er, naar het uitsluitend oordeel van International Publishing & Sales bv, sprake is van (mogelijke) inbreuk op rechten van derden.
International Publishing & Sales bv heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.